Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 ΔΟΑΤΑΠ: Αναγνώριση βασικού τίτλου με συνεκτίμηση μεταπτυχιακού

ΔΟΑΤΑΠ: Αναγνώριση βασικού τίτλου με συνεκτίμηση μεταπτυχιακού

Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “e-doatap”,  η υποβολή των αιτήσεων αναγνώρισης των αλλοδαπών τίτλων καθώς και η υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών θα γίνεται από τη ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΥ 2019 και εφεξής, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στον σύνδεσμο e-doatap.doatap.gr.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία “e-doatap” παρέχεται με τους κωδικούς ΤAXISnet των ενδιαφερομένων.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

1. ΠΑΡΑΒΟΛΟ

 Παράβολο 414,72€ (225€ + 180€ + 2%χαρτ. + 20%ΟΓΑ χαρτ.) (ΦΕΚ 3165/B/30-12-2011). Το ποσό αυτό κατατίθεται μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. Λογαριασμού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 26072595). Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται ως καταθέτης ο

 πολίτης που υποβάλλει την αίτηση αναγνώρισης. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Η ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

Ταυτότητα ή διαβατήριο σε ευκρινές φωτοαντίγραφο (στη περίπτωση ταυτότητας ή διαβατηρίου της αλλοδαπής, ευκρινές φωτοαντίγραφο από το αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο της ημεδαπής).

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986

Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 η οποία υπογράφεται

 από τον ενδιαφερόμενο και είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο «Έντυπα – Οδηγίες» της αρχικής σελίδας e-doatap ή στον ιστότοπο του Οργανισμού www.doatap.gr.

 Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνεται ότι:

 • τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται είναι γνήσια
 • έχω περατώσει τις σπουδές μου για τον τίτλο σπουδών του οποίου την αναγνώριση αιτούμαι
 • δεν έχει υποβληθεί άλλη αίτηση για αναγνώριση του κρινόμενου Τίτλου Σπουδών στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή σε άλλη

Δημόσια Αρχή και

 • ο τόπος παρακολούθησης των μαθημάτων ή σεμιναρίων, εκπόνησης εργασιών (εάν προβλέπονται) και

εξετάσεων, προφορικών και γραπτών, ήταν

............................................... , (συμπληρώνεται ο τόπος των σπουδών και εάν κάποιο μέρος των σπουδών έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και σε ποια πόλη).

4. ΕΝΤΥΠΟ

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Συμπληρώνεται και υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο για κάθε ένα από τα Ιδρύματα όπου σπούδασε και είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο

«Έντυπα – Οδηγίες» της αρχικής σελίδας e-doatap ή στον ιστότοπο του Οργανισμού www.doatap.gr.

Με το έντυπο αυτό, εξουσιοδοτείται ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. να ζητά από το/τα Ιδρύματα διευκρινιστικά/συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν τον/τους τίτλο/ους σπουδών του.

5. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Απολυτήριο λυκείου ημεδαπής ή εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλου ισοτίμου, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου.

Εάν οι σπουδές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν πραγματοποιηθεί στην   αλλοδαπή   (πλην   των   χωρών   Ε.Ε.   και   EFTA,   της   πρ. Ε.Σ.Σ.Δ.,

Αυστραλίας,  Η.Π.Α.  και  Καναδά)  πρέπει  να  υποβληθεί  ο καταληκτικός

  

Τίτλος αυτού του κύκλου σπουδών (πρωτότυπος ή σε νομίμως επικυρωμένο, από Ελληνική αρχή, φωτοαντίγραφο), συνοδευόμενος από μία βεβαίωση αρμόδιας αρχής της χώρας χορήγησής του (π.χ. Μορφωτικός Ακόλουθος της αντίστοιχης Πρεσβείας στην Ελλάδα) στην οποία θα αναφέρεται ότι ο τίτλος αυτός παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. της χώρας προέλευσης. Επίσης πρέπει να κατατεθεί επίσημη μετάφραση του απολυτηρίου (και της βεβαίωσης),

Consent form

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Αναγνώρισης

 εκτός αν είναι στην Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα.

6. ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ (ΠΤΥΧΙΟ)

Τίτλος σπουδών (πτυχίο) του οποίου ζητείται η αναγνώριση, θεωρημένος για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπος ή σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή του, εκτός αν αυτό είναι στην

 ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα οπότε δεν απαιτείται μετάφραση. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

Οι θεωρήσεις αυτές δεν χρειάζονται, αν ο τίτλος εκδίδεται στην ελληνική,

 αγγλική ή γαλλική γλώσσα και το Ίδρυμα που έχει απονείμει τον τίτλο σπουδών στείλει απευθείας (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., επικυρωμένο αντίγραφό του. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την αποστολή του από το Πανεπιστήμιο στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και στον ίδιο, και να επισυνάψει το απεσταλμένο αρχείο, ώστε να γίνει η αντιπαραβολή των εγγράφων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τον κανονισμό του Ιδρύματος χορηγείται και ενδιάμεσος τίτλος σπουδών θα πρέπει να επισυναφθεί και αυτός.

7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΠΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Βεβαίωση για τον τόπο πραγματοποίησης των σπουδών (ΒΤΣ), η οποία πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να σταλεί απευθείας (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, αλλά και στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, από το Ίδρυμα προέλευσης. Ο αιτών θα πρέπει να επισυνάψει το απεσταλμένο αρχείο, ώστε να γίνει η αντιπαραβολή των εγγράφων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Εάν η ΒΤΣ είναι σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, αγγλική ή γαλλική, θα πρέπει να επισυναφθεί, επιπλέον, από τον ενδιαφερόμενο η ΒΤΣ, θεωρημένη για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπη ή σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή της. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερομένου, η διάρκεια και ο τόπος πραγματοποίησης των σπουδών, ως εξής:

 • «Βεβαιώνουμε ότι οι σπουδές τ… (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)

…… που διήρκεσαν  από  ……… έως πραγματοποιήθηκαν

και ολοκληρώθηκαν στο …..… (Ίδρυμα, Πόλη, Χώρα) και σε κανένα άλλο μέρος»

 • His / Her studies, from …… (χρόνος έναρξης) to …… (χρόνος αποφοίτησης),  took  place  and  were  completed  in (όνομα πόλης, χώρας) campus of the ……….. (Ίδρυμα) and at no other campus”.
 • Ses études de (χρόνος έναρξης) à …… (χρόνος αποφοίτησης)

se sont déroulées en totalité à ……. en (όνομα πόλης, χώρας )

…… à (Ίδρυμα )”.

8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων (official transcript) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών φοίτησης το οποίο πρέπει να είναι ενυπόγραφο, να φέρει τη σφραγίδα του Ιδρύματος και να αναφέρει την ημερομηνία απονομής του τίτλου. Κατατίθεται το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων, θεωρημένο για τη γνησιότητα των υπογραφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπο ή σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή του εκτός αν αυτό είναι στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα οπότε δεν απαιτείται μετάφραση. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο για αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

Δεν απαιτείται θεώρηση αν το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων εκδίδεται στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα και το Ίδρυμα στείλει απευθείας (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. επικυρωμένο αντίγραφό του. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την αποστολή του από το Πανεπιστήμιο στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και στον ίδιο, και να επισυνάψει το απεσταλμένο αρχείο, ώστε να γίνει η αντιπαραβολή των εγγράφων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

9. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Μεταπτυχιακός τίτλος του οποίου ζητείται η συνεκτίμησή του, θεωρημένος για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπος ή σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή του εκτός αν αυτό είναι στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα οπότε δεν απαιτείται μετάφραση. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

Οι θεωρήσεις αυτές δεν χρειάζονται, αν ο τίτλος εκδίδεται στην ελληνική,

 αγγλική ή γαλλική γλώσσα και το Ίδρυμα που έχει απονείμει τον τίτλο σπουδών στείλει απευθείας (ταχυδρομικώς) στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., επικυρωμένο αντίγραφό του. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την αποστολή του από το Πανεπιστήμιο στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και στον ίδιο, και να επισυνάψει το απεσταλμένο αρχείο, ώστε να γίνει η αντιπαραβολή των εγγράφων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τον κανονισμό του Ιδρύματος χορηγείται και ενδιάμεσος τίτλος σπουδών θα πρέπει να κατατίθεται και αυτός.

10. ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

Πρόκειται για την τελική εργασία/ διπλωματική που υλοποιήθηκε για την απόκτηση του μεταπτυχιακού, όπως αυτή κατατέθηκε στο Ίδρυμα.

11. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΠΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ίδιο με ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΠΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ. Βλέπε παραπάνω. 

(ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ) 

12. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ) 

Ίδιο με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Βλέπε παραπάνω. 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΛΗΝ

ΕΛΛΗΝ., ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΗΣ) 

Σε περίπτωση που η μεταπτυχιακή εργασία που επισυνάφθηκε είναι σε

γλώσσα πλην της Ελληνικής, Αγγλικής και Γαλλικής, και δεν περιέχει περίληψη σε κάποια από αυτές τις γλώσσες, θα πρέπει να επισυναφθεί η

περίληψή της στα Ελληνικά ή Αγγλικά. 

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement), εφόσον χορηγείται από το Ίδρυμα.

 

3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Σε περίπτωση που το Ίδρυμα δεν συγκαταλέγεται στα αναγνωρισμένα ιδρύματα του ΔΟΑΤΑΠ (βλέπε στον ιστότοπο του Οργανισμού (www.doatap.gr) στη ενότητα Αναγνωρισμένα Ιδρύματα), για ταχύτερη διεκπεραίωση της αίτησης είναι χρήσιμο να κατατεθεί βεβαίωση του Ιδρύματος (στην Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα) όπου θα αναφέρεται αν το Ίδρυμα αναγνωρίζεται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας που εδρεύει, το είδος των τίτλων σπουδών απονέμει (βασικό/μεταπτυχιακό/διδακτορικό) και το ποσοστό του μονίμου διδακτικού προσωπικού με διδακτορικό δίπλωμα.

 Η βεβαίωση αυτή πρέπει να ζητηθεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενος να αποσταλεί από το Ίδρυμα απευθείας (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και στον ίδιο, και να επισυναφθεί στην αίτηση το απεσταλμένο αρχείο, ώστε να γίνει η αντιπαραβολή των εγγράφων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Για φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα απαιτείται βεβαίωση του Ι.Κ.Υ. ότι είναι υπότροφοι ή βεβαίωση του Τμήματος του οικείου Πανεπιστημίου ότι έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα. 

5. ΦΕΚ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΙ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ

ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 

Σε περίπτωση σύμπραξης Ελληνικού Α.Ε.Ι. με Ίδρυμα της αλλοδαπής για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, πρέπει να κατατίθεται και το σχετικό Φ.Ε.Κ. έγκρισης λειτουργίας του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος.

6. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΥΣΑΤΣ (TRANSFER CREDITS ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ) 

Στην περίπτωση των Ιδιωτικών Κυπριακών Πανεπιστημίων όπου έχει γίνει μεταφορά μονάδων από πρόγραμμα άλλου πανεπιστημίου είναι απαραίτητη η κατάθεση της αναγνώρισης του ΚΥΣΑΤΣ.

7. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Στην περίπτωση των εξ αποστάσεως σπουδών, θα αποστέλλεται απευθείας (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από το Ίδρυμα συμπληρωμένο το σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο «Έντυπα – Οδηγίες» της αρχικής σελίδας e-doatap ή στον ιστότοπο του Οργανισμού http://www.doatap.gr/gr/distant.php.

Το έγγραφο αυτό πρέπει να ζητηθεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενος να αποσταλεί από το Ίδρυμα απευθείας (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και στον ίδιο, και να επισυναφθεί στην αίτηση το απεσταλμένο αρχείο, ώστε να γίνει η αντιπαραβολή των εγγράφων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

8. ΑΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Επισύναψη επιπλέον εγγράφων βοηθητικών για την αναγνώριση του πτυχίου. 

Α. Στις περιπτώσεις μεταφοράς πιστωτικών μονάδων από το ίδιο ή άλλο ίδρυμα θα πρέπει να κατατεθούν επιπλέον:

 1. Το πτυχίο και το πιστοποιητικό μαθημάτων από όπου έχει γίνει η μεταφορά των μονάδων.
 2. Βεβαίωση του πανεπιστημίου (προς κρίση τίτλου) όπου να αναγράφονται τα μαθήματα που αναγνωρίστηκαν σε αντιστοιχία με το δικό τους πρόγραμμα.
 3. Αναγνώριση ΚΥΣΑΤΣ (βλέπε παραπάνω)

Β. Σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες ξεπερνούν τα 30 ECTS ανά εξάμηνο, να δικαιολογείται η χρέωση των επιπλέον μονάδων στο πιστοποιητικό μαθημάτων ή σε ξεχωριστή βεβαίωση του ιδρύματος.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: 

 1. Η έναρξη διαδικασίας αναγνώρισης προϋποθέτει την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 2. Η θεώρηση των ανωτέρω δικαιολογητικών με τη σφραγίδα APOSTILLE γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία στη χώρα έκδοσής τους. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο για αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.
 3. Οι επίσημες μεταφράσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών (εκτός αν αυτά είναι στην Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα) γίνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές, από πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μεταφράσεως και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή από δικηγόρο στην Ελλάδα που βεβαιώνει ότι πρόκειται για μετάφραση του συγκεκριμένου εγγράφου.

ΔΟΑΤΑΠ: Αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου

ΔΟΑΤΑΠ: Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου

ΔΟΑΤΑΠ: Αναγνώριση βασικού τίτλου χωρίς συνεκτίμηση μεταπτυχιακού

ΔΟΑΤΑΠ: Αναγνώριση βασικού τίτλου με συνεκτίμηση μεταπτυχιακού

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr