Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Φοιτητικό Ρεύμα: Η επιδότηση (ΠΡΟΣΟΧΗ)

Φοιτητικό Ρεύμα: Η επιδότηση (SOS)

Επιδότηση Φοιτητικού Ρεύματος: Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα απόφαση Α.1042/2022 με το επικαιροποιημένο έντυπο Ε1 μετά την προσθήκη νέου πεδίου στον Πίνακα 6 για τη συμπλήρωση αριθμού παροχής της φοιτητικής κατοικίας για παιδιά γονέων που σπουδάζουν στο εσωτερικό (Ελλάδα).

ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Επιδότηση Ρεύματος Φοιτητών / Άνοιξε μόλις η πλατφόρμα! Προσοχή απαιτείται για τις φοιτητικές κατοικίες

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


Συγκεκριμένα προστέθηκαν οι κωδ. 088, 089, 090 στο νέο έντυπο Ε1 στον Πίνακα 6 "Πρόσθετα Ποσά Εισοδήματος και Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία" μετά την προσθήκη νέου πεδίου "Αριθμός Παροχής Ρεύματος" στην Ένδειξη 12 "Ενοίκιο που πληρώσατε για κατοικία παιδιών της οικογένειας που σπουδάζουν στο εσωτερικό".

Στα πεδία αυτά θα συμπληρωθεί η παροχή ΔΕΗ έτσι ώστε να είναι εφικτή η επιδότηση ηλεκτρικής ενέργειας που τους αναλογεί θα δοθεί αναδρομικά από τον Ιανουάριο, όπως είχε δηλώσει ο ΥΠΕΝ Κ. Σκρέκας κατά τις ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα στήριξης. 

Η απόφαση τροποποιείται επίσης έτσι ώστε να ενσωματωθούν οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις του νόμου 4916/2022 σχετικά με τις δόσεις φόρου, την έκπτωση στην εφάπαξ πληρωμή του φόρου, καθώς και τη διάταξη για το πρόστιμο των τροποποιητικών δηλώσεων.

Μην ξεχάσεις να ενημερώσεις τους συμφοιτητές σου ;)

Επιδότηση Ρεύματος Φοιτητές Ε1

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε ολόκληρο το νέο ΕΝΤΥΠΟ Ε1.

Αναλυτικά η απόφαση  Α.1034/9.3.2022 αναφέρει τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1034/9.3.2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/ διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2021 και εφεξής για φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 (Α' 167)» (Β'1098), ως ακολούθως:

1. Αντικαθίσταται το πρώτο παράρτημα (Έντυπο Ε1-Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού έτους 2021) της υπό στοιχεία Α.1034/2022 απόφασης, από το παράρτημα της παρούσας (Έντυπο Ε1- Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού έτους 2021), που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. α) Μετά την περ. β'της παρ. 6 του άρθρου 4, προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

«γ. Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή, σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως εκατό (100) ευρώ, δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 54 του ΚΦΔ.».

β) Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 4 αντικαθίστανται ως εξής:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 78 και 79 του άρθρου 72 του ΚΦΕ, οι οποίες προστέθηκαν με τα άρθρα 58 και 78 του ν. 4916/2022 (Α'65), αντίστοιχα, η καταβολή του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2021 πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2022 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών. Όταν ο φόρος που οφείλεται, με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, για τον οποίο παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης σε δόσεις, καταβληθεί εφάπαξ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας για την καταβολή της πρώτης δόσης, δηλαδή, μέχρι την τελευταία εργάσιμη του μηνός, την 29η Ιουλίου 2022, παρέχεται, στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών, έκπτωση τρία τοις εκατό (3%).

Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2022 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών.».

3. Η περ. ιδ'της παρ. 43 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1034/9.3.2022 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, αντικαθίσταται ως εξής:

«Στις νέες στήλες των πινάκων των περ. 11, 12 και 13 με τίτλο ''Αριθμός Δήλωσης Μίσθωσης'', συμπληρώνεται ο αριθμός της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας της αντίστοιχης σύμβασης μίσθωσης και στη νέα στήλη του πίνακα της περ. 12 με τίτλο ''Αριθμός παροχής ρεύματος'', συμπληρώνεται ο αριθμός της παροχής ρεύματος της μισθωμένης κατοικίας των εξαρτώμενων τέκνων που σπουδάζουν στο εσωτερικό. Οι νέοι κωδικοί 818, 820 και 822 συμπληρώνονται σε περίπτωση που στη συγκεκριμένη μίσθωση έχει συμβληθεί ο/η σύζυγος ή αυτή αφορά σε κατοικία εξαρτώμενου τέκνου που δεν έχει αποκτήσει από κοινού με τον/την υπόχρεο.».

Το νέο ΕΝΤΥΠΟ Ε1

Φοιτητικό Ρεύμα ΕΝΤΥΠΟ Ε1

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr