Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Το Σχέδιο Νόμου για την Πανεπιστημιοποίηση του ΤΕΙ Κρήτης σε Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Σχέδιο Νόμου για την Πανεπιστημιοποίηση του ΤΕΙ Κρήτης σε Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr σας παρουσιάζουν το Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που προβλέπει την Πανεπιστημιοποίηση του ΤΕΙ Κρήτης σε Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Ειδικότερα, το Σχέδιο Νόμου προβλέπει τα εξής:

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


Κεφάλαιο Ε΄

Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Άρθρο 23

Ίδρυση Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης

1. Ιδρύεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος και την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), με έδρα το Ηράκλειο. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης (Τ.Ε.Ι. Κρήτης) καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι., ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών του Τ.Ε.Ι. μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28, Τμήματα και Σχολές του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης. Αν ανήκουν σε Τομείς μεταφέρονται στα αντίστοιχα Τμήματα. Αν ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες ανήκουν στο Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ μεταφέρονται στο Ίδρυμα. 

2. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο το Τ.Ε.Ι. Κρήτης συνεχίζονται από το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για το Τ.Ε.Ι. Κρήτης ισχύουν έναντι του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης. 

3. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, και τις υποχρεώσεις του και συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα-προγράμματα που ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. έχει αναλάβει, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηματοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους. 

Άρθρο 24

Ίδρυση Σχολών 

1. Στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδρύονται οι εξής Σχολές:

α) Επιστημών Υγείας, με έδρα το Ηράκλειο,

β) Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο,

γ) Γεωπονικών Επιστημών, με έδρα το Ηράκλειο,

δ) Μηχανικών, με έδρα το Ηράκλειο,

ε) Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών, με έδρα το Ρέθυμνο.  

2. Η ακαδημαϊκή τους λειτουργία αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

3. Σε κάθε Σχολή συνιστάται Γραμματεία για τη διοικητική και γραμματειακή της υποστήριξη, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174). 

Άρθρο 25

Ίδρυση Τμημάτων

1. Στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδρύονται τα εξής Τμήματα:

α) Νοσηλευτικής, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,

β) Κοινωνικής Εργασίας, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,

γ) Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, με έδρα τη Σητεία, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,

δ) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας,

ε) Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας,

στ) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας,

ζ) Γεωπονίας, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,

η) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,

θ) Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών,

ι) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών, 

ια) Μηχανικών Βιοϊατρικής, με έδρα το Ηράκλειο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών,

ιβ) Ηλεκτρονικών Μηχανικών, με έδρα τα Χανιά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών,

ιγ) Χημικών Μηχανικών, με έδρα τα Χανιά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών,

ιδ) Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, με έδρα το Ρέθυμνο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών, 

ιε) Μουσικών Σπουδών, με έδρα το Ρέθυμνο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών,

ιστ) Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,

ιζ) Φυσικοθεραπείας, με έδρα την Ιεράπετρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας.

2. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων του παρόντος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση τα Τμήματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Βιοϊατρικής, Μουσικών Σπουδών, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Φυσικοθεραπείας, η έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 προκειμένου για το Τμήμα της Φυσικοθεραπείας. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έως τις τριάντα (30) Απριλίου του προηγούμενου έτους από το έτος έναρξης της ακαδημαϊκής λειτουργίας. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι αποκλειστική.

4. Σε κάθε Τμήμα συνιστάται Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του.

5. Σε κάθε ένα από τα Τμήματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Βιοϊατρικής, Μουσικών Σπουδών, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Φυσικοθεραπείας συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις μελών Δ.Ε.Π..

6. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν άρθρο έχει διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα, με εξαίρεση τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών, Γεωπονίας και Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, στα οποία η απαιτούμενη διάρκεια φοίτησης για απόκτηση πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

7. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72 και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011. 

Άρθρο 26

Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης 

1. Στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδρύεται Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα το Ηράκλειο.

2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: α) η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, β) η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, γ) η συμβολή στην εξειδίκευση νέων επιστημόνων, δ) η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ε) η εκπαίδευση και πρακτική άσκηση, στ) η ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικούς φορείς, η) η ανάληψη ερευνητικών, αναπτυξιακών και συμβουλευτικών δράσεων σε συνεργασία με τοπικούς φορείς. 

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.: α) υλοποιεί ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα και έργα, εκπονεί μελέτες και παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους που συνάδουν με τους σκοπούς του,

β) συνεργάζεται με παραγωγικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και προωθεί την οικονομική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του,

γ) συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, το ελληνικό Δημόσιο, άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς, νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, συνεταιρισμούς, επιστημονικές ενώσεις και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, και διαμεσολαβεί στη διασύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση, την οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό,

δ) συνεργάζεται με Έλληνες και ξένους εμπειρογνώμονες σε θέματα που άπτονται των αντικειμένων του,

ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους παραπάνω σκοπούς.

4. Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

α) Αναδυόμενων Τεχνολογιών, µε έδρα το Ηράκλειο, 

β) Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ, µε έδρα το Ρέθυμνο, 

γ) Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, µε έδρα το Ηράκλειο, 

δ) Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών, µε έδρα τα Χανιά, και 

ε) Οικονομικής Ανάλυσης, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού, µε έδρα τον Άγιο Νικόλαο,

στ) Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής, με έδρα το Ηράκλειο.

5. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.:

α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυντές των Ινστιτούτων ως μέλη. Ο Αντιπρόεδρος και οι Διευθυντές επιλέγονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 7.

β) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου.

γ) Το Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

αα) αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ., 

ββ) ρυθμίζει θέματα λειτουργίας και χρήσης των υποδομών και των εξοπλισμών του, 

γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τετραετή αναπτυξιακό προγραμματισμό του Π.Ε.Κ., 

δδ) διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και την οργανωτική δομή του Π.Ε.Κ., 

εε) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέσματα από τις δραστηριότητές του, 

στστ) αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων των περιπτώσεων α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 9 του παρόντος άρθρου και συντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του, 

ζζ) λαμβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13.

δ) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. συγκαλεί το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών του και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος του Συμβουλίου και επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Π.Ε.Κ.

ε) Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

αα) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου, 

ββ) συντάσσει κάθε δύο (2) έτη την έκθεση απολογισμού του Π.Ε.Κ., την οποία υποβάλλει το Συμβούλιο στη Σύγκλητο, 

γγ) υπογράφει ως επιστημονικός υπεύθυνος τις συμβάσεις προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Π.Ε.Κ. στο πλαίσιο του έργου της περίπτωσης α΄ της παρ. 10 

δδ) κάθε άλλη αρμοδιότητα που παρέχεται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13.

6. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριμελή συντονιστική επιτροπή, στην οποία μετέχει ως Πρόεδρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου.

α) Η τριμελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτική του Ινστιτούτου, 

ββ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό που αφορά τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, 

γγ) εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα τον προϋπολογισμό και τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Ινστιτούτο στο πλαίσιο του έργου του εδαφίου δ΄ της παρ. 10 

δδ) λαμβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13.

β) Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου,

 ββ) εισηγείται στο Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ινστιτούτου, 

γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου 

δδ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. ή που ορίζεται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως μέλος του Συμβουλίου, τα καθήκοντα αυτά ασκούνται από μέλος της τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, ύστερα από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως μέλος της τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.

7. Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα μέλη των συντονιστικών επιτροπών είναι μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.. Τόσο ο Αντιπρόεδρος, όσο και οι Διευθυντές και τα μέλη των συντονιστικών επιτροπών έχουν διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική με τα αντικείμενα των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ., εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων ερευνητικών προγραμμάτων ή έργων και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Για την επιλογή τους εκδίδεται προκήρυξη από τον Πρύτανη. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από πενταμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο ορισμός αυτών που επιλέχθηκαν από την επιτροπή γίνεται με πράξη του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, στις ανωτέρω θέσεις τοποθετούνται μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, που επιλέγονται από τη Σύγκλητο και ορίζονται με πράξη του Πρύτανη, και γίνεται εκ νέου προκήρυξη μέσα σε ένα (1) έτος. Η θητεία του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου, των Διευθυντών των Ινστιτούτων και των μελών των συντονιστικών επιτροπών είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης. Η κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή θέσης μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Α.Ε.Ι.

8. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο Π.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισμοί του Πανεπιστημίου για την εγκατάσταση και λειτουργία του. Με εισήγηση του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. και απόφαση της Συγκλήτου μπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

9. Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι: α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και τις Δημόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που χορηγούνται στο Πανεπιστήμιο ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου,

β) χρηματοδοτήσεις από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και του ελληνικού Δημοσίου,

γ) δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, χορηγίες από τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων,

δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση μελετών και κλινικών μελετών και την εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων,

ε) έσοδα από την εκμετάλλευση διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας του Π.Ε.Κ.,

στ) μέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) από τα έργα που υλοποιούνται μέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.,

ζ) με απόφαση της Συγκλήτου, μπορεί να διατίθενται πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος για την ανάπτυξη του Π.Ε.Κ.

10. Η διαχείριση των πάσης φύσης πόρων πραγματοποιείται ως εξής: α) η οικονομική διαχείριση των εσόδων που προέρχονται από τους πόρους των περιπτ. α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 9 γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και ως Επιστημονικός Υπεύθυνος αυτού ορίζεται ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ., β) η οικονομική διαχείριση των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων κάθε Ινστιτούτου γίνεται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των έργων αυτών είναι μέλη του Ινστιτούτου, γ) ο επιστημονικός ή άλλος εξοπλισμός που αποκτάται μέσω των έργων των Ινστιτούτων ανήκει στον κοινό εξοπλισμό του Π.Ε.Κ., δ) μέρος της παρακράτησης υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. διατίθεται σε διακριτό κωδικό έρευνας για τις γενικές λειτουργικές και αναπτυξιακές ανάγκες του Ινστιτούτου, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Διευθυντή του. Το μέρος της παρακράτησης που διατίθεται για τις γενικές ανάγκες των Ινστιτούτων καθορίζεται από τη Σύγκλητο ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και περιλαμβάνεται στον εσωτερικό κανονισμό του Π.Ε.Κ. Η συνολική παρακράτηση για κάθε έργο των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. είναι ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη των άλλων αντίστοιχων έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εσόδων του έργου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως 67 του ν. 4485/2017.

11. Με απόφαση της Συγκλήτου τοποθετείται στο Π.Ε.Κ. προσωπικό του Ιδρύματος. Στο Π.Ε.Κ. απασχολείται και προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου ή με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προγραμμάτων-έργων που αυτό διαχειρίζεται.

12. Τα μέλη του Συμβουλίου της παρ. 5 και της συντονιστικής επιτροπής της παρ. 6 δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους, σύμφωνα με την υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ΄ του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ΄ του ίδιου νόμου.

13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται μέσα σε εννέα (9) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται ιδίως τα εξής θέματα:

α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτούτων του,

β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα μέλη των τριμελών συντονιστικών επιτροπών,

γ) η διαδικασία παύσης μελών του Συμβουλίου και των μελών των τριμελών συντονιστικών επιτροπών,

δ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Π.Ε.Κ.,

ε) οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διάθεση των πόρων του Π.Ε.Κ.,

στ) οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστημονικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,

ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την απασχόληση, τις αμοιβές και τις μετακινήσεις των απασχολουμένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου,

η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων του,

θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας,

ι) θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.

14. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Ιδρύματος, ιδρύονται, μετονομάζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται τα Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ.

Άρθρο 27

Ένταξη προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Το πάσης φύσης προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης, σύμφωνα με τα άρθρα 28 έως 30. Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται με πράξεις του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, που εκδίδονται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στις οποίες μνημονεύονται οι θέσεις και τα ονόματα αυτών που τις κατέχουν.

Άρθρο 28

Ένταξη μελών Δ.Ε.Π. 

1. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στα Τμήματα του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης ως εξής:

α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, 

β) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης,

γ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης,

δ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης,

ε) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Ηράκλειο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης,

στ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τον Άγιο Νικόλαο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης,

ζ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης,

η) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης,

θ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης,

ι) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2.

ια) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στο Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης,

ιβ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στο Τμήμα Γεωπονίας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης,

ιγ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, που η ακαδημαϊκή τους λειτουργία αρχίζει το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, με πράξη του Πρύτανη που εκδίδεται μετά από αίτησή τους που κατατίθεται στη Γραμματεία της Συγκλήτου και αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου. Η αίτηση κατατίθεται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η απόφαση εκδίδεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν μέλος Δ.Ε.Π. δεν υποβάλει αίτηση, εντάσσεται με απόφαση της Συγκλήτου, με την ανωτέρω διαδικασία και κριτήρια, σε ένα εκ των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. 

3. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. με την ένταξή τους αποκτούν τους ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών Δ.Ε.Π. του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, κατ’ αντιστοίχιση των θέσεων που κατέχουν, καθηγητές α΄ βαθμίδας, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες, και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σύμφωνα με την παρ. 4.

4. α) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης και όσοι κατέχουν τακτική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας οργανική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, με την επιφύλαξη της περίπτ. δ΄. 

β) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τακτική θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. ή προσωποπαγή θέση είτε σύμφωνα με την περίπτ. στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 είτε σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 78 σε συνδυασμό με τις περιπτ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011, εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μελών Δ.Ε.Π. του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης και μπορούν να ζητήσουν τη μετατροπή της θέσης τους σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, η οποία διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ως εξής:

αα) οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν αίτηση για μετατροπή της θέσης τους σε οργανική της ίδιας βαθμίδας, σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η μετατροπή συντελείται με απόφαση της Συγκλήτου που εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής ισχύει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.

ββ) Οι καθηγητές α΄ βαθμίδας υποβάλλουν αίτηση για μετατροπή της θέσης τους στη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και βιογραφικό σημείωμα. Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 31 Αυγούστου 2024 στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και κρίνονται από πενταμελή επιτροπή κρίσης, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των προβλεπόμενων στο στοιχείο iii της υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προσόντων. Συγκροτείται μία επιτροπή κρίσης για κάθε Σχολή του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, στην οποία μετέχουν καθηγητές πανεπιστημίου α΄ βαθμίδας συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό πεδίο κάθε Σχολής. Οι επιτροπές του προηγούμενου εδαφίου συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τα μέλη τους έχουν ετήσια θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας κάθε επιτροπής, που είναι υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή του Ιδρύματος. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή τους με πλήρη φάκελο. Κατ’ εξαίρεση, οι αιτήσεις που κατατίθενται μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος εξετάζονται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή τους. Αίτημα μετατροπής θέσης υποβάλλεται έως δύο (2) φορές. Η δεύτερη αίτηση υποβάλλεται μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την έκδοση της αρνητικής απόφασης στο ίδιο ή σε διαφορετικό Τμήμα από την αρχική αίτηση. Σε περίπτωση απόρριψης και της δεύτερης αίτησης, ο καθηγητής παραμένει στην προσωποπαγή θέση την οποία κατέχει. Οι αποφάσεις των επιτροπών υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για έλεγχο νομιμότητας και κοινοποιούνται στη Σύγκλητο. Αν δεν αναπεμφθούν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την περιέλευσή τους στο Υπουργείο, θεωρούνται εγκεκριμένες και ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη που μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι πράξεις μετατροπής ισχύουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον ο αιτών υποβάλλει αίτηση έως τις 31-8-2019, διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.

γ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. που παραμένουν σε προσωποπαγείς θέσεις διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όσοι εντάσσονται σε οργανικές θέσεις υπάγονται στο μισθολογικό καθεστώς μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου από την 1-1-2020, εφόσον η πράξη μετατροπής εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης. 

δ) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρμογών) εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις λεκτόρων εφαρμογών, ανάλογα με τη θέση που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς καθηγητή εφαρμογών Τ.Ε.Ι. Η κατηγορία αυτή ανήκει στα μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου και υπάγεται:

αα) στις κείμενες πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις για τους καθηγητές εφαρμογών,

ββ) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν τους υπηρετούντες λέκτορες για το δικαίωμα του εκλέγειν και το δικαίωμα συμμετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης του ιδρύματος. Για το ωράριο διδακτικής απασχόλησης εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις που αφορούν τους υπηρετούντες λέκτορες Πανεπιστημίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος υποβάλλει αίτηση μέχρι τις 31-12-2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη μετατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σε προσωποπαγή θέση λέκτορα. Για γνωστικό αντικείμενο εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, στο οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης, για τη μετατροπή της θέσης αποφασίζει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, πενταμελής επιτροπή που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π., τουλάχιστον της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή, ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του αιτούμενου τη μετατροπή. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της προέρχονται από άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσεις της επιτροπής υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος πραγματοποιείται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης με συνημμένο το απαιτούμενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση μετατροπής της θέσης με προσκόμιση διδακτορικού διπλώματος, διαφορετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παρέλευση της τριακονθήμερης προθεσμίας για τον έλεγχο νομιμότητας. Η πράξη μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι πράξεις μετατροπής ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, αν, κατά την ημερομηνία αυτή, ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ή κατέχει τα προσόντα, διαφορετικά ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς λέκτορα Πανεπιστημίου γίνεται με την έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής, ενώ η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1η-1-2020, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.

ε) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται και υπάγονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης διάταξης.

5. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας πέντε (5) ετών τουλάχιστον στο ίδιο Τμήμα, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης προς τα Τμήματα της παρ. 1 του άρθρου 25. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν μόνο για αιτήσεις που κατατίθενται έως τις 31-12-2019, διαφορετικά έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους έναρξης της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος υποδοχής και για μία μόνο μετακίνηση.

Άρθρο 29

Ένταξη μελών Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π. 

Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται σε Τμήματα/Σχολές του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με την αντιστοιχία της παρ. 1 του άρθρου 28, ή στο Ίδρυμα, αναλόγως με το που ανήκουν οι θέσεις τους. Αν οι θέσεις τους είναι κατανεμημένες σε Τομείς, εντάσσονται στο αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται και τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τ.Ε.Ι. στο οποίο ανήκε ο Τομέας. Ειδικότερα, τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, που η ακαδημαϊκή τους λειτουργία αρχίζει το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου. Η αίτηση κατατίθεται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και η απόφαση εκδίδεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν μέλος Ε.ΔΙ.Π. - Ε.Τ.Ε.Π. δεν υποβάλλει αίτηση, εντάσσεται με απόφαση της Συγκλήτου, με την ανωτέρω διαδικασία και κριτήρια, σε ένα εκ των Τμημάτων του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης Τα μέλη της παρούσας εντάσσονται με την ίδια εργασιακή σχέση και την ίδια θέση που κατέχουν, οργανική ή προσωποπαγή, και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστημίου και στο αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς. Η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται από τις 1-1-2020. Αν προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόμενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην της χορήγησης παροχών και επιδομάτων που προβλέπονται στο άρθρο 155 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83). 

Άρθρο 30

Ένταξη λοιπού προσωπικού

1. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης, σε θέση αντίστοιχη με αυτή που κατέχει, οργανική ή προσωποπαγή, με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία-εκπαιδευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και με το βαθμό που κατέχει και παραμένει στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας). Είναι δυνατή, ύστερα από υποβολή αίτησης, η μετακίνηση του προσωπικού σε άλλη πόλη εργασίας. Η μετακίνηση και η τοποθέτηση γίνονται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και αφού συνεκτιμηθούν η οικογενειακή κατάσταση, λόγοι υγείας, καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Οι δικηγόροι με σύμβαση αορίστου χρόνου και πάγια έμμισθη εντολή του Τ.Ε.Ι. Κρήτης μεταφέρονται αυτοδίκαια και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης με την ίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. 

2. Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επιστημονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης με το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για όσους παρέχουν τις υπηρεσίες τους με συμβάσεις έργου.

Άρθρο 31

Ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης

1. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στα Τμήματα του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με την αντιστοιχία της παρ. 1 του άρθρου 28. Ειδικότερα, οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα της Σχολής Μηχανικών, με απόφαση της Συγκλήτου και πράξη του Πρύτανη που εκδίδεται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις παρ. 2 και 5, με εξαίρεση όσους εντάσσονται σε Τμήματα της Σχολής Μηχανικών, οι οποίοι ολοκληρώνουν τις σπουδές τους μόνο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2. 

2. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, φοιτητών, οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι.. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του προγράμματος από τους εγγεγραμμένους έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος φοιτητές, οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραμμα και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου.

3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών, αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα Τμήματα Τ.Ε.Ι. και οι οποίοι συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειμένα σε αυτούς διδακτικά καθήκοντα στο Τμήμα προέλευσης, σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν με απόφαση των οργάνων του Τμήματος του Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται. Σχετικές αρμοδιότητες μπορεί να ανατίθενται και σε άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.

4. Για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσης βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμημάτων αυτών αρμόδια είναι τα όργανα των αντίστοιχων, σύμφωνα με την παρ. 1, Τμημάτων του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.

5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν τη δυνατότητα, με τον περιορισμό της παρ. 1, με αίτηση, που καταθέτουν στη γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι., να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 15-9-2019, διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα και μπορεί να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής δήλωσης. Τα επιπλέον μαθήματα καθορίζονται με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και με την οποία γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, του προηγούμενου εδαφίου, με τους πρόσθετους όρους λήψης πτυχίου Πανεπιστημίου, εκδίδεται έως την 30-6-2019 και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται με μάθημα και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, εκτός αν περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Για τα μαθήματα που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική άσκηση, που δεν λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης. 

Άρθρο 32

Ίδρυση ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης                                                       

1. α) Ιδρύεται Ειδικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ν.π.ι.δ.) με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης» με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, του άρθρου 58 του ν. 4009/2011 και του ν. 4548/2018 (Α΄ 104).

β) Σκοπός της εταιρείας είναι η αξιοποίηση και η διαχείριση της περιουσίας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.

γ) Η εταιρεία τελεί υπό τον έλεγχο της Συγκλήτου του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης και λειτουργεί για την εξυπηρέτηση των οικονομικών συμφερόντων του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Εγκρίνεται το καταστατικό της «Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης» που έχει ως εξής: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΜΟΡΦΗ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Άρθρο 1 - Επωνυμία – Μορφή – Διάρκεια

1. Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ιδρύεται με την παρ. 1 του παρόντος, λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» με διακριτικό τίτλο ΕΑΔΙΠ Μ.Π. Κρήτης.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι 50 έτη.

Άρθρο 2 - Έδρα

1. Η έδρα της εταιρείας ορίζεται στο Δήμο Ηρακλείου, και συγκεκριμένα, στις εγκαταστάσεις του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης στον Εσταυρωμένο.

2. Με απόφαση της Συγκλήτου του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, υπό την ιδιότητα της ως Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, επιτρέπεται να ιδρύονται και να καταργούνται γραφεία ή υποκαταστήματα για τις ανάγκες της Εταιρείας σε άλλες πόλεις της Κρήτης όπου έχουν έδρα Τμήματα του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, σε άλλες πόλεις της Χώρας ή και του εξωτερικού, με βάση τις ανάγκες της ΕΑΔΙΠ και του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.

3. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζονται συγχρόνως και οι όροι εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών. 

Άρθρο 3 - Σκοπός και Δραστηριότητα

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία θα εκχωρείται στην Εταιρεία κατά χρήση με απόφαση της Συγκλήτου του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο θα προσδιορίζει και τους όρους της εκχώρησης και το χρονικό διάστημα της εκχώρησης, για την προώθηση της ορθότερης διαχείρισης των περιουσιακών αυτών στοιχείων προς πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, σύμφωνα με τους νόμους και το συμφέρον του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, υπό τον όρο ότι η εκχώρηση δεν παρεμποδίζει το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο του Ιδρύματος.

2. Ως περιουσία που υπόκειται στην αξιοποίηση και διαχείριση του Ν.Π.Ι.Δ νοούνται τα παντός είδους ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος που παραχωρούνται σε αυτό κατά χρήση με απόφαση του Πρύτανη που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο  του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.

3. Η έναντι αμοιβής ή συμμετοχής είσπραξη δικαιωμάτων του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης για την παροχή υπηρεσιών του προς τρίτους είτε αυτές σχετίζονται με το αντικείμενο της Εταιρείας είτε όχι , εφόσον τα έσοδα αυτής ή η δραστηριότητα αυτή του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης προκύψει από ενέργειες της Εταιρείας, περιλαμβάνονται στους σκοπούς της Εταιρείας.

4. Δεν νοούνται ως περιουσία που υπόκειται στη διαχείριση και αξιοποίηση του Ν.Π.Ι.Δ τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποκτήθηκαν με πόρους προερχόμενους είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό είτε από το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων, η εκχώρηση των οποίων μπορεί να παρεμποδίσει το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο του Ιδρύματος (άρθρο 58 παρ.2, v. 4009/2011).

5. Οι δραστηριότητες της ΕΑΔΙΠ αφορούν:

α. Στην πλήρη καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.

β. Στην ανάληψη επ’ αμοιβή από την Εταιρεία, με ειδικές εκάστοτε συμφωνίες, της επιμέλειας και της συντήρησης των περιουσιακών στοιχείων του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, με απόφαση του Πρύτανη, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος (άρθρο 58 παρ. 7α, 4009/2011).

γ. Στην κάλυψη πάγιων λειτουργικών δαπανών του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, πλην της μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού, εν όλω ή εν μέρει, από πόρους της Εταιρείας, κατόπιν κοινής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της Συγκλήτου του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι σχετικές δαπάνες θεωρούνται έξοδα της Εταιρείας.

δ. Στην ενίσχυση της γενικότερης λειτουργίας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης μέσα από την πρόσληψη προσωπικού, με συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου, για δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης).

ε. Στη διάθεση κονδυλίων για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων από το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας.

στ. Στη σύναψη συμβάσεων κάθε είδους που συναρτώνται με τις ειδικότερες ανάγκες του Ιδρύματος και δεν καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του τελευταίου.

6. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών-δραστηριοτήτων το Ν.Π.Ι.Δ. μεριμνά για:

α. Τη λήψη χρηματοδοτήσεων οποιασδήποτε μορφής, περιλαμβανομένων των δανείων, την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών παροχών από οποιαδήποτε πηγή, δημόσια ή ιδιωτική, ημεδαπή ή αλλοδαπή, επ` ονόματι του ιδρύματος ή του Ν.Π.Ι.Δ., ύστερα από έγκριση από τη Σύγκλητο του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, με εισήγηση του Προέδρου του ΔΣ της ΕΑΔΙΠ και σχετικής έγκρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

β. Τη συμμετοχή, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τους όρους της σχετικής πρόσκλησης, σε οποιασδήποτε μορφής ανταγωνιστική πρόταση χρηματοδότησης, και τη διαχείρισή της με βάση το πλαίσιο διαχείρισης των ΑΕ του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

γ. Την παραγωγή και διάθεση προϊόντων, εφόσον αυτή λαμβάνει χώρα εντός των χώρων του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης που διαχειρίζεται η ΕΑΔΙΠ ή και εκτός χώρων σε περίπτωση που συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία. Ως προϊόν θεωρείται και η παραγωγή ενέργειας σε κάθε μορφή και για κάθε σύστημα εκμετάλλευσης.

δ. Τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και συνεδρίων, καθώς και τη χορήγηση βραβείων και υποτροφιών, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αφορά δραστηριότητα μέχρι 10.000 €. Για ποσά πάνω από αυτό αποφασίζει η Σύγκλητος του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης μετά από εισήγηση του Προέδρου του ΔΣ της ΕΑΔΙΠ και σύμφωνης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε. Τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας για την εκπλήρωση των σκοπών της προηγούμενης παραγράφου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΣ - ΜΕΤΟΧΗ

Άρθρο 4 - Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των 40.000 ευρώ.

2. Αποτελείται από μία μόνο ονομαστική μετοχή, αξίας ίσης με το μετοχικό κεφάλαιο που ανήκει εξ ολοκλήρου στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης.

3. Το Μετοχικό Κεφάλαιο καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Άρθρο 5 - Μετοχή

Η μοναδική μετοχή της Εταιρείας είναι ονομαστική, αδιαίρετη και μη μεταβιβάσιμη. 

Άρθρο 6 - Πόροι της Εταιρείας – Καθαρά έσοδα και διάθεσή τους

1. Πόροι της Εταιρείας προέρχονται από τις δράσεις που αναφέρθηκαν στο Άρθρο 3 του παρόντος.

Πόροι της Εταιρείας θεωρούνται επίσης:

α. Οι δωρεές, και χορηγίες προς την ίδια την εταιρεία.

β. Οι κληρονομιές και κληροδοσίες προς το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης, τα έσοδα των οποίων με απόφαση της Συγκλήτου αξιοποιεί και διαχειρίζεται η Εταιρεία .

γ. Οι τόκοι από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της Εταιρείας.

δ. Τα έσοδα από την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της ΕΑΔΙΠ.

ε. Τα έσοδα από τη διαχείριση εκδόσεων, προϊόντων, προγραμμάτων, προσφορά υπηρεσιών παρεχόμενων προς τρίτους. 

στ. Πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και ενισχύσεις άλλων ελληνικών, διεθνών και αλλοδαπών οργανισμών ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, του Ελληνικού κράτους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών, ενδιαφερόμενων για την προώθηση των σκοπών του Ιδρύματος και της Εταιρείας.

ζ. Τα δικαιώματα επί ευρεσιτεχνιών μελών ΔΕΠ του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, στις οποίες το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει με συγκεκριμένο ποσοστό, και το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης παραχωρεί στην Εταιρεία.

η. Μερίσματα από εταιρείες στις οποίες δύναται να συμμετέχει η ΕΑΔΙΠ.

2. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν, αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα όλα τα έξοδα, οι ζημιές, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο βάρος. Τα κέρδη διανέμονται για: α. Σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. β. Σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 7 Όργανα της Εταιρείας

Τα όργανα της Εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 8. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι επταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και άλλα τέσσερα (4) μέλη. Ένα από τα μέλη πρέπει να είναι πτυχιούχος νομικής, ένα οικονομικών επιστημών ή διοίκησης επιχειρήσεων και ένα διπλωματούχος μηχανικός.

2. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη του Ιδρύματος ένας εκ των αναπληρωτών του τελευταίου. Ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μεταξύ των μελών του.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τρία (3) εκ των οποίων είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, πλήρους απασχόλησης, εκλέγονται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, ύστερα από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Συγκλήτου και εισήγηση επιτροπής αξιολόγησης. Η επιτροπή αξιολόγησης συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση του Πρύτανη του Ιδρύματος, και αποτελείται από τρεις (3) καθηγητές πρώτης βαθμίδας πλήρους απασχόλησης.

4. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέση ευθύνης με αντικείμενο ανάλογο της θέσης την οποία αιτούνται. 

5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. με εξειδίκευση και εμπειρία στην οικονομική διαχείριση φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Είναι πλήρους απασχόλησης, με την έννοια της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών όλες τις εργάσιμες ημέρες και με πλήρες ωράριο.

6. Κατά την Ίδρυση της ΕΑΔΙΠ, και μετά από σχετική εισήγηση του Αντιπρύτανη που είναι Πρόεδρος της ΕΑΔΙΠ και με απόφαση της Συγκλήτου, είναι δυνατή η τοποθέτηση στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου μέλους ΔΕΠ του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, που δεν ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για περίοδο κατά μέγιστο 24 μήνες, για να υπάρχει ο δόκιμος χρόνος ώστε να εξασφαλιστούν τα σχετικά κονδύλια για την αποζημίωση του Διευθύνοντα Συμβούλου. Το μέλος ΔΕΠ που θα αναλάβει το ρόλο αυτό, πρέπει να έχει αντίστοιχα προσόντα και εμπειρία.

Άρθρο 9 - Θητεία – Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι τριετής και παρατείνεται μετά από τη λήξη της αυτοδικαίως, μέχρι τη συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όχι όμως πέρα από ένα εξάμηνο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παύονται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος για σημαντικούς λόγους, μετά από εισήγηση του Πρύτανη ή τουλάχιστον πέντε μελών της Συγκλήτου με σαφή αιτιολόγηση της πρότασης παύσης του μέλους.

3. Σε περίπτωση παύσης, παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο έλλειψης μέλους ή απώλειας της ιδιότητας βάσει της οποίας ορίστηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του, αντικαθίσταται από νέο μέλος που ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του, με την διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 8 του παρόντος.

4. Με απόφαση Συγκλήτου, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.

Άρθρο 10 - Υποχρεώσεις Συμβούλων – Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του. Η απουσία χωρίς σπουδαίο λόγο από πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις ή για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών ισοδυναμεί με παραίτηση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπέχουν υποχρέωση πίστης έναντι της εταιρείας.

3. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν, χωρίς άδεια της Συγκλήτου του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και να συμμετέχουν σε εταιρίες με παρεμφερείς σκοπούς. Σε περίπτωση παραβιάσεως της απαγορεύσεως αυτής η Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.  

Άρθρο 11 - Εκπροσώπηση εταιρείας

1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως το Ν.Π.Ι.Δ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

2. Τον Πρόεδρο ελλείποντα, κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει νόμιμα ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή νόμιμου κωλύματος αυτού, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφασή το.

Άρθρο 12 - Σύγκληση και Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου στην έδρα της Εταιρείας. Μπορεί δε να συνέρχεται και σε άλλο χώρο, όπως στις έδρες Τμημάτων του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη απόφασης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του σε ημέρα και ώρα που καθορίζονται απ’ αυτόν τακτικά και έκτακτα, όταν ο Πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο ή το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστο τρία από τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούνται: α) να συγκαλούν το διοικητικό συμβούλιο και να ορίζουν ημέρα συνεδρίασής του που να απέχει περισσότερο από δέκα ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης β) να περιλαμβάνουν τα προτεινόμενα θέματα στην ημερήσια διάταξη, προσθέτοντας, κατά την κρίση τους και νέα επείγοντα θέματα.

4. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η Σύγκλητος του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης ή το Πρυτανικό Συμβούλιο ή ο Πρύτανης μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο της Εταιρείας τη σύγκληση του Δ.Σ. για τη συζήτηση καθορισμένων θεμάτων.

6. Η πρόσκληση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την ημερήσια διάταξη γνωστοποιούνται στα μέλη με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο δυο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίαση. Πρόσκληση δεν απαιτείται και αποφάσεις μπορεί να ληφθούν και για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται στη συνεδρίαση όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και δεν αντιλέγει κανένα στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 

Άρθρο 13 - Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου .

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε πρακτικά και υπογράφονται από όλα τα μέλη που παρίστανται στη συνεδρίαση. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 

Άρθρο 14 - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της, μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την αρμοδιότητα:

α. Να διαμορφώνει τις γενικές κατευθύνσεις για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας, την στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής της.

β. Να διαχειρίζεται τους πόρους και τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας

γ. Να εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη δημιουργία θυγατρικών εταιρειών ή τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες, οιασδήποτε μορφής, επιχειρήσεις με τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και την τροποποίηση του καταστατικού.

δ. Να εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και την ετήσια έκθεση των πεπραγμένων της εταιρείας και να τα υποβάλει στη Σύγκλητο του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.

ε. Να αποφασίζει, μετά από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρείας, τον Εσωτερικό Κανονισμό που υποβάλλεται για έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος. Με τον εσωτερικό κανονισμό της εταιρείας ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τις ειδικότερες αρμοδιότητες των Προϊσταμένων και του λοιπού προσωπικού των τμημάτων της εταιρείας.

στ. Να αποφασίζει την πρόσληψη του προσωπικού και να προσδιορίζει το ύψος των αποδοχών του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ζ. Να ενημερώνει τη Σύγκλητο ή το Πρυτανικό Συμβούλιο του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, όταν του ζητηθεί. 

3. Με απόφαση της Συγκλήτου του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, μετά από πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου, καθορίζεται η αποζημίωση ή μη του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ.

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. 

Άρθρο 15 - Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Ν.Π.Ι.Δ., εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεών του και εποπτεύει την ομαλή λειτουργία του Ν.Π.Ι.Δ.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις αρμοδιότητες που προσδιορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας· ειδικότερα:

α. Προΐσταται των Υπηρεσιών της Εταιρείας, ελέγχει και συντονίζει τη λειτουργία των Υπηρεσιών και επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και εποπτεύει την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας.

β. Αποφασίζει για την τοποθέτηση του προσωπικού στα τμήματα και τις διευθύνσεις.

γ. Είναι πειθαρχικός Προϊστάμενος του προσωπικού της εταιρείας.

δ. Λειτουργεί ως βασικός αναπτυξιακός μοχλός της Εταιρείας με κεντρικό στόχο την αύξηση των εσόδων και των κερδών αυτής.

ε. Μετά από σχετικό προσδιορισμό των ειδικότερων δικαιοδοσιών του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να υπογράφει τα έγγραφα της Εταιρείας, να εισπράττει τις απαιτήσεις, να ενεργεί αναλήψεις, να υπογράφει τις εντολές πληρωμής για τις τρέχουσες συναλλαγές και τις υπόλοιπες πληρωμές, να εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως στο Διοικητικό Συμβούλιο, να εισηγείται την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και να ενεργεί διαδικασίες, ύστερα από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

3. Το ύψος των αποδοχών του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και οι όροι της συμβάσεως εργασίας του με την Εταιρεία εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Άρθρο 16 - Ευθύνη Συμβούλων-Ασυμβίβαστα

1. Τα σχετικά με την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, ρυθμίζονται από το άρθρο 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στη σύνθεσή του δεν θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης, ούτε εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 24 Ν.4009/2011 ή αντίστοιχων διατάξεων του Υπαλληλικού κώδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17 - Λειτουργία -Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. H Σύγκλητος του Ιδρύματος αποτελεί τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και παρίσταται στις συνεδριάσεις της.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα:

α. Έγκριση του προϋπολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

β. Διάθεση των εσόδων ή των πόρων της Εταιρείας.

γ. Ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών.

δ. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

ε. Τροποποίηση του Καταστατικού.

στ. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

ζ. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

η. Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων.

θ. Σύναψη δανείων πέραν του ποσού του Κεφαλαίου της.

ι. Έλεγχος των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδιαίτερα σε σχέση με την πορεία της υλοποίησης του προγράμματος και των οροθετημένων σκοπών της Εταιρείας.

ια. Έγκριση και τροποποίηση του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας

ιβ. Διορισμός εκκαθαριστών.

ιγ. Λύση της Εταιρείας.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διατάξει, όποτε κρίνει σκόπιμο, διαχειριστικό έλεγχο.

4. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας μια φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση για να καθορίσει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση, όποτε το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση είτε μετά από αίτηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου ή του ενός τρίτου(1/3) των μελών της Γενικής Συνέλευσης.

6. Η σχετική πρόσκληση είναι γραπτή και περιλαμβάνει τον τόπο, την ημέρα και ώρα της Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κοινοποιείται στα μέλη της Συνέλευσης με κάθε τρόπο (ηλεκτρονικά, γραπτά, κ.λπ.) δέκα (10) ημέρες πριν την συνεδρίαση. 

7. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης ή, εφόσον κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή, αν και αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία των παρισταμένων μελών της Συγκλήτου.

8. Συζητήσεις για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης επιτρέπονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

9. Για τα θέματα που συζητούνται και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα. Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται ο εκάστοτε Γραμματέας της Συγκλήτου.

10. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον αναπληρωτή του ή από το μέλος της Συγκλήτου που άσκησε τα καθήκοντα Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.

11. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και αντίγραφα των εκθέσεων πεπραγμένων είναι στη διάθεση όλων των φορέων του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 18 - Τακτικός Έλεγχος

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως και του Ισολογισμού της Εταιρείας ασκείται από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές, που ορίζονται από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους ορίζει.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που τους όρισε, πρέπει να ανακοινωθεί στους Ελεγκτές ο διορισμός τους. Εφόσον οι Ορκωτοί Ελεγκτές στις επόμενες πέντε (5) ημέρες δεν αποποιηθούν το διορισμό τους, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί.  

Άρθρο 19 - Εποπτεία της Εταιρείας – Δημοσιότητα

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της Εταιρείας ασκούνται από τη Σύγκλητο του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

2. Οι πράξεις της διοίκησης και διαχείρισης των οργάνων της Εταιρείας διέπονται από τις αρχές της δημοσιότητας, της αιτιολογίας και της αποδοτικότητας.

3. Η Εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία του Κράτους και στον έλεγχο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ως προς την λειτουργία της Εταιρείας, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις Ανώνυμες Εταιρίες, ασκούνται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος μπορεί να προβαίνει σε οικονομικό, διαχειριστικό και διοικητικό έλεγχο, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 20 - Εταιρική χρήση – Ισολογισμός

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

2. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΕΛΠ (Ν. 4308/2014).

3. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων, καθώς και όποιο άλλο στοιχείο ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

4. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συνοδεύονται από την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών. Κάθε έτος συντάσσεται έκθεση σχετικά με την πρόοδο των εργασιών της Εταιρείας, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται στη Σύγκλητο του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.

5. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στο ΓΕΜΗ ή οπουδήποτε αλλού προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

6. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου αντίγραφο του εγκριθέντος Ισολογισμού.

7. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί προηγουμένως από τρία διαφορετικά πρόσωπα:

α. Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

β. Από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, και

γ. Από τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου της Εταιρείας.

8. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 21 - Λύση – Εκκαθάριση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α. με απόφαση της Συγκλήτου που εγκρίνεται με Π.Δ.

β. με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως. 

γ. Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, όπως αυτή ορίστηκε στο άρθρο 1, παρ. 2, του παρόντος.

2. Εκτός της περίπτωσης της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της με τον ορισμό τριών (3) εκκαθαριστών από τη Σύγκλητο του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, που ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου τις συναφείς προς τις διαδικασίες και το σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες, οι οποίες μπορούν να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

3. Μετά την περαίωση της εκκαθάρισης το οποιοδήποτε, ενεργητικό ή άλλο, περιουσιακό στοιχείο ήθελε προκύψει, θα περιέρχεται στο άμεσα στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22 - Πρώτη Εταιρική χρήση

1.Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας με τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. 

Άρθρο 23 - Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

1. Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 8  του παρόντος, ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του Διατάγματος αυτού και με διάρκεια θητείας 12 μηνών.

2. Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα η πρώτη συνεδρίασή του.

3. Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου  8 πριν το τέλος της θητείας τους.»

3. Ο τρόπος λειτουργίας και η στελέχωση των υπηρεσιών της εταιρείας, οι υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρείας, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητές τους, οι θέσεις, τα τυπικά προσόντα πρόσληψης, οι αποδοχές, οι κανόνες που διέπουν την υπηρεσιακή εν γένει κατάσταση του προσωπικού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» 

Άρθρο 33

Πρότυπο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ.)

1. Στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης δημιουργείται Πρότυπο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο (Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ.) στην ευρύτερη εδαφική περιφέρεια της πόλης του Ηρακλείου. Η οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία του πάρκου αυτού ανατίθεται στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης του άρθρου 32. Για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων του πάρκου παραχωρείται κατά χρήση, στην Εταιρεία αυτή έκταση του Πανεπιστημίου, με απόφαση του Πρύτανη, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

2. Στο Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ., σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται, σε συνεργασία με τις Σχολές του οικείου Ιδρύματος και ιδιαίτερα με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, παραγωγικές δραστηριότητες αγροτικής και οικολογικής κατεύθυνσης, που ενσωματώνουν καινοτόμα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα, διατηρώντας μια διαρκή λειτουργική διασύνδεση με την επιστημονική κοινότητα, την αγορά, τον καταναλωτή και την κοινωνία, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, στο Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ. πραγματοποιείται:

α) συστηματική έρευνα, δημιουργία και ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών στον τομέα της αγροδιατροφής, με τη συνεργασία όλων των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων του νησιού,

β) εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, καθώς και επιμόρφωση και κατάρτιση μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ή του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) του οικείου Ιδρύματος, σε θεματικές ενότητες αιχμής, που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, τις βιο-επιστήμες και την αγροδιατροφή, όπως οι εναλλακτικές μορφές παραγωγής και οι νέες τεχνολογίες βέλτιστης αγροτικής παραγωγής, η διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, η εφαρμογή επιστημονικών ανακαλύψεων για την παραγωγή προϊόντων με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα,

γ) ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και εξοικείωσης με τον αγροδιατροφικό κλάδο και τις επιμέρους δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, στις οποίες περιλαμβάνονται και δράσεις αναψυχής, όπως θεματικές εκθέσεις και ημερίδες, οργανωμένες επισκέψεις, επιδείξεις και ξεναγήσεις στους χώρους του Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ..

3. Στο Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ. μπορεί να δημιουργούνται δομές κατάλληλες για την επίτευξη των σκοπών της παρ. 2, όπως κέντρο ολοκληρωμένης αγροτικής εκπαίδευσης και παραγωγής πρότυπων τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων, πρότυπες βιοκλιματικές μονάδες εκτροφών για την παραγωγή τοπικών αγροτικών προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και καινοτόμες ιδιότητες στο πλαίσιο πρότυπης παραγωγής ελαχιστοποιημένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Η δημιουργία των δομών αυτών αποφασίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία διαμορφώνεται κατόπιν εισήγησης της επιτροπής της παρ. 4.

4. Με απόφαση της Συγκλήτου συγκροτείται πενταμελής επιτροπή που αποτελείται από τον Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και τέσσερα (4) μέλη Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, δύο (2) τουλάχιστον από τα οποία είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωπονίας. Η θητεία των μελών της επιστημονικής επιτροπής είναι τετραετής, με δυνατότητα ανανέωσης. Η επιτροπή εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης για κάθε θέμα σχετικά με τη λειτουργία του Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ.. Στην επιτροπή αυτή μπορεί να ανατίθεται, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο συντονισμός και η υλοποίηση των επιστημονικών, ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Α.ΤΕ.ΠΑ.Κ.. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σ’ αυτή, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και ιδιαίτερα με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ΄ του ιδίου νόμου.

Άρθρο 34

Γενικές διατάξεις λειτουργίας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης 

1. α) Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρύτανης και Αντιπρυτάνεις του Τ.Ε.Ι. Κρήτης συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως Πρύτανης και Αντιπρυτάνεις του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης μέχρι τη λήξη της θητείας τους. 

β) Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κοσμήτορες των Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους ως εξής:

αα) ο Κοσμήτορας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, 

ββ) ο Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης-Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, 

γγ) ο Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών. 

Ως μέλη των Κοσμητείων των Σχολών των υποπεριπτ. αα΄,  ββ΄, γγ΄ συνεχίζουν να μετέχουν ως τη λήξη της θητείας τους και οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των φοιτητών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Κοσμητειών των Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με την αντιστοιχία του προηγούμενου εδαφίου. 

δδ) Στη Σχολή Μηχανικών ορίζεται με πράξη του Πρύτανη έως την 31-8-2019, οπότε αναδεικνύεται Κοσμήτορας με εκλογική διαδικασία, προσωρινός Κοσμήτορας, ύστερα από κλήρωση που διενεργεί η Σύγκλητος μεταξύ των υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κοσμητόρων των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Κλήρωση διενεργείται και ως προς τους εκλεγμένους εκπροσώπους των φοιτητών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στις Κοσμητείες των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, αν ο αριθμός τους υπερβαίνει τον αριθμό που ορίζεται στο άρθρο 28 του ν. 4485/2017. 

εε) Στη Σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών ορίζεται, έως την 31-8-2019 οπότε αναδεικνύεται Κοσμήτορας με εκλογική διαδικασία, προσωρινή Κοσμητεία με απόφαση της Συγκλήτου που αποτελείται από:

ααα) τον προσωρινό Κοσμήτορα, στη θέση του οποίου ορίζεται, με απόφαση της Συγκλήτου, καθηγητής α΄ βαθμίδας ή αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος του Ιδρύματος,

βββ) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής,

γγγ) τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.

2. α) Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρόεδροι των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους ως εξής:

αα) Ο πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.

ββ) Ο πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.

γγ) Ο πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Ηράκλειο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.

δδ) Ο πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τον Άγιο Νικόλαο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.

εε) Ο πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.

στστ) Ο πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.

ζζ) Ο πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.

ηη) Ο πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.

θθ) Ο πρόεδρος του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.

ιι) Ο πρόεδρος του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.

ββ) Στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ορίζεται με πράξη του Πρύτανη έως την 31-8-2019, οπότε αναδεικνύεται Πρόεδρος με εκλογική διαδικασία, προσωρινός Πρόεδρος, ύστερα από κλήρωση που διενεργεί η Σύγκλητος μεταξύ των υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Προέδρων των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Κλήρωση διενεργείται και ως προς τους εκλεγμένους εκπροσώπους των φοιτητών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στις Συνελέυσεις των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, αν ο αριθμός τους υπερβαίνει τον αριθμό που ορίζεται στο άρθρο 21 του ν. 4485/2017. 

β) Στα υπόλοιπα Τμήματα της παρ. 1 του άρθρου 25 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), μέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους έναρξης της ακαδημαϊκής τους λειτουργίας, οπότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος με εκλογική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4485/2017, διαφορετικά μέχρι τα Τμήματα αυτά να καταστούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. 

3. Μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης που εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης, με δικαίωμα τροπής της θέσης του σε οργανική, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 έχει δικαίωμα να εκλεγεί ή να οριστεί Κοσμήτορας, Πρόεδρος Τμήματος ή Διευθυντής Τομέα, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον ν. 4485/2017. Σε θέση Πρύτανη και Αντιπρύτανη εκλέγονται μόνο όσοι κατέχουν οργανική θέση στο Πανεπιστήμιο. Αν μέλος Δ.Ε.Π. επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για Πρύτανης ή Αντιπρύτανης, η αίτηση μετατροπής της θέσης του εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης και παραμένουν σε προσωποπαγή θέση στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης, δεν έχουν δικαίωμα εκλογής σε θέση μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τμημάτων και Τομέων και στα εκλεκτορικά σώματα για ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων.

Πατήστε εδώ για να δείτε το Νομοσχέδιο.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών