Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Προκήρυξη τριετών υποτροφιών (2021) για υποψήφιους διδάκτορες από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 2021 για χορήγηση υποτροφιών της ΔΕΚΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για υποψήφιους διδάκτορες

Η Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ), μετά από απόφαση της Συγκλήτου Π.Θ., προκηρύσσει δέκα (10) θέσεις υποτροφιών χρονικής διάρκειας έως τριών (3) ετών για υποψήφιους διδάκτορες (ΥΔ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας της.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν χωρίς καμία παράλειψη και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση που αναφέρει η πρόσκληση το αργότερο έως τις 15/04/2021, ειδική Αίτηση, που διατίθεται.

Είσαι Πρωτοετής; Μείνετε Συντονισμένοι στα «Φοιτητικά Νέα» καθώς μέσα από την ροή ειδήσεων της αρχικής σελίδας foititikanea.gr θα σας ενημερώσουν για την διαδικασία έκδοσης φοιτητικού πάσου, φοιτητικών συγγραμμάτων, δωρεάν σίτισης, δωρεάν στέγασης, φοιτητικών επιδομάτων, διαδικασία μετεγγραφών κτλ. Συντονίσου στην κεντρική σελίδα ενημέρωσης των φοιτητών στο facebook Φοιτητικά Νέα - Foititikanea.gr για να ενημερώνεσαι για τα σημαντικότερα νέα που σε αφορούν και για όλα τα τελευταία νέα στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom.


Αναλυτικά η πρόσκληση

Η Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) μετά από απόφαση της Συγκλήτου (αρ. 248/26-2-2021, θέμα 11.1), κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου της ΔΕΚΑ (αρ. 12ης/19.02.2021), έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/84 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 31/τ. Α΄/20.03.1984), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Το Π.Δ. 92/2013 (ΦΕΚ 131/τ. Α΄/05.06.2013) «Μετονομασία, κατάργηση και ένταξη Τμημάτων ή Σχολών και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας».

3. Το Π.Δ. 99/2013 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/05.06.2013) «Κατάργηση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας».

4. Τις διατάξεις του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, τ. Α΄, 29-1-2019) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

6. Την απόφαση της 187ης/03.10.2017 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την έγκριση της δημιουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΕΚΑ Π.Θ. (αρ. πρωτ. 19199/17/ΓΠ/13.12.2017 Πράξη του Πρύτανη του Π.Θ. με ΑΔΑ 6ΨΩΚ469Β7Ξ96Ν).

7. Το ΦΕΚ 4710/τ.Β΄/29.12.2017 «Ίδρυση Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Κανονισμός Λειτουργίας της».

8. Την απόφαση της 243ης/21.12.2020 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την έγκριση του επικαιροποιημένου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (αρ. πρωτ. 24835/20/ΓΠ/24.12.2020 Πράξη του Πρύτανη του Π.Θ. με ΑΔΑ Ψ47Ο469Β7Ξ-ΤΔΙ ).

9. Το ΦΕΚ 6099/τ.Β’/31-12-2020 στο οποίο δημοσιεύτηκε η έγκριση του επικαιροποιημένου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

10. Τη με αριθμ. 127422/Ζ1/26.07.2018 (ΦΕΚ 463/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./17.08.2018) (ΑΔΑ ΨΡΠΑ4653ΠΣ-ΠΣΧ) Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θητεία τεσσάρων (4) ετών από 1-09-2018 έως 31-08-2022.

11. Το ΦΕΚ 4086/τ.Β΄/18-9-2018 στο οποίο δημοσιεύθηκε η αριθμ. 17393/18/ΓΠ/6-9-2018 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΑΔΑ: ΩΦΣΖ469Β7Ξ-ΞΝΡ) περί καθορισμού του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων και της σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη.

12. Τη με αρ. πρωτ. 27453/18/ΓΠ/12.12.2018 Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη συγκρότηση του Συμβουλίου της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΕΚΑ (ΦΕΚ 4710/τ.Β΄/29-12-2017) και τον ορισμό των μελών του.

13. Τη με αρ. πρωτ. 10117/19/ΓΠ/23-4-2019 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σχετικά με την επικαιροποίηση και τροποποίηση της συγκρότησης του Συμβουλίου της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

14. Τη με αρ. πρωτ. 551 /21/ΓΠ/15-1-2021 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σχετικά με την τροποποίηση της συγκρότησης του Συμβουλίου της Δομής Έρευνας Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως προς το μέλος - εκπρόσωπο της Πολυτεχνικής Σχολής.

15. Την αριθμ. πρωτ. 18273/20/ΓΠ/23-9-2020 (ΑΔΑ: Ψ94Υ469Β7Ξ-ΚΚΔ) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη περί συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Την απόφαση της 12ης/19.02.2021 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας Π.Θ. με την οποία εισηγείται στη Σύγκλητο του Ιδρύματος την έγκριση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για χορήγηση υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

17. Το σχετικό απόσπασμα πρακτικού της 248ης/26-2-2021 τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Θέμα 11.1) με τίτλο: Έγκριση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για χορήγηση υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας΄.

Προκηρύσσει

δέκα (10) θέσεις υποτροφιών χρονικής διάρκειας έως τριών (3) ετών για υποψήφιους διδάκτορες (ΥΔ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για τους οποίους δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους μεταξύ της ημερομηνίας ορισμού τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΥΔ από τη Γενική Συνέλευση ή το αρμόδιο όργανο του εκάστοτε Τμήματος και της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (διάστημα αναφοράς 16/04/2020-15/04/2021).

Προοίμιο:

Η ΔΕΚΑ έχει ως στόχο να υποστηρίζει πολυεπίπεδες ακαδημαϊκές και ερευνητικές δραστηριότητες, για τις οποίες κοινός παρονομαστής είναι η καινοτομία και η αριστεία. Σκοπός της είναι η αναγνώριση και ενίσχυση της Αριστείας, η αύξηση της ερευνητικής ανταγωνιστικότητας του Ιδρύματος, η στόχευση στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και η προαγωγή της παροχής υπηρεσιών προς την κοινωνία και τις επιχειρήσεις σε εξειδικευμένους τομείς.

Οι δράσεις της ΔΕΚΑ αναπτύσσονται σε όλο το φάσμα ερευνητικών και ακαδημαϊκών ενοτήτων που θεραπεύονται από το ΠΘ. Ενδεικτικές δράσεις της αποτελούν η διεπιστημονική προσέγγιση της έρευνας, η ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ εργαστηρίων και ερευνητικών υποδομών του ΠΘ, η ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με άλλους εθνικούς και διεθνείς εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς, η διοργάνωση συνεδρίων, η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς ομάδες - στόχους και στο ευρύ κοινό μέσω της διοργάνωσης ημερίδων, ομιλιών, εκθέσεων, η απονομή βραβείων εξαιρετικής διδασκαλίας, εξαιρετικής επίδοσης φοιτητών και αποφοίτων για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδάκτορες, δημοσιευμένου έργου υψηλής ποιότητας, συνολικής προσφοράς στην επιστήμη, συνολικής προσφοράς στο Ίδρυμα, η ανάληψη ενεργειών για την υλοποίηση προγραμμάτων υποτροφιών για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, προγραμμάτων ενίσχυσης νέων ερευνητών και μεταδιδακτορικής έρευνας (post-doc), προγραμμάτων ενίσχυσης αναγνωρισμένων ερευνητών και η ανάπτυξη της εξωστρέφειας του Ιδρύματος.

Α. Κατανομή των θέσεων υποτροφιών

Οι θέσεις υποτροφιών θα κατανεμηθούν στις ακόλουθες πέντε θεματικές ενότητες (επιστημονικές περιοχές): Α. Επιστήμες Υγείας Β. Επιστήμες Ζωής Γ. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας Δ. Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες Ε. Θετικές Επιστήμες Οι υποψήφιοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη επιλογής της επιστημονικής περιοχής (θεματικής ενότητας) στην οποία θα εντάξουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους, που δεν μπορεί να αλλάξει μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Θα χρηματοδοτούνται τόσες προτάσεις/ενότητα ανάλογα με το πλήθος των υποβληθέντων αιτήσεων/ενότητα ως προς το συνολικό πλήθος των αιτήσεων, με κριτήριο τη βαθμολογία τους (στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα). Η κατανομή των πόρων αποφασίζεται να πραγματοποιηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε σε κάθε ενότητα να χρηματοδοτείται τουλάχιστον μία πρόταση.

Η επιλογή γίνεται βάσει του επιστημονικού τομέα και του επιστημονικού κλάδου όπου εμπίπτει το θέμα της διδακτορικής έρευνας. Καμία αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης δεν είναι εφικτή μετά την υποβολή της αίτησης.

Β. Κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων/ προϋποθέσεις συμμετοχής:

Οι υποψήφιοι διδάκτορες για να επωφεληθούν από την υποτροφία, θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των ακόλουθων κριτηρίων:

1. Να έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) της ημεδαπής.

2. Να είναι εγκατεστημένοι στις Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες αναπτύσσεται το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κατά το χρονικό διάστημα εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής.

3. Να μη χρηματοδοτούνται για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα από οποιαδήποτε πηγή κατά τη διάρκεια της υποτροφίας και να μην λαμβάνουν άλλη αμοιβή από εργασία. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι, σε περίπτωση λήψης της υποτροφίας, δεν θα λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη αμοιβή από εργασία ή άλλη υποτροφία.

4. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης (ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το διάστημα χορήγησης της υποτροφίας).

5. Να μην είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

6. Να έχουν ανακηρυχτεί μετά την 16/04/2020 υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται βεβαίωση έγκρισης εγγραφής ΥΔ από τη Γενική Συνέλευση ή το αρμόδιο όργανο του Τμήματος και ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία ορισμού και το θέμα της διδακτορικής διατριβής).

Οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής θα πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων.

Ειδικοί όροι συμμετοχής:

1. Δεν προβλέπεται η χορήγηση αναστολής κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της υποτροφίας, εκτός, εάν υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγοι, οπότε και αποφασίζει το Συμβούλιο της ΔΕΚΑ Π.Θ.

2. Τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις του υποψηφίου, στο πλαίσιο άλλης Σύμβασης με το Π.Θ., θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία υπογραφής (σε περίπτωση επιλογής) του συμφωνητικού υποτροφίας στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

3. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

4. Όλα τα πεδία της αίτησης καθώς και τα έγγραφα που αναρτώνται (κυρίως σε μορφή pdf) συμπληρώνονται και συντάσσονται αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα.

5. Οι αιτήσεις που δεν είναι ορθώς και πλήρως συμπληρωμένες ως προς όλα τα πεδία ή δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δεν θεωρούνται επιλέξιμες και απορρίπτονται.

6. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ακυρώνει τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί -έστω και εκ των υστέρων - ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις υποψηφιότητας, με την απαίτηση επιστροφής των καταβληθέντων κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης καθώς και το γεγονός ότι - με απόφαση του ΠΘ και κατά πλήρη διακριτική ευχέρειά του – η διαδικασία δύναται να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο. Η υποβολή πρότασης, καθώς και η κατάρτιση και επικύρωση των πινάκων των επιλεγμένων προτάσεων δεν συνεπάγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποχρέωση του ΠΘ να καταρτίσει σύμβαση με τον ενδιαφερόμενο και να του χορηγήσει την υποτροφία. Επίσης, με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι υποψήφιοι αποδέχονται ότι τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα στη διεύθυνση email που έχουν δηλώσει στη φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των νόμιμων συνεπειών και προθεσμιών.

Γ. Προϋπολογισμός και διάρκεια υποτροφίας

Οι πιστώσεις έτους 2021 για τη διάθεση κονδυλίων για τις υποτροφίες ανέρχονται σε ύψος € 100.000 και η διαχείριση πραγματοποιείται μέσω προγράμματος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με Κωδ. έργου 5600.03.05.02. Το μηνιαίο ύψος της υποτροφίας του Υποψήφιου Διδάκτορα (μηνιαία τροφεία) ανέρχεται σε οκτακόσια ευρώ (800€), συμπεριλαμβανομένου τυχόν νόμιμων κρατήσεων. Ειδικότερα ισχύει ότι η διάρκεια των δέκα (10) θέσεων υποτροφιών είναι έως 3 έτη (36 μήνες) από την ημερομηνία έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων. Διατίθεται επίσης το ποσό € 1.200/υπότροφο για την τριετία, είτε για τη συμμετοχή σε εθνικά συνέδρια (400 ανά έτος) ή σε διεθνή συνέδρια (€ 1.200 για τη τριετία). Συνολικό ύψος υποτροφίας € 10.000 ανά έτος και € 30.000 συνολικά για την τριετία.

Δ. Αίτηση υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν χωρίς καμία παράλειψη και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://www.deka.uth.gr/ το αργότερο έως τις 15/04/2021, ειδική Αίτηση που διατίθεται αποκλειστικά στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο. Η Αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά (που αναρτώνται κυρίως σε μορφή αρχείου pdf):

1. Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε ισχύ).

2. Αντίγραφο οποιουδήποτε εγγράφου αποδεικνύει ένα ενεργό ΑΦΜ του υποψηφίου.

3. Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Σε περίπτωση αναβολής, η διάρκεια που θα αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να συμπίπτει ή να υπερβαίνει τη διάρκεια χορήγησης της υποτροφίας. Η προϋπόθεση αυτή θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος κατά την υποβολή των αιτήσεων, δεν διαθέτει αναβολή κατάταξης για όλη τη διάρκεια χορήγησης της υποτροφίας, οφείλει να υποβάλλει μαζί με το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση επιλογής κατά τον χρόνο έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων, θα προσκομίσει πιστοποιητικό στο οποίο θα αναγράφεται αναβολή για χρονικό διάστημα που συμπίπτει ή υπερβαίνει τη διάρκεια της υποτροφίας.

4. Βιογραφικό σημείωμα (έως δύο σελίδες όπου θα καταγράφονται όλοι οι τίτλοι σπουδών με τις αντίστοιχες βαθμολογίες, τυχόν διακρίσεις, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και παρουσιάσεις σε συνέδρια, βραβεία, εμπειρία, γνώση ξένων γλωσσών, άλλα προσόντα).

5. Βασικός Τίτλος Σπουδών (ο βαθμός του πτυχίου συμπληρώνεται στο πεδίο της πλατφόρμας με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων). Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός βασικά πτυχία, δηλώνεται ο βαθμός πτυχίου που είναι σε μεγαλύτερη συνάφεια με το θέμα της διδακτορικής διατριβής. Επίσης, σε περίπτωση απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται η βεβαίωση ισοτιμίας/αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ καθώς και βεβαίωση αντιστοιχίας της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας του αλλοδαπού πτυχίου προς την κλίμακα του 10. Ενδεχόμενη παράλειψη προσκόμισης της βεβαίωσης βαθμολογίας, θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος φέρει τον κατώτατο βαθμό του αντίστοιχου ελληνικού ΑΕΙ και δεν μοριοδοτείται. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που σε πτυχίο της ημεδαπής ή σε βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμολογικής κλίμακας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., δεν αναγράφεται βαθμός με δυο δεκαδικά ψηφία, αλλά μόνον χαρακτηρισμός (Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα κλπ), θα λαμβάνεται ως βαθμός πτυχίου ο κατώτερος βαθμός της κλίμακας του αντίστοιχου χαρακτηρισμού του πτυχίου, ήτοι ο βαθμός 5,00 για το «καλώς», ο βαθμός 6,50 για το «λίαν καλώς» και ο βαθμός 8,50 για το «άριστα».

6. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας από την γραμματεία του Τμήματος χορήγησης του βασικού τίτλου σπουδών.

7. Οποιοσδήποτε άλλος τίτλος σπουδών (π.χ. δεύτερο βασικό πτυχίο ή ΜΔΕ) που κατέχει ο υποψήφιος και αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα μαζί με την αντίστοιχη αναλυτική βαθμολογία. Για τίτλους από ιδρύματα της αλλοδαπής ισχύει ότι και ανωτέρω για το βασικό μοριοδοτούμενο τίτλο σπουδών.

8. Το θέμα και σύνοψη του θέματος της διδακτορικής διατριβής (σύντομη περιγραφή του περιεχομένου και της εξέλιξης της διδακτορικής διατριβής έως δύο σελίδες. Οι βιβλιογραφικές αναφορές δεν συμπεριλαμβάνονται στον περιορισμό των 2 σελίδων.)

9. Επιστολή ενδιαφέροντος/Δήλωση κινήτρων (έως δύο σελίδες).

10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος α) έχει υποβάλει μόνο μία αίτηση β) δεν θα λαμβάνει καμία αμοιβή από εργασία ή άλλη υποτροφία (σε περίπτωση λήψης της υποτροφίας) κατά τη διάρκεια λήψης της υποτροφίας της ΔΕΚΑ και γ) συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα στην τήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται στην αίτηση και αποθηκεύονται σε ψηφιακά και πληροφοριακά συστήματα για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος προγράμματος.

11. Βεβαίωση έγκρισης εγγραφής ΥΔ από τη Γενική Συνέλευση ή το αρμόδιο όργανο του Τμήματος και ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία ορισμού, το θέμα της διδακτορικής διατριβής και τα στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα) του Επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ).

Παραδεκτό της αίτησης: Υποψήφιος/α ο/η οποίος/α δεν θα προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, βάσει του περιεχομένου της αίτησής του και εντός των ορισμένων προθεσμιών, δεν θα αξιολογηθεί. Σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το Ν. 1599/86. Ειδικότερα, όλοι οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να συμπληρώσουν πλήρως και ορθώς όλα τα πεδία της αίτησης και να την αποστείλουν έως τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων. Δεν λαμβάνεται υπόψη αίτηση που θα σταλεί, με οποιονδήποτε άλλο από τον προαναφερόμενο τρόπο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

Οι υποβληθείσες αιτήσεις λαμβάνουν αριθμό υποβολής ο οποίος είναι μοναδικός κωδικός και θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Ε. Διαδικασία και Κριτήρια αξιολόγησης

1. Διαδικασία αξιολόγησης

Η κατανομή των αιτήσεων στις θεματικές ενότητες (επιστημονικές περιοχές) θα βασιστεί στη σχετική δήλωση του υποψήφιου διδάκτορα για την επιστημονική περιοχή της διδακτορικής διατριβής κατά την υποβολή της αίτησης.

Η αξιολόγηση θα γίνει εξατομικευμένα, από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ όλων των βαθμίδων και ομότιμους καθηγητές, Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής, καθώς και από Ερευνητές Α’, Β’ και Γ’ Βαθμίδας που θα οριστούν ανά θεματική ενότητα/επιστημονική περιοχή από το Συμβούλιο της ΔΕΚΑ. Οι αξιολογητές δεν θα ανήκουν με οποιαδήποτε σχέση στο προσωπικό του ΠΘ. Κάθε αίτηση αξιολογείται από τρεις αξιολογητές και η διαδικασία διέπεται από εμπιστευτικότητα.

Στο πρώτο στάδιο, οι αιτήσεις ελέγχονται ως προς την υποβολή όλων των απαιτούμενων στοιχείων και εντύπων, την τήρηση των προϋποθέσεων και περιορισμών της συμμετοχής καθώς και των άλλων οριζόμενων στην παρούσα πρόσκληση, πριν αποσταλούν προς αξιολόγηση. Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις είναι απορριπτέες, ενημερώνονται ατομικά για τον λόγο της απόρριψης.

Σε δεύτερο στάδιο, οι αξιολογητές υποβάλλουν την αξιολόγηση και τη βαθμολογία της κάθε πρότασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η μοριοδότηση των υποψηφίων προκύπτει από το μέσο όρο των μορίων των τριών αξιολογητών. Εάν προκύψει ίσος αριθμός μορίων στην ίδια επιστημονική περιοχή, επιλέγεται ο υποψήφιος που έχει την υψηλότερη μοριοδότηση με σειρά προτεραιότητας στα κριτήρια (Α), (Β), (Γ) και (Δ). Εάν και πάλι προκύψει ισοβαθμία, αποφασίζει το Συμβούλιο της ΔΕΚΑ.

Κάθε αίτηση βαθμολογείται σε κλίμακα 100 μορίων. Η ελάχιστη απαιτούμενη συνολική βαθμολογία είναι 50 μόρια (50% της μέγιστης συνολικής βαθμολογίας). Οι αιτήσεις που συγκεντρώνουν συνολική βαθμολογία χαμηλότερη των 50 μορίων αποκλείονται από τη χρηματοδότηση.

2. Μοριοδότηση των υποψηφίων (κριτήρια)

Η μοριοδότηση των αιτήσεων των υποψηφίων θα γίνει βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

(Α) Βαθμός πτυχίου (0 έως 30 μόρια)

Βαθμός πτυχίου 5 αξιολογείται με 0 μόρια και κάθε επιπρόσθετη μονάδα βαθμού αξιολογείται με 6 μόρια, οπότε βαθμός πτυχίου 10 αξιολογείται με 30 μόρια. Τα δεκαδικά ψηφία στον βαθμό πτυχίου αξιολογούνται ως αντίστοιχα ποσοστά των 6 μορίων.

Ενδεικτικό παράδειγμα:

Βαθμός πτυχίου 5,77: Μόρια = 0 + (0,77 × 6) = 4,62

Βαθμός πτυχίου 6,40: Μόρια = 6 + (0,40 × 6) = 8,40

(Β) Αξιολόγηση Βιογραφικού Υποψηφίου (0 έως 30 μόρια)

Αξιολογούνται οι τυχόν άλλοι τίτλοι σπουδών (εκτός του ως ανωτέρω μοριοδοτούμενου βασικού τίτλου), η αναλυτική βαθμολογία (ιδιαίτερα σε μαθήματα του βασικού πτυχίου που είναι συναφή με το θέμα της διατριβής), διακρίσεις, δημοσιεύσεις, εμπειρία και υπόλοιπα προσόντα του υποψήφιου διδάκτορα.

(Γ) Σύντομη περιγραφή του θέματος και της εξέλιξης της διδακτορικής διατριβής (0 έως 20 μόρια)

(Δ) Επιστολή ενδιαφέροντος/Δήλωση κινήτρων (0 έως 20 μόρια)

ΣΤ. Επιλογή των υποψήφιων υποτρόφων

Μετά το πέρας της αξιολόγησης καταρτίζονται οι πίνακες επιλεγέντων υποψήφιων υποτρόφων, καθώς και οι πίνακες επιλαχόντων υποψηφίων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, ανά επιστημονική περιοχή. Οι εν λόγω πίνακες επικυρώνονται από το αρμόδιο Συμβούλιο της ΔΕΚΑ και στη συνέχεια αποστέλλονται προς έγκριση από τη Σύγκλητο τα αποτελέσματα χορήγησης διδακτορικών υποτροφιών ανά επιστημονική περιοχή (πινάκων επιλεγέντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων υποψήφιων υποτρόφων). Σε συνέχεια, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Π.Θ., οι επιμέρους ανά επιστημονική περιοχή πίνακες επιλεγέντων και επιλαχόντων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, καθώς και οι πίνακες των απορριφθέντων υποψηφίων υποτρόφων (χρησιμοποιώντας τους μοναδικούς αριθμούς υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων). Σε περίπτωση παραίτησης ή διαγραφής υποψηφίων από τους πίνακες, επιλέγεται αντίστοιχος αριθμός επιλαχόντων από την ίδια επιστημονική περιοχή.

Ενστάσεις μπορεί να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο από τους υποψήφιους των οποίων απορρίφθηκαν οι αιτήσεις κατά το πρώτο στάδιο, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου), ή με ταχυμεταφορά (courier) ή με κατάθεση στην γραμματεία της ΔΕΚΑ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την αποστολή της σχετικής ενημερωτικής επιστολής για την απόρριψη της αίτησης. Οι ενστάσεις εξετάζονται από το Συμβούλιο της ΔΕΚΑ και οι ενιστάμενοι υποψήφιοι ενημερώνονται εγγράφως για την απόφαση του Συμβουλίου εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από την λήψη της.

Ένσταση για οποιοδήποτε άλλο θέμα δεν γίνεται αποδεκτή προς εξέταση.

Ζ. Σύναψη και περιεχόμενο της σύμβασης – Παραδοτέα/υποχρεώσεις του υποτρόφου

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η σύναψη σχετικής σύμβασης (ιδιωτικό συμφωνητικό υποτροφίας) με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΠΘ, όπου ορίζονται και εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των υποτρόφων και οι όροι της υποτροφίας που θα χορηγηθεί εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια. Οι συμβάσεις μεταξύ ΠΘ και υποτρόφων θα συναφθούν μετά το πέρας της περιγραφόμενης διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής Υποτρόφων.

Η παραβίαση οιουδήποτε από τους όρους της σύμβασης, άπαντες οι οποίοι συνομολογούνται ουσιώδεις, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, παρέχει στο ΠΘ το δικαίωμα να διακόψει την Υποτροφία. Στην περίπτωση αυτή, ο Υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει στο ΠΘ το συνολικό καταβληθέν ποσό της Υποτροφίας, κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, με την επιφύλαξη παντός άλλου νόμιμου δικαιώματος του ΠΘ. Οτιδήποτε προκύψει κατά την υλοποίηση του προγράμματος υποτροφιών, που δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, θα ρυθμιστεί με σχετική απόφαση του Συμβουλίου της ΔΕΚΑ.

Η καταβολή της υποτροφίας λήγει την ημερομηνία υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής ενώπιον της Επταμελούς Επιτροπής (σε περίπτωση που αυτό συμβεί πριν την συμπλήρωση των 36 μηνών).

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή εγκυμοσύνης είναι δυνατή η αναστολή χορήγησης της υποτροφίας για χρονικό διάστημα 1-12 μηνών. Στην περίπτωση αυτή, η υποτροφία παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα. Το αίτημα υποβάλλεται τεκμηριωμένα προς το Συμβούλιο της ΔΕΚΑ για την λήψη σχετικής απόφασης.

Ενδιάμεσα παραδοτέα είναι οι ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων (ενδιάμεσες εκθέσεις προόδου) που συντάσσονται και υπογράφονται από τον υπότροφο και την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή. Από την έγκαιρη κατάθεση, εξαρτάται η απρόσκοπτη καταβολή της υποτροφίας.

Με τη λήξη της τριετούς υποτροφίας και εντός εξαμήνου, ο υπότροφος οφείλει να καταθέσει συνολική έκθεση πεπραγμένων που θα συνοδεύεται από βεβαίωση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής είτε για την επιτυχή ολοκλήρωση της πειραματικής/ερευνητικής εργασίας και την δυνατότητα συγγραφής της διατριβής είτε για την αίτηση ορισμού Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής κρίσης της διδακτορικής διατριβής.

Τελικά παραδοτέα θα είναι μία πρωτότυπη δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με πρώτο συγγραφέα τον υπότροφο και η βεβαίωση επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής ενώπιον της Επταμελούς Επιτροπής ή αντίγραφου τίτλου αναγόρευσης σε διδάκτορα (συνοδευόμενα από αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής), εντός ενός έτους από τη λήξη της υποτροφίας, με ρητή υποχρέωση επιστροφής των τροφείων σε αντίθετη περίπτωση (πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας).

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση υποτροφιών που απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες του Ιδρύματος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΚΑ, του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Π.Θ. και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, παρέχονται από τη Γραμματεία της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γιαννιτσών & Λαχανά, 38334, Παλαιά Βόλου) καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα του 2421006429, καθώς και στo e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων παρέχεται στο τηλ. 2421006441 (ή μέσω του email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Η Πρόεδρος της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) Π.Θ.

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιωάννα Λαλιώτου

Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης

Επισυναπτόμενα Αρχεία

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών