Διαγωνισμός ΕΣΔΔΑ: Βγήκε η προκήρυξη 2022-2023

Διαγωνισμός ΕΣΔΔΑ: Βγήκε η προκήρυξη 2022-2023

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης: Συνεδρίασε στις 10 Μαΐου η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων του 29ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και ενέκρινε την Προκήρυξη για την διεξαγωγή του 29ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται στους 135 και το πρώτο στάδιο θα διεξαχθεί στις 16, 17 και 18 Ιουλίου 2022.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την Τρίτη 17/05/2022 έως και τη Δευτέρα 06/06/2022. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων περιγράφεται στην προκήρυξη που παρουσιάζεται πιο κάτω.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.


Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν την προκήρυξη του 29ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ:

1. Προκηρύσσει τη διενέργεια του 29ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).

2. Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. για την 29η εκπαιδευτική σειρά ορίζεται στους εκατόν τριάντα πέντε (135), οι οποίοι θα ενταχθούν στα ακόλουθα Τμήματα Εξειδίκευσης της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., ως εξής:

(α) Τμήμα Γενικής Διοίκησης, 35 σπουδαστές και σπουδάστριες,

(β) Τμήμα Αναπτυξιακών - Περιφερειακών Πολιτικών, 20 σπουδαστές και σπουδάστριες,

(γ) Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, 35 σπουδαστές και σπουδάστριες και ειδικότερα:

• Πρόγραμμα Διοίκησης Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, 20 σπουδαστές και σπουδάστριες,

• Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, 15 σπουδαστές και σπουδάστριες,

(δ) Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής, 15 σπουδαστές και σπουδάστριες,

(ε) Τμήμα Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, 15 σπουδαστές και σπουδάστριες,

(στ) Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού, 15 σπουδαστές και σπουδάστριες,

3. Οι υπηρεσίες στις οποίες θα διατεθούν για διορισμό σε Θέσεις διοικητικών υπαλλήλων οι απόφοιτοι της 29ης εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., καθορίζονται ανά Τμήμα ως ακολούθως:

4. Καθορίζουμε, επιπλέον των ανωτέρω Θέσεων, τον αριθμό των Θέσεων του κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών της Κεντρικής Διοίκησης ανά ειδικότητα, που αντιστοιχούν σε κάθε Τμήμα Εξειδίκευσης της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και κατανέμονται στο Ειδικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Σπουδαστών/στριών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών (σύνολο: 20) σύμφωνα με το άρθρο 8 της με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/78/οικ.6821/29-04-2022 (ΦΕΚ 2130 Β') υπουργικής απόφασης.

Οι ως άνω Θέσεις του κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, καλύπτονται από τους/τις σπουδαστές/στριες της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. του οικείου Τμήματος Εξειδίκευσης, που ολοκληρώνουν επιτυχώς το ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, κατά τα οριζόμενα στη με αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/78/οικ.6821/29.04.2022 (ΦΕΚ 2130 Β') απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Οι λοιπές προβλεπόμενες Θέσεις διορισμού ανά Τμήμα Εξειδίκευσης, όπως ορίζονται στο σημείο 3, παραμένουν κενές. Σε περιπτώσεις μη πλήρωσης των προϋποθέσεων εισαγωγής στο ειδικό πρόγραμμα ή μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του ειδικού προγράμματος από σπουδαστές/στριες της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., παραμένουν κενές οι προβλεπόμενες Θέσεις Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Εισαγωγικό Διαγωνισμό έχουν: Α) οι ιδιώτες κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), συμπεριλαμβανομένων των πρώην Τ.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προβλεπόμενες στον ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α'), όπως εκάστοτε ισχύει, προϋποθέσεις διορισμού κατά την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης, με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων του ν. 3528/2007 ως προς τον χρόνο συνδρομής κάποιας επί μέρους προϋπόθεσης, ήτοι:

• να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης με τους περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2431/1996,

• να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης Θέσης και

• να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή να μην έχουν παραπεμφθεί για τα ίδια αδικήματα με τελεσίδικο βούλευμα ή να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή ή να μην τελούν υπό στερητική ή επικουρική συ μπαρ άσταση,

• να μην έχουν απολυθεί από Θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, κατά την τελευταία πενταετία.

• ειδικά για τους άνδρες υποψηφίους, η μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων αποτελεί κώλυμα διορισμού, εφόσον αυτές δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο διορισμού τους ή εφόσον δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές,

Β) οι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, ν.π.δ.δ. και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), συμπεριλαμβανομένων των πρώην Τ.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών και τα απαραίτητα πιστοποιητικά κατά την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι Βορειοηπειρώτες, οι ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι εκ Κωνσταντινουπόλεως και εκ των νήσων "Ιμβρου και Τενέδου και οι Κύπριοι ομογενείς, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του ν.δ. 3832/58 (ΦΕΚ 128/Α'), υπό τις προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων.

4. Διατάξεις που ευνοούν ειδικές κατηγορίες υποψηφίων ή καθορίζουν ειδικές προσαυξήσεις της βαθμολογίας δεν έχουν εφαρμογή στον Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 5. Σπουδαστές της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) ή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής ως υποψήφιοι στον Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α..

5. Σπουδαστές της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) ή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής ως υποψήφιοι στον Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B'
Αίτηση συμμετοχής - προθεσμία υποβολής

1. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό και τη δήλωση (υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 για όλες τις συνέπειες) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο Εργασία και ασφάλιση / Απασχόληση στο δημόσιο τομέα. Πρόσβαση στην αίτηση συμμετοχής παρέχεται και μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ), στον σύνδεσμο «Εισαγωγικός Διαγωνισμός Σχολής». Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από την Τρίτη 17 Μάϊου 2022 έως και τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022. Στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται:

Α) Από τους ιδιώτες υποψηφίους:

Ι. Ο τίτλος σπουδών που κατέχουν.
ΙΙ. Η ημερομηνία γέννησης.
ΙΙΙ. Η συνδρομή των νόμιμων προσόντων και η έλλειψη κωλύματος διορισμού σε δημόσια Θέση σύμφωνα με τον ν. 3528/2007.
IV. Η γνώση και η αποδοχή εκ μέρους τους των όρων της προκήρυξης.

Β) Από τους υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού υποψηφίους:

I. O τίτλος σπουδών που κατέχουν.
ΙΙ. Η ημερομηνία γέννησης.
ΙΙΙ. Η γνώση και η αποδοχή εκ μέρους τους των όρων της προκήρυξης.
ΙV. Η υπαλληλική τους ιδιότητα.

2. Υποψήφιοι οι οποίοι ανήκουν στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των οποίων οι φυσικές σωματικές δεξιότητες δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή τους στη γραπτή διαδικασία του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., μπορούν να υποβάλλονται, μετά από αίτησή τους, σε ειδικές εξετάσεις κατά τον ίδιο χρόνο, στα ίδια Θέματα και με το ίδιο πρόγραμμα με το οποίο διενεργούνται οι εξετάσεις των λοιπών υποψηφίων. Οι ανωτέρω υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν επί αποδείξει (συστημένη επιστολή), εντός της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας, στο Τμήμα Εκπαιδευόμενου Προσωπικού και Σταδιοδρομίας Αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. (Πειραιώς 211 και Θράκης 2, Τ.Κ. 17778, ΤΑΥΡΟΣ, γρ. 510) και τα ακόλουθα πρόσθετα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση εν ισχύι από τις υγειονομικές επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.ΠΑ.) ή άλλους κατά νόμο αρμόδιους φορείς και επιτροπές, από την οποία προκύπτει η συγκεκριμένη κατά περίπτωση πάθηση και η αδυναμία συμμετοχής σε γραπτή διαγωνιστική διαδικασία.

β) Προκειμένου περί υποψηφίων που πάσχουν από ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ειδική διαγνωστική έκθεση από τους αρμόδιους κατά την κείμενη νομοθεσία φορείς, από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Στάδια του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. διενεργείται σε δύο στάδια.

1. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στις παρακάτω ενότητες:

1) «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους»
2) «Μικροοικονομική - Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική»
3) «Γνώσεις και Δεξιότητες»

Στην «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους», καθώς και στην «Μικροοικονομική -Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική», οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ανάπτυξη Θέματος που τους δίδεται.

Στις «Γνώσεις και Δεξιότητες» εξετάζονται με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε γνώσεις γενικής παιδείας, ιδίως ζητήματα που απασχολούν την ελληνική και διεθνή επικαιρότητα και διερευνώνται, τόσο η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας και η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου, όσο και η κριτική ικανότητα, η επεξεργασία πληροφοριών, η ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης, καθώς και βασικές νοητικές δεξιότητες, προκειμένου οι υποψήφιοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης.

Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και «Μικροοικονομική - Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» του πρώτου σταδίου ορίζεται στο συνημμένο σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

2. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

1) Γραπτή και προφορική εξέταση στην ενότητα «Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση»
Η γραπτή δοκιμασία συνίσταται στην ανάπτυξη Θέματος που δίδεται στους υποψηφίους. Στην προφορική δοκιμασία οι υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά με αλφαβητική σειρά, χωρισμένοι σε ομάδες των πέντε (5).

2) Γραπτή εξέταση στην ενότητα «Φάκελος Επίκαιρου Θέματος»

Η γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων πραγματοποιείται σε φάκελο με επίκαιρο Θέμα. Οι υποψήφιοι επιλέγουν μία εκ των κάτωθι Θεματικών ενοτήτων:

• Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
• Πληροφορική και Ψηφιακός Μετασχηματισμός
• Κοινωνική Πολιτική
• Περιφερειακή Πολιτική και Ανάπτυξη

Ο φάκελος αποτελείται από ένα σύνολο εγγράφων με κανονιστικά-Θεσμικά κείμενα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, δημοσιογραφικά άρθρα, στατιστικά δεδομένα και ζητείται από τους υποψηφίους να πραγματευθούν ζητήματα που τίθενται ή/και να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα.

Η επιλογή της Θεματικής ενότητας «Πληροφορική και Ψηφιακός Μετασχηματισμός» είναι υποχρεωτική για τους υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στο Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής, χωρίς αντιστρόφως να αποκλείεται η δυνατότητα εισαγωγής υποψηφίων που επιλέγουν αυτή τη Θεματική ενότητα και σε άλλα Τμήματα.

3) Γραπτή εξέταση στην ενότητα «Ξένη Γλώσσα»

Η γραπτή δοκιμασία περιλαμβάνει την εξέταση των υποψηφίων σε ξενόγλωσσο κείμενο που έχει συνταχθεί από Θεσμικά όργανα της Ε.Ε. ή διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο της Ευρώπης, Ο.Ο.Σ.Α., Παγκόσμια Τράπεζα κλπ.) επί του οποίου: α) τίθενται δέκα (10) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής β) ζητείται περίληψη/σύνοψη του κειμένου, γ) ζητείται να προβούν σε παραγωγή γραπτού λόγου.

Οι υποψήφιοι για όλα τα Τμήματα εξετάζονται υποχρεωτικά μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων «Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση» και των Θεματικών ενοτήτων της ενότητας «φάκελος Επίκαιρου Θέματος» του δευτέρου σταδίου ορίζεται στο συνημμένο σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Διαδικασία διεξαγωγής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού

1. Η Κ.Ε.Ε. είναι το υπεύθυνο όργανο για τη διενέργεια του Εισαγωγικού Διαγωνισμού.

2. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσέρχονται έγκαιρα στην αίθουσα της εξέτασης, να καταλαμβάνουν τις Θέσεις που τους υποδεικνύουν οι επιτηρητές και γενικώς να υπακούουν στις υποδείξεις των επιτηρητών που αφορούν στον τρόπο και τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται μία (1) ώρα νωρίτερα από την ώρα έναρξης της εξέτασης κάθε μαθήματος. Μετά την εκφώνηση ή τη διανομή του υπό εξέταση Θέματος δεν επιτρέπεται η είσοδος των υποψηφίων στην αίθουσα.

3. Δεν επιτρέπεται η είσοδος των υποψηφίων στην αίθουσα εξετάσεων πριν διαπιστωθεί η ταυτότητα τους. Δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γραπτά ή άλλου είδους βοηθήματα, εκτός αυτών που ήθελε τυχόν ειδικώς επιτρέψει η Κ.Ε.Ε., ούτε οποιαδήποτε μέσα επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να έχουν τα αναγκαία για γραφή είδη (μολύβι, γόμα και ξύστρα) και να χρησιμοποιούν στυλό διαρκείας μπλε ή μαύρου χρώματος. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού.

4. Κάθε υποψήφιος που εξέρχεται από την αίθουσα υποχρεούται να παραδώσει το γραπτό δοκίμιο (ή το απαντητικό φύλλο) στον υπεύθυνο της αίθουσας. Υποψήφιοι που αλληλοβοηθούνται ή επιθέτουν στα γραπτά σημεία αναγνώρισης ή τα υπογράφουν ή δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις ή οδηγίες του υπεύθυνου του αμφιθεάτρου/ της αίθουσας  ή των επιτηρητών ή διαταράσσουν με οποιονδήποτε τρόπο την τάξη ή χρησιμοποιούν μέσα επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον ή δολιεύονται γενικώς την εξέταση, αποβάλλονται από το αμφιθέατρο/ την αίθουσα και αποκλείονται από τον διαγωνισμό με απόφαση επταμελούς κλιμακίου της Κ.Ε.Ε., στο οποίο μετέχει και ο Πρόεδρος και το οποίο παρίσταται στον χώρο εξέτασης καθ' όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής της. Το κλιμάκιο της Κ.Ε.Ε. αποφασίζει ανέκκλητα, αφού ακούσει τον εγκαλούμενο υποψήφιο και συντάσσει πρακτικό επί του οποίου πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς τα πραγματικά δεδομένα περιστατικά που στοιχειοθετούν τη συγκεκριμένη παραβίαση της διαδικασίας, την οποία διέπραξε ο υποψήφιος.

5. Τετράδια που φέρουν σημεία αναγνώρισης, που εντοπίζονται από τους βαθμολογητές κατά το στάδιο διόρθωσης των γραπτών, μηδενίζονται με απόφαση της Κ.Ε.Ε., μετά από σχετική εισήγηση των βαθμολογητών. Υποψήφιος που αποκλείσθηκε κατά τα ανωτέρω από τον εισαγωγικό διαγωνισμό, βαθμολογείται για τη συγκεκριμένη ενότητα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης της οποίας διέπραξε παραβίαση της διαδικασίας, με μηδέν (0).

6. Οι ενδείξεις των ατομικών στοιχείων των υποψηφίων στα τετράδια κάθε ενότητας καλύπτονται με σκούρο αδιαφανές χαρτί κατά την παράδοση του γραπτού στον επιτηρητή. Το αδιαφανές επικάλυμμα πρέπει να μένει ακέραιο καθ' όλη τη διάρκεια της διόρθωσης των δοκιμίων και μέχρι την ημέρα αποσφράγισης των γραπτών και καταγραφής των αποτελεσμάτων.

7. Τα Θέματα της γραπτής δοκιμασίας στις ενότητες «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους», «Μικρο-οικονομική - Μακρο-οικονομική και Δημόσια Οικονομική», «Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση» και «Φάκελος Επίκαιρου Θέματος» επιλέγονται από πενταμελή επιτροπή επιλογής Θεμάτων, η οποία προβαίνει στον καθορισμό τριών Θεμάτων για τις εν λόγω εξεταζόμενες ενότητες, εκ των οποίων κληρώνεται ενώπιον των υποψηφίων το ένα. Η εξέταση των υποψηφίων συνίσταται στην ανάπτυξη του Θέματος που κληρώθηκε. Μετά την εκφώνηση του Θέματος δεν επιτρέπεται η είσοδος υποψηφίων στην αίθουσα.

8. Τα Θέματα της γραπτής δοκιμασίας στην αγγλική γλώσσα επιλέγονται από πενταμελή επιτροπή επιλογής Θεμάτων. Μετά τη διανομή του Θέματος δεν επιτρέπεται η είσοδος υποψηφίων στην αίθουσα.

9. Για την εξέταση της ενότητας «Γνώσεις και Δεξιότητες» οι ερωτήσεις προσδιορίζονται από επταμελή επιτροπή επιλογής Θεμάτων, η οποία προσδιορίζει πενήντα (50) ερωτήσεις, που δίνονται γραμμένες στους υποψηφίους, οι οποίοι καλούνται να τις απαντήσουν σε ειδικό απαντητικό φύλλο. Μετά τη διανομή των ερωτήσεων δεν επιτρέπεται η είσοδος υποψηφίων στην αίθουσα.

10. Στην προφορική εξέταση υποβάλλονται οι τυφλοί, οι αμβλύωπες, οι κωφοί και βαρήκοοι, οι δυσλεκτικοί, τα άτομα με νευρολογικά-ορθοπεδικά προβλήματα ή άλλα προβλήματα που δεν τους επιτρέπουν να εκφράζονται γραπτά, εφόσον έχουν πιστοποιηθεί και το ζητήσουν με δήλωσή τους.

11. Στη γραπτή εξέταση με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή υποβάλλονται, κατόπιν δήλωσης προτίμησής τους, οι υποψήφιοι με οποιαδήποτε πάθηση που δεν επιτρέπει τη φυσική χρήση γραφής. Κωφοί, βαρήκοοι ή υποψήφιοι με λοιπές παθήσεις που έχουν ως κύρια γλώσσα επικοινωνίας την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα Θα εξετάζονται προφορικά, κατόπιν δήλωσής τους με τη συνδρομή διερμηνέα νοηματικής, ο οποίος Θα ορίζεται με μέριμνα της Κ.Ε.Ε.

12. Η Κ.Ε.Ε. μπορεί να αποφασίζει, ανάλογα με την πάθηση, την εξέταση και με τους δύο τρόπους, προφορικά και γραπτά, με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με χρήση νοηματικής. Για τυχόν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να υπαχθούν στους ανωτέρω καθοριζόμενους τρόπους εξέτασης, επειδή απαιτούν ειδικώς εξατομικευμένο τρόπο, αυτός καθορίζεται από την Κ.Ε.Ε.

13. Οι κατά τα ανωτέρω προφορικές εξετάσεις διενεργούνται, παρουσία του Προέδρου της Κ.Ε.Ε. και του Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., από τρεις (3) βαθμολογητές που έχουν ορισθεί από την Κ.Ε.Ε. για την αντίστοιχη εξεταζόμενη ενότητα κάθε σταδίου. Η βαθμολογία προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολόγησης των τριών (3) βαθμολογητών.

14. Για την προφορική εξέταση της ενότητας «Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση», οι υποψήφιοι εξετάζονται και βαθμολογούνται από την πενταμελή εξεταστική επιτροπή σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στο Κεφάλαιο Γ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Διαδικασία Βαθμολόγησης

• Κλίμακα και Τρόπος Βαθμολόγησης

1. Η βαθμολόγηση κάθε γραπτού δοκιμίου των ενοτήτων «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους», «Μικροοικονομική - Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» και «Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση», καθώς και των ενοτήτων «Γνώσεις και Δεξιότητες» και «Ξένη Γλώσσα», γίνεται από δυο (2) βαθμολογητές, που ορίζονται για κάθε ενότητα από την Κ.Ε.Ε. Για την ενότητα «Γνώσεις και Δεξιότητες», η βαθμολόγηση γίνεται με βάση τις προκαθορισμένες από την Ε.Ε.Ο. ορθές απαντήσεις. Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων της ενότητας «Φάκελος επίκαιρου Θέματος» γίνεται από δύο (2) βαθμολογητές που ορίζονται για κάθε Θεματική ενότητα από την Κ.Ε.Ε. Η προφορική επίδοση των υποψηφίων στην ενότητα «Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση» βαθμολογείται από την πενταμελή επιτροπή αξιολόγησης.

2. Η κλίμακα της βαθμολογίας για όλες τις ενότητες και των δύο σταδίων του διαγωνισμού ορίζεται από μηδέν (0) έως πενήντα (50). Υποψήφιος που δεν πέτυχε τη βάση τριάντα (30) σε οποιαδήποτε από τις δοκιμασίες του πρώτου σταδίου, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική διαδικασία του δευτέρου σταδίου. Υποψήφιος που δεν πέτυχε τη βάση τριάντα (30) σε οποιαδήποτε από τις γραπτές δοκιμασίες του δευτέρου σταδίου ή στην προφορική δοκιμασία της ενότητας «Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση», απορρίπτεται.

3. Ο μέσος όρος των πέντε βαθμολογητών στην προφορική εξέταση αποτυπώνει την επίδοση του υποψηφίου στη συγκεκριμένη ενότητα. Ο μέσος όρος των δύο βαθμολογητών αποτυπώνει την επίδοση του υποψηφίου στις γραπτές ενότητες, εφόσον η διαφορά των δύο βαθμών δεν είναι μεγαλύτερη από δέκα (10) μονάδες. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά βαθμών μεγαλύτερη των δέκα (10) μονάδων, η βαθμολόγηση γίνεται από τρίτο βαθμολογητή, που ορίζεται επίσης από την Κ.Ε.Ε., υπό την προϋπόθεση της βαθμολόγησης τουλάχιστον του ενός βαθμολογητή με βαθμό της βάσης και άνω.

4. Όταν το γραπτό υποψηφίου για την εισαγωγή στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. βαθμολογείται από τρίτο βαθμολογητή, τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των βαθμών και των τριών βαθμολογητών.

5. Οι βαθμολογητές δεν επιτρέπεται να αξιολογούν την επίδοση των υποψηφίων σε οποιαδήποτε από τις εξεταζόμενες ενότητες του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. με διαφορετική από την οριζόμενη βαθμολογική κλίμακα.

6. Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση του γραπτού δοκιμίου, πέραν της προβλεπόμενης λόγω βαθμολογικής απόκλισης μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμολογητή άνω των δέκα (10) μονάδων, δεν επιτρέπεται.

7. Ο σταθμισμένος μέσος όρος βαθμολογίας που προκύπτει από τον βαθμό επίδοσης του πρώτου και του δεύτερου σταδίου αποτελεί τη βαθμολογία του υποψηφίου.

8. Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων του Εισαγωγικού Διαγωνισμού, σε όλα τα στάδια διεξαγωγής του, πραγματοποιείται στο κτίριο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

• Αριθμός υποψηφίων που προκρίνονται στο δεύτερο στάδιο

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο δεύτερο στάδιο έχουν οι υποψήφιοι κατά σειρά επίδοσης σε διπλάσιο αριθμό του προκαθορισμένου αριθμού εισακτέων στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α., εφόσον έχουν συγκεντρώσει τη βάση της βαθμολογίας, προστιθέμενων και των ισοβαθμησάντων με τον τελευταίο επιτυχόντα υποψήφιο.

2. (α) Οι υποψήφιοι με δικαίωμα συμμετοχής στο δεύτερο στάδιο του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. υποχρεούνται να προσκομίσουν, εντός της τασσόμενης με απόφαση της Κ.Ε.Ε. αποκλειστικής προθεσμίας, το πτυχίο Α.Ε.Ι., συμπεριλαμβανομένων των πρώην Τ.Ε.Ι./Α.Ε.Ι. ή ισότιμου της αλλοδαπής, που είχαν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους στον διαγωνισμό. Προκειμένου για τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής, συνυποβάλλεται υποχρεωτικά βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην Δ.Ι. Κ.Α.Τ.Σ.Α.) περί της ισοτιμίας αυτών.

(β) Οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν δήλωση επιλογής φακέλου επίκαιρου Θέματος. (γ) Υποψήφιοι, οι οποίοι εκ της ιδιότητάς τους, υποχρεούνται να έχουν λάβει προηγούμενη άδεια για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, προσκομίζουν και τη σχετική άδεια.

3. Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν Θα προσκομίσουν τα ανωτέρω εντός της τασσόμενης με απόφαση της Κ.Ε.Ε. αποκλειστικής προθεσμίας, αποκλείονται από τη συμμετοχή στο δεύτερο στάδιο και η Κ.Ε.Ε. καλεί τους επόμενους στην κατάταξη, εφόσον αυτοί έχουν συγκεντρώσει την απαραίτητη βαθμολογία.

• Συντελεστές βαρύτητας βαθμολογίας και σύνταξη πινάκων

1. Στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού κάθε υποψηφίου για το πρώτο στάδιο, η επίδοση του στις δύο ενότητες «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και «Μικροοικονομική -Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» συμμετέχει με ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) στην καθεμία και η τρίτη ενότητα «Γνώσεις και Δεξιότητες» με είκοσι τοις εκατό (20%).

2. Στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του υποψηφίου στο δεύτερο στάδιο συμμετέχουν ο βαθμός επίδοσης στην ενότητα «Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση» (μέσος όρος γραπτής και προφορικής δοκιμασίας) με συντελεστή βαρύτητας 50%, ο βαθμός επίδοσης στη γραπτή εξέταση στην ενότητα Φάκελος Επίκαιρου Θέματος με συντελεστή βαρύτητας 30% και ο βαθμός επίδοσης στη γραπτή εξέταση στην ενότητα Ξένη Γλώσσα με συντελεστή βαρύτητας 20%. Στον βαθμό επίδοσης της ενότητας της Ξένης Γλώσσας συμμετέχει η ενότητα των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής κατά δέκα (10) μονάδες, η περίληψη/σύνοψη κατά είκοσι (20) μονάδες και η παραγωγή γραπτού λόγου κατά είκοσι (20) μονάδες.

3. Για τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας του υποψηφίου υπολογίζονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) η βαθμολογία του πρώτου σταδίου και κατά πενήντα τοις εκατό (50%) η βαθμολογία του δεύτερου σταδίου.

4. Σε περίπτωση ισοβάθμησης υποψηφίων κατά την τελική κατάταξη, η σειρά αναγραφής στον πίνακα επιτυχόντων στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. προσδιορίζεται από την Κ.Ε.Ε. με κλήρωση η οποία πραγματοποιείται σε δημόσια συνεδρίαση, για την οποία ορίζεται ο ακριβής χρόνος και τόπος.

5. Με βάση τον τελικό βαθμό που έλαβε κάθε υποψήφιος στις τρεις ενότητες του πρώτου σταδίου συντάσσονται από την Κ.Ε.Ε.:

• πίνακας υποψηφίων με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και
• πίνακας υποψηφίων με δικαίωμα συμμετοχής στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.

6. Με βάση τον τελικό βαθμό που έλαβε κάθε υποψήφιος στις τρεις ενότητες του δεύτερου σταδίου συντάσσεται πίνακας βαθμολογίας κατά φθίνουσα σειρά. 7. Με βάση τη βαθμολογία και των δύο σταδίων συντάσσεται πίνακας κατάταξης με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας

• Ολοκλήρωση της διαδικασίας - επιτυχόντες

1. Οι δυνητικά εισαγόμενοι στη Σχολή οφείλουν, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, να υποβάλουν γραπτή δήλωση στον Διευθυντή της Σχολής, εντός του ορισθέντος, με απόφασή του, χρονικού διαστήματος, με την οποία προσδιορίζουν τη σειρά προτεραιότητας των Τμημάτων στα οποία επιθυμούν να εισαχθούν και για τα οποία πληρούνται οι κατά περίπτωση απαιτούμενες προϋποθέσεις εισαγωγής.

2. Για την εισαγωγή στο τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής απαιτείται, στην ενότητα «Φάκελος Επίκαιρου Θέματος», η επιλογή της Θεματικής ενότητας «Πληροφορική και Ψηφιακός Μετασχηματισμός.

3. Η κατανομή στα τμήματα γίνεται με βάση τη σειρά επιτυχίας στον Εισαγωγικό Διαγωνισμό και τη δήλωση προτίμησης των υποψηφίων.

4. Ο οριστικός πίνακας των εισαγομένων ανά τμήμα εξειδίκευσης κυρώνεται με πράξη της Κ.Ε.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ακολουθεί η εγγραφή στη Σχολή.

5. Αν μετά την παρέλευση του χρόνου εγγραφής στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. διαπιστωθεί η ύπαρξη κενών Θέσεων, τότε καλούνται κατά σειρά προτεραιότητας οι επόμενοι του πίνακα επιτυχόντων που κατέχουν προϋποθέσεις εισαγωγής, εφόσον έχουν πετύχει τη βάση της βαθμολογίας, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των κενών Θέσεων. Εάν και μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, δεν καλυφθεί ο προγραμματισμένος αριθμός σπουδαστών για κάθε Τμήμα, οι Θέσεις αυτές παραμένουν κενές. Οι συμπληρωματικοί αυτοί πίνακες εγκρίνονται από την Κ.Ε.Ε. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Οι υποψήφιοι του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. δύνανται, κατόπιν αιτήσεώς τους, να λαμβάνουν γνώση των γραπτών δοκιμίων τους, μόνο με επίδειξη και πάντως, μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κύρωσης των οριστικών πινάκων εισαγομένων στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α., ανά Τμήμα Εξειδίκευσης. Η πρόσβαση των υποψηφίων σε στοιχεία των συνυποψήφιών τους ρυθμίζεται από τη σχετική κείμενη νομοθεσία.

7. Μετά την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την ως άνω δημοσίευση, τα γραπτά δοκίμια/απαντητικά φύλλα και οι αιτήσεις των αποτυχόντων καταστρέφονται, εφόσον δεν υφίστανται λόγοι που επιβάλλουν τη διατήρησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου του Εισαγωγικού Διαγωνισμού αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (www.ekdd.gr). Στους πίνακες των αποτελεσμάτων που αναρτώνται, εμφαίνεται μόνον ο μοναδικός κωδικός αριθμός που αποδίδεται σε καθένα υποψήφιο με την υποβολή της αίτησής του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Πρόγραμμα διεξαγωγής του διαγωνισμού

1. Πρώτο στάδιο του διαγωνισμού Ημερομηνία έναρξης του 290υ Εισαγωγικού Διαγωνισμού ορίζεται το Σάββατο 16 Ιουλίου 2022. Η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας για τις ενότητες «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και «Μικροοικονομική — Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» είναι δύο (2) ώρες και για την ενότητα «Γνώσεις και Δεξιότητες» είναι μία (1) ώρα. Η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων Θα γνωστοποιηθούν στους ενδιαφερομένους με ανακοίνωση, η οποία Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (www.ekdd.gr) στον σύνδεσμο «Εισαγωγικός Διαγωνισμός Σχολής».

2. Δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του πρώτου σταδίου Θα ορισθούν οι ημερομηνίες, οι ώρες και ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων του δευτέρου σταδίου με νεώτερη απόφαση της Κ.Ε.Ε., η οποία Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (.11.Γ) στον σύνδεσμο «Εισαγωγικός Διαγωνισμός Σχολής».

Η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας για τις ενότητες «Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση» και «Ξένη γλώσσα» είναι δύο (2) ώρες και για την ενότητα «Φάκελος επίκαιρου Θέματος» είναι τρεις (3) ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, από 08:00-15:00 στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. στα τηλέφωνα: 2131306.243, 2131306.349, 2131306.470, 2131306.330, καθώς και στο Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στη Θεσσαλονίκη στα τηλέφωνα 2313321.104 και 2313321.145. Μπορούν, επίσης, να ενημερώνονται από τις σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (www.ekdd.gr).

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

1. Το κράτος: Θεωρίες του κράτους. Μορφή του κράτους (αυταρχικό, φιλελεύθερο, ενιαίο, ομοσπονδιακό κ.λπ.). Κράτος και οικονομία. Το ζήτημα της νομιμοποίησης του κράτους. "Εθνος και κράτος (εθνικό συμφέρον, γενικό συμφέρον, δημόσιο συμφέρον). Οι λειτουργίες του κράτους. Συγκριτικά μοντέλα κρατών, διακυβέρνησης και δημοκρατίας.

2. Κράτος και πολιτικό σύστημα. Πολιτικό σύστημα, πολιτειακό καθεστώς και πολίτευμα. Θεωρίες της δημοκρατίας. Το δημοκρατικό πολίτευμα και το αντιπροσωπευτικό σύστημα. Η σχέση κοινωνίας και πολιτικής. Η κοινωνία στο πολιτικό σύστημα. Η ιδιότητα του πολίτη. Εκλογές, ομάδες συμφερόντων και διαδικασίες λήψεως των αποφάσεων.

3. Οι πολιτικές του κράτους: Θεωρίες περί των πολιτικών του κράτους. Φιλελευθερισμός, νεοφιλελευθερισμός, σοσιαλισμός. Κρατικές πολιτικές και παρεμβατισμός. Σχέσεις κράτους και Εκκλησίας.

4. Το Συνταγματικό Δίκαιο: Συνταγματικό δίκαιο των δικαιωμάτων και Συνταγματικό Δίκαιο των εξουσιών. Η συνταγματική αναθεώρηση. Η ιεραρχία των κανόνων του δικαίου. Το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα. Οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος. Η μορφή του ελληνικού πολιτεύματος (Προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία). Η δημοκρατική αρχή. Το κοινοβουλευτικό σύστημα. Η διάκριση των λειτουργιών (άρθρο 26 Σ, οργανικό και λειτουργικό κριτήριο, διασταύρωση). Κράτος Δικαίου. Κοινωνικό κράτος.

5. Θεμελιώδη Δικαιώματα: Έννοια και κατηγορίες των Θεμελιωδών δικαιωμάτων. Φορείς, αποδέκτες, πεδίο προστασίας, περιορισμοί Θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η αρχή της αναλογικότητας. Η αρχή της εθνικής και κοινωνικής αλληλεγγύης. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Θετική και αρνητική ελευθερία. Η αρχή της ισότητας και ειδικότερες εκφάνσεις της. Τα Θεμελιώδη δικαιώματα στο ελληνικό Σύνταγμα (άρθρα 4-25 του Συντάγματος), την ΕΣΔΑ και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Τριτενέργεια των Θεμελιωδών δικαιωμάτων.

6. Οργανωτικό Συνταγματικό Δίκαιο: Τα όργανα του κράτους. Εκλογικό σώμα (σύνθεση, προσόντα εκλογέα, συνταγματικές εκλογικές αρχές). Βουλή, Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κυβέρνηση, Πρωθυπουργός, Υπουργοί, ευθύνη των μελών της Κυβέρνησης. Δικαστική λειτουργία. Λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών. Δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων.

7. Ευρωπαϊκή Ενωση: Η Συνθήκη της Λισαβόνας (βασικές αλλαγές, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα). Οι πολιτικοί Θεσμοί της ΕΕ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το Δικαστήριο της ΕΕ, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Το Eurogroup. Οι πηγές του ενωσιακού δικαίου. Πρωτογενές Ευρωπαϊκό Δίκαιο (ΣυΘΕΕ, ΣυνΘΛΕΕ, Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ). Παράγωγο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (κανονισμοί, οδηγίες, αποφάσεις, συστάσεις, γνώμες). Η συνήθης νομοθετική διαδικασία στην ΕΕ. Οι γενικές αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Οι τέσσερις οικονομικές ελευθερίες και η εσωτερική αγορά. Η σχέση Συντάγματος και Ευρωπαϊκού Δικαίου (άρθρο 28 Σ και νομολογία Δικαστηρίου της ΕΕ). Η έννοια της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η διάκριση Ευρωπαϊκής"Ενωσης και Συμβουλίου της Ευρώπης.

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

1. Σχολές οικονομικής σκέψης: Κλασική Πολιτική Οικονομία, Μαρξισμός, Νεοκλασικισμός, Θεσμική Σχολή, Κεϋνσιανισμός.

2. Το σύστημα της αγοράς και ο σχηματισμός των τιμών: Επιλογές του καταναλωτή και η Θεωρία της ζήτησης αγαθών. Ελαστικότητα και εφαρμογές της. Θεωρία της παραγωγής, του κόστους και της προσφοράς αγαθών. Ανταγωνισμός και ισορροπία.

3. Μορφές αγοράς, πλεόνασμα καταναλωτή και παραγωγού και κοινωνική ευημερία: Τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, ολιγοπώλιο και μονοπωλιακός ανταγωνισμός.

4. Ο μηχανισμός της αγοράς και η λογική των ρυθμιστικών παρεμβάσεων του κράτους: Ατέλειες και αποτυχίες της αγοράς, δημόσια αγαθά, κοινόκτητοι πόροι, εξωτερικές οικονομίες και εξωτερικές επιβαρύνσεις.

5. Συνολική προσφορά, συνολική ζήτηση και η έννοια της μακροοικονομικής ισορροπίας: Το εισοδηματικό κύκλωμα και το σύστημα των εθνικολογιστικών κατηγοριών. Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος και της συνολικής απασχόλησης.

6. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας, η κεντρική τράπεζα και ο προσδιορισμός του γενικού επιπέδου των τιμών. Ανεργία και πληθωρισμός. Οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση.

7. 0 κρατικός προϋπολογισμός: Η διαδικασία του κρατικού προϋπολογισμού (κατάρτιση, ψήφιση, εκτέλεση και έλεγχος). Φύση και κριτήρια δημοσίων δαπανών. Χρηματοδότηση των δημοσίων δαπανών (τύποι φορολογίας και δημοσίου δανεισμού).

8. Οικονομικές πολιτικές του κράτους: Σταθεροποιητική πολιτική (δημοσιονομική και νομισματική), εισοδηματική πολιτική, κοινωνική πολιτική, αναπτυξιακή πολιτική, πολιτική αντιμετώπισης της φτώχειας, πολιτική ανταγωνισμού και δημόσιες επιχειρήσεις. Τα οικονομικά της προσφοράς.

9. Διεθνής οικονομία και οικονομική πολιτική: Η αποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία. Συναλλαγματικές ισοτιμίες. Οικονομική ανάπτυξη και οικονομικές ανισότητες σε παγκόσμιο επίπεδο.

10. Οικονομικές διαστάσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: Η εσωτερική αγορά. Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η νέα ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ. Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

11. Η ελληνική οικονομία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: Εξελίξεις και προοπτικές. Δημόσια οικονομικά. Ισοζύγιο πληρωμών. Απασχόληση και ανεργία. Κατευθύνσεις πολιτικής. Προοπτικές ονομαστικής και πραγματικής σύγκλισης. Δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

1. Έννοια, αντικείμενο και αποστολή της Δημόσιας Διοίκησης. Η Δημόσια Διοίκηση στο πλαίσιο του πολιτικού συστήματος και της Δημοκρατίας. Κυβέρνηση και Διακυβέρνηση. Σχέσεις Δημόσιας Διοίκησης και πολιτικής εξουσίας. Διοίκηση και Δίκαιο. Ρυθμιστική διακυβέρνηση, καλή νομοθέτηση και Δημόσια Διοίκηση. Βασικές αρχές διοικητικής δράσης και καλής  διακυβέρνησης. Το γραφειοκρατικό πρότυπο διοίκησης (πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα). Τύποι Δημόσιας Διοίκησης σύμφωνα με την πολιτισμική Θεωρία. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Η έννοια του Δημόσιου Τομέα. Το νέο δημόσιο μάνατζμεντ.

2. Η έννοια της δημόσιας πολιτικής. Τα βασικά στάδια της δημόσιας πολιτικής. Προκλήσεις, τάσεις και μεταρρυθμίσεις της Δημόσιας Διοίκησης. Ο διοικητικός εκσυγχρονισμός και η προβληματική των μεταρρυθμίσεων. Οι ευρωπαϊκές δημόσιες πολιτικές και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα.

3. Οργάνωση και Λειτουργίες: Βασικές Θεωρίες των Οργανώσεων. Κεντρικές Υπηρεσίες, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Τοπική και καθ' ύλην Αυτοδιοίκηση: Δομές και Όργανα, Λειτουργίες και Αρμοδιότητες. Επιτελικό Κράτος. Ψηφιακή διακυβέρνηση. Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση. Ευρωπαϊκό και Διεθνές καθεστώς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας.

4. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού: Ανάλυση και σχεδιασμός της εργασίας. Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού. Κατηγορίες προσωπικού. Συσχέτιση διοικητικής οργάνωσης και στελέχωσης. Συστήματα στελέχωσης. Διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης του προσωπικού. Ο ρόλος του ΑΣΕΠ. Επιλογή για Θέσεις ευθύνης. Σύστημα σταδιοδρομίας και κινητικότητα. Εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού. Παρακίνηση. Αξιολόγηση.

5. Μορφές ηγεσίας. Επικοινωνία. Διαχείριση συγκρούσεων. Διαχείριση κρίσεων. Διαχείριση αλλαγών.

6. Αρχή της νομιμότητας. Ο έλεγχος στη Δημόσια Διοίκηση. Μορφές Ελέγχου: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος, Διοικητικός "Ελεγχος, Έλεγχος από Ανεξάρτητες Αρχές, Δικαστικός Έλεγχος.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

1. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

1.1. Το διεθνές οικονομικό σύστημα. Διαχρονική εξέλιξη των εμπορικών και χρηματοπιστωτικών ροών μεταξύ των κυριοτέρων χωρών. Το ισοζύγιο πληρωμών.

1.2. Λόγοι ύπαρξης διεθνούς εμπορίου. Η Θεωρία του απόλυτου και του συγκριτικού πλεονεκτήματος. Τα οφέλη του διεθνούς εμπορίου και η διακρατική κατανομή τους. Η δυνατότητα ύπαρξης ζημιών από το ελεύθερο εμπόριο.

1.3. Επιπτώσεις του διεθνούς εμπορίου στη διανομή του εισοδήματος. Το υπόδειγμα των ειδικών παραγωγικών συντελεστών. Το υπόδειγμα Heckscher-Ohlin. Επιχειρήματα υπέρ-κατά του ελευθέρου εμπορίου τον 19ο και 20ο αιώνα.

1.4. Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο.

1.5. Πολιτική διεθνούς εμπορίου κάτω από συνθήκες τέλειου και ατελούς ανταγωνισμού. Δασμοί, επιδοτήσεις και ποσοτικοί περιορισμοί ως όργανα άσκησης εμπορικής πολιτικής. Στρατηγική εμπορική πολιτική. Προστατευτισμός και εθνικά συστήματα πολιτικής οικονομίας.

1.6. Η αγορά συναλλάγματος. Η προσφορά χρήματος, το επίπεδο τιμών και η συναλλαγματική ισοτιμία στη βραχυχρόνια και στη μακροχρόνια περίοδο. Το δόγμα της ισοτιμίας των αγοραστικών δυνάμεων.

1.7. Το διεθνές νομισματικό σύστημα. Πριν και μετά την κατάρρευση της συμφωνίας Bretton-Woods. Πολιτικές επίτευξης ισορροπίας. Η Θεωρία περί αρίστων νομισματικών περιοχών και το ευρώ. Οικονομική πολιτική στην ευρωζώνη. Το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα.

1.8. GATT/Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου: Γενικές ρυθμίσεις (ρήτρα μάλλον - ευνοουμένου κράτους, ρήτρα εθνικής μεταχείρισης, κατάργηση των τελωνειακών δασμών και ποσοτικών περιορισμών, ντάμπινγκ, επιδοτήσεις εξαγωγών, τελωνειακές ενώσεις και ΖΕΣ). Οι κώδικες (τελωνειακής εκτίμησης της αξίας των εισαγομένων προϊόντων, κρατικών προμηθειών, τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο, αδειών εισαγωγής). Οι συμφωνίες του γύρου της Ουρουγουάης. Ο γύρος της Ντόχα, τρέχουσες εξελίξεις. GATS.

1.9. Κράτος, οικονομική ανάπτυξη και πολυεθνικές επιχειρήσεις.

1.10. Παγκοσμιοποίηση και διακυβέρνηση της παγκόσμιας οικονομίας.

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

2.1. Στρατηγικές και Θεσμικό Πλαίσιο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Στρατηγική για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί και Οδηγίες για την ψηφιακή διακυβέρνηση. Ελληνική Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025. Το Θεσμικό πλαίσιο για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

2.2. Παροχή και Μετασχηματισμός Δημόσιων Ψηφιακών Υπηρεσιών: Η έννοια της δημόσιας ψηφιακής υπηρεσίας. Επίπεδα αυτοματοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών. Τεκμηρίωση και μοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών. Απλούστευση και μετασχηματισμός διαδικασιών και υπηρεσιών στη Δημόσια Διοίκηση. Αυθεντικοποίηση χρηστών και υποδομές ασφάλειας στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών.

2.3. Διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων και Οργανισμών: Νομική, Οργανωσιακή, Σημασιολογική και Τεχνολογική Διαλειτουργικότητα. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (ΕΙΕ). Το Ελληνικό Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαλειτουργικότητας (eGIF).

2.4. Πληροφοριακά Συστήματα και Υποδομές Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων. Μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδίασης πληροφοριακών συστημάτων. Συστήματα και δίκτυα επικοινωνιών. Βασικές αρχές διαχείρισης και μετάδοσης πληροφορίας. Εργαλεία αυτοματοποιημένης ανάπτυξης λογισμικού. Κύκλοι ζωής πληροφοριακών συστημάτων. Μέθοδοι και εργαλεία διοίκησης έργων πληροφορικής και επικοινωνιών. Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών.

2.5. Νέες προσεγγίσεις στην Ψηφιακή Διακυβέρνηση: Ανοικτά και διασυνδεδεμένα δεδομένα. Ανοικτή και Συνεργατική Διακυβέρνηση. Διαδίκτυο των πραγμάτων. Τεχνητή νοημοσύνη.

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

3.1. Βασικές έννοιες και αξίες της κοινωνικής πολιτικής. Ορισμοί Κοινωνικής Πολιτικής. Σκοποί και στόχοι της κοινωνικής πολιτικής. Αναδιανομή, κοινωνικές ανάγκες, κοινωνικοί κίνδυνοι, κοινωνικά προβλήματα, κοινωνική δικαιοσύνη, κοινωνικά δικαιώματα, κοινωνική αλληλεγγύη, κοινωνική συνοχή. Θεωρητικές προσεγγίσεις κοινωνικής πολιτικής.

3.2. Το κράτος πρόνοιας. Ιστορική εξέλιξη. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας. Τυπολογία κρατών πρόνοιας στην Ευρώπη. Προκλήσεις για τα κράτη πρόνοιας στον 21ο αιώνα (παγκοσμιοποίηση, δημογραφική γήρανση, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, μετανάστευση, αλλαγές στο εργασιακό και οικογενειακό πρότυπο, οικονομική κρίση, κοινωνικός αποκλεισμός και νέοι κοινωνικοί κίνδυνοι). Από το κράτος πρόνοιας (welfare state) στο κράτος κοινωνικής επένδυσης (social investment state).

3.3. Οργάνωση, διοίκηση και διανομή της κοινωνικής πολιτικής. Κράτος. Ιδιωτικός Τομέας. Τρίτος Τομέας (κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία). Οικογένεια. Οι αρχές της καθολικότητας και της επιλεκτικότητας στην παροχή της κοινωνικής πολιτικής. Παροχές σε χρήμα και σε είδος. Τα Οικονομικά της Κοινωνικής Πολιτικής. Αρχές Σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης της κοινωνικής πολιτικής.

3.4. Πεδία κοινωνικής πολιτικής. Αγορά εργασίας. Υγεία. Κοινωνική Ασφάλιση. Κοινωνική Πρόνοια και κοινωνικές υπηρεσίες. Πολιτικές για την οικογένεια και το παιδί. Πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στεγαστική πολιτική. Πολιτικές για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Πολιτικές για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες.

3.5. Υπερεθνική κοινωνική πολιτική. Διεθνείς οργανισμοί και Διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Η Κοινωνική Πολιτική της Ευρωπαϊκής "Ενωσης. Η επίδραση της ΕΕ στην κοινωνική πολιτική των κρατών μελών (Εξευρωπαϊσμός Κοινωνικής Πολιτικής).

3.6. Κοινωνική Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κοινωνική Πολιτική. Ο ρόλος της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας). Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κοινωνικές Υπηρεσίες, Κέντρα Κοινότητας).

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

4.1. Θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης: Η Νεοκλασική Θεωρία, η Θεωρία της συσσωρευτικής αιτιότητας, η Θεωρία της ενδογενούς ανάπτυξης, η νέα οικονομική γεωγραφία, τα υποδείγματα σύγκλισης.

4.2. Το περιφερειακό πρόβλημα: τρόποι μέτρησης των περιφερειακών ανισοτήτων. Εξέλιξη των περιφερειακών ανισοτήτων στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

4.3. Η αναγκαιότητα της περιφερειακής πολιτικής: οικονομικοί, κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί, πολιτικοί και τυχόν άλλοι παράγοντες που υπαγορεύουν και τεκμηριώνουν την ανάγκη άσκησης περιφερειακής οικονομικής πολιτικής.

4.4 Οι στόχοι και τα διλήμματα της περιφερειακής πολιτικής: κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής, ισόρροπη ανάπτυξη, η τοποκεντρική προσέγγιση της περιφερειακής ανάπτυξης, η εναρμόνιση των στόχων της εθνικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

4.5. Τα μέσα άσκησης περιφερειακής πολιτικής: δημόσιες δαπάνες, αναπτυξιακά κίνητρα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τεχνολογία και καινοτομία, πολιτικές αποκέντρωσης του κράτους και της διοίκησης, πολιτικές για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, εγκατάσταση επιστημονικών ιδρυμάτων, πολιτικές διασυνοριακής συνεργασίας.

4.6. Η πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η σημασία της για την Ελλάδα: η εξέλιξη της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ρόλος τους στην περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή.

4.7. Σύγχρονα διλήμματα της περιφερειακής πολιτικής: προγράμματα και δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, η χωρική διάσταση των νέων μέσων πολιτικής.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


https://www.foititikanea.gr