Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ στο ΙΕΠ (Απαραίτητα προσόντα)

Θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ στο ΙΕΠ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) προσφέρει τη δυνατότητα εκπόνησης πρακτικής άσκησης σε σπουδαστές ΙΕΚ 2017-2018, με αυξημένα προσόντα. Συγκεκριμένα οι θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ έχουν ως εξής:

- Μία (1) θέση:

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.


Ειδικότητα ΙΕΚ: Τέχνη Σκίτσου - Εικονογραφίας – Γραφικών

Αντικείμενο απασχόλησης:  Εικονογράφος-Σκιτσογράφος

Εικονογράφηση διδακτικών πακέτων (εικόνες προσώπων - χαρακτήρων - αντικειμένων, γελοιογραφίες - καρικατούρες, πρωτότυπη οπτικοποίηση κειμένων, μεμονωμένα αφαιρετικά σχέδια, παραγωγή διαγραμμάτων, κ.ά.)

Απαραίτητα προσόντα:

Δεξιότητες εφαρμογής των τεχνικών δημιουργίας και παραγωγής επαγγελματικού επιπέδου εικονογραφίας-σκιτσογράφησης με το χέρι πάνω σε χαρτί ή/και με τη χρήση Η/Υ

Πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών προγραμμάτων σχεδίασης – επεξεργασίας εικόνας για τη δημιουργία γραφικών (σχήματα, διαγράμματα, κ.ά.) και τις επεξεργασίες ψηφιοποίησης.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές Θέσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΕΚ ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ

Ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας

Οργανωτικές ικανότητες στην τήρηση του προγραμματισμού εντός του οριζόμενου χρονικού περιγράμματος των έργων

Δικαιολογητικά προς κατάθεση:

Αίτηση (βλέπε παράρτημα)

Βεβαίωση ΙΕΚ για τη δυνατότητα εκπόνησης πρακτικής άσκησης

Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα

Φάκελος υλικού (portfolio)

Επίσης, σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στη δημιουργία σκίτσου με τη διαδικασία ειδικής πρακτικής δοκιμασίας, η οποία θα διενεργηθεί από ειδική τριμελή επιτροπή του ΙΕΠ. Η δοκιμασία αποβλέπει σε έλεγχο της ικανότητας των υποψηφίων να ανταποκριθούν στην σχεδιαστική απόδοση «ηρώων» σε διαφορετικές στάσεις-κινήσεις και στην παραγωγή ενιαίου ύφους (visual continuity).

- Μία (1) θέση:

Ειδικότητα ΙΕΚ: Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων

Αντικείμενο απασχόλησης:  Γραφίστας

Σχεδιασμός - ηλεκτρονική σελιδοποίηση διδακτικών πακέτων (επεξεργασία εικόνων-σελίδων, παραγωγή προσχεδίων, διαγραμμάτων, σχεδίων, πινάκων, υλοποίηση τελικής μακέτας, κ.ά.).

Απαραίτητα προσόντα:

Πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών προγραμμάτων σχεδίασης σελίδας- μακέτας και επεξεργασίας εικόνας και δημιουργίας γραφικών (σχήματα, διαγράμματα, κ.ά.)

Ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας

Οργανωτικές ικανότητες στην τήρηση του προγραμματισμού εντός του οριζόμενου χρονικού περιγράμματος των έργων

Δικαιολογητικά προς κατάθεση:

Αίτηση (βλέπε παράρτημα)

Βεβαίωση ΙΕΚ για τη δυνατότητα εκπόνησης πρακτικής άσκησης

Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα

Φάκελος υλικού (portfolio)

Διευκρινήσεις

Όσον αφορά στην παραγωγή έργου στο πλαίσιο εκπόνησης της πρακτικής άσκησης στο ΙΕΠ, διευκρινίζονται τα εξής:

Τα πνευματικά δικαιώματα τυχόν δημιουργιών που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της πρακτικής άσκησης στο ΙΕΠ, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως σε όλες τις εκφάνσεις τους στο ΙΕΠ και παρέχεται με την έναρξη της πρακτικής άσκησης ανέκκλητη εκχώρηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, για όσο χρόνο κριθεί κατά την αποκλειστική βούληση του ΙΕΠ. Ως εκ τούτου, ο/η εκχωρητής/τρια θα απέχει από τη χρήση ή την εξουσιοδότηση τρίτων μερών για χρήση των δημιουργιών στο μέλλον. Επίσης, ο/η δημιουργός του έργου δεσμεύεται ότι δεν θα εγείρει ζητήματα συναρτώμενα με το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού σε περίπτωση νέας έκδοσης του έργου ακόμα και αν αυτό περιλαμβάνει και αναγκαίες αλλαγές ή προσθήκες κατά την αποκλειστική κρίση του ΙΕΠ, και σύμφωνα με τους σκοπούς του. Επ’ αυτού ο/ η σπουδαστής/ σπουδάστρια που θα επιλεγεί, θα υποβάλλει στο ΙΕΠ σχετική υπεύθυνη δήλωση με έναρξη της εκπόνησης της πρακτικής άσκησης.

Το ΙΕΠ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις δημιουργίες του ασκούμενου για τους σκοπούς του φορέα χωρίς να υποχρεωθεί σε καταβολή οποιασδήποτε περαιτέρω αμοιβής για όσο διάστημα κρίνει σκόπιμο αποκλειομένης οποιασδήποτε μελλοντικής αξίωσης - απαίτησης του δημιουργού για οποιονδήποτε λόγο.

Υποβολή Αιτήσεων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27/10/2017και ώρα 15:00

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στο ΙΕΠ, Γραφείο Πρωτοκόλλου (7ος όροφος, γρ. 703), Α. Τσόχα 36, 11521, Αθήνα, με θέμα: «Αίτηση εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης στο ΙΕΠ» και απευθύνονται προς το Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού. Οι αιτήσεις πρέπει να έχουν παραληφθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της προθεσμίας – η οποία αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από τον αριθμό Πρωτοκόλλου ΙΕΠ της παραλαβής και καταχώρησής της και όχι από την ημερομηνία αποστολής, μέσω ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφορών ή ιδιόχειρης κατάθεσης. Οποιεσδήποτε αιτήσεις κατατεθούν ή αποσταλούν μετά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Όροι εκπόνησης πρακτικής άσκησης

Η εκπόνηση της πρακτικής άσκησης υλοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επισημαίνεται ότι το ΙΕΠ ως εργοδότης δεν είναι υπόχρεος οικονομικής επιβάρυνσης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Την Αίτηση μπορείτε να την δείτε εδώ.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές Θέσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΕΚ ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr