Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ / Σπουδαστές δείτε τι ισχύει

Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ / Τι ισχύει

Πρακτική άσκηση ΙΕΚ: Το ποσοστό αποζημίωσης των πρακτικά ασκούμενων του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ορίζεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή αναλογικά εάν η ημερησία διάρκεια της πρακτικής είναι μικρότερη των 8 ωρών. Η αποζημίωση καταβάλλεται στον πρακτικά ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

Στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος "Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ" με κωδικό ΟΠΣ 5131399, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», δίνεται η δυνατότητα επίδοτησης της πρακτικής άσκησης καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.ΕΚ. μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της. Τα «Φοιτητικά Νέα» παρουσιάζουν την πρώτη έκδοση του Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος, προς ενημέρωση και εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών για την καταβολή του επιδόματος.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.


Την ενημερωτική σελίδα για την Πρακτική Άσκηση των Σπουδαστών ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε εδώ.

Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ» στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και Ι.Ε.Κ. Έτος 2021-2022 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

(Κωδικός ΟΠΣ: 5131399)

1η έκδοση

Κεφάλαιο 1: Στόχος και αντικείμενο της Πράξης

1. Εισαγωγή

Η Πράξη «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ» υλοποιείται με φορέα σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης και με φορείς εποπτείας τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης και τη Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του ΥΠΑΙΘ.

2. Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης

Σύμφωνα με το «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης» και σε εφαρμογή του Ν.4763/2020, επιδιώκεται η εξασφάλιση στους καταρτιζόμενους των ΙΕΚ, με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων, αντίστοιχων προσόντων, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη και να διασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Τα ΙΕΚ λειτουργούν ως ευέλικτα όργανα διαρκούς παροχής, αναπροσαρμογής και εκσυγχρονισμού των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού και αποστολή τους είναι η παροχή ουσιαστικών και τυπικών επαγγελματικών εφοδίων και προσόντων με σκοπό τη διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζόμενων, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομία της Χώρας, με τη συμβολή τους στην αύξηση της παραγωγικότητας και την οικονομική μεγέθυνση. H η ανάπτυξη, αναβάθμιση και επέκταση του θεσμού της πρακτικής άσκησης αποτελεί βασική προτεραιότητα. Η ΕΕΚ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας και η προσπάθεια συνολικής αναβάθμισής της στοιχειοθετεί μία από τις προτεραιότητες της παρούσας εκπαιδευτικής πολιτικής. Η προτεραιότητα που δίνεται στην ΕΕΚ έχει διττό ρόλο, επαγγελματικό και κοινωνικό.

Ο επαγγελματικός ρόλος αφορά στην προετοιμασία των καταρτιζόμενων ώστε να είναι ικανοί να εισέλθουν με επιτυχία και αξιώσεις στο επάγγελμα και παράλληλα να συμβάλουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού και εργασιακού περιβάλλοντος και συνδέεται άμεσα με την εθνική προσπάθεια για παραγωγική ανασυγκρότηση, με επίκεντρο τη γνώση και την εργασία.

Ο κοινωνικός ρόλος αφορά στην προετοιμασία των καταρτιζόμενων για τη ζωή. Ο κοινωνικός ρόλος αποτελεί προϋπόθεση και εξυπηρετεί απόλυτα και τον επαγγελματικό ρόλο καθώς έχει ως στόχο να καταστήσει εφικτή την ενεργό, δημιουργική συμμετοχή όλων των εκπαιδευόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία και να δημιουργήσει ένα ελκυστικό περιβάλλον που να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις της ΕΕΚ.

Η πράξη στοχεύει στη βασική διασύνδεση των καταρτιζόμενων των ΙΕΚ αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ με την αγορά εργασίας μέσω του θεσμού της αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης σε χώρους εργασίας, από την οποία οι καταρτιζόμενοι θα ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και θα αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ο κάθε καταρτιζόμενος που θα μετέχει στην Πρακτική Άσκηση θα αμείβεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η πρακτική άσκηση είναι μέρος της υποχρεωτικής κατάρτισης σε όλες τις ειδικότητες και για το σύνολο των καταρτιζόμενων και η καταβολή της αμοιβής της θα πραγματοποιηθεί εφόσον πιστοποιηθεί η ολοκλήρωσή της.

Στόχος είναι η βελτίωση των επαγγελματικών και εργασιακών δεξιοτήτων των πρακτικά ασκούμενων στο αντικείμενο κατάρτισής τους ώστε να επιτευχθεί η ταχύτερη και ευκολότερη διείσδυσή τους στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η αμειβόμενη πρακτική άσκηση, επεκτείνεται και περιλαμβάνει και τους καταρτιζόμενους των Ιδιωτικών ΙΕΚ έτσι ώστε να δίνονται ίσα δικαιώματα σε όλους κατά την υλοποίησή της.

Ο παρών οδηγός υλοποίησης και εφαρμογής φυσικού αντικειμένου και διαχείρισης οικονομικού αντικειμένου της Πράξης αφορά τον τρόπο υλοποίησης των επιμέρους υποέργων και των διαδικασιών για την διασφάλιση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων.

3. Μεθοδολογία υλοποίησης της Πράξης

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο:

 • Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. 5954 (ΦΕΚ Β’ 1807 02-07-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.).» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Νόμος υπ. αριθμ. 4763 (ΦΕΚ Α’ 254 21-12-2020), Κεφάλαιο Ε΄ «Μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)»
 • Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. K5/97484 (ΦΕΚ Β’ 3938 26-08-2021) «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»
 • Εγκύκλιος ΕΦΚΑ υπ. αριθμ. 51, αρ. πρωτ.: 359893/20-09-21 «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

Η συνολική διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης είναι εννιακόσιες εξήντα (960) ώρες. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του τετάρτου εξαμήνου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον οδηγό κατάρτισης, και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης. με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4777/2021 (Α’ 25).

Η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιείται σε θέσεις που προσφέρονται από φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και επιχειρήσεις, οι οποίοι στο πλαίσιο της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης καλούνται «εργοδότες», με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και του Κανονισμού Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., και με ευθύνη του Ι.Ε.Κ. στο οποίο φοιτούν. Εξαιρούνται οι φορείς: α) Προσωρινής απασχόλησης. β) Τα νυχτερινά κέντρα. γ) Παροχής καθαριότητας και φύλαξης. δ) Τα πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών. ε) Κάθε επιχείρηση στην οποία δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της εκπαίδευσης από τον αρμόδιο φορέα.

Ο πρακτικά ασκούμενος θα λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Η αποζημίωση θα καταβάλλεται από τον φορέα υλοποίησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) στον πρακτικά ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και τη χορήγηση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης και θα βαρύνει εξ ολοκλήρου το έργο χρηματοδότησης.

Για τη συμμετοχή του στην πράξη, ο καταρτιζόμενος δεν θα πρέπει να συμμετέχει σε άλλα προγράμματα επιδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ.

Σχετικά με τo Γ.Ε.Α.Σ. είναι γραφείο που ανήκει στη διοικητική οργάνωση των ΙΕΚ. Την ευθύνη της λειτουργίας του Γ.Ε.Α.Σ., όπως και του συνόλου των υπηρεσιών του ΙΕΚ, έχει ο Διευθυντής του ΙΕΚ, σύμφωνα με τις παρ. 1α και 2 του άρθρου 31 του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254 Α’). Ο Διευθυντής του ΙΕΚ έχει την γενική ευθύνη της διοίκησης του ΙΕΚ, εποπτεύει, συντονίζει και καθοδηγεί τη διοικητική λειτουργία του (παρ. 2α άρ. 25 Κανονισμού Λειτουργίας (ΦΕΚ 5837 Β’). Επιπλέον ο Υποδιευθυντής του ΙΕΚ έχει την εποπτεία και παρακολούθηση του εκπαιδευτικού έργου (παρ. 9β άρ. 31 ν. 4763/2020). Ειδικότερα και όσον αφορά την πρακτική άσκηση, η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση πραγματοποιούνται από το Γ.Ε.Α.Σ. με ευθύνη όμως του Διευθυντή του ΙΕΚ, (παρ. 3 άρθρο 27 ν. 4763/2020). Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, και εν προκειμένω παρ.2ζ του άρθρου. 31, του Ν.4763

Γενικότερα, πρέπει να αναφερθεί ότι η μορφή, η διάρκεια και οι όροι της πρακτικής άσκησης περιγράφονται είτε στη νομοθεσία είτε στον οδηγό κατάρτισης κάθε ειδικότητας. Τέλος επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που οτιδήποτε αναφέρεται στο παρόν έρχεται σε αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία, τότε ισχύει και εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία.

4. 4. Άξονες Προτεραιότητας και Περιφέρειες

Η πράξη «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ» υλοποιείται στους άξονες προτεραιότητας 7 «Ανάπτυξη της δια βίου μάθησης και βελτίωση της συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας», 8 «Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της δια βίου μάθησης - σύνδεση με την αγορά εργασίας στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» και 9 «Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματα και της δια βίου μάθησης - σύνδεση με την αγορά εργασίας στην περιφέρεια Νότιου Αιγαίου».

ΑΠ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 – ΛΑΠ

(Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες)

 

 

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΕΒΡΟΥ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΣΕΡΡΩΝ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

 

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΤΑΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΧΑΙΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

 

 

 

 

7 – ΜΕΤ

(Περιφέρειες σε Μετάβαση)

 

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ

 

 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

ΑΠ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ

ΣΑΜΟΥ

ΧΙΟΥ

 

 

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

 

7-ΠΑΠ

(Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες)

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Β’ ΑΘΗΝΑΣ

Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

Δ ‘ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

8-ΜΕΤ

(Περιφέρειες σε Μετάβαση)

 

 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΦΩΚΙΔΑΣ

9-ΠΑΠ

(Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες)

 

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

----

Κεφάλαιο 2: Αναλυτική περιγραφή του συστήματος υλοποίησης και του οδηγού οικονομικής διαχείρισης της Πράξης

2. 1. Αντικείμενο

Σκοπός του παρόντος οδηγού είναι η υποστήριξη της υλοποίησης της Πράξης «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ», με Κωδικό ΟΠΣ 5131399, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και η παρακολούθηση και διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σχετικά με την επιδότηση των πρακτικά ασκούμενων του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης και άλλων συμπληρωματικών δράσεων. Ενδεικτικά, υλοποιούνται οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Η οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης, όπως σύνταξη του Οδηγού υλοποίησης και εφαρμογής φυσικού αντικειμένου και διαχείρισης οικονομικού αντικειμένου
 • Η καταβολή της επιδότησης των πρακτικά ασκούμενων από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης και τον Ειδικό Λογαριασμό στους πρακτικά ασκούμενους του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης μόνο μέσω e-banking
 • Η σύνταξη/καταχώρηση βιβλίων πρακτικής άσκησης.
 • Η σύνταξη, έκδοση και διεκπεραίωση διοικητικών εγγράφων και υποχρεώσεων του Ιδρύματος Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης, ως Δικαιούχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
 • Οι ενέργειες προβολής και δημοσιότητας της Πράξης (αφίσα, φυλλάδια, ενημερωτικές εγκύκλιοι, ημερίδες, εκδηλώσεις κ.λπ.)

2. 2. Προϋπολογισμός της Πράξης

Ο προϋπολογισμός της Πράξης περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών σε ό,τι αφορά τον παρόντα οδηγό:

 • Δαπάνες διαχείρισης και υλοποίησης της πράξης από τον Δικαιούχο
 • Επιδότηση πρακτικά ασκούμενων προγράμματος Πρακτικής Άσκησης
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση της δημοσιότητας της Πράξης (Ενημερωτικές/Επιμορφωτικές Ημερίδες)
 • Κόστος παραγωγής και διανομής υλικού δημοσιότητας της Πράξης
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος της Πράξης
 • Δαπάνες για Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Πράξης
 • Δαπάνες για Νομική Υποστήριξη της Πράξης
 • Δαπάνες για Αξιολόγηση της Πράξης

Η επιλεξιμότητα των δαπανών καλύπτεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και του αντίστοιχου εθνικού νομοθετικού πλαισίου.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει υποχρέωση διενέργειας διαγωνισμού στο πλαίσιο Έργου, εφαρμόζεται η εθνική νομοθεσία και οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διενέργεια διαγωνισμών και τη σύναψη συμβάσεων.

2.3. Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Πράξης

2.3.1. Τεχνική Υποστήριξη στη διαχείριση της Πράξης

Αντικείμενο της ενότητας είναι:

 • Προετοιμασία Οδηγού Υλοποίησης της Πράξης
 • Παρακολούθηση και πιστοποίηση της υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
 • Παρακολούθηση τήρησης του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος
 • Εντοπισμός αποκλίσεων ή νέων κινδύνων και υποβολή εισηγήσεων για εφαρμογή προληπτικών ή/και διορθωτικών ενεργειών
 • Υποστήριξη στη σύνταξη και τροποποίηση του ΤΔΠ
 • Υποστήριξη στην υποβολή δελτίων δαπανών και καταχώρηση στο ΟΠΣ όλων των απαραίτητων διαχειριστικών εγγράφων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία Πρόσκληση και το Σχέδιο Δράσης του Έργου
 • Ενημέρωση των stakeholders του έργου (Επιχειρήσεις, ΙΕΚ κλπ.) ως προς τα αναγκαία έγγραφα και τις οδηγίες του Δικαιούχου, των αρμόδιων εθνικών οργάνων και των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Παροχή στην ΕΥΔ ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» όλων των διοικητικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων της πράξης, της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και των προϊόντων αυτής
 • Υποστήριξη του Δικαιούχου στις υποχρεώσεις έναντι της ΕΥΔ
 • Έκδοση στατιστικών στοιχείων σε τακτά χρονικά διαστήματα σχετικά με την πορεία υλοποίησης του Έργου
 • Υποστήριξη σε τυχόν επιτόπιες επαληθεύσεις της ΕΥΔ και άλλων αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων κατά την υλοποίηση της πράξης
 • Ad hoc εισηγήσεις για ειδικά τεχνικά, οικονομικά ή επιχειρησιακά θέματα που προκύπτουν από τις ανάγκες υλοποίησης και εφαρμογής των επιμέρους όρων της πράξης
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, με σκοπό το συντονισμό των ενεργειών, την αποφυγή προβλημάτων για την έγκαιρη υλοποίηση της πράξης. 

2.3.2 Διαχείριση των αμοιβών των ωφελούμενων

Αντικείμενο της ενότητας είναι:

 • Τήρηση μηχανογραφημένου λογιστικού συστήματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης Έργου, ώστε να παραδίδονται ή/και να καταχωρούνται όλες οι λογιστικές καταστάσεις που αφορούν στις χρηματοροές του Έργου
 • Παρακολούθηση των παρουσιολογίων
 • Ορθή κατανομή του επιδόματος πρακτικής άσκησης για κάθε ωφελούμενο.
 • Υποστήριξη στην καταβολή των αμοιβών των ωφελούμενων ανά μήνα και στην τελική κατανομή της αμοιβής πρακτικής άσκησης κατόπιν ελέγχου και πιστοποίησης των αναγραφομένων στοιχείων
 • Θεραπεία ζητημάτων που σχετίζονται με την τήρηση του χρόνου πρακτικής όπως δικαιολογημένες- αδικαιολόγητες απουσίες, αναπληρώσεις αποχωρησάντων κλπ.
 • Τήρηση όλων των απαραίτητων στοιχείων του Οικονομικού Αντικειμένου σε ξεχωριστό φάκελο ανά ωφελούμενο

2.3.3 Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης (ΠΣΔ)

Το ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης της Πράξης (ΠΣΔ) θα αποτελεί το βασικό εργαλείο και θα χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση και παρακολούθηση της Πράξης. Το ΠΣΔ θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εν λόγω Πράξης, και θα λειτουργεί σε περιβάλλον web, προκειμένου να είναι διαθέσιμο μέσω διαδικτύου σε όλους τους εξουσιοδοτημένους χρήστες (ΓΕΑΣ, ΙΕΚ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ΓΓ).

Στο σύστημα ΠΣΔ θα καταχωρούνται τα στοιχεία των πρακτικά ασκούμενων, τα απογραφικά δελτία εισόδου/εξόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ και οι παρουσίες στον εργοδότη. Ενδεικτικά στο ΠΣΔ θα περιλαμβάνονται, θα υποστηρίζονται και μέσω αυτού θα εκτελούνται:

 • Η οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης,
 • Η καταβολή της επιδότησης των πρακτικά ασκούμενων μόνο μέσω e-banking
 • Η καταχώρηση παρουσιολογίων
 • Η σύνταξη, έκδοση και διεκπεραίωση διοικητικών εγγράφων και υποχρεώσεων του Δικαιούχου
 • Η τήρηση όλων των αρχείων της Πράξης για τον δικαιούχο
 • Η δημιουργία αναφορών σχετικά με τα καταχωρημένα στοιχεία.
 • Η μαζική δημιουργία/αποστολή/καταχώριση όλων των απαραιτήτων εγγράφων/στοιχείων προς την ΕΑΠ, Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου και όπου αλλού απαιτείται
 • Η μαζική δημιουργία/αποστολή/καταχώριση των εντύπων πρόσληψης και αποχώρησης στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και των συμβάσεων πρακτικής άσκησης
 • Η διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με το πληροφοριακό σύστημα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
 • Η διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με το πληροφοριακό σύστημα ΠΗΓΑΣΟΣ του ΥΠΑΙΘ που καταγράφονται στοιχεία της πρακτικής άσκησης https://pegasus.it.minedu.gov.gr/
 • Η διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με το πληροφοριακό σύστημα που θα υλοποιηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ για τα ΓΕΑΣ
 • Διασύνδεση με την ΑΑΔΕ για ταυτοποίηση χρηστών και άντληση στοιχείων.

2.4 Νομική Υποστήριξη της Πράξης

Το Υποέργο 2 έχει ως φυσικό αντικείμενο τη Νομική Υποστήριξη των Ενεργειών της Πράξης. Πιο ειδικά:

 • Διαμόρφωση σχεδίων τευχών διακήρυξης: Σύνταξη και διαμόρφωση τευχών διακήρυξης (γενικό μέρος) του διαγωνισμού βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και του ειδικότερου φυσικού αντικειμένου του έργου, διασφαλίζοντας τη συμβατότητά τους με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο καθώς και με τις ειδικότερες απαιτήσεις του ν. 4412/2016, τις προδιαγραφές της ΕΑΑΔΗΣΥ και τις συστάσεις της Διαχειριστικής Αρχής. Υποστήριξη στον προσδιορισμό και εξειδίκευση των κατάλληλων κριτηρίων επιλογής και των παραμέτρων τους.
 • Έλεγχος και υποβολή προτάσεων για τη διαμόρφωση κριτηρίων ανάθεσης, βαρύτητας αυτών και συσχέτισής τους με το φυσικό αντικείμενο της διακήρυξης.
 • Υποστήριξη κατά την απάντηση τυχόν ερωτημάτων που τίθενται από τους ενδιαφερόμενους πριν από την υποβολή των προσφορών.
 • Υποστήριξη των αρμοδίων οργάνων επί ειδικών θεμάτων που προκύπτουν κατά τις διαδικασίες αξιολόγησης προσφορών.
 • Υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού στην τεκμηρίωση των νομικών ζητημάτων κατά την κατάρτιση των σχετικών πρακτικών.
 • Υποστήριξη κατά τη σύνταξη των αποφάσεων των αποφαινόμενων οργάνων έγκρισης των πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού.
 • Διατύπωση γνώμης και σύνταξη απαντητικών υπομνημάτων επί υπομνημάτων / προσφυγών που υποβάλλονται στο πλαίσιο αξιολόγησης προσφορών υποψηφίων αναδόχων.
 • Σύνταξη και κατάρτιση των σχεδίων συμβάσεων που πρόκειται να υπογραφούν με τους επιλεγέντες αναδόχους.
 • Υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής κατά τη διενέργεια του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών σε κάθε στάδιο: συνδρομή και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τα μέλη των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών στη διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών (δικαιολογητικά/τεχνικές, οικονομικές, δικαιολογητικά κατακύρωσης).
 • Όλα τα θέματα που θα απαιτήσουν νομική γνωμοδότηση για την ορθή υλοποίηση και παρακολούθηση της πράξης και προς υποστήριξη των ωφελουμένων

2.5 Αξιολόγηση της Πράξης

Το Υποέργο 4 αφορά στην Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης και περιλαμβάνει:

 • Μεθοδολογία Αξιολόγησης (Μεθοδολογία, Επιλογή Δείγματος, Προετοιμασία Ερωτηματολογίου για τους ωφελούμενους και εμπλεκόμενους στην υλοποίηση της πράξης κλπ)
 • 1η έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης (Αρχική)
 • 2η Έκθεση Αξιολόγησης (Ενδιάμεση)
 • 3η Έκθεση Αξιολόγησης (Τελική)

2.6 Προβολή και δημοσιότητα της Πράξης

Το Υποέργο 3 περιλαμβάνει τις ενέργειες προβολής και δημοσιότητας της πράξης:

 • Αφίσες (Δημιουργία, αναπαραγωγή και αποστολή στους προορισμούς)
 • Δημοσιεύσεις στον Τύπο (Δημιουργία)
 • Ραδιοφωνικά σποτ (Δημιουργία)
 • Τηλεοπτικά σποτ (Δημιουργία)
 • Διαφημιστική δαπάνη (Κόστος προβολής)

2.7 Ενημερωτικές/Επιμορφωτικές Ημερίδες

Το Υποέργο 10, αφορά την υλοποίηση ενημερωτικής/επιμορφωτικής ημερίδας και θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία των ιδίων μέσων.

2.8 Εμπλεκόμενοι στην Πράξη

Οι εμπλεκόμενοι είναι:

 1. Η Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγ. Κατάρτισης & Διά Βίου Μάθησης
 2. Η Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης
 3. Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης
 4. Τα Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ
 5. Οι πρακτικά ασκούμενοι του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης
 6. Οι εργοδότες που απασχολούν πρακτικά ασκούμενους του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

2.8.1 Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγ. Κατάρτισης & Διά Βίου Μάθησης

H Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγ. Κατάρτισης & Διά Βίου Μάθησης είναι αρμόδια για:

 1. Την εποπτεία της λειτουργίας των ιδιωτικών ΙΕΚ
 2. Τη σύνταξη και έκδοση κανονισμών λειτουργίας των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.

2.8.2. Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Η Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αρμόδια για τη σύνταξη και έκδοση των κανονισμών λειτουργίας, την οργάνωση λειτουργία και εποπτεία των δημοσίων ΙΕΚ.

2.8.3 Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης είναι αρμόδιο για:

 1. Τη υλοποίηση, γενική παρακολούθηση και τον έλεγχο της Πράξης
 2. Την έκδοση των απαραίτητων αποφάσεων και διοικητικών εγγράφων για την ομαλή υλοποίηση της Πράξης και τη συγκέντρωση και επεξεργασία των συνολικών στοιχείων της Πράξης
 3. Την έκδοση των απαραίτητων εγγράφων των πρακτικά ασκούμενων, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του
 4. Την κεντρική διαχείριση και λειτουργία του ΠΣΔ της Πράξης
 5. Την επιδότηση των πρακτικά ασκούμενων και την πίστωση των λογαριασμών τους με το ποσό της επιδότησης
 6. Τη συλλογή των στοιχείων των απογραφικών δελτίων εισόδου/εξόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ
 7. Την έκδοση των Βεβαιώσεων Αποδοχών των πρακτικά ασκούμενων, τουλάχιστον σε δύο (2) αντίγραφα (ένα για τον δικαιούχο, ένα για το αρχείο του Ιδρύματος Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης)
 8. Τη δημιουργία του ηλεκτρονικού αρχείου για την υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών (επιδότησης) στη ΓενικήΓραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων σύμφωνα με την εκάστοτε εν ισχύ ΠΟΛτηςΓενικήςΓραμματείαςΕσόδων
 9. Την υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ) στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
 10. Την τήρηση αρχείου
 11. Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο

Στο πλαίσιο παρακολούθησης της ομαλής υλοποίησης της Πράξης, δύνανται να πραγματοποιούνται επιτόπιες επισκέψεις των στελεχών του Ιδρύματος Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης στους εμπλεκόμενους για την υλοποίηση του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ΙΕΚ.

2.8.4. ΙΕΚ

Το ΙΕΚ είναι αρμόδιο για:

 1. Την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του Ιδρύματος Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης για οποιοδήποτε θέμα προκύψει σχετικά με την πρακτική άσκηση. Ειδικά σε περίπτωση διακοπής πρακτικής άσκησης ενημερώνεται απευθείας ηλεκτρονικά το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης
 2. Τη θεώρηση της «Σύμβασης Πρακτικής άσκησης» (Υπόδειγμα 4) που συνάπτεται μεταξύ του εργοδότη και του πρακτικά ασκούμενου και καθορίζει τους όρους υλοποίησης του «Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης στο χώρο εργασίας». Η Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης συντάσσεται σε τρία (3) πρωτότυπα και λαμβάνουν από ένα ο εργοδότης, το ΙΕΚ και ο πρακτικά ασκούμενος.
 3. Την σύνταξη και τήρηση του εντύπου «Ατομικά Στοιχεία Πρακτικά ασκούμενου» (Υπόδειγμα 2) για τους πρακτικά ασκούμενους του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. Το έντυπο συμπληρώνεται χωρίς συντομογραφίες, σύμφωνα με την αστυνομική ταυτότητα του πρακτικά ασκούμενου
 4. Τη φύλαξη των εντύπων «Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ» που αποστέλλουν οι εργοδότες από το ΕΡΓΑΝΗ για την έναρξη και λήξη της πρακτικής άσκησης σε ηλεκτρονική μορφή.
 5. Την ορθή καταχώρηση όλων των ζητούμενων, απαραίτητων, στοιχείων στο ΠΣΔ.
 6. Την επικοινωνία με τους εργοδότες και τους πρακτικά ασκούμενους για την έγκαιρη και έγκυρη αποστολή των στοιχείων που ζητούνται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης
 7. Την ενημέρωση του πρακτικά ασκούμενου και του εργοδότη για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση που καταγγελθεί η σύμβαση πρακτικής άσκησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από τους συμβαλλόμενους
 8. Την ενημέρωση και υποστήριξη των πρακτικά ασκούμενων και των εργοδοτών σχετικά με τα ζητήματα της Πρακτικής Άσκησης
 9. Την τήρηση του αρχείου κάθε πρακτικά ασκούμενου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.4.3.1.
 10. Την επίβλεψη της τήρησης των όρων της σύμβασης που έχει υπογραφεί, τον έλεγχο των εντύπων, την παρακολούθηση της προόδου του πρακτικά ασκούμενου
 11. Την επίβλεψη της Πρακτικής Άσκησης σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
 12. Την ανάρτηση αφισών και φυλλαδίων προβολής και δημοσιότητας της Πράξης που αποστέλλονται, σε εμφανές σημείο στο χώρο τους.

2.8.4.1  Αρχείο Πρακτικά Ασκούμενου:

1. Αίτηση έγκρισης έναρξης Πρακτικής Άσκησης

1.1. Μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 1): Η αίτηση θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με το πρότυπο του παραρτήματος (Υπόδειγμα 1). Θα τηρείται στο αρχείο έως και την υλοποίηση του ΠΣΔ οπότε και θα καταχωρείται ψηφιακά.

1.2. Μετά την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 2): Η αίτηση θα καταχωρείται ηλεκτρονικά, απευθείας στο ΠΣΔ από τον καταρτιζόμενο, και θα τηρείται στο ψηφιακό αρχείου του ΠΣΔ. Η διαδικασία μετά την δημιουργία του ΠΣΔ θα οριστεί σε επόμενη έκδοση του Οδηγού από τον Τεχνικό Σύμβουλο

2. Απόφαση Έγκρισης Έναρξης Πρακτικής Άσκησης

2.1. Μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 1): Εκδίδεται από το ΙΕΚ μέσω του ΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ (Υπόδειγμα 3), υπογράφεται ψηφιακά και τηρείται σε ψηφιακό αρχείο.

2.2. Μετά την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 2): Εκδίδεται από το ΙΕΚ μέσω του ΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ, υπογράφεται ψηφιακά και αναρτάται στο ψηφιακό αρχείο του ΠΣΔ. Η διαδικασία μετά την δημιουργία του ΠΣΔ θα οριστεί σε επόμενη έκδοση του Οδηγού από τον Τεχνικό Σύμβουλο.

3. Πρωτότυπη σύμβαση πρακτικής άσκησης

3.1. Μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 1): Η σύμβαση θα υπογράφεται σε έντυπη μορφή, εφόσον ολοκληρωθεί το ΠΣΔ θα πρέπει να αναρτηθεί ψηφιακό αντίγραφο του αρχείου.

3.2. Μετά την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 2): Η διαδικασία αυτή θα οριστεί μετά από την δημιουργία του ΠΣ με τον οδηγό που θα συνταχθεί από τον Τεχνικό Σύμβουλο.

4. Πρωτότυπα Βιβλία πρακτικής

4.1. Μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 1): Το βιβλίο πρακτικής θα συμπληρώνεται και θα τηρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. K5/97484 (ΦΕΚ Β’ 3938 26-08-2021) σε έντυπη μορφή. Θα τηρείται στο αρχείο μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ οπότε και θα καταχωρίζεται από τον καταρτιζόμενο ηλεκτρονικά, θα εγκρίνεται συνολικά από το ΙΕΚ εντός του ΠΣΔ (οι χρήστες θα είναι πιστοποιημένοι μέσω διασύνδεσης με ΑΑΔΕ).

4.2. Μετά την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 2): Η διαδικασία αυτή θα οριστεί μετά από την δημιουργία του ΠΣ με τον οδηγό που θα συνταχθεί από τον Τεχνικό Σύμβουλο.

5. Αποδεικτικό κυριότητας λογαριασμού τραπέζης πρακτικά ασκούμενου

5.1. Μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 1): τηρείται σε έντυπη μορφή μέχρι την ολοκλήρωση του ΠΣΔ οπότε και καταχωρείται στο ψηφιακό αρχείο. Η διαδικασία μετά την δημιουργία του ΠΣΔ θα οριστεί σε επόμενη έκδοση του Οδηγού από τον Τεχνικό Σύμβουλο.

5.2. Μετά την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 2): Τηρείται στο ψηφιακό αρχείου του ΠΣΔ.

6. Έντυπο «Ατομικά Στοιχεία πρακτικά ασκούμενου» (Υπόδειγμα 2)

6.1. Μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 1): συμπληρώνεται και υπογράφεται σε έντυπη μορφή σύμφωνα με το πρότυπο του παραρτήματος, τηρείται σε φυσικό αρχείο μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ οπότε και καταχωρείται ψηφιακά.

6.2. Μετά την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 2): Συμπληρώνονται αυτόματα στο ΠΣΔ με την πιστοποίηση του χρήστη από την ΑΑΔΕ. Η διαδικασία μετά την δημιουργία του ΠΣΔ θα οριστεί σε επόμενη έκδοση του Οδηγού από τον Τεχνικό Σύμβουλο.

7. ΑπογραφικόδελτίοεισόδουκαιεξόδουσυμμετεχόντωνΕΚΤ

7.1. Μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 1): Το έντυπο συμπληρώνεται από τον καταρτιζόμενο και αποστέλλεται από τα ΔΙΕΚ στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ και καταχωρείται στην ειδική πλατφόρμα, σύμφωνα με τα στοιχεία του παραρτήματος (Υπόδειγμα 6.1 και 6.2). Η ενεργοποίηση της διαδικασίας θα γίνει μετά την προσαρμογή και ενεργοποίηση της πλατφόρμας.

7.2. Μετά την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 2): Συμπληρώνεται από τον καταρτιζόμενο ψηφιακά στο ΠΣΔ, τηρείται στο ψηφιακό αρχείου του ΠΣΔ σύμφωνα με τα στοιχεία του παραρτήματος (Υπόδειγμα 6.1 και 6.2). Η διαδικασία μετά την δημιουργία του ΠΣΔ θα οριστεί σε επόμενη έκδοση του Οδηγού από τον Τεχνικό Σύμβουλο

8. Υπεύθυνη δήλωση πρακτικά ασκούμενου ή εργοδότη σε περίπτωση διακοπής της πρακτικής άσκησης.

8.1. Μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 1): Ψηφιακά υπογεγραμμένη (gov.gr), τηρείται σε ψηφιακό αρχείο και σε έντυπη μορφή μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ όπου και αναρτώνται στο ψηφιακό αρχείο.

8.2. Μετά την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 2): Ψηφιακά υπογεγραμμένη (gov.gr), τηρείται στο ψηφιακό αρχείου του ΠΣΔ. Η διαδικασία μετά την δημιουργία του ΠΣΔ θα οριστεί σε επόμενη έκδοση του Οδηγού από τον Τεχνικό Σύμβουλο

9. Αντίγραφα των εντύπων «Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ» του εργοδότη από το ΕΡΓΑΝΗ για την έναρξη και λήξη της πρακτικής άσκησης

9.1. Μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 1): Τηρούνται σε ψηφιακό αρχείο ή σε έντυπη μορφή μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ όπου και αναρτώνται στο ψηφιακό αρχείο.

9.2. Μετά την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 2): Τηρούνται στο  ψηφιακό αρχείο του ΠΣΔ Η διαδικασία μετά την δημιουργία του ΠΣΔ θα οριστεί σε επόμενη έκδοση του Οδηγού από τον Τεχνικό Σύμβουλο

Τα ανωτέρω έγγραφα τηρούνται στο αρχείο του εργοδότη, ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου.

10. Έντυπο λήξης (βεβαίωση παρουσίας) της πρακτικής άσκησης, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον εργοδότη.

10.1. Μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 1): Υπογράφεται ψηφιακά από τον εργοδότη, θα τηρείται σεψηφιακόαρχείομέχριτηνυλοποίησητουΠΣΔοπότεκαι θααναρτάται στο ψηφιακόαρχείοτου ΠΣΔ.

10.2. Μετά την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 2): Υπογράφεται ψηφιακά από τον εργοδότη, θα τηρείται στο ψηφιακό αρχείο του ΠΣΔ. Η διαδικασία μετά την δημιουργία του ΠΣΔ θα οριστεί σε επόμενη έκδοση του Οδηγού από τον Τεχνικό Σύμβουλο

11. Βεβαίωση ολοκλήρωσης της Πρακτικής άσκησης από το ΙΕΚ

11.1. Μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 1): Θα υπογράφεται από το δ/ντη ΙΕΚ εντύπως και θα τηρείται φωτοαντίγραφο στο ΙΕΚ και σε ψηφιακό αρχείο μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ. Η πρωτότυπη θα αποστέλλεται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

11.2. Μετά την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 2): Θα εκδίδεται από το ΠΔΣ. Η διαδικασία μετά την δημιουργία του ΠΣΔ θα οριστεί σε επόμενη έκδοση του Οδηγού από τον Τεχνικό Σύμβουλο

12. Απαντητική επιστολή από δικαιούχο άλλου προγράμματος πρακτικής άσκησης

12.1. Μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 1): Υπογεγραμμένο έγγραφο από τον Υπεύθυνο έργου του άλλου προγράμματος πρακτικής άσκησης στο οποίο θα αναφέρεται ο αριθμός μητρώου του καταρτιζομένου και το οποίο θα βεβαιώνει ότι δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που διαχειρίζεται ο φορέας του ως δικαιούχος. Θα τηρείται σε ψηφιακό αρχείο μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ.

12.2. Μετά την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 2): Υπογεγραμμένο έγγραφο από τον Υπεύθυνο έργου του άλλου προγράμματος πρακτικής άσκησης στο οποίο θα αναφέρεται ο αριθμός μητρώου του καταρτιζομένου και το οποίο θα βεβαιώνει ότι δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που διαχειρίζεται ο φορέας του ως δικαιούχος. Η διαδικασία μετά την δημιουργία του ΠΣΔ θα οριστεί σε επόμενη έκδοση του Οδηγού από τον Τεχνικό Σύμβουλο.

13. Αποδεικτικό καταβολής επιδόματος καταρτιζόμενου

13.1. Μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση1): Ηαπόδειξηκαταβολήςτουεπιδόματοςστονδηλωμένολογαριασμό

Τραπέζης του καταρτιζόμενου θα αποστέλλεται από το λογιστήριο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Θα τηρείται σε ψηφιακό αρχείο μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ οπότε και θα αναρτάται στο ψηφιακό αρχείο του ΠΣΔ.

13.2. Μετά την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 2): Η διαδικασία μετά την δημιουργία του ΠΣΔ θα οριστεί σε επόμενη έκδοση του Οδηγού από τον Τεχνικό Σύμβουλο.

Επισήμανση: Στο ΠΣΔ οι χρήστες θα είναι πιστοποιημένοι μέσω της διασύνδεσης με την ΑΑΔΕ

2.8.5. Πρακτικά ασκούμενοι

Ο πρακτικά ασκούμενος οφείλει:

1. Να υπογράψει και να τηρεί τη «Σύμβαση Πρακτικής άσκησης» (Υπόδειγμα 4) που συνάπτεται μεταξύ του εργοδότη και του πρακτικά ασκούμενου η οποία θεωρείται από τον Διευθυντή του ΙΕΚ και καθορίζει τους όρους υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης. Η Σύμβαση Πρακτικής άσκησης συντάσσεται σε τρία (3) πρωτότυπα και λαμβάνουν από ένα ο εργοδότης, το ΙΕΚ και ο πρακτικά ασκούμενος. Η ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης δεν συνιστά σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (αρ.2 παρ.2 της ΚΥΑ – Κ5/97484/5/21).

2. Να συμπληρώνει έγκαιρα τα έντυπα πρακτικής άσκησης:

i. Βιβλίο πρακτικής (Υπόδειγμα 5)

 • Μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 1): Το βιβλίο πρακτικής θα συμπληρώνεται και θα τηρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. K5/97484 (ΦΕΚ Β’ 3938 26- 08-2021) σε έντυπη μορφή. Θα τηρείται στο αρχείο μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ οπότε και θα καταχωρίζεται από τον καταρτιζόμενο ηλεκτρονικά, θα εγκρίνεται συνολικά από το ΙΕΚ εντός του ΠΣΔ (οι χρήστες θα είναι πιστοποιημένοι μέσω διασύνδεσης με ΑΑΔΕ).
 • Μετά την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 2): Το Βιβλίο πρακτικής θα καταχωρείται ηλεκτρονικά απευθείας στο ΠΣΔ (συμπληρώνεται μόνο για τις ημέρες που υπάρχει φυσική παρουσία και πάντα σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας).

ii. Συμπλήρωση εντύπου «Ατομικά Στοιχεία Μαθητευομένου» (Υπόδειγμα 2). Το έντυπο συμπληρώνεται χωρίς συντομογραφίες, σύμφωνα με την αστυνομική ταυτότητα του πρακτικά ασκούμενου

 • Μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 1): Συμπληρώνεται και υπογράφεται σε έντυπη μορφή σύμφωνα με το πρότυπο του παραρτήματος, τηρείται σε φυσικό αρχείο μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ οπότε και καταχωρείται ψηφιακά.
 • Μετά την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 2): Συμπληρώνονται αυτόματα στο ΠΣΔ με την πιστοποίηση του χρήστη από την ΑΑΔΕ.

iii. Συμπλήρωση απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου (όπως ανωτέρω)

3. Να διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό τρεχούμενο/όψεως, που θα χρησιμοποιηθεί από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης για την καταβολή της επιδότησης. Ο πρακτικά ασκούμενος πρέπει να είναι πρώτος δικαιούχος στον τραπεζικό λογαριασμό και πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικό της κυριότητας του εν λόγω λογαριασμού.

4. Να προσκομίζει οποιοδήποτε έγγραφο του ζητηθεί από το ΙΕΚ ή/και τον εργοδότη, εφόσον είναι απαραίτητο για την σωστή υλοποίηση του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

5. Να συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του ΙΕΚ για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στο ΠΣΔ

6. Να συμπληρώσει στο ΠΣΔ το απογραφικό δελτίου εισόδου και εξόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ (Υποδείγματα 6.1 και 6.2) το οποίο και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πίστωση των λογαριασμών των πρακτικά ασκούμενων.

7. Να ενημερώνει έγκαιρα τους Υπευθύνους του ΙΕΚ σε περίπτωση που δημιουργείται κάποιο πρόβλημα στη συνεργασία του με τον εργοδότη

8. Να εργάζεται αυστηρά σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στην ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης καθώς και στο «Ε3.5: ενιαίο έντυπο αναγγελίας έναρξης/μεταβολών πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών» (εξαιρούμενων των επίσημων αργιών και του χρονικού διαστήματος που παραμένει κλειστός ο εργοδότης).

9. Για σοβαρούς λόγους και με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του ΙΕΚ, να ζητήσει τη διακοπή της Σύμβασης Πρακτικής άσκησης στον εργοδότη και την τοποθέτησή του σε άλλο εργοδότη, εάν είναι εφικτό, για τη συνέχιση του προγράμματος.

10. Να συμπληρώνει υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης του από το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης, θα υπάρξει διασταύρωση της μη συμμετοχής του ΑΦΜ του υποψηφίου βάσει των στοιχείων που θα συλλέγονται από τους Δικαιούχους των Πράξεων που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο των προσκλήσεων ΕΔΒΜ112 και ΕΔΒΜ139 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 ή/και βάσει των απογραφικών δελτίων (υποβληθέν δελτίο Εισόδου με ή χωρίς υποβληθέν δελτίο Εξόδου) σε συνεργασία με την ΕΥ ΟΠΣ

Επισήμανση: Η πίστωση των λογαριασμών των πρακτικά ασκούμενων πραγματοποιείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης και τον έλεγχο και εφαρμογή όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και εγγράφων που αναφέρονται στο παρόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πίστωση των λογαριασμών των πρακτικά ασκούμενων αποτελεί η συμπλήρωση/υποβολή από τους πρακτικά ασκούμενος στο ΠΣΔ των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ.

2.8.6. Εργοδότες που απασχολούν πρακτικά ασκούμενους

Ο εργοδότης οφείλει:

1. Να τηρεί τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την υπ. αριθ. Κ5/97484/5-8-2021 (ΦΕΚ Β΄3938) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», την υπ. αριθ. 359893/20-09-21 Εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», τον «Κανονισμό λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δία Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (ΦΕΚ Β’ 1807) με τις τροποποιήσεις και όπως αυτά ισχύουν.

2. Να συνάψει «Σύμβαση Πρακτικής άσκησης» (Υπόδειγμα 4) μεταξύ του εργοδότη και του πρακτικά ασκούμενου η οποία θεωρείται από τον Διευθυντή του ΙΕΚ και καθορίζει τους όρους υλοποίησης του «Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης στο χώρο εργασίας». Η Σύμβαση Πρακτικής άσκησης συντάσσεται σε τρία (3) πρωτότυπα και λαμβάνουν από ένα ο εργοδότης, το ΙΕΚ και ο πρακτικά ασκούμενος.

3. Να ορίσει έμπειρο στέλεχος συναφούς επαγγελματικής ειδικότητας με τον πρακτικά ασκούμενο ως «εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας», ο οποίος αναλαμβάνει την αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο χώρο εργασίας, την παρακολούθηση της προόδου του πρακτικά ασκούμενου και την ανατροφοδότηση του υπεύθυνου του ΙΕΚ

4. Να συμπληρώνει τα έντυπα πρακτικής άσκησης:

i. Μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 1): Το βιβλίο πρακτικής θα συμπληρώνεται και θα τηρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. K5/97484 (ΦΕΚ Β’ 3938 26- 08-2021) σε έντυπη μορφή. Θα τηρείται στο αρχείο μέχρι την υλοποίηση του ΠΣΔ οπότε και θα καταχωρίζεται από τον καταρτιζόμενο ηλεκτρονικά, θα εγκρίνεται συνολικά από το ΙΕΚ εντός του ΠΣΔ (οι χρήστες θα είναι πιστοποιημένοι μέσω διασύνδεσης με ΑΑΔΕ).

Ii. Μετά την υλοποίηση του ΠΣΔ (Φάση 2): Το Βιβλίο πρακτικής θα καταχωρείται ηλεκτρονικά απευθείας στο ΠΣΔ (συμπληρώνεται μόνο για τις ημέρες που υπάρχει φυσική παρουσία και πάντα σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας).

i. Βιβλίο πρακτικής (Υπόδειγμα 5)

5. Να καταχωρίζει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων το έντυπο «Ε3.5 Αναγγελία Έναρξης/Μεταβολών πρακτικής άσκησης», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του αρμόδιου Υπουργείου, την έναρξη της πρακτικής άσκησης και τη λήξη αυτής για κάθε πρακτικά ασκούμενο και να αποστείλει αντίγραφο του έντυπου από το ΕΡΓΑΝΗ, στο ΙΕΚ κατά την έναρξη και λήξη της σύμβασης.

6. Οι εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρίζουν το απογραφικό δελτίο κάθε πρακτικά ασκούμενου στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

7. Τα ανωτέρω έγγραφα τηρούνται στο αρχείο εργοδότη, ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου 

8. Να αποστέλλει έγκαιρα και έγκυρα τα στοιχεία που ζητούνται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης ή το ΙΕΚ, καθώς και να ενημερώνει για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με ζητήματα που αφορούν την πρακτική άσκηση.

9. Να τηρεί αρχείο της Πράξης με όλα τα απαραίτητα έγγραφα κάθε πρακτικά ασκούμενου. Το αρχείο περιέχει συγκεκριμένα: 

i. Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης.

ii. Έντυπα «Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ» από το ΕΡΓΑΝΗ για την έναρξη και λήξη της σύμβασης.

iii. Όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την εφαρμογή της σύμβασης της πρακτικής άσκησης. 

10. Να διακόπτει τη σύμβαση εργασίας όταν ενημερώνεται γι’ αυτό από τον Διευθυντή του ΙΕΚ

11. Να απασχολεί τον πρακτικά ασκούμενο αυστηρά σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στην ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης καθώς και στο «Ε3.5: ενιαίο έντυπο αναγγελίας έναρξης/μεταβολών πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών» (εξαιρούμενων των επίσημων αργιών και του χρονικού διαστήματος που παραμένει κλειστός ο εργοδότης).

12. Να αναρτήσει τις αφίσες και τα φυλλάδια προβολής και δημοσιότητας της Πράξης που αποστέλλονται, σε εμφανές σημείο στο χώρο τους

2.9. Γενικές επισημάνσεις για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης που αφορούν όλους τους εμπλεκόμενους:

Σύμφωνα με την με την υπ’ αρ. Κ1/118932 (ΦΕΚ 2440/18-07-2017/τ.Β’) ΚΥΑ «Ρύθμιση θεμάτων επιδότησης και ασφάλισης της Πρακτικής άσκησης των πρακτικά ασκούμενων των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)» ισχύουν τα κάτωθι:

 • Το ποσοστό αποζημίωσης των πρακτικά ασκούμενων του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ορίζεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή αναλογικά εάν η ημερησία διάρκεια της πρακτικής είναι μικρότερη των 8 ωρών. Η αποζημίωση καταβάλλεται στον πρακτικά ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης. Όλες οι παραπάνω δαπάνες ορίζονται ως επιλέξιμες, βαρύνουν εξ ολοκλήρου το έργο χρηματοδότησης και καταβάλλονται από τον φορέα υλοποίησης του έργου.
 • Το νέο κατώτατο ημερομίσθιο ανειδίκευτου όπως ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία.
 • Κάθε εργοδότης (του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα) που απασχολεί πρακτικά ασκούμενους υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΤΕΑΕΠ) τον Πίνακα Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Πρακτικής άσκησης. Οι εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρίζουν το απογραφικό δελτίο κάθε πρακτικά ασκούμενου στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα ανωτέρω έγγραφα τηρούνται στο αρχείο εργοδότη, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου.
 • Κατά την διάρκεια πρακτικής άσκησης ο καταρτιζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (ΠΡΏΗΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος. Για την ασφάλισή του καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 (Α’ 83) ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση.
 • Οι ασφαλιστικές εισφορές διαμορφώνονται ως εξής:  

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΠΟΣΟΣΤΟ %)

ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΣ (ΠΟΣΟΣΤΟ %)

Ε.Φ.Κ.Α. (Κλάδος Κύριας Σύνταξης)

1%

------

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ εφόσον ο καταρτιζόμενος δεν καλύπτεται άμεσα ή έμμεσα (μετά από Υ.Δ. του καταρτιζόμενου)

7,10%

(6,45% ΣΕ ΕΙΔΟΣ+

0,65% ΣΕ ΧΡΗΜΑ)

 

------

ΣΥΝΟΛΟ

8,10%

---

Οι ως άνω εισφορές βαρύνουν αποκλειστικά τον εργοδότη σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, όπως ισχύει κάθε φορά.

 • Οι πρακτικά ασκούμενοι κατά το διάστημα της «Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας - Πρακτικής άσκησης στον εργασιακό χώρο», εφόσον δεν καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος άμεσα ή έμμεσα και έπειτα από προσκόμιση σχετικής Υ.Δ., υπάγονται στην ασφάλιση τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα.
 • Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από το εργοδότη ελέγχεται σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες.

2.10. Γενικές επισημάνσεις σχετικά με τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ θα πρέπει να αναρτώνται αποφάσεις σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο κάθε φορέα

2.11. Διαδικασία έναρξης, ολοκλήρωσης και καταβολής επιδότησης πρακτικά ασκούμενων

Η διαδικασία καταβολής επιδότησης πρακτικά ασκούμενων εκτελείται αναλυτικά ως εξής:

1. Ο πρακτικά ασκούμενος υποβάλει αίτηση για έναρξη πρακτικής Άσκησης (Υπόδειγμα 1) το οποίο αναφέρει:

i. εάν επιθυμεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα της επιδοτούμενης πρακτικής που υλοποιεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ

ii. εάν επιθυμεί να συμμετέχει σε άλλο πρόγραμμα επιδοτούμενης πρακτικής που υλοποιείται από άλλους φορείς (όχι ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

iii. δεν επιθυμεί την επιδότηση της Πρακτικής Άσκησης.

Η ανωτέρω αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

2. Ο πρακτικά ασκούμενος υποβάλει έντυπο ατομικών στοιχείων (Υπόδειγμα 2) και το αποδεικτικό κυριότητας του λογαριασμού.

3. Το ΙΕΚ εκδίδει Απόφαση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης από το σύστημα ΠΗΓΑΣΟΣ (Υπόδειγμα 3) στην οποία αναφέρεται και η επιλογή του προγράμματος επιδότησης που έχει υποβληθεί στην αίτηση του καταρτιζόμενου.

4. Υπογράφεται η ειδική σύμβαση Πρακτικής Άσκησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. K5/97484 (ΦΕΚ Β’ 3938 26-08-2021) (Υπόδειγμα 4)

5. Καταχωρείται από τον Εργοδότη και εκδίδεται το έγγραφο «Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Πρακτικής άσκησης» στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

6. Ο πρακτικά ασκούμενος υποβάλει το απογραφικό δελτίο εισόδου.

7. Συμπληρώνεται και τηρείται το Βιβλίο Πρακτικής σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. K5/97484 (ΦΕΚ Β’ 3938 26-08-2021).

8. Η πρακτική άσκηση υλοποιείται στο σύνολο της (960 ώρες) και ολοκληρώνεται.

9. Εκδίδεται Βεβαίωση Παρουσίας η οποία συμπληρώνεται, υπογράφεται ψηφιακά και σφραγίζεται από τον εργοδότη.

10. Το ΙΕΚ εκδίδει βεβαίωση ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης όπου βεβαιώνεται ότι καλύφθηκαν οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ και τις ισχύουσες διατάξεις.

11. Οπρακτικάασκούμενοςυποβάλειτοαπογραφικόδελτίοεξόδου.

12. Όλα τα απαραίτητα έγγραφα, δηλαδή όλο το αναφερόμενο αρχείο του ασκούμενου, πρέπει να έχουν αναρτηθεί στο ΠΣΔ

13. Με την έκδοση βεβαίωσης ολοκλήρωσης από το ΙΕΚ, θα διαβιβάζεται μαζί και το σύνολο του αρχείου του ασκούμενου στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ για έλεγχο,..

14. Ελέγχεται τυχόν συμμετοχή του καταρτιζόμενου σε άλλο πρόγραμμα επιδότησης της Πρακτικής Άσκησης από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ζητώντας από τον έτερο δικαιούχο προγράμματος επιδότησης πρακτικής άσκησης στοιχεία, για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης. Αυτό θα εκτελείται λαμβάνοντας το ΙΝΕΔΙΒΙΜ υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο έργου του άλλου προγράμματος συγκεντρωτικό αρχείο, το οποίο θα αρχειοθετείται εντύπως και ηλεκτρονικά

15. Η κατάσταση επιδότησης των πρακτικά ασκούμενων εκδίδεται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης και το ποσό της επιδότησης του πρακτικά ασκούμενου κατατίθεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του.

16. Η επιδότηση θα καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση του συνόλου της πρακτικής άσκησης, την έκδοση της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης και τον έλεγχο της διαδικασίας.

2.11.1 Αναδρομικότητα διαδικασίας

Για αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 1/9/2021 και μέχρι εκδόσεως του οδηγού υλοποίησης της πράξης σε συνεργασία με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι τηρούνται οι διαδικασίες του εγκεκριμένου οδηγού, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Έναρξης της Πρακτικής Άσκησης. Θα πρέπει επίσης να

υπογράφονται και να υποβάλλονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα, επικαιροποιημένα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εγκεκριμένο οδηγό υλοποίησης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής στο ΟΠΣ των απογραφικών εισόδου αποτελεί η μεταγενέστερη εκ των δύο προθεσμία:

α. Τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του οδηγού υλοποίησης της πράξης σε συνεργασία με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

β. Ενενήντα (90) ημερών από την Απόφασης Έγκρισης Έναρξης της Πρακτικής Άσκησης

2.11.2. Φάκελος αποδεικτικών καταβολής επιδότησης Πρακτικά Ασκούμενων

Ο φάκελος αποδεικτικών καταβολής επιδότησης Πρακτικά Ασκούμενων περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο αρχείο του πρακτικά ασκούμενου και τηρείται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από το έργο.

2.12. Διακοπή πρακτικής άσκησης

Σε περίπτωση που ο πρακτικά ασκούμενος ή ο εργοδότης διακόπτει την Πρακτική Άσκηση τηρούνται οι κάτωθι διαδικασίες:

 1. Ο πρακτικά ασκούμενος ή ο εργοδότης συμπληρώνει και υποβάλει στο ΙΕΚ Υπεύθυνη Δήλωση Διακοπής της πρακτικής άσκησης.
 2. Σε περίπτωση συνέχισης της πρακτικής άσκησης για το υπόλοιπο του προβλεπόμενου διαστήματος θα πρέπει να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία έναρξης πρακτικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. K5/97484 (ΦΕΚ Β’ 3938 26-08-2021).Κεφάλαιο 3: Οριζόντιες Ενέργειες Διαχείρισης και υλοποίησης
 3. Ο εργοδότης υποβάλει στο ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο «Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Πρακτικής άσκησης» και αποστέλλει ηλεκτρονικά αντίγραφο στο ΙΕΚ.Ο εργοδότης εκδίδει Έντυπο Λήξης (Βεβαίωση Παρουσίας) το οποίο συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον ίδιο και υποβάλλεται στο ΙΕΚ.

3.1. Δημοσιότητα

Αντικείμενο της ενέργειας είναι η παραγωγή υλικού δημοσιότητας για την ευαισθητοποίηση και την προβολή της Πράξης «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ», με Κωδικό ΟΠΣ 5131399, στην κοινή γνώμη, την εκπαιδευτική κοινότητα και τις επιχειρήσεις καθώς και της πηγής χρηματοδότησης της Πράξης που είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο δημοσιότητας της Πράξης περιλαμβάνεται η δημιουργία και διανομή, με ανάθεση σε τρίτους, αφισών και φυλλαδίων προβολής και δημοσιότητας της Πράξης στα ΙΕΚ, στους εργοδότες και στους κοινωνικούς εταίρους , οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να τις αναρτήσουν σε εμφανές σημείο στους χώρους τους. Η σύναψη Σύμβασης με τον ανάδοχο για τη δημιουργία και διανομή αφισών και φυλλαδίων γίνεται με ανάθεση σε εξωτερικό ανάδοχο και αφού το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης καθορίσει τις ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές. Η εξόφληση του αναδόχου γίνεται σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη Σύμβαση, καθώς και με όσα αναφέρονται στον εγκεκριμένο Οδηγό Οικονομικής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Ιδρύματος Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης και τις τροποποιήσεις αυτού.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014, τα ΙΕΚ, οι εργοδότες, οι κοινωνικοί εταίροι και όλοι οι εμπλεκόμενοι που υλοποιούν την Πράξη, στα έγγραφα που εκδίδουν (πρακτικά, διαβιβαστικά, αλληλογραφία, παρουσιολόγια μαθητευομένων κ.λπ.) έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν την κάτωθι σήμανση (λογότυπο):

Το λογότυπο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης

3.2. Έξοδα Ταξιδίων

Οι δαπάνες μετακίνησης (έξοδα κίνησης, έξοδα διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης) υπολογίζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα από τις διατάξεις του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).

Τα παραστατικά των δαπανών της συγκεκριμένης κατηγορίας π.χ. απόδειξη πώλησης εισιτηρίου, απόδειξη διαμονής κ.α., θα εκδίδονται στο όνομα του μετακινούμενου.

Όλα τα στοιχεία των παραστατικών των δαπανών μετακίνησης (αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, ημερήσια αποζημίωση, χιλιομετρική αποζημίωση κλπ) θα αναφέρονται αναλυτικά στο Απολογιστικό Ημερολόγιο Κίνησης του μετακινούμενου, σύμφωνα με το παρακάτω Υπόδειγμα, το οποίο θα υπογράφεται από τον μετακινούμενο και τον Διευθυντή του ΙΕΚ και θα αποστέλλεται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ συνοδευόμενο με τα παραστατικά (πρωτότυπα με συμβατικό ταχυδρομείο ή αντίτυπα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία πληρωμής. Για τις μετακινήσεις ενόψει των ενημερωτικών/επιμορφωτικών ημερίδων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της διαφημιστικής προβολής του έργου, στα εν λόγω παραστατικά θα επισυνάπτεται και Πρόγραμμα ημερίδας ή βεβαίωση Παρακολούθησης. Τέλος, στα πλαίσια των ελέγχων των δαπανών που διενεργούνται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή θα πρέπει τα ανωτέρω παραστατικά δαπανών μαζί με το έντυπο μετακίνησης να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα παραστατικά αποπληρωμής του μετακινούμενου (επιταγή ή έμβασμα) που εκδίδονται από τον Δικαιούχο της Πράξης.

3.2.1 Ορισμοί δαπανών μετακίνησης

Έξοδα κίνησης: το αντίτιμο των εισιτηρίων των μέσων μαζικής μεταφοράς ή συγκοινωνιακών μέσων, η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης λόγω χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.), η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος σε μετακινήσεις με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς.

Έξοδα διανυκτέρευσης: το αναγνωριζόμενο ποσό για κάθε τύπο ξενοδοχειακής μονάδας ή ενοικιαζόμενου καταλύματος Ημερήσια αποζημίωση: το χρηματικό ποσό, το οποίο καταβάλλεται στον μετακινούμενο για την κάλυψη κυρίως των εξόδων διατροφής, κατά τη μετακίνηση και παραμονή του εκτός έδρας.

Έδρα: το κατάστημα της Υπηρεσίας όπου υπηρετεί ο μετακινούμενος ή η κατοικία του αν αυτή βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο προορισμού.

Εντός έδρας μετακίνηση: η μετακίνηση μέχρι πενήντα (50) χιλιόμετρα από την έδρα του μετακινουμένου ή μέχρι είκοσι (20) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις από την ηπειρωτική προς τη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα. Αν η μετακίνηση πραγματοποιείται και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακινουμένου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα.

Εκτός έδρας μετακίνηση: η μετακίνηση πέραν των πενήντα (50) χιλιομέτρων από την έδρα του μετακινουμένου ή πέραν των είκοσι (20) ναυτικών μιλίων για μετακινήσεις από την ηπειρωτική προς τη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή ανεξάρτητα από απόσταση για μετακίνηση από νησί σε νησί. Αν η μετακίνηση πραγματοποιείται και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακινουμένου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα.

Εκτός έδρας ημέρα: κάθε ημέρα μετακίνησης εκτός έδρας του μετακινουμένου, ανεξάρτητα εάν διανυκτερεύει ή επιστρέφει αυθημερόν. Στις ημέρες εκτός έδρας περιλαμβάνεται και η ημέρα επιστροφής, εφόσον αυτή συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών.

Διαδοχική μετακίνηση: η μετάβαση διαδοχικά σε περισσότερες από μία περιοχές για εκτέλεση υπηρεσίας σε καθεμιά από αυτές.

3.2.2 Αποφάσεις Μετακίνησης

Οι αποφάσεις μετακίνησης πρέπει να εκδίδονται πριν από την ημερομηνία αναχώρησης και να περιλαμβάνουν απαραίτητα τα εξής στοιχεία:

 • το ονοματεπώνυμο του μετακινούμενου
 • την ιδιότητά του
 • τον κλάδο ή την ειδικότητα
 • την ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής
 • την ημερομηνία έναρξης και λήξης των εργασιών
 • τον αριθμό των ημερών και των διανυκτερεύσεων
 • πλήρη και σαφή αιτιολογία της μετακίνησης
 • τον τόπο και το μέσο μετακίνησης
 • το ποσό της εκτιμώμενης δαπάνης και την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης για τη συγκεκριμένη μετακίνηση

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας μετακίνησης με προφορική εντολή, παρέχεται και γραπτή έγκριση με έκδοση σχετικής απόφασης μετακίνησης, το αργότερο μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής του μετακινουμένου στην έδρα του.

Οι αποφάσεις μετακίνησης για τους υπαλλήλους και λειτουργούς των Υπουργείων εκδίδονται από τον αρμόδιο Υπουργό ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο. Για το προσωπικό των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και των δημοσίων επιχειρήσεων οι αποφάσεις μετακίνησης εκδίδονται από το συλλογικό όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο.

3.2.3. Έξοδα Κίνησης

Οι μετακινούμενοι στο εσωτερικό ή το εξωτερικό με συγκοινωνιακά μέσα δικαιούνται να ταξιδεύουν :

 1. Με αεροπλάνο σε οικονομική θέση
 2. Με τρένο ή πλοίο στη Β΄ θέση
 3. Με λεωφορείο

Οι μετακινούμενοι που έχουν βαριά κινητική αναπηρία (παραπληγία, τετραπληγία, ακρωτηριασμό και αναπηρίες που φέρουν κλινικά την εικόνα παραπληγίας – τετραπληγίας) μετακινούνται στην καταλληλότερη θέση για την ανεμπόδιστη και ασφαλή μετακίνησή τους.

Οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων συνοδεύονται υποχρεωτικά και από τα πρωτότυπα αποκόμματα των εισιτηρίων. Για τη μετακίνηση με αεροπλάνο απαιτείται επιπλέον η κάρτα επιβίβασης.

Αν δεν υπάρχει συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ταξί) ή η μίσθωση επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης αν το κόστος της μίσθωσης αυτής είναι μικρότερο από το αντίστοιχο της χρήσης ταξί, γεγονός που αιτιολογείται στην εντολή μετακίνησης. Στην τελευταία περίπτωση αναγνωρίζεται το ποσό του κόστους μίσθωσης και η χιλιομετρική αποζημίωση.

Αναφορικά με τα έξοδα κίνησης εκτός έδρας, η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις:

α. Για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια του νομού, ανεξάρτητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά μέσα.

β. Για τους υπαλλήλους των Περιφερειών, για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια της Περιφέρειας, ανεξάρτητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά μέσα.

γ. Για τους υπαλλήλους των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

δ. Για λοιπές μετακινήσεις, εάν προβλέπεται στην εντολή διαδοχική μετακίνηση.

ε. Για μετακινήσεις στη νησιωτική χώρα, όταν στη σχετική εντολή προβλέπεται διαδοχική μετακίνηση εντός του νησιού στο οποίο γίνεται η μετακίνηση.

Αν δεν χρησιμοποιηθεί ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, καταβάλλεται το αντίτιμο του φθηνότερου εισιτηρίου. Αν χρησιμοποιήθηκε ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραπάνω περιπτώσεων, καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου της αντίστοιχης διαδρομής.

3.3. Τήρηση αρχείου της Πράξης

Στα ΙΕΚ και στους εργοδότες τηρείται αρχείο της Πράξης «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ», με Κωδικό ΟΠΣ 5131399, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» όπως έχει περιγράφει παραπάνω.

Στο Αρχείο της Πράξης σύμφωνα με την σχετική Απόφαση Ένταξης τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα δύο (2) ετών, από την 31 Δεκεμβρίου που ακολουθεί την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη της ολοκληρωμένης ή όσο απαιτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα και την Εθνική νομοθεσία.

3.4. Αλληλογραφία και επικοινωνία με ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Για την αλληλογραφία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης που αφορά στην υλοποίηση της συγκεκριμένης Πράξης τα ΙΕΚ και οι εργοδότες θα απευθύνονται στην παρακάτω διεύθυνση:

Αλληλογραφία

Επικοινωνία

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη,

111 43 Αθήνα

Για τη Πράξη «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ», με Κωδικό ΟΠΣ 5131399

 

 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

---

Πίνακας Υποδειγμάτων

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

ΕΚΓΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6.1

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6.2

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

---

ΑΠ

Άξονας Προτεραιότητας

ΑΔΑ

Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης

ΑΠΔ

Αναλυτική Περιοδική Δήλωση

ΔOY

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία

ΕΕΚ

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΚ

Ευρωπαϊκός Κανονισμός

ΕΤΕ

Εθνική Τράπεζα Ελλάδας

ΕΥΔ

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

ΕΦΚΑ

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

ΙΔΟΧ

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

ΙΕΚ

Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΚΒΣ

Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων

ΚΕΠΥΟ

Κέντρο Πληροφορικής Υπουργείου Οικονομικών

ΚΥΑ

Κοινή Υπουργική Απόφαση

ΟΑΕΔ

Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού

ΟΠΣΔ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης

ΥΑ

Υπουργική Απόφαση

ΥΠΑΙΘ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης

ΔΕΦΕΚΔΒΜ

Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

ΔΕΕΚ

Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΓΓΕΕΚΔΒΜΝ

Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας

---

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr