ΙΚΥ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για μεταδιδακτορική έρευνα (2022-2023)

ΙΚΥ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για μεταδιδακτορική έρευνα (2022-2023)

Υποτροφίες: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. με ονομασία «Hellenic Ministry of Education and Religious Affairs - Max Weber Scholarships».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 18 Οκτωβρίου 2021

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες νέους μεταδιδάκτορες ερευνητές, οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας (European University Institute) με ονομασία «Max Weber Postdoctoral Programme», για την πραγματοποίηση μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης σε ένα από τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:

 • Ιστορίας και Πολιτισμού
 • Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 • Νομικών Επιστημών
 • Οικονομικών Επιστημών

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα χορηγηθεί μία (1) υποτροφία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει έως και την 18η Οκτωβρίου 2021 να υποβάλουν σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας,  στον υπερσύνδεσμο
https://www.eui.eu/apply?id=max-weber-fellowships&subpage=informationForApplicants
και, εν συνεχεία, να υποβάλουν στο Ι.Κ.Υ. (υπ’ όψιν Τμήματος Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξωτερικού, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Νέα Ιωνία) τον φάκελο υποψηφιότητάς τους (αίτηση σε έντυπη μορφή και σχετικά δικαιολογητικά πλην των συστατικών επιστολών) έως και την 31η Οκτωβρίου 2021.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ. ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «HELLENIC MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MAX WEBER SCHOLARSHIPS»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 18 Οκτωβρίου 2021

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ως Εθνικός Φορέας Υποτροφιών, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 11582/Z1/1-2-2021 KYA του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄589/15-2-2021), «Καθορισμός αριθμού θέσεων υποτροφιών Ι.Κ.Υ. σε Έλληνες ερευνητές, υποψηφίους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ.), για τα ακαδημαϊκά έτη 2021–2022, 2022-2023 και 2023-2024», και δυνάμει του άρθρου 2 του Ν. 1698/1987 (ΦΕΚ 59, τ. Α΄/04-05-1987 «Υποχρεώσεις της Ελλάδας προς το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο – Χορήγηση Υποτροφιών σε Έλληνες ερευνητές του Ινστιτούτου αυτού»), προκηρύσσει την χορήγηση μίας θέσης υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 για την πραγματοποίηση μεταδιδακτορικής έρευνας από Έλληνες νέους μεταδιδάκτορες ερευνητές, διάρκειας δώδεκα διαδοχικών μηνών, σε ένα από τους παρακάτω τομείς: 1) Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,

2) Οικονομικών Επιστημών, 3) Νομικών Επιστημών, 4) Ιστορίας και Πολιτισμού, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.) Φλωρεντίας (Istituto Universitario Europeo – Firenze), το οποίο είναι ομοταγές προς τα ελληνικά Πανεπιστήμια.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας καθορίζονται με την υπ’ αριθμ. 21608/Η1-9/2/2017 ΚΥΑ του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 473-17/2/2017) «Κανονισμός προγραμμάτων χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. σε Έλληνες ερευνητές - υποψηφίους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.) - Οικονομικές παροχές». Ο αριθμός των θέσεων καθορίζεται με την υπ’ αριθμ.11582/Z1/1-2-2021 KYA του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄589/15-2-2021), «Καθορισμός αριθμού θέσεων υποτροφιών Ι.Κ.Υ. σε Έλληνες ερευνητές υποψηφίους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας, για τα ακαδημαϊκά έτη 2021–2022, 2022-2023 και 2023-2024».

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Επιλέξιμοι για χορήγηση υποτροφίας είναι όσοι πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Είναι Έλληνες πολίτες, κάτοχοι ελληνικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.),
 2. Είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή ισοδύναμου τίτλου, από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή ομοταγή της αλλοδαπής, τα οποία να έχουν εκδοθεί το αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων, ήτοι 18 Οκτωβρίου 2021. Στην περίπτωση πτυχίων και τίτλων επιπέδου Master που έχουν εκδοθεί από ιδρύματα της αλλοδαπής, απαιτείται πράξη αναγνώρισής τους από την αρμόδια Εθνική Αρχή (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί και προσκομιστεί στο Ι.Κ.Υ. το αργότερο έως τις 31 Αυγούστου 2022 (οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν να τις προσκομίσουν μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά έναρξης που αναφέρονται στο κεφ. Γ της παρούσης).
 3. Είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διδακτορικού τίτλου σπουδών ο οποίος έχει εκδοθεί εντός του χρονικού διαστήματος από 1/9/2017 έως 30/6/2022. Στην περίπτωση διδακτορικού τίτλου που έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται πράξη αναγνώρισης από την αρμόδια Εθνική Αρχή (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί και προσκομιστεί στο Ι.Κ.Υ. το αργότερο έως τις 31 Αυγούστου 2022 (οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν να την προσκομίσουν μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά έναρξης που αναφέρονται στο κεφ. Γ της παρούσης).
 4. Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης (επίπεδο Γ1/C1) της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 όπως ισχύει,
 5. Οι υποψήφιοι για μεταδιδακτορική έρευνα και κατάρτιση, απόφοιτοι του Ε.Π.Ι., πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που τίθενται από το Ε.Π.Ι. για αποφοίτους του Ε.Π.Ι.,
 6. Έχουν ολοκληρώσει τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο σύμβασης υποτροφίας με το Ι.Κ.Υ. κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων,
 7. Δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. για την συμμετοχή τους σε προγράμματα μεταδιδακτορικής έρευνας ή/και κατάρτισης,
 8. viii.Οι άρρενες υποψήφιοι έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νομίμωςαπαλλαγείαπόαυτέςήτυγχάνουνήδικαιούνταιναλάβουναναβολήστράτευσηςγιαμεταδιδακτορική έρευνα από την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας για το πλήρες διάστημα τηςυποτροφίας(τουλάχιστονένα έτος).
 9. Δεν είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου δημόσιοι υπάλληλοι.

B. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ

Απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή υποψηφιότητας στο πρόγραμμα «Max Weber Postdoctoral Programme» του Ε.Π.Ι., με καταληκτική ημερομηνία την 18η Οκτωβρίου 2021, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

https://www.eui.eu/apply?id=max-weber-fellowships&subpage=informationForApplicants

Αντίγραφο της αίτησης που υποβλήθηκε ηλεκτρονικώς, με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (πλην των συστατικών επιστολών), σε έντυπη μορφή, είναι υποχρεωτικό να περιέλθει στο Ι.Κ.Υ. (Τμήμα Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξωτερικού - Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία) έως τις 31 Οκτωβρίου 2021 το αργότερο. Συγκεκριμένα, η αίτηση πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από:

 1. αντίγραφα όλων των τίτλων σπουδών που αναφέρονται στην αίτηση υποψηφιότητας, συμπεριλαμβανομένων των μεταπτυχιακών τίτλων, καθώς και των σχετικών πράξεων αναγνώρισης από την αρμόδια Εθνική Αρχή (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), στην περίπτωση τίτλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού. Στην περίπτωση που η διαδικασία αναγνώρισης τίτλου δεν έχει ολοκληρωθεί, θα χρειαστεί να υποβληθεί βεβαίωση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. περί υποβολής πλήρους φακέλου προς εξέταση.
 2. αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος ή άλλου επίσημου εγγράφου που να πιστοποιεί την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη,
 3. επίσημο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ελληνικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δ.Ο.Υ. υπαγωγής του αιτούντος,
 4. πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης (επίπεδο Γ1/C1) της αγγλικής γλώσσας,
 5. υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος (να χρησιμοποιηθεί το ακριβές λεκτικό):
  ° δεν έχει λάβει κατά το παρελθόν υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. για την πραγματοποίηση μεταδιδακτορικής έρευνας,
  ° έχει ολοκληρώσει τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις του στο πλαίσιο Σύμβασης Υποτροφίας με το Ι.Κ.Υ.,
  ° δεν είναι μόνιμος ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου δημόσιος υπάλληλος.
  ° κατά την διάρκεια της έρευνας, δεν θα λαμβάνει άλλη υποτροφία από δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα, φορέα, οργανισμό, κ.τ.λ., εδρεύοντα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,
 6. πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άρρενες υποψηφίους. Οι άρρενες υποψήφιοι οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει ή νομίμως απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, βεβαίωση/πιστοποιητικό αναβολής στράτευσης από την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας για το πλήρες διάστημα (τουλάχιστον ένα έτος) της υποτροφίας.

Υποψήφιοι που αδυνατούν να υποβάλουν στο σύνολό τους τα προαναφερθέντα έως την ορισμένη καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων θα εξαιρεθούν από την διαδικασία επιλογής.

Η επιλογή των υποψηφίων υποτρόφων, κατόπιν γνωμοδότησης του Ι.Κ.Υ. ως προς την επιλεξιμότητα, διενεργείται από το αρμόδιο όργανο του Ε.Π.Ι. (MaxWeberSteeringCommittee) βάσει ποιοτικών κριτηρίων επιλογής (selectioncriteria) που δημοσιεύονται στον ιστοχώρο του Ε.Π.Ι. Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής του Ε.Π.Ι. περιγράφονται στον παρακάτω υπερσύνδεσμο: https://www.eui.eu/apply?id=max-weber-fellowships&subpage=selectionCriteriaAndEligibility

Πριν την τελική επιλογή, οι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη από το αρμόδιο όργανο του Ε.Π.Ι., το οποίο θα κοινοποιήσει τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής στους υποψηφίους και στο Ι.Κ.Υ.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής κυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών θα καταβάλει μηνιαία υποτροφία κατ’ ανώτατο όριο για δώδεκα διαδοχικούς μήνες, υπό την προϋπόθεση της ικανοποιητικής προόδου του υποτρόφου. Το ύψος των μηνιαίων τροφείων καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Οι επιλεγέντες δεν έχουν υποχρέωση καταβολής διδάκτρων καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών τους.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι, το αργότερο έως τις 31 Αυγούστου 2022, υποχρεούνται να προσκομίσουν στο Ι.Κ.Υ. πιστοποιητικό εγγραφής τους στο πρόγραμμα «Max Weber Postdoctoral Programme» του Ε.Π.Ι., ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. καθώς και όσα από τα παρακάτω δικαιολογητικά δεν έχουν προσκομιστεί σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας:

 1. σχετική πράξη αναγνώρισης από την αρμόδια Εθνική Αρχή (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) στην περίπτωση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
 2. σχετική πράξη αναγνώρισης από την αρμόδια Εθνική Αρχή (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) στην περίπτωση τίτλων επιπέδου Master της αλλοδαπής,
 3. σχετική πράξη αναγνώρισης από την αρμόδια Εθνική Αρχή (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) στην περίπτωση διδακτορικού τίτλου της αλλοδαπής,
 4. Οι άρρενες υποψήφιοι οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει ή νομίμως απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, βεβαίωση/πιστοποιητικό αναβολής στράτευσης από την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας για το πλήρες διάστημα (τουλάχιστον ένα έτος) της υποτροφίας.

Επιπροσθέτως, οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν να καταχωρίσουν στην διαδικτυακή πύλη του Ι.Κ.Υ. (grants.iky.gr), το αργότερο έως τις 31 Αυγούστου 2022,τα απαραίτητα στοιχεία για την σύναψη σύμβασης (αριθμός λογαριασμού τραπέζης στην Ελλάδα, στον οποίο θα καταβάλλεται η υποτροφία, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επιβλέπων καθηγητής κ.τ.λ.) και την έναρξη της υποτροφίας. Στην συνέχεια, οι επιλεγέντες υποψήφιοι, εντός τακτής προθεσμίας, θα συνάψουν σύμβαση επιχορήγησης με το Ι.Κ.Υ., στην οποία περιγράφονται ο σκοπός, η διάρκεια, οι όροι, τα τελικά παραδοτέα, οι οικονομικές παροχές και ο τρόπος καταβολής της υποτροφίας.

Η έναρξη της υποτροφίας πραγματοποιείται μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον υποψήφιο και το Ι.Κ.Υ..

Το Ι.Κ.Υ. διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώνει την χορήγηση υποτροφίας στην περίπτωση που οι επιλεγέντες υπότροφοι δεν υποβάλουν εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών τα ανωτέρω δικαιολογητικά έναρξης ή την σύμβαση επιχορήγησης υπογεγραμμένη.

Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

 1. Η διάρκεια της υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. ορίζεται σε 12 κατ’ ανώτατο όριο διαδοχικούς μήνες και εξαρτάται από την επίδοση του υποτρόφου κατά την διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης. Η υποτροφία για το χρονικό διάστημα πέραν των 12 μηνών -αν απαιτείται κατά την κρίση του Ε.Π.Ι.- βαρύνει και καταβάλλεται απ’ ευθείας από το Ε.Π.Ι., σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει το Ε.Π.Ι.
 2. Κατά την διάρκεια της υποτροφίας του Ι.Κ.Υ., χορηγούνται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 21608/Η1- 9/2/2017 ΚΥΑ του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 473-17/2/2017):
 1. Τροφεία: Μηνιαίο ποσό ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€ 1.500,00), για την κάλυψη μέρους των δαπανών διαβίωσης. Καταβάλλεται τριμηνιαίως, υπό την προϋπόθεση εγγραφής και ικανοποιητικής προόδου στο πρόγραμμα μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης «Max Weber postdoctoral programme» του Ε.Π.Ι.
 2. Δαπάνες πρώτης εγκατάστασης: Κατ’ αποκοπή ποσό ύψους πεντακοσίων (€ 500,00), για την κάλυψη μέρους των δαπανών πρώτης εγκατάστασης και εισιτηρίων αναχώρησης και επιστροφής. Καταβάλλεται άπαξ μετά την έναρξη της υποτροφίας.

Οι ανωτέρω οικονομικές παροχές αφορούν τα μεικτά ποσά που χορηγούνται στον Υπότροφο πριν την παρακράτηση των νομίμων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κρατήσεων και ενδεχόμενων τραπεζικών εξόδων.

Το ποσό της υποτροφίας καταβάλλεται στον υπότροφο από το Ι.Κ.Υ. μέσω μεταφοράς σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται σε Τράπεζα της ημεδαπής και στον οποίο ο υπότροφος θα πρέπει να είναι μοναδικός δικαιούχος ή πρώτος συνδικαιούχος. Τυχόν τραπεζικά έξοδα θα βαρύνουν τον υπότροφο.

Ε. ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

1. Η υποτροφία χορηγείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν το πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. με τίτλο «Hellenic Ministry of Education and Religious Affairs Max Weber Scholarships», τους όρους της παρούσης πρόσκλησης και τους όρους της σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ Ι.Κ.Υ. και υποτρόφου. Επιμέρους ζητήματα που δεν καλύπτονται από την σύμβαση, τους όρους της παρούσης πρόσκλησης και τις κείμενες κανονιστικές διατάξεις ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., τις οποίες ο Υπότροφος αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

2. Η υποτροφία θα καταβάλλεται στον υπότροφο εφόσον διατεθούν στο Ι.Κ.Υ. οι απαραίτητες πιστώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος α) είναι εγγεγραμμένος στο εγκεκριμένο πρόγραμμα μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης «Max Weber Postdoctoral Programme» του Ε.Π.Ι. και β) παρουσιάζει ικανοποιητική πρόοδο.

3. Αναστολή έναρξης ή ενδιαμέσως της υποτροφίας δεν επιτρέπεται.

4. Ο υπότροφος οφείλει:

 • να αφιερωθεί ουσιαστικά στo εγκεκριμένο πρόγραμμα μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης και να λάβει βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης από το Ε.Π.Ι.,
 • να ενημερώνει εγγράφως και με αποκλειστικά δική του ευθύνη το Ι.Κ.Υ. για οποιοδήποτε θέμα αφορά την υποτροφία και την μεταδιδακτορική έρευνα και κατάρτιση και να υποβάλλει τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά στο πρωτότυπο. Ειδικότερα, όσον αφορά την ενδεχόμενη τροποποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.τ.λ.) και των στοιχείων τού τραπεζικού λογαριασμού όπου θα καταβάλλεται η υποτροφία, η σχετική ενημέρωση θα γίνεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ι.Κ.Υ. (grants.iky.gr).
 • να υποβάλλει προς έγκριση, εντός προθεσμίας που θέτει το Ι.Κ.Υ., στη μορφή και με τον τρόπο που θα υποδειχθεί από το Ι.Κ.Υ., έκθεση προόδου, υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα καθηγητή, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ενδεχομένως του ζητηθεί. Η έγκριση των εκθέσεων και δικαιολογητικών προόδου από το Ι.Κ.Υ. αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση και συνέχιση της υποτροφίας.
 • να υποβάλλει στο Ι.Κ.Υ., μετά την λήξη εκάστου έτους μεταδιδακτορικής έρευνας, βεβαίωση του Ε.Π.Ι. από την οποία να αποδεικνύεται η συνέχιση της μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης στον επιστημονικό τομέα για τον οποίο επελέγη ή η επιτυχής ολοκλήρωσή τους.
 • να μνημονεύει στις επιστημονικές εργασίες τα εξής: «Η ολοκλήρωση της επιστημονικής ανακοίνωσης/εργασίας χρηματοδοτήθηκε από το Ι.Κ.Υ. στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών Ι.Κ.Υ. με τίτλο «Hellenic Ministry of Education and Religious Affairs Max Weber Programme». Η ανωτέρω αναφορά θα γίνεται στην γλώσσα συγγραφής του επιστημονικού έργου.
 • ο υπότροφος υποχρεούται, εντός δύο (2) μηνών από την λήξη της υποτροφίας, να καταθέσειστο Ι.Κ.Υ. επίσημη βεβαίωση από το Ε.Π.Ι. για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματοςμεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης «Max Weber Postdoctoral Programme» (τελικόπαραδοτέο).
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν επαρκώς αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης αίτησης του υποτρόφου, η οποία πρέπει να υποβληθεί πριν την λήξη της υποτροφίας του, το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. δύναται, κατά την απόλυτη κρίση του, να χορηγήσει παράταση της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής του τελικού παραδοτέου, χωρίς την καταβολή οικονομικών παροχών.

5. Ο υπότροφος, κατά την διάρκεια της υποτροφίας, δεν δικαιούται να λάβει άλλη υποτροφία για μεταδιδακτορική έρευνα ή/και κατάρτιση από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Επίσης, ο υπότροφος δεν δικαιούται να λάβει οποιαδήποτε άλλη υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. πριν την ολοκλήρωση όλων των υποχρεώσεων του στο πλαίσιο της παρούσας υποτροφίας.

6. Η υποτροφία μπορεί να διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή λόγω μη ικανοποιητικής προόδου της μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης του υποτρόφου.

7. Το Ι.Κ.Υ. διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ανακαλεί την χορήγηση υποτροφίας, εάν διαπιστωθεί, ακόμη και εκ των υστέρων, ότι δεν συντρέχουν οι κανόνες επιλεξιμότητας ή δεν πληρούνται οι όροι της υποτροφίας. Επιπροσθέτως, το Ι.Κ.Υ., με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για την ανάκληση ή την οριστική διακοπή της υποτροφίας όταν κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι αναφερόμενοι στην επίδοση, το ήθος, την οικονομική κατάσταση του υποτρόφου, κ.τ.λ., που το επιβάλλουν.

8. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διακοπής ή ανάκλησης της υποτροφίας ή παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων της Σύμβασης και του Κανονισμού, άπαντες οι οποίοι συνομολογούνται ουσιώδεις, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ο υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει στο Ι.Κ.Υ. το συνολικό ποσό της καταβληθείσας υποτροφίας κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Για την συνδρομή τυχόν περιστατικού ανωτέρας βίας αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., κατά την απόλυτη κρίση του, κατόπιν έγκαιρης, επαρκώς αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης αίτησης του υποτρόφου. Επιπροσθέτως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. δύναται να αποφασίσει την ανάκτηση μέρους αντί του συνόλου της καταβληθείσης υποτροφίας.

9. Ο υπότροφος, κατά την διάρκεια της υποτροφίας, δεν θα διεκδικήσει επιδόματα ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή άλλο συναφή Οργανισμό άλλου κράτους.

Οι αναλυτικές πληροφορίες για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, την διαδικασία και τα στάδια επιλογής παρέχονται από τις ιστοσελίδες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας:

Πληροφορίες από το Ι.Κ.Υ.:

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία ιστοσελίδα: http://www.iky.gr

Πληροφορίες: 210 3726328, 210 3726330, 210 3726370, 210 3726325, και στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών

https://www.foititikanea.gr