Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 ΑΕΝ: Επιδότηση 880 ευρώ ανά μήνα για την πρακτική άσκηση σπουδαστών

ΑΕΝ: Επιδότηση 880 ευρώ ανά μήνα για την πρακτική άσκηση σπουδαστών

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ): Απόφαση του υπουργείου Ναυτιλίας προβλέπει την επιδότηση της πρακτικής άσκησης των Πρωτοετών Σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού/ Πλοιάρχων - Μηχανικών (ΑΕΝ/Π-Μ), με το ποσό των οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (880 €) ανά μήνα και ανά σπουδαστή που εκτέλεσαν/θα εκτελέσουν το Α ́ Θαλάσσιο Εκπαιδευτικό Ταξίδι αρχής γενομένης από το έτος 2016 έως το κλείσιμο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Ως μήνας λογίζονται οι τριάντα (30) ημέρες.

Είσαι Πρωτοετής; Μείνετε Συντονισμένοι στα «Φοιτητικά Νέα» καθώς μέσα από την ροή ειδήσεων της αρχικής σελίδας foititikanea.gr θα σας ενημερώσουν για την διαδικασία έκδοσης φοιτητικού πάσου, φοιτητικών συγγραμμάτων, δωρεάν σίτισης, δωρεάν στέγασης, φοιτητικών επιδομάτων, διαδικασία μετεγγραφών κτλ. Συντονίσου στην κεντρική σελίδα ενημέρωσης των φοιτητών στο facebook Φοιτητικά Νέα - Foititikanea.gr για να ενημερώνεσαι για τα σημαντικότερα νέα που σε αφορούν και για όλα τα τελευταία νέα στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom.


Τα ποσά της επιδότησης θα καταβάλλονται μηνιαίως και μέχρι έξι (6) μήνες και σύμφωνα με το χρονικό διάστημα της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών που πραγματοποιείται κατά περίπτωση.

Την ενημερωτική σελίδα για όλα τα νέα που αφορούν τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης μέχρι το 2021 ανέρχεται στο ποσό των 27.000.000 ευρώ με δυνατότητα επαύξησης του μέχρι το 2023 με αντίστοιχη έγκριση από την οικεία Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.

α) Η κατά τα ανωτέρω επιδότηση θα καταβάλλεταιι κάθε μήνα στο σπουδαστή από την εκμεταλλευόμενη το πλοίο εταιρεία, η οποία θα ενεργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ Δικαιούχου (Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής) και σπουδαστή και θα καταβάλλεται σε αυτήν από τον Δικαιούχο, μετά την απόλυση του σπουδαστή. Η εκμεταλλευόμενη το πλοίο εταιρεία δύναται να καταβάλει σε πρωτοετή σπουδαστή ΑΕΝ που εκτελεί Α ́ θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι ποσό μεγαλύτερο της επιδότησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το επιπλέον ποσό (πέραν δηλ. των 880€/ μήνα) είναι επιδοτούμενο.

β) Το ποσό της επιδότησης υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ NAT και λοιπών Ταμείων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ασφάλισης ναυτικών. Οι εργοδοτικές εισφορές και λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί ναυτολόγησης βαρύνουν την εκμεταλλευόμενη το πλοίο εταιρεία.

Η είσπραξη του ποσού επιδότησης θα διενεργείται από την εκμεταλλευόμενη το πλοίο εταιρεία με την υποβολή στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής των ακολούθων δικαιολογητικών παραστατικών:

α) Βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας / Τμήμα Β ́ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ότι ο αιτών το επίδομα, είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της ναυτιλιακής εταιρείας, η οποία κατά τον χρόνο άσκησης του σπουδαστή επί του πλοίου εκμεταλλευόταν πράγματι το συγκεκριμένο πλοίο, ή κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.

β) Εξοφλητικές αποδείξεις ή επικυρωμένα αντίγραφα μισθοδοτικών καταστάσεων της διαχειρίστριας/πλοιοκτήτριας του πλοίου εταιρείας υπογεγραμμένα από τον σπουδαστή και τον υπεύθυνο παρακολούθησης οικονομικών θεμάτων, από τις οποίες θα προκύπτει η καταβολή του επιδόματος στο δικαιούχο σπουδαστή.

γ) Βεβαίωση από NAT ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές για κάθε σπουδαστή, για το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης του επί του πλοίου.

δ) Αποδεικτικό της ηλεκτρονικής υποβολής των ετησίων βεβαιώσεων αποδοχών της ναυτιλιακής εταιρείας, για όσες εταιρείες είναι υπόχρεες, όπου μεταξύ άλλων αναγράφονται και τα ποσά φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκαν για κάθε σπουδαστή ή στην περίπτωση ναυτιλιακών εταιρειών μη υπόχρεων σε ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση (Υ.Δ.) του σπουδαστή περί δήλωσης του εκπαιδευτικού επιδόματος που του καταβλήθηκε κατά την πρακτική του άσκηση, στην Ατομική Φορολογική Δήλωση του ιδίου. (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Υ.Δ.).

ε) Εξουσιοδότηση του σπουδαστή προς τη διαχειρίστρια/πλοιοκτήτρια του πλοίου εταιρεία, για να εισπράξει αντί αυτού το εκπαιδευτικό επίδομα. (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ).

Επιπλέον, το αρμόδιο Γραφείο Σταδιοδρομίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών/Τμήμα Β ́, θα παραδίδει στα κλιμάκια ελέγχου της ΔΕΚΝ που έχουν οριστεί για την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, βεβαίωση της ΑΕΝ φοίτησης (Υπόδειγμα ε ́, αριθμ. (4) σχετικού) ή Υπηρεσιακό Σημείωμα ΔΕΚΝ που αφορά:

α) στο πλοίο επί του οποίου εκπαιδεύτηκε κάθε σπουδαστής,

β) στη διαχειρίστρια/πλοιοκτήτρια του πλοίου εταιρεία,

γ) στο χρονικό διάστημα που πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση για κάθε σπουδαστή.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών αφού ελέγξει τα ανωτέρω υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από τα οποία τεκμηριώνεται η απαίτηση για πληρωμή της δαπάνης, υποβάλλει στην ΓΔΟΥ του ΥΝΑΝΠ ως υπόλογο διαχειριστή του έργου προκειμένου να προχωρήσει στην εκκαθάριση της δαπάνης και την εκτέλεση της πληρωμής, αίτηση στην οποία αναφέρονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση της ναυτιλιακής εταιρείας, η αρμόδια ΔΟΥ, το συνολικό ποσό της επιδότησης με επισυναπτόμενα τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) υπογεγραμμένο από το κλιμάκιο ελέγχου της ΔΕΚΝ και θεωρημένο από το Διευθυντή, πίνακα ανάλυσης της επιδότησης, με τα στοιχεία των επιδοτούμενων σπουδαστών και τα ποσά που αναλογούν στον καθένα, καθώς και το συνολικό ποσό επιδότησης ανά ναυτιλιακή εταιρεία,

β) κατάσταση δικαιολογητικών που τηρούνται από την ίδια την υπηρεσία που εκτελεί το έργο,γ) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της αιτούμενης το επίδομα ναυτιλιακής εταιρείας,

δ) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας της αιτούμενης το επίδομα ναυτιλιακής εταιρείας,

ε) αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού της αιτούμενης το επίδομα ναυτιλιακής εταιρείας σε μορφή ΙΒΑΝ. Προσκομίζονται σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (αντίγραφο βιβλιαρίου ή λογαριασμού ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο της οικείας τράπεζας).

Επιδότηση δικαιούνται και οι πρωτοετείς σπουδαστές, οι οποίοι δεν εκτελούν επιτυχώς το πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του ισχύοντα Κανονισμού Εκπαίδευσης Α.Ε.Ν.

ΑΕΝ: Σπουδαστικό επίδομα σίτισης – Οι Δικαιούχοι, τα ποσά και τα Δικαιολογητικά

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών