Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Διαγωνισμός ΕΣΔΔΑ: Εξεταζόμενα μαθήματα, υποχρεώσεις υποψηφίων, συντελεστές βαρύτητας, βαθμολόγηση & έκδοση αποτελεσμάτων

Διαγωνισμός ΕΣΔΔΑ: Εξεταζόμενα μαθήματα, υποχρεώσεις υποψηφίων, συντελεστές βαρύτητας, βαθμολόγηση & έκδοση αποτελεσμάτων

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν το ΦΕΚ που αναλύει τα διαδικαστικά για τις φετινές εξετασεις της ΕΣΔΔΑ, αναλυτικά τα μαθήματα που θα δώσουν οι υποψήφιοι αλλά και τον τρόπο βαθμολόγησης.

Η βαθμολόγηση κάθε γραπτού δοκιμίου των ενοτήτων «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους», «Μικροοικονομική - Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» και «Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση», καθώς και των ενοτήτων «Γνώσεις και Δεξιότητες» και «Ξένη Γλώσσα» γίνεται από δυο (2) βαθμολογητές, που ορίζονται για κάθε ενότητα από την Κ.Ε.Ε. Για την ενότητα «Γνώσεις και Δεξιότητες», η βαθμολόγηση γίνεται με βάση τις προκαθορισμένες από την Ε.Ε.Θ. ορθές απαντήσεις. Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων της ενότητας «Φάκελος επίκαιρου θέματος» γίνεται από δύο (2) βαθμολογητές που ορίζονται για κάθε θεματική ενότητα από την Κ.Ε.Ε.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.


Η προφορική επίδοση των υποψηφίων στην ενότητα «Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση» βαθμολογείται από την πενταμελή επιτροπή αξιολόγησης.

Η κλίμακα της βαθμολογίας για όλες τις ενότητες και των δύο σταδίων του διαγωνισμού ορίζεται από μηδέν (0) έως πενήντα (50). Υποψήφιος που δεν πέτυχε τη βάση τριάντα (30) σε οποιαδήποτε από τις δοκιμασίες του πρώτου σταδίου δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική διαδικασία του δευτέρου σταδίου. Υποψήφιος που δεν πέτυχε τη βάση τριάντα (30) σε οποιαδήποτε
από τις γραπτές δοκιμασίες ή στην προφορική δοκιμασία της ενότητας «Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση», απορρίπτεται.

Ο μέσος όρος των πέντε βαθμολογητών στην προφορική εξέταση αποτυπώνει την επίδοση του υποψηφίου στη συγκεκριμένη ενότητα. Ο μέσος όρος των δύο βαθμολογητών αποτυπώνει την επίδοση του υποψηφίου στις γραπτές ενότητες, εφόσον η διαφορά των δυο βαθμών δεν είναι μεγαλύτερη από δέκα (10) μονάδες. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά βαθμών μεγαλύτερη των δέκα (10) μονάδων, η βαθμολόγηση
γίνεται από τρίτο βαθμολογητή, που ορίζεται επίσης από την Κ.Ε.Ε., υπό την προϋπόθεση της βαθμολόγησης τουλάχιστον του ενός βαθμολογητή με βαθμό της βάσης και άνω.

Όταν το γραπτό υποψηφίου για την εισαγωγή στην ΕΣΔΔΑ βαθμολογείται από τρίτο βαθμολογητή, τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των βαθμών και των τριών βαθμολογητών.

Οι βαθμολογητές δεν επιτρέπεται να αξιολογούν την επίδοση των υποψηφίων σε οποιαδήποτε από τις εξεταζόμενες ενότητες του εισαγωγικού διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ με διαφορετική από την οριζόμενη βαθμολογική κλίμακα.

Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση του γραπτού δοκιμίου, πέραν της προβλεπόμενης λόγω βαθμολογικής απόκλισης μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμολογητή άνω των δέκα (10) μονάδων, δεν επιτρέπεται.

7. Ο σταθμισμένος μέσος όρος βαθμολογίας που προκύπτει από τον βαθμό επίδοσης του πρώτου και του δεύτερου σταδίου αποτελεί τη βαθμολογία του υποψηφίου.

8. Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων του εισαγωγικού διαγωνισμού, σε όλα τα στάδια διεξαγωγής του, πραγματοποιείται στο κτίριο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο δεύτερο στάδιο έχουν οι υποψήφιοι κατά σειρά επίδοσης σε διπλάσιο αριθμό του προκαθορισμένου αριθμού εισακτέων στη ΕΣΔΔΑ, εφόσον έχουν συγκεντρώσει τη βάση της βαθμολογίας, προστιθέμενων και των ισοβαθμησάντων με τον τελευταίο επιτυχόντα υποψήφιο.

(α) Οι υποψήφιοι με δικαίωμα συμμετοχής στο δεύτερο στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. υποχρεούνται να προσκομίζουν εντός της τασσόμενης με απόφαση της Κ.Ε.Ε. αποκλειστικής προθεσμίας το πτυχίο ΑΕΙ, συμπεριλαμβανομένων των πρώην Τ.Ε.Ι./Α.Ε.Ι. ή ισότιμου της αλλοδαπής, που είχαν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους στον διαγωνισμό. Προκειμένου για τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής, συνυποβάλλεται υποχρεωτικά βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) περί της ισοτιμίας αυτών.

(β) Οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν δήλωση επιλογής φακέλου επίκαιρου θέματος και τυχόν δεύτερης ξένης γλώσσας.

(γ) Υποψήφιοι, οι οποίοι εκ της ιδιότητάς τους, υποχρεούνται να έχουν λάβει προηγούμενη άδεια για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, προσκομίζουν και τη σχετική άδεια.

2. Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν θα προσκομίσουν τα ανωτέρω εντός της τασσόμενης με απόφαση της Κ.Ε.Ε. αποκλειστικής προθεσμίας, αποκλείονται από τη συμμετοχή στο δεύτερο στάδιο και η Κ.Ε.Ε. καλεί τους επόμενους στην κατάταξη, εφόσον αυτοί έχουν συγκεντρώσει την απαραίτητη βαθμολογία.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 

1. Στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του πρώτου σταδίου κάθε υποψηφίου, η επίδοση του στις δύο ενότητες «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και «Μικροοικονομική - Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» συμμετέχει με ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) στην καθεμία και η τρίτη ενότητα «Γνώσεις και Δεξιότητες» με είκοσι τοις εκατό (20%).

2. Στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του υποψηφίου στο δεύτερο στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισμούτης Ε.Σ.Δ.Δ.Α. συμμετέχουν ο βαθμός επίδοσης στην ενότητα «Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση» (μέσος
όρος γραπτής και προφορικής δοκιμασίας) με συντελεστή βαρύτητας 50%, ο βαθμός επίδοσης στη γραπτή εξέταση στην ενότητα Φάκελος Επίκαιρου Θέματος με συντελεστή βαρύτητας 30% και ο βαθμός επίδοσης στη γραπτή εξέταση στην ενότητα Ξένη Γλώσσα με συντελεστή βαρύτητας 20%.

3. Για τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας του υποψηφίου υπολογίζονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) η βαθμολογία του πρώτου σταδίου και κατά πενήντα τοις εκατό (50%) η βαθμολογία του δεύτερου σταδίου.

4. Σε περίπτωση ισοβάθμησης υποψηφίων κατά την τελική κατάταξη, η σειρά αναγραφής στον πίνακα επιτυχόντων στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. προσδιορίζεται από την Κ.Ε.Ε. με κλήρωση η οποία πραγματοποιείται σε δημόσια συνεδρίαση, για την οποία ορίζεται ο ακριβής χρόνος και τόπος.

5. Με βάση τον τελικό βαθμό που έλαβε κάθε υποψήφιος στις τρεις ενότητες του πρώτου σταδίου συντάσσονται από την Κ.Ε.Ε.: - πίνακας υποψηφίων με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και - πίνακας υποψηφίων με δικαίωμα συμμετοχής στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.

Με βάση τον τελικό βαθμό που έλαβε κάθε υποψήφιος στις τρεις ενότητες του δεύτερου σταδίου συντάσσεται πίνακας βαθμολογίας κατά φθίνουσα σειρά.

Με βάση τη βαθμολογία και των δύο σταδίων συντάσεται πίνακας κατάταξης με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου του εισαγωγικού διαγωνισμού αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (www.ekdd.gr). Στους πίνακες των αποτελεσμάτων που αναρτώνται, εμφαίνεται μόνον ο μοναδικός κωδικός αριθμός που αποδίδεται σε καθένα υποψήφιο με την υποβολή της αίτησής του.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

1. Υποψήφιοι οι οποίοι ανήκουν στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των οποίων οι φυσικές σωματικές δεξιότητες δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή τους στη γραπτή διαδικασία του εισαγωγικού διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., μπορούν να υποβάλλονται, μετά από αίτησή τους, σε ειδικές εξετάσεις κατά τον ίδιο χρόνο, στα ίδια θέματα και με το ίδιο πρόγραμμα με το οποίο διενεργούνται οι εξετάσεις των λοιπών υποψηφίων.

2. Οι ανωτέρω υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση εν ισχύι από τις υγειονομικές επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.ΠΑ.) ή άλλους κατά νόμο αρμόδιους φορείς και επιτροπές, από την οποία προκύπτει η συγκεκριμένη κατά περίπτωση πάθηση και η αδυναμία συμμετοχής σε γραπτή διαγωνιστική διαδικασία.

β) Προκειμένου περί υποψηφίων που πάσχουν από ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ειδική διαγνωστική έκθεση από τους αρμόδιους κατά την κείμενη νομοθεσία φορείς, από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.

3. Στην προφορική εξέταση υποβάλλονται οι τυφλοί, οι αμβλύωπες, οι κωφοί και βαρήκοοι, οι δυσλεκτικοί, τα άτομα με νευρολογικά - ορθοπεδικά προβλήματα ή άλλα προβλήματα που δεν τους επιτρέπουν να εκφράζονται γραπτά, εφόσον έχουν πιστοποιηθεί και το ζητήσουν με δήλωσή τους.

4. Στη γραπτή εξέταση με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή υποβάλλονται κατόπιν δήλωσης προτίμησής τους οι υποψήφιοι με οποιαδήποτε πάθηση που δεν επιτρέπει τη φυσική χρήση γραφής. Κωφοί, βαρήκοοι ή υποψήφιοι με λοιπές παθήσεις που έχουν ως κύρια γλώσσα επικοινωνίας την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα θα εξετάζονται προφορικά, κατόπιν δήλωσής τους με τη συνδρομή διερμηνέα νοηματικής, ο οποίος θα ορίζεται με μέριμνα της Κ.Ε.Ε.

Η Κ.Ε.Ε. μπορεί να αποφασίζει ανάλογα με την πάθηση την εξέταση και με τους δύο τρόπους, προφορικά και γραπτά, με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με χρήση νοηματικής.

Για τυχόν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να υπαχθούν στους ανωτέρω καθοριζόμενους τρόπους εξέτασης, επειδή απαιτούν ειδικώς εξατομικευμένο τρόπο, αυτός καθορίζεται από την Κ.Ε.Ε..

Οι κατά τα ανωτέρω προφορικές εξετάσεις διενεργούνται από τρεις (3) βαθμολογητές που έχουν ορισθεί από την Κ.Ε.Ε. παρουσία του Προέδρου της Κ.Ε.Ε. και του Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. για την αντίστοιχη εξεταζόμενη
ενότητα κάθε σταδίου. Η βαθμολογία προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολόγησης των τριών (3) βαθμολογητών. Για την προφορική εξέταση της ενότητας «Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση», οι υποψήφιοι εξετάζονται και βαθμολογούνται από την πενταμελή εξεταστική επιτροπή σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 1 και 2.

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

1. Ως εξεταστικά κέντρα για τη διεξαγωγή του εισαγωγικού διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ορίζονται αίθουσες σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αμφιθέατρα και αίθουσες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αίθουσες του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης  και Αυτοδιοίκησης.

2. Η Κ.Ε.Ε. εγκρίνει τα εξεταστικά κέντρα όπου θα πραγματοποιηθεί ο εισαγωγικός διαγωνισμός. Ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων μπορεί να ορίζονται περισσότερα του ενός εξεταστικά κέντρα.

3. Για τη μεταφορά των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων από τα εξεταστικά κέντρα, στο κτίριο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., όπου φυλάσσονται, ζητείται η συνδρομή του αστυνομικού τμήματος της περιοχής όπου υπάγονται τα εξεταστικά κέντρα.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Πριν την εξέταση κάθε γραπτής ενότητας, πλην των ενοτήτων «Γνώσεις και Δεξιότητες» και «Ξένη Γλώσσα», η Ε.Ε.Θ. συνεδριάζει και επιλέγει τρία θέματα που τοποθετούνται σε φακέλους, οι οποίοι κλείνονται και σφραγίζονται. Στην κεντρική αίθουσα του χώρου εξέτασης, αφού έχουν λάβει θέσεις οι υποψήφιοι, επιλέγεται με κλήρωση ο ένας φάκελος, το περιεχόμενο του οποίου αποτελεί το θέμα της εξέτασης. Η επιλογή γίνεται από τυχαίο υποψήφιο, με παρουσία εκπροσώπων των υποψηφίων από κάθε αίθουσα όπου διεξάγεται η διαδικασία του διαγωνισμού.

2. Τα προς εξέταση θέματα αναπαράγονται σε αριθμό αντιτύπων ίσο με τον αριθμό των αμφιθεάτρων και αιθουσών και παραδίδεται ένα αντίτυπο αυτών σε κάθε υπεύθυνο αμφιθεάτρου ή αίθουσας προς εκφώνηση. Σε περίπτωση που τα εξεταστέα θέματα δεν εκφωνούνται, αλλά διανέμονται στους υποψηφίους, αναπαράγονται σε αριθμό αντιτύπων ίσο με τον αριθμό των υποψηφίων σε κάθε αμφιθέατρο ή αίθουσα και παραδίδονται στον υπεύθυνο αυτών προς διανομή.

3. Οι φάκελοι που περιέχουν το θέμα που κληρώθηκε, διανέμονται αμέσως στα αμφιθέατρα και τις αίθουσες διεξαγωγής της εξέτασης, μεταφερόμενοι από έναν επιτηρητή και τον εκπρόσωπο των υποψηφίων κάθε αμφιθεάτρου ή αίθουσας. Διανέμονται επίσης, τα μη κληρωθέντα θέματα, τα οποία θυροκολλώνται σε κάθε αμφιθέατρο ή αίθουσα με μέριμνα των επιτηρητών.

4. Ειδικά για το τεστ Γνώσεων και Δεξιοτήτων, η Ε.Ε.Θ. προσδιορίζει πενήντα (50) ερωτήσεις που διανέμονται γραμμένες σε φύλλα χαρτιού στους υποψήφιους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

1. Οι υποψήφιοι του εισαγωγικού διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. δύνανται, κατόπιν αιτήσεώς τους, να λαμβάνουν γνώση των γραπτών δοκιμίων τους, μόνο με επίδειξη και πάντως, μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κύρωσης των οριστικών πινάκων εισαγομένων στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α., ανά Τμήμα Εξειδίκευσης.

Η πρόσβαση των υποψηφίων σε στοιχεία των συνυποψηφίων τους ρυθμίζεται από τη σχετική κείμενη νομοθεσία.

2. Μετά την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την ως άνω δημοσίευση τα γραπτά δοκίμια/απαντητικά φύλλα και οι αιτήσεις των αποτυχόντων καταστρέφονται, εφόσον δεν υφίστανται λόγοι που επιβάλλουν τη διατήρησή τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Οι δυνητικά εισαγόμενοι στη Σχολή οφείλουν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να υποβάλουν γραπτή δήλωση στο Διευθυντή της Σχολής, εντός του ορισθέντος με απόφασή του χρονικού διαστήματος, με την οποία προσδιορίζουν τη σειρά προτεραιότητας των Τμημάτων στα οποία επιθυμούν να εισαχθούν και για τα οποία πληρούνται οι κατά περίπτωση απαιτούμενες προϋποθέσεις εισαγωγής. Η κατανομή στα Τμήματα γίνεται με βάση τη σειρά επιτυχίας στον εισαγωγικό διαγωνισμό και τη δήλωση προτιμήσεων των υποψηφίων. Αν μετά τη δημοσίευση των πινάκων εισακτέων και την παρέλευση του χρόνου εγγραφής στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. διαπιστωθεί η ύπαρξη κενών θέσεων, τότε καλούνται κατά σειρά προτεραιότητας οι επόμενοι του πίνακα επιτυχόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής, εφόσον έχουν πετύχει τη βάση της βαθμολογίας, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των κενών θέσεων. Εάν και μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας δεν καλυφθεί ο προγραμματισμένος αριθμός σπουδαστών για κάθε Τμήμα, οι θέσεις αυτές παραμένουν κενές. Οι συμπληρωματικοί αυτοί πίνακες εγκρίνονται από την Κ.Ε.Ε. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Ο Πρόεδρος, τα μέλη, οι γραμματείς της Κ.Ε.Ε., τα μέλη της Ε.Ε.Θ., οι επιτηρητές, καθώς επίσης και το προσωπικό που απασχολείται για τη γραμματειακή και οργανωτική υποστήριξη του εισαγωγικού διαγωνισμού, δεν θα πρέπει να είναι σύζυγοι, συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο που συμμετέχει στον διαγωνισμό. Σχετική υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υποβάλλεται προς την Κ.Ε.Ε.

2. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσέρχονται έγκαιρα στην αίθουσα της εξέτασης, να καταλαμβάνουν τις θέσεις που τους υποδεικνύουν οι επιτηρητές και γενικώς να υπακούουν στις υποδείξεις των επιτηρητών που αφορούν στον τρόπο και τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται μία (1) ώρα νωρίτερα από την ώρα έναρξης της εξέτασης κάθε μαθήματος. Μετά την εκφώνηση ή τη διανομή του υπό εξέταση θέματος δεν επιτρέπεται η είσοδος των υποψηφίων στην αίθουσα.

3. Δεν επιτρέπεται η είσοδος των υποψηφίων στην αίθουσα εξετάσεων πριν διαπιστωθεί η ταυτότητα τους.

Δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γραπτά ή άλλου είδους βοηθήματα, εκτός αυτών που ήθελε τυχόν ειδικώς επιτρέψει η Κ.Ε.Ε., ούτε οποιαδήποτε μέσα επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να έχουν τα αναγκαία για γραφή είδη  διαρκείας μπλε ή μαύρου χρώματος. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού.

4. Κάθε υποψήφιος που εξέρχεται από την αίθουσα υποχρεούται να παραδώσει το γραπτό δοκίμιο (ή το απαντητικό φύλλο) στον υπεύθυνο της αίθουσας. Υποψήφιοι που αλληλοβοηθούνται ή επιθέτουν στα γραπτά σημεία αναγνώρισης ή τα υπογράφουν ή δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις ή οδηγίες του υπεύθυνου του αμφιθεάτρου/της αίθουσας ή των επιτηρητών ή διαταράσσουν με οποιονδήποτε τρόπο την τάξη ή χρησιμοποιούν μέσα επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον ή
δολιεύονται γενικώς την εξέταση, αποβάλλονται από το αμφιθέατρο/την αίθουσα και αποκλείονται από τον διαγωνισμό με απόφαση επταμελούς κλιμακίου της Κ.Ε.Ε., στο οποίο μετέχει και ο Πρόεδρος και το οποίο παρίσταται στο χώρο εξέτασης καθ’ όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής της. Το κλιμάκιο της Κ.Ε.Ε. αποφασίζει ανέκκλητα, αφού ακούσει τον εγκαλούμενο υποψήφιο και συντάσσει πρακτικό επί του οποίου πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς τα πραγματικά δεδομένα περιστατικά που στοιχειοθετούν τη συγκεκριμένη παραβίαση της διαδικασίας, την οποία διέπραξε ο υποψήφιος.

Τετράδια που φέρουν σημεία αναγνώρισης, που εντοπίζονται από τους βαθμολογητές κατά το στάδιο διόρθωσης των γραπτών, μηδενίζονται με απόφαση της Κ.Ε.Ε., μετά από σχετική εισήγηση των βαθμολογητών. Υποψήφιος που αποκλείσθηκε κατά τα ανωτέρω από τον εισαγωγικό διαγωνισμό, βαθμολογείται για τη συγκεκριμένη ενότητα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης της οποίας διέπραξε παραβίαση της διαδικασίας, με μηδέν (0).

5. Οι ενδείξεις των ατομικών στοιχείων του υποψηφίου στα γραπτά δοκίμια, συμπεριλαμβανομένων των ενοτήτων «Γνώσεις και Δεξιότητες», «Φάκελος Επίκαιρου Θέματος» και «Ξένη Γλώσσα» καλύπτονται με σκούρο αδιαφανές χαρτί κατά την παράδοση του γραπτού στον επιτηρητή. Το αδιαφανές επικάλυμμα πρέπει να μένει ακέραιο καθ’ όλη τη διάρκεια της διόρθωσης των δοκιμίων και μέχρι την ημέρα αποσφράγισης των γραπτών και καταγραφής των αποτελεσμάτων.

6. Ο υπεύθυνος κάθε αμφιθεάτρου/αίθουσας και ένας (1) επιτηρητής μονογράφουν ενώπιον των υποψηφίων τα τετράδια στο τέλος των απαντήσεων.

7. Τα τετράδια φέρουν τη σφραγίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ανά σελίδα.

8. Ελάχιστος αριθμός επιτηρητών ανά αμφιθέατρο ή αίθουσα είναι οι δύο (2), εκ των οποίων ο ένας (1) ορίζεται ως υπεύθυνος της αίθουσας.

9. Τα τετράδια, μετά τη μεταφορά τους στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., όπου φυλάσσονται, και προτού παραδοθούν στους βαθμολογητές, αναμειγνύονται με τυχαίο τρόπο και λαμβάνουν αύξοντα αριθμό.

10. Ο βαθμός που σημειώνει ο πρώτος βαθμολογητής επί του γραπτού δοκιμίου, καλύπτεται με σκούρο επικάλυμμα, ώστε να μην επηρεάζεται η κρίση του επόμενου βαθμολογητή.

11. Για την παραλαβή των τετραδίων του εισαγωγικού διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. συντάσσεται, εις διπλούν, πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, το οποίο υπογράφεται από τους υπεύθυνους των αιθουσών και τους υπεύθυνους της Κ.Ε.Ε. και στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός των τετραδίων. Το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής των τετραδίων συνοδεύεται οπωσδήποτε από ονομαστικό κατάλογο υποψηφίων (παρόντες - απόντες) κάθε αίθουσας, ώστε να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος κατά πόσο ο συνολικός αριθμός των τετραδίων συμπίπτει με τον αριθμό των παρόντων υποψηφίων σε κάθε αίθουσα.

12. Απαγορεύονται οποιεσδήποτε σημειώσεις των βαθμολογητών επί των γραπτών των υποψηφίων.

13. Η αποσφράγιση των γραπτών και των εντύπων βαθμολογίας των προφορικών εξετάσεων, καθώς και η σύνδεση της βαθμολογίας των υποψήφιων με τα προσωπικά τους στοιχεία διενεργείται από Επιτροπή, που ορίζει η Κ.Ε.Ε. και αποτελείται από μέλη της, τους Εισηγητές, τους Γραμματείς της και τους αναπληρωτές τους

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ειδικά για τον ΚΗ’ εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α, οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξετάζονται γραπτά στην αγγλική ως πρώτη ξένη γλώσσα και στην γαλλική ή γερμανική ή ιταλική ή ισπανική ως δεύτερη ξένη γλώσσα.

Για την εν λόγω εξεταζόμενη ενότητα, ορίζονται δύο Ε.Ε.Θ. εκ των οποίων η μία αποτελείται από τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε., τον Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., έναν ειδικό επιστήμονα μέλος της Κ.Ε.Ε. και δύο (2) ειδικούς επιστήμονες της αγγλικής γλώσσας, ενώ η άλλη από τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε., τον Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., έναν ειδικό επιστήμονα μέλος της Κ.Ε.Ε. και δύο (2) ειδικούς επιστήμονες για καθεμία από τις υπόλοιπες εξεταζόμενες γλώσσες (γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική). Οι ειδικοί επιστήμονες που συμμετέχουν στις ως άνω Ε.Ε.Θ. δύνανται να είναι μέλη του Διδακτικού Προσωπικού των Α.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας ή/και μέλη της κατηγορίας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. με αντίστοιχη εμπειρία.

Κατά τα λοιπά για την ενότητα «Ξένη Γλώσσα» ισχύουν τα οριζόμενα ανωτέρω.

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/5/24967/28-5-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων διεξαγωγής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)» (Β’ 1594), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/50/14336/2-4-2019 (Β’ 1620) απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr