Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 ΕΚΠΑ: 15 υποτροφίες Θεωρητικών Επιστημών για τον κορονοϊό

ΕΚΠΑ: 15 υποτροφίες Θεωρητικών Επιστημών για τον κορονοϊό

15 υποτροφίες θεωρητικών επιστημών προς υποψήφιους διδάκτορες - Έρευνες σχετικά με τις επιπτώσεις του κορονοϊού.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει 15 υποτροφίες θεωρητικών επιστημών, σχετιζόμενες με τις επιπτώσεις του κορονοϊού.

Είσαι Πρωτοετής; Μείνετε Συντονισμένοι στα «Φοιτητικά Νέα» καθώς μέσα από την ροή ειδήσεων της αρχικής σελίδας foititikanea.gr θα σας ενημερώσουν για την διαδικασία έκδοσης φοιτητικού πάσου, φοιτητικών συγγραμμάτων, δωρεάν σίτισης, δωρεάν στέγασης, φοιτητικών επιδομάτων, διαδικασία μετεγγραφών κτλ. Συντονίσου στην κεντρική σελίδα ενημέρωσης των φοιτητών στο facebook Φοιτητικά Νέα - Foititikanea.gr για να ενημερώνεσαι για τα σημαντικότερα νέα που σε αφορούν και για όλα τα τελευταία νέα στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom.


Στόχος της προκήρυξης είναι η επιστημονική υποστήριξη της έρευνας διαφόρων επιστημονικών πεδίων που αφορούν στις επιπτώσεις της πανδημίας COVID 19.

Η απόδοση των δεκαπέντε υποτροφιών θα πραγματοποιηθεί από τα περιουσιακά διαθέσιμα του Ε.Λ.Κ.Ε  με σκοπό την εκπόνηση ερευνητικών μελετών έως 31.12.2021 από υποψήφιους διδάκτορες.

Οι 15 θέσεις κατανέμονται ως εξής:

Το ύψος της υποτροφίας του Υποψήφιου Διδάκτορα ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€) από το οποίο το 60% θα δοθεί κατά τη διάρκεια του έργου και το υπόλοιπο 40% με την αποδοχή των παραδοτέων.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αναλυτικά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (για υποβολή πρότασης για την χορήγηση υποτροφιών)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 16769 και τίτλο «Χορήγηση 15 υποτροφιών θεωρητικών επιστημών σχετιζόμενες με τις επιπτώσεις του κορωνοϊού», το οποίο χρηματοδοτείται από τα περιουσιακά διαθέσιμα του ΕΛΚΕ και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, Καθηγητής κ. Νικόλαος Βούλγαρης

ΚΑΛΕΙ

Τους/ις ενδιαφερόμενους/ες υποψήφιους/ες διδάκτορες, οι οποίοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 16769 και τίτλο «Χορήγηση 15 υποτροφιών θεωρητικών επιστημών σχετιζόμενες με τις επιπτώσεις του κορωνοϊού» σύμφωνα με τα ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης και όρους που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

Α. Σκοπός

Στόχος της παρούσας Πρόσκλησης είναι η επιστημονική υποστήριξη της έρευνας διαφόρων επιστημονικών πεδίων που αφορούν στις επιπτώσεις της πανδημίας COVID 19 σύμφωνα με τις ως άνω αποφάσεις της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέσω της χορήγησης υποτροφιών.

Η απόδοση των δεκαπέντε (15) υποτροφιών θα πραγματοποιηθεί από τα περιουσιακά διαθέσιμα του Ε.Λ.Κ.Ε βάσει της παρ. 8, αρθρ. 59 του ν. 4485/2017,. με σκοπό την εκπόνηση ερευνητικών μελετών έως 31.12.2021 από υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίες θα  αφορούν στις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19,. και θα αποτελούν τμήμα της διατριβής τους ή θα σχετίζονται με τα ερευνητικά της αποτελέσματα.

Η κατανομή των δεκαπέντε (15) προς απόδοση υποτροφιών ανά Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. διαμορφώνεται ως εξής:

Β. Διάρκεια και ύψος υποτροφίας

Η συνολική δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. Το ύψος της υποτροφίας του Υποψήφιου Διδάκτορα ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€) από το οποίο το 60% θα δοθεί κατά τη διάρκεια του έργου και το υπόλοιπο 40% με την αποδοχή των παραδοτέων. Η διάρκεια χορήγησης των υποτροφιών δύναται να ανέλθει έως τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να χορηγηθεί υποτροφία μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής.

Γ. Προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων

Οι όροι και προϋποθέσεις για το δικαίωμα υποψηφιότητας στην παρούσα Προκήρυξη, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται σωρευτικά και επί ποινή αποκλεισμού είναι οι κάτωθι:

 1. Να μην έχουν παρέλθει περισσότερα από τρία (3) έτη από τις 31.12 του έτους απόκτησης του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
 2. Να είναι ΥΔ κατά την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης της Συγκλήτου της συνεδρίασης της 30ης-4-2020 (ΑΔΑ: ΩΣΦ246ΨΖ2Ν-Ν5Π).
 3. Να μην έχουν παρέλθει περισσότεροι από 24 μήνες από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες έχουν γίνει δεκτοί/ές για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής χωρίς να έχει οριστεί η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δεν είναι επιλέξιμοι/ες.
 4. Να μην λαμβάνουν καμιά άλλη υποτροφία (π.χ. Ι.Κ.Υ., ΕΛΙΔΕΚ) στο πλαίσιο εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής.
 5. Να μην είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, στο γνωστικό αντικείμενο ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών σε οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 6. Να μην ανήκουν στο προσωπικό του ΑΕΙ (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και ΙΔΑΧ) ενώ δεν αποκλείονται απασχολούμενοι δυνάμει σχέσης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή δυνάμει σύμβασης μίσθωσης έργου.
 7. Να έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
 8. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας.

Δ. Αιτήσεις Υποψηφίων και συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και απαραιτήτως συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού από τα κάτωθι δικαιολογητικά :

 • Αίτηση (όπως στο Παράρτημα Ι)
 • Ερευνητική πρόταση [Περιγραφή – Παραδοτέα (π.χ. αυτοτελής έκδοση, δημοσιεύσεις σε ξένο ή ελληνικό περιοδικό με κριτές, ψηφιακό υλικό για τις τέχνες, παρουσίαση σε συνέδριο με κριτές) - Σχέση με τη διατριβή ή τα αποτελέσματά της]
 • Βιογραφικό σημείωμα (στο οποίο θα επισυνάπτονται και τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις του υποψηφίου).
 • Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών.
 • Θέμα διδακτορικής διατριβής: Τίτλος, Επιστημονική Περιοχή και σύνοψη (abstract) της έρευνας στο πλαίσιο της Διδακτορικής Διατριβής.
 • Βεβαίωση μέλους ΔΕΠ από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει ξεκινήσει, υπό την επίβλεψή του, την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
 • Βεβαίωση    από   την   Γραμματεία του   Τμήματος της   σύνθεσης της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της Διδακτορικής Διατριβής.
 • Έκθεση προόδου της Διδακτορικής Διατριβής μέχρι την υποβολή της αίτησης
 • Υπεύθυνη δήλωση του Υποψηφίου ότι:

α) έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,

β) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας,

γ) συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα στην τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην αίτηση και τηρούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στον ΕΛΚΕ του Ε.Κ.Π.Α., με σκοπό την αξιολόγηση των υποψηφίων και την επιλογή των υποτρόφων, την κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων και την πληρωμή των υποτροφιών,

 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες υποψηφίους. Σε περίπτωση αναβολής, η διάρκεια θα πρέπει να υπερβαίνει τη διάρκεια της υποτροφίας. Σε περίπτωση που η διάρκεια που αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 ότι πληροί τις οριζόμενες από τον ν. 3421/2005 (ΦΕΚ τ. Α΄ 302/13-12-2005) προϋποθέσεις χορήγησης αναβολής για τη συνολική διάρκεια της υποτροφίας.

Ε. Διαδικασία υποβολής προτάσεων

Η υποβολή της πρότασης και των λοιπών δικαιολογητικών των υποψήφιων ενδιαφερομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, και συγκεκριμένα μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ο/η κάθε υποψήφιος/α στο email δηλώνει ως θέμα: «Υποβολή πρόσκλησης για την απόδοση υποτροφίας» και στο σώμα του email αναγράφει το ακόλουθο μήνυμα:

Πρόταση του κου /κας ……………….

στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 41287/2020 πρόσκλησης για την απόδοση υποτροφίας για

το έργο με Κ.Ε. 16769

Στο μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται ως συνημμένα τρία αρχεία σε μορφή (pdf):

α) η πρόταση που επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα Ι,

β υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι o/η υποψήφιος/α πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και τα αρχεία που αποστέλλει είναι αντίγραφα των πρωτότυπων που έχει στην κατοχή του/της, ενώ το περιεχόμενο αυτών είναι αληθές και ακριβές.

γ) ενιαίο αρχείο το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της

υποψηφίου/ας, αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου της ταυτότητας του/της υποψηφίου/ας, αντίγραφα πτυχίων, δικαιολογητικών, βεβαιώσεων, συστατικών επιστολών και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο κατά την αξιολόγηση των υποψήφιων προς απόδειξη των προσόντων τους σύμφωνα με τα απαιτούμενα κριτήρια - προσόντα στην παρούσα πρόσκληση.

Η πρόταση (α) και η υπεύθυνη δήλωση (β) πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες από τον/την υποψήφιο/α με την χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής, άλλως να είναι πρωτότυπα υπογεγραμμένες και να αποστέλλονται ως σκαναρισμένα αρχεία. Το email αποστέλλεται αποκλειστικά από το email του/της υποψηφίου/ας που έχει δηλωθεί ως  στοιχεία επικοινωνίας τόσο στην πρόταση, όσο και στην υπεύθυνη δήλωση που αποστέλλεται.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης ορίζεται η 25η Ιανουαρίου 2021.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες έχουν αποσταλεί στο email

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα 15:00.

Απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες και δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής:

 1. Οι αιτήσεις υποψηφίων οι οποίες δεν θα υποβληθούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία ή είναι εκπρόθεσμες.
 2. Οι αιτήσεις υποψηφίων οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας υποψηφίων.
 3. Οι αιτήσεις υποψηφίων οι οποίες δεν είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΣΤ. Κριτήρια αξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης που θα εξετασθούν από την Επιστημονική Επιτροπή, η οποία θα διενεργήσει την αξιολόγηση των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα :

 • Η πληρότητα και η σαφήνεια της ερευνητικής πρότασης που θα υποβληθεί. 30%
 • Η επιστημονική ποιότητα και πρωτοτυπία της ερευνητικής πρότασης. 30%
 • Η αξιολόγηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του/ης Υποψηφίου/ας μέχρι την υποβολή της πρότασης. 30%
 • Λοιπά στοιχεία, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου ή τα συνυποβαλλόμενα προσκομιζόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά όπως ενδεικτικά, εμπειρία, διεθνές προφίλ, τα οποία σχετίζονται με το ερευνητικό και επιστημονικό έργο κάθε υποψηφίου. 10%

Ζ. Αποτελέσματα αξιολόγησης

Η Επιστημονική Επιτροπή αξιολογεί τους υποψηφίους και δύναται να ζητήσει και τη συνδρομή εξωτερικών αξιολογητών, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Εν συνεχεία, η

Επιστημονική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης ανά Σχολή, το οποίο εμπεριέχει τους ακόλουθες πίνακες :

α) Πίνακας κατάταξης επιτυχόντων με βαθμολογία ανά κριτήριο,

β) Πίνακας κατάταξης επιλαχόντων με βαθμολογία ανά κριτήριο και

γ) Πίνακας αποκλειόμενων υποψηφίων από τη διαδικασία αξιολόγησης με αναφορά του λόγου αποκλεισμού τους,

Το πρακτικό υποβάλλεται προς έγκριση στο αρμόδιο όργανο του ΕΛΚΕ και οι πίνακες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η. Υποχρεώσεις υποτρόφων

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες θα υποβάλλουν έκθεση προόδου κάθε εξάμηνο, η οποία θα υπογράφεται τόσο από τον υποψήφιο διδάκτορα, όσο και από το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ. Σε περίπτωση μη προσκόμισης σχετικής έκθεσης προόδου υφίσταται σπουδαίος λόγος για τη διακοπή της χορήγησης της υποτροφίας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών