Ο ρόλος του Πανεπιστηµίου Κρήτης στη Βιώσιµη Ανάπτυξη και η Υπεύθυνη Επιχειρηµατικότητα στην Κρήτη

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί τρέχον θέμα συζήτησης υψηλής προτεραιότητας για την κοινωνία των πολιτών, τη δημόσια διοίκηση, τις επιχειρήσεις και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, βιώσιμη ανάπτυξη είναι εκείνη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της παρούσας γενιάς, χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ανταποκρίνονται στις δικές τους ανάγκες.

Η βιώσιμη ανάπτυξη δομείται σε τρεις πυλώνες: οικονομική μεγέθυνση, προστασία του περιβάλλοντος, κοινωνική ισότητα.

Τον Σεπτέμβριο του 2015, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε την Ατζέντα 2030, έναν κατάλογο με 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) (Sustainable Development Goals, SDG) οι οποίοι πρέπει να εφαρμοστούν και να επιτευχθούν σε κάθε χώρα από το 2016 έως το 2030.

Σε αυτό το πλαίσιο, η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα αναλαμβάνει την ευθύνη της έναντι της βιώσιμης ανάπτυξης και μέσω καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών συμβάλλει στην κοινωνική ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος. Επομένως, η βιώσιμη ανάπτυξη και η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα συνδέονται και αλληλοσυμπληρώνονται: Η πορεία για την επίτευξη των ΣΒΑ αναδεικνύει τεράστιες νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και ταυτόχρονα, μόνο μέσω της αξιοποίησης των εν λόγω ευκαιριών μπορούν να επιτευχθούν πλήρως οι ΣΒΑ. 

Αναφορικά με την ευθύνη της δημόσιας διοίκησης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ΣΒΑ παρέχουν ευκαιρίες για νέες λύσεις σε θέματα που αντιμετωπίζουν οι Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την αξιοποίηση των εν λόγω ευκαιριών κάθε Περιφέρεια πρέπει να επιλέξει ποιοι από τους 17 ΣΒΑ και 169 υποστόχους είναι οι πλέον συμβατοί με την αναπτυξιακή της στρατηγική, να τους να ιεραρχήσει και να τους ενσωματώσει στην πολιτική της.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αναλαμβάνει την ευθύνη του προκειμένου να γίνει η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και διοίκηση η κυρίαρχη επιχειρηματική πρακτική. Στην κατεύθυνση αυτή:

Πρώτον, ενσωματώνει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα στα προγράμματα σπουδών του προκειμένου να αναπτυχθούν οι κατάλληλες δεξιότητες μεταξύ των μελλοντικών επιχειρηματιών, των διευθυντικών στελεχών και των εργαζομένων.

Δεύτερον, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για δημόσια διαβούλευση αναφορικά με την ενσωμάτωση των ΣΒΑ στην αναπτυξιακή πολιτική για την Κρήτη.

Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύεται ότι το κλειδί για την επίτευξη των ΣΒΑ στην Κρήτη είναι η συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, φορέων επιχειρηματικότητας - Επιμελητηρίων, πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων και της κοινωνίας των πολιτών.

Η ημερίδα εστιάζει στον τουρισμό και στην αγροδιατροφή, ως κύριους κλάδους της ανάπτυξης της Κρήτης. Τα σοβαρά συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτουν οι δύο παραπάνω κλάδοι μπορούν να αποτελέσουν τη βάση καινοτόμων επιχειρηματικών στρατηγικών και πρακτικών, οι οποίες, υποβοηθούμενες από τις απαραίτητες πολιτικές καιυποστηριζόμενες από την απαραίτητη γνώση, μπορούν να δημιουργήσουν οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αξία, προς την βιώσιμη ανάπτυξη της Κρήτης.

Η ημερίδα αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση καθώς και στο να παρουσιαστούν καλές πρακτικές από επιχειρήσεις. Τέλος, η ημερίδα αναδεικνύει το ρόλο του Πανεπιστημίου Κρήτης στη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού και φιλοδοξεί να κινητοποιήσει πολυμερείς σχετικές πρωτοβουλίες μεταξύ των εμπλεκόμενων.

Επιστημονική Επιμέλεια

Κωνσταντίνος Μανασάκης, Οικονομολόγος

Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr