Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Βγήκε η πρόσκληση για το Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ

Βγήκε η πρόσκληση για το Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ

Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥΤα «Φοιτητικά Νέα» μέσα από το παρόν άρθρο σας παρουσιάζουν την πρόκληση (που περίμεναν εδώ και αρκετό διάστημα οι φοιτητές της χώρας) για το Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες - ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: 18.02.2022, ώρα: 15.00 22/02/2022, ώρα 17.00.

Να αναφερθεί πως το παρόν φοιτητικό επίδομα / υποτροφία δεν έχει καμία σχέση με το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα των χιλίων ευρώ. Αφορά φοιτητές που σπούδαζαν κατά το ακαδημαϊκό έτος του 2019-2020. Η απόφαση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 αναμένεται να εκδοθεί μέσα στο επόμενο διάστημα (μάλλον επόμενο ακαδ. έτος). Για να μείνετε ενημερωμένοι και να λάβετε σχετική ενημέρωση ΠΡΩΤΟΙ πατήστε εδώ.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών με τίτλο «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες-ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» και δυνάμει του Κανονισμού του Προγράμματος που καταρτίστηκε δυνάμει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 83753/Ζ1/12.07.2021 των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 3179/19.07.2021 και διόρθωση σφάλματος Β’ 3777/13.08.2021) εκδίδει την παρούσα Πρόσκληση ως ακολούθως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Το ΙΚΥ προκηρύσσει προπτυχιακές υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, των οποίων ο αριθμός εκτιμάται σε 2.150, οι οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη επιμελών φοιτητών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους και στη διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσώπων που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας, οι κατωτέρω όροι που τίθενται με κεφαλαίο αρχικό γράμμα, έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη έννοια:

α) Υποψήφιος: Ο φοιτητής ή η φοιτήτρια που υποβάλει αίτηση χορήγησης υποτροφίας στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.

β) Εξαρτώμενα Μέλη: Τα πρόσωπα που αναφέρονται σε φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».

γ) Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα: Το εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης, ήτοι το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, βάσει φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους 2019 στην οποία ο Υποψήφιος είναι υπόχρεος ή Εξαρτώμενο Μέλος. Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος εμφανίζεται σε αυτοτελείς φορολογικές δηλώσεις ως υπόχρεος και Εξαρτώμενο Μέλος αντιστοίχως, για τον υπολογισμό του Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος, αθροίζονται τα αντίστοιχα εισοδήματα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης που προκύπτουν από τις εν λόγω (αυτοτελείς) φορολογικές δηλώσεις.

δ) Κατά Κεφαλήν Εισόδημα: Το πηλίκο της διαίρεσης του Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται -ως υπόχρεοι ή Εξαρτώμενα Μέλη- στις φορολογικές δηλώσεις οι οποίες λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος.

ε) Μονογονεϊκή Οικογένεια: Οικογένεια με ένα γονέα ο οποίος ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια ενός τουλάχιστον τέκνου, για τους εξής λόγους: (i) δυνάμει δικαστικής απόφασης και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή (ii) παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα ή μη και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή (iii) υιοθεσία από έναν γονέα ο οποίος δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή (iv) ο γονέας τελεί σε χηρεία ανεξαρτήτως ηλικίας του Υποψήφιου.

στ) Τόπος Μόνιμης Κατοικίας: Η Περιφερειακή Ενότητα όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δηλώσει στην φορολογική διοίκηση, κατοικεί ο Υποψήφιος και οι γονείς του εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή ο/η σύζυγος εφόσον είναι έγγαμος, με εξαίρεση (i) τις νησιωτικές περιφέρειες, όπου ως Tόπος Mόνιμης Κατοικίας νοείται το νησί και (ii) τις Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής -πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων- όπου ως Tόπος Mόνιμης Κατοικίας νοείται το σύνολο της Αττικής.

ζ) ΙΚΥ: Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

η) ΔΣ: Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ

θ) ΑΦΜ: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

ι) Πρόσκληση: Η παρούσα πρόσκληση καθώς και οποιεσδήποτε άλλες προσκλήσεις που ενδεχομένως εκδώσει το ΙΚΥ για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών στο πλαίσιο

 του «Προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες -ακαδημαϊκό έτος 2019-2020».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Οι Υποψήφιοι, προκειμένου να αξιολογηθούν για τη χορήγηση υποτροφίας, πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις των κάτωθι παρ. 1 έως 7 και ένα τουλάχιστον εκ των κοινωνικo-οικονομικών κριτηρίων επιλεξιμότητας της παρ. 8:

1. Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή πολίτες τρίτων κρατών νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα ή κάτοχοι (αριθμού αίτησης) κάρτας ασύλου (πρόσφυγες).

2. Κατέχουν ελληνικό ΑΦΜ.

3. Συμπεριλαμβάνονται -ως υπόχρεοι ή Εξαρτώμενα Μέλη- σε υποβληθείσα φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2019.

4. Κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο σπουδών αντιστοίχως του ακαδημαϊκού έτους 2019- 2020 ήταν προπτυχιακοί φοιτητές, εγγεγραμμένοι σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένων των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και Ανώτατων Σχολών Καλών Τεχνών και δεν είχαν υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών, χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου.

5. Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση:

α) οι φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών και των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής. β) οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων, ως: (i) τέκνα των ελλήνων εξωτερικού, (ii) αλλοδαποί- αλλογενείς και (iii) Υπότροφοι (αλλοδαποί-αλλογενείς και ομογενείς), όπως οι κατηγορίες αυτές εξειδικεύονται στην υπουργική απόφαση Φ.151/20049/Β6/2007 (Β΄ 272).

6. Δεν λαμβάνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος υποτροφία από οποιαδήποτε άλλη πηγή δημόσια ή ιδιωτική, εσωτερικού ή εξωτερικού.

7. Δεν ήταν πτυχιούχοι ελληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ κατά την έναρξη της υποτροφίας (1/9/2019).

8. Πληρούν ένα τουλάχιστον εκ των κατωτέρω (8.1 ή 8.2 ή 8.3) κοινωνικo-οικονομικών κριτηρίων επιλεξιμότητας:

8.1. το Κατά Κεφαλήν Εισόδημά τους κατά το φορολογικό έτος 2019 δεν υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (€7.000,00) ή

8.2. ανήκουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες και το Κατά Κεφαλήν Εισόδημά τους κατά το φορολογικό έτος 2019 δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων (€8.000,00) ευρώ:

  • Ο Υποψήφιος είναι γονέας Μονογονεϊκής Οικογένειας.
  • Ο Υποψήφιος είναι γονέας με τρία (3) τέκνα και άνω εκ των οποίων τουλάχιστον ένα Εξαρτώμενο Μέλος.
  • Ο Υποψήφιος είναι ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του. Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2020.
  • Ο Υποψήφιος είναι Εξαρτώμενο Μέλος οικογένειας με τρία τέκνα και άνω (Εξαρτώμενα Μέλη ή μη).
  • Ο Υποψήφιος είναι Εξαρτώμενο Μέλος Μονογονεϊκής Οικογένειας.
  • Ο Υποψήφιος είναι Εξαρτώμενο Μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή περισσότερα αδέλφια Εξαρτώμενα Μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
  • Ο Υποψήφιος έχει σύζυγο ή/και τέκνα-Εξαρτώμενα Μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
  • Ο Υποψήφιος είναι Έλληνας πολίτης μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.
  • Ο Υποψήφιος είναι Ρομά.
  • O Υποψήφιος είναι πρόσφυγας.

8.3. Υποψήφιοι με αναπηρία τουλάχιστον 50% κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, εφόσον το Κατά Κεφαλήν Εισόδημά τους κατά το φορολογικό έτος 2019 δεν υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων (€9.000,00) ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1. Η αξιολόγηση των Υποψηφίων πραγματοποιείται εξατομικευμένα, βάσει των ακόλουθων ακαδημαϊκών κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία μοριοδοτούνται ως εξής:

Δ1) Ποσοστό ολοκλήρωσης των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων του Υποψήφιου, με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων [0-10 μόρια]

Οι Υποψήφιοι μοριοδοτούνται ανάλογα με το ποσοστό ολοκλήρωσης του συνόλου των Πιστωτικών Μονάδων του Προγράμματος Σπουδών έως την 31.08.2020. Το ποσοστό ολοκλήρωσης προκύπτει ως το πηλίκο (ο λόγος) μεταξύ του αριθμού των Πιστωτικών Μονάδων που έχουν ήδη ολοκληρώσει οι Υποψήφιοι έως 31.08.2020 δια του προβλεπόμενου αριθμού Πιστωτικών Μονάδων στο Πρόγραμμα Σπουδών τους έως τις 31.08.2020. Στην περίπτωση Πανεπιστημίων που δεν υποστηρίζουν το σύστημα των Πιστωτικών Μονάδων, οι Υποψήφιοι μοριοδοτούνται ανάλογα με το ποσοστό ολοκλήρωσης του συνόλου των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών έως την 31.08.2020. Το ποσοστό ολοκλήρωσης προκύπτει ως το πηλίκο (ο λόγος) μεταξύ του αριθμού των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει οι Υποψήφιοι έως 31.08.2020 δια του προβλεπόμενου αριθμού μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών τους έως τις 31.08.2020. Για την εξαγωγή των μορίων, το πηλίκο πολλαπλασιάζεται επί 10.

Δ2) Μέσος όρος βαθμολογίας στα υποχρεωτικά μαθήματα του αντίστοιχου Προγράμματος Σπουδών, με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων [0–10 μόρια]

Ο μέσος όρος βαθμολογίας (με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων) του συνόλου των υποχρεωτικών μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου του υποχρεωτικού αριθμού των μαθημάτων επιλογής του Προγράμματος Σπουδών, τα οποία ολοκλήρωσε επιτυχώς ο Υποψήφιος έως τις 31.08.2020.

2. Συντελεστής (Δ3) κριτηρίων αξιολόγησης βάσει μορίων εισαγωγής στις πανελλήνιες εξετάσεις (1 ή 1,2 ή 1,5): Η μοριοδότηση των ανωτέρω Δ1 και Δ2 κριτηρίων πολλαπλασιάζεται:

α) επί 1,5 για τους Υποψήφιους που συγκέντρωσαν τουλάχιστον 18.000 μόρια εισαγωγής στις πανελλήνιες εξετάσεις (>18.000 μόρια) ή

β) επί 1,2 ή για τους Υποψήφιους που συγκέντρωσαν από 15.000 έως 18.000 μόρια εισαγωγής στις πανελλήνιες εξετάσεις (15.000 ><18.000 μόρια εισαγωγής)

γ) επί 1 για τους λοιπούς Υποψήφιους, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν εισαχθεί σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων (ειδικές κατηγορίες όπως ΕΠΑΛ, Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης κ.λπ.)

3. Η συνολική μοριοδότηση (ΣM) εκάστου Υποψήφιου ισούται με το άθροισμα των ανωτέρω Δ1 και Δ2 κριτηρίων πολλαπλασιαζομένου επί του ανωτέρω Συντελεστή Δ3, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Συνολική Μοριοδότηση (ΣM) = (Δ1+Δ2) Χ Δ3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι Υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης, να αναρτήσουν τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και να την υποβάλουν οριστικά (οριστική υποβολή) το αργότερο έως 18.02.2022 και ώρα 15.00 22/02/2022, ώρα 17.00 στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://ams.iky.gr Το ΔΣ δύναται να παρατείνει την προθεσμία με ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του IKY. (www.iky.gr).

2. Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται αποκλειστικά με κωδικούς taxisnet του Υποψήφιου. Οδηγίες για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και την ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών παρέχονται στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://ams.iky.gr.

3. Για την υποβολή της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή απαιτείται η δήλωση των παρακάτω στοιχείων:

α) Προσωπικά στοιχεία του Υποψήφιου

β) ΑΜΚΑ του Υποψήφιου

4. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 και δεν είναι δυνατό να διορθωθεί ή να τροποποιηθεί μετά την οριστική υποβολή της.

5. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης ελέγχεται αυτομάτως – μέσω διαλειτουργικότητας- το εισοδηματικό κριτήριο (Κατά Κεφαλήν Εισόδημα) της παρ. 8 του Κεφαλαίου Γ΄ της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και όσες προϋποθέσεις και κριτήρια μοριοδότησης είναι δυνατόν να ελεγχθούν μέσω διαλειτουργικότητας. Στην περίπτωση κατά την οποία, κατόπιν ελέγχου μέσω διαλειτουργικότητας, δεν συντρέχει συγκεκριμένη προϋπόθεση ή κριτήριο επιλεξιμότητας, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή.

6. Στην οριστικοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα στοιχεία αξιολόγησης που δήλωσε ο Υποψήφιος και έχουν ελεγχθεί μέσω διαλειτουργικότητας ή θα ελεγχθούν από το ΙΚΥ βάσει των κατωτέρω αναφερόμενων δικαιολογητικών που ο Υποψήφιος υποβάλλει σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf) μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση.

7. Συγκεκριμένα όλοι οι Υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή τα εξής δικαιολογητικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://ams.iky.gr.

α) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας στην περίπτωση Υποψήφιου έλληνα πολίτη ή Διαβατήριο και κάρτα πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή διαβατήριο και άδεια διαμονής (σε ισχύ) πολίτη τρίτου κράτους ή Κάρτα ασύλου ή αίτηση χορήγησης ασύλου ή αντίστοιχο ελληνικό δημόσιο έγγραφο, στην περίπτωση που ο Yποψήφιος, κατά δήλωσή του, είναι πρόσφυγας.

β) Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του Υποψήφιου, σύμφωνα με το «υπόδειγμα βεβαίωσης» του παραρτήματος 1 της παρούσας Πρόσκλησης, για τον τρόπο εισαγωγής, το έτος πρώτης εγγραφής, το τρέχον εξάμηνο σπουδών, τον συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών καθώς και τη συνδρομή των επιμέρους Κριτηρίων Μοριοδότησης, όπως ορίζονται στο κεφάλαιο Δ΄ της παρούσας.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση γνησίου υπογραφής, ότι ο Υποψήφιος δεν θα εισπράξει το στεγαστικό επίδομα ή το επίδομα ενοικίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και εάν το έχει εισπράξει θα το επιστρέψει πριν συνάψει σύμβαση υποτροφίας με το ΙΚΥ ή θα το δηλώσει κατά τη σύναψη σύμβασης υποτροφίας προκειμένου να συμψηφιστεί με την υποτροφία.

8. Επιπλέον των ανωτέρω, κατά περίπτωση και ανάλογα με τα επιμέρους κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια επιλεξιμότητας των παρ. 8.2 και 8.3 του Κεφαλαίου Γ΄ υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://ams.iky.gr τα κάτωθι:

8.1. Για την απόδειξη της ιδιότητας της παρ. 8.2.i «Ο Υποψήφιος είναι γονέας Μονογονεϊκής Οικογένειας» απαιτούνται:

8.1.1. Στην περίπτωση Υποψήφιου που ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια έως την ενηλικίωση ενός τουλάχιστον τέκνου δυνάμει δικαστικής απόφασης ή συμβολαιογραφικής πράξης και δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης:

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής. β) Δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη δυνάμει της οποίας ένας γονέας ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια έως την ενηλικίωση του τέκνου.

γ)  Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) του Υποψήφιου ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

8.1.2. Στην περίπτωση Υποψήφιου με παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα ή μη και ο Υποψήφιος δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης:

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής. β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) του Υποψήφιου ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

8.1.3. Στην περίπτωση Υποψήφιου που έχει υιοθετήσει τέκνο/τέκνα και δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης:

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής.

β) Τελεσίδικη δικαστική απόφαση υιοθεσίας από τον Υποψήφιο.

γ)  Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) του Υποψήφιου ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης

8.1.4. Στην περίπτωση γονέα που τελεί σε χηρεία ανεξαρτήτως ηλικίας του τέκνου:

α)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής.

β)  Ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου.

γ)  Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) του Υποψήφιου ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

8.2. Για την απόδειξη της ιδιότητας της παρ. 8.2.ii «Ο Υποψήφιος είναι γονέας με τρία (3) τέκνα και άνω εκ των οποίων τουλάχιστον ένα Εξαρτώμενο Μέλος», απαιτείται Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής.

8.3. Για την απόδειξη της ιδιότητας της παρ. 8.2.iii «Ο Υποψήφιος είναι ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του. Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2020», απαιτούνται:

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής.

β)  Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου γονέων.

8.4. Για την απόδειξη της ιδιότητας της παρ. 8.2.iv «Ο Υποψήφιος είναι Εξαρτώμενο Μέλος γονέα με τρία τέκνα και άνω (Εξαρτώμενα ή μη)», απαιτείται:.

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής. β) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 (Έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του γονέα, όπου ο Υποψήφιος είναι Εξαρτώμενο Μέλος.

8.5. Για την απόδειξη της ιδιότητας της παρ. 8.2.v «Ο Υποψήφιος είναι Εξαρτώμενο Μέλος Μονογονεϊκής Οικογένειας», απαιτούνται:

8.5.1.  Στην περίπτωση Υποψήφιου με γονέα που ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια έως την ενηλικίωση του τέκνου δυνάμει δικαστικής απόφασης ή συμβολαιογραφικής πράξης και δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης:

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής. β) Δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη δυνάμει της οποίας ένας γονέας ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια έως την ενηλικίωση του τέκνου.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) του γονέα ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

8.5.2. Στην περίπτωση Υποψήφιου τέκνου εκτός γάμου, αναγνωρισμένο ή μη και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης:

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής. β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) του γονέα ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

8.5.3. Στην περίπτωση Υποψήφιου που έχει υιοθετηθεί και ο γονέας και δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης:

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής.

β) Τελεσίδικη δικαστική απόφαση υιοθεσίας του Υποψήφιου από έναν γονέα.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) του γονέα ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

8.5.4. Στην περίπτωση Υποψήφιου που ο γονέας που τελεί σε χηρεία ανεξαρτήτως ηλικίας του τέκνου:

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής.

β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα του Υποψήφιου.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) του γονέα ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

8.6. Για την απόδειξη της ιδιότητας της παρ. 8.2.vi «Ο Υποψήφιος είναι Εξαρτώμενο Μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή περισσότερα αδέλφια Εξαρτώμενα Μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%», απαιτούνται:

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής. β) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 (Έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του γονέα, όπου ο Υποψήφιος είναι Εξαρτώμενο Μέλος.

γ) Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας και την χρονική διάρκεια της ή αντίστοιχη Γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστον πριν την 01.09.2011.

8.7. Για την απόδειξη της ιδιότητας της παρ. 8.2.vii :

8.7.1. «Ο Υποψήφιος έχει σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%» απαιτούνται:

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής.

β) Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας και την χρονική διάρκεια της ή αντίστοιχη Γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστον πριν την 01.09.2011.

8.7.2. «Ο Υποψήφιος έχει τέκνα-Εξαρτώμενα Μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%»

απαιτούνται:

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής. β) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 (Έντυπο Ε1) του Υποψήφιου.

γ) Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας και την χρονική διάρκεια της ή αντίστοιχη Γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστοv πριν την 01.09.2011.

8.8. Για την απόδειξη της ιδιότητας της παρ. 8.2.viii «Ο Υποψήφιος είναι έλληνας πολίτης μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης», απαιτείται:

Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής για την απόδειξη της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη που ανήκει στη Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης ή βεβαίωση εισαγωγής σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ανωτέρω ιδιότητα.

8.9. Για την απόδειξη της ιδιότητας της παρ. 8.2.ix «Ο Υποψήφιος είναι Ρομά», απαιτείται: Βεβαίωση δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας οργάνωσης, στην οποία να βεβαιώνεται ότι είναι μέλος αναγνωρισμένου σωματείου από την Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ».

8.10. Για την απόδειξη της ιδιότητας της παρ. 8.2.x «Ο Υποψήφιος είναι πρόσφυγας»: Δεν απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά.

8.11. Για την απόδειξη της ιδιότητας της παρ. 8.3 «Υποψήφιοι με αναπηρία τουλάχιστον 50%», απαιτείται:

Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας και την χρονική διάρκεια της ή αντίστοιχη Γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστον πριν την 01.09.2011.

9. Μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, παράγεται από την ειδική διαδικτυακή εφαρμογή-πλατφόρμα η ηλεκτρονική αίτηση σε εκτυπώσιμη μορφή (μορφή αρχείου pdf).

10. Η ηλεκτρονική Αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 του Υποψήφιου ότι:

α) όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση είναι αληθή και έχουν ελεγχθεί για την ακρίβεια τους,

β) έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και του Κανονισμού του Προγράμματος,

γ) πληροί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Κεφαλαίου Γ’ της παρούσας Πρόσκλησης,

δ) δεν ήταν πτυχιούχος ελληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ κατά την έναρξη της υποτροφίας (01.09.2019),

ε) δεν έλαβε, καθ’ όλη τη διάρκεια της αιτούμενης υποτροφίας (01.09.2019 έως 31.08.2020), υποτροφία του ΙΚΥ ή άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα εσωτερικού ή εξωτερικού, από οποιαδήποτε αιτία,

στ) δεν θα εισπράξει το στεγαστικό επίδομα ή την επιδότηση ενοικίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και εάν το έχει εισπράξει, θα το επιστρέψει πριν συνάψει σύμβαση υποτροφίας με το ΙΚΥ ή θα το δηλώσει κατά την σύναψη σύμβασης υποτροφίας προκειμένου να συμψηφιστεί με την υποτροφία,

ζ) θα προσκομίσει στο ΙΚΥ, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, οποιοδήποτε δικαιολογητικό του ζητηθεί για την τεκμηρίωση της αίτησης, εντός της προθεσμίας που θα τεθεί από το ΙΚΥ και στην μορφή και με τον τρόπο που θα του ζητηθεί,

η) συναινεί για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των απαιτούμενων πληροφοριών μέσω των Πληροφοριακών Συστημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος φοίτησης του Υποψήφιου και του Εθνικού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, για την επαλήθευση των μοριοδοτούμενων κριτηρίων.

11. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι οριστικοποιημένες αιτήσεις υποψηφιότητας κατατάσσονται αυτομάτως –βάσει των στοιχείων της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης εκάστου Υποψήφιου- κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται ο Υποψήφιος με το χαμηλότερο Κατά Κεφαλήν Εισόδημα.

12. Το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας και μοριοδότησης των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων του Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού τουλάχιστον ίσου με τις υποτροφίες που θα χορηγηθούν ή προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ.

13. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες -εκ παραδρομής ή εκ μεταφοράς ή για οιονδήποτε άλλο λόγο- προκύπτει ανακριβής ή λανθασμένη καταχώριση στοιχείων ή απόκρυψη αυτών ή/και η αίτηση δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά σε ισχύ ή δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης ή δεν τεκμηριώνεται η συνδρομή προϋπόθεσης συμμετοχής ή κριτηρίου επιλεξιμότητας, η αίτηση απορρίπτεται ως μη επιλέξιμη.

14. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου επιλεξιμότητας και μοριοδότησης, με απόφαση του ΔΣ, εγκρίνονται και αναρτώνται οι προσωρινοί Πίνακες Επιλεγέντων, Επιλαχόντων και Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, οι οποίοι δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

15. Ενστάσεις κατά των προσωρινών Πινάκων Επιλεγέντων, Επιλαχόντων και Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων ασκούνται ενώπιον του Δ.Σ. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ. Οι ενστάσεις, πλήρως αιτιολογημένες και συνοδευόμενες από τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://ams.iky.gr, όπου υποβλήθηκε και η αίτηση υποψηφιότητας.

16. Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και η υποβολή εκπρόθεσμων δικαιολογητικών (προσκομιζόμενα για πρώτη φορά με την ένσταση).

17. Ακολούθως, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης τυχόν ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων Επιλεγέντων, Επιλαχόντων και Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων, το IKY προβαίνει στην ανάρτηση των οριστικών Πινάκων Επιλεγέντων, Επιλαχόντων και Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων και στις προβλεπόμενες διαδικασίες για την έναρξη και την καταβολή των υποτροφιών στους δικαιούχους Υποψήφιους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΥΨΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Ωφελούμενοι-υπότροφοι του παρόντος προγράμματος είναι οι Υποψήφιοι που συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων.

2. Προϋπόθεση για την καταβολή της υποτροφίας αποτελεί η σύναψη σύμβασης μεταξύ του ΙΚΥ και του υποτρόφου, στην οποία περιλαμβάνονται οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας καθώς και ο τρόπος πληρωμής.

3. Οι υπότροφοι οφείλουν να υποβάλουν στο ΙΚΥ, εντός προθεσμίας που τίθεται από το ΙΚΥ, στη μορφή και με τον τρόπο που θα τους υποδειχτεί, τα απαραίτητα στοιχεία για την σύναψη της σύμβασης ΙΚΥ-υποτρόφου. Σε αντίθετη περίπτωση, το ΙΚΥ δύναται να ανακαλέσει την υποτροφία και να διαγράψει τον Υποψήφιο από τον Πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων.

4. Οι υπότροφοι οφείλουν να υποβάλουν στο ΙΚΥ, εντός προθεσμίας που τίθεται από το ΙΚΥ και στην μορφή και με τον τρόπο που θα τους υποδειχτεί, τη σύμβαση κατάλληλα υπογεγραμμένη και συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που ενδεχομένως τους ζητηθούν.

5.  Η παραβίαση οιουδήποτε από τους όρους της Σύμβασης, της παρούσης Πρόσκλησης και του Κανονισμού του Προγράμματος -εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας- παρέχει στο ΙΚΥ το δικαίωμα -ακόμη και εκ των υστέρων- να ανακαλέσει την υποτροφία και να αναζητήσει εν όλω ή εν μέρει τυχόν καταβληθέν ποσό κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και της κοινής υπουργικής απόφασης 133397/Β2/12.08.2016 (Β΄ 2628).

6. Η επίκληση ανωτέρας βίας κρίνεται από το ΔΣ κατόπιν έγκαιρης, πλήρως αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης αίτησης του υποτρόφου, ο οποίος φέρει το σχετικό βάρος απόδειξης και οφείλει να υποβάλει όλα τα αποδεικτικά δημόσια έγγραφα. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν του ελέγχου του υποτρόφου που τον εμποδίζει βεβαιωμένα να ολοκληρώσει μία ή περισσότερες υποχρεώσεις του και ήταν αδύνατο στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ακόμη και με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης.

7. Η υποτροφία χορηγείται το αργότερο εντός τριμήνου από την σύναψη της σύμβασης ΙΚΥ- υποτρόφου, αφορά το χρονικό διάστημα από 01.09.2019 έως 31.08.2020 και ανέρχεται σε: α) πεντακόσια (500,00) ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν εκτός του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας τους, ήτοι έξι χιλιάδες (6.000,00) ευρώ συνολικά και

β) τριακόσια (300,00) ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν σε ΑΕΙ του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας τους, ήτοι τρεις χιλιάδες και εξακόσια (3.600,00) ευρώ συνολικά.

8. Σε περίπτωση που ο υπότροφος είναι δικαιούχος του στεγαστικού επιδόματος ή επιδότησης ενοικίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, οφείλει να το επιστρέψει πριν τη σύναψη της σύμβασης με το ΙΚΥ ή να παραιτηθεί του δικαιώματος είσπραξής του εάν δεν το έχει εισπράξει. Σε αντίθετη περίπτωση, το στεγαστικό επίδομα ή η επιδότηση ενοικίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα συμψηφισθεί με την υποτροφία ή θα αναζητηθεί/ανακτηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Τμήματος/Σχολής του υποτρόφου κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, οι Υποψήφιοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

2. Η επικοινωνία του ΙΚΥ με τους Υποψήφιους και τους υποτρόφους του προγράμματος θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (www.iky.gr) ή/και μέσω εξατομικευμένων μηνυμάτων που θα αποστέλλονται από το ΙΚΥ στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) που δηλώνει ο Υποψήφιος στην εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (οριστικοποιημένη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου) ή/και μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής: https://www.iky.gr/support/.

3. Κατά την έναρξη και τη λήξη του παρόντος προγράμματος υποτροφιών, οι υπότροφοι οφείλουν να συμπληρώσουν τα Απογραφικά Δελτία (Ερωτηματολόγια) Εισόδου και Εξόδου που θα τους διατεθούν με τον τρόπο και τη μορφή που θα τους υποδειχτεί από το ΙΚΥ. Τα δεδομένα των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από το ΙΚΥ ή από άλλες αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες, για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που είναι ο «υπεύθυνος επεξεργασίας» δυνάμει του άρθρου 54Α Ν. 4314/2014, για το σκοπό διαχείρισης και παρακολούθησης του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής στατιστικών στοιχείων (δείκτες) και της υλοποίησης ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών (ΕΕ) 1303/2013 και 1304/2013, του ν. 4403/2016 καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του ν. 4624/2019.

4. Το ΙΚΥ δύναται, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να ζητήσει από τον Υποψήφιο οποιοδήποτε δικαιολογητικό κρίνει ότι απαιτείται για την τεκμηρίωση της αίτησης και ο Υποψήφιος οφείλει να το προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα τεθεί, στη μορφή και με τον τρόπο που θα του υποδειχτεί.

5. Το ΙΚΥ δύναται οποτεδήποτε -ακόμη και εκ των υστέρων- να ανακαλέσει την υποτροφία αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις του Κανονισμού του Προγράμματος ή/και της Πρόσκλησης ή/και της Σύμβασης και δικαιούται να αναζητήσει τα καταβληθέντα ποσά, εν όλω ή εν μέρει, δυνάμει των διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και της κοινής υπουργικής απόφασης 133397/Β2/12.08.2016 (Β΄ 2628).

6. Η κατάρτιση και επικύρωση του οριστικού Πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων δεν συνεπάγεται υποχρέωση του ΙΚΥ να χορηγήσει υποτροφία σε οποιονδήποτε Υποψήφιο.

7. Ζητήματα που θα ανακύψουν κατά την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση, ρυθμίζονται με αποφάσεις του ΔΣ.

Συνημμένο: Παράρτημα 1 «Υπόδειγμα βεβαίωσης του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου»

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr