Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Προκήρυξη ΕΛ.ΔΙ.Ε.Κ για την υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων

Προκήρυξη ΕΛ.ΔΙ.Ε.Κ για την υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων

Προκήρυξη Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΔΙ.Ε.Κ.) για την υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα.

H δράση αυτή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αποσκοπεί στη χρηματοδότηση Υποψηφίων Διδακτόρων για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) στην Ελλάδα.

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


Έναρξη Υποβολών: 20.10.2020, 12:00 (ώρα Ελλάδας)
Λήξη Υποβολών: 20.11.2020, 17:00 (ώρα Ελλάδας)

Την ενημερωτική σελίδα με όλες τις προκηρύξεις διδακτορικών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Δείτε τον Κατάλογο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων σχετικών με την 3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες:

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

σχετικά με την

3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

(Απόφαση με Α.Π. 29304/27.10.2020 του Διευθυντή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ΑΔΑ: ΩΡΝΤ46Μ77Γ-4Ι0) 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α. Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Ερώτηση 1: Ποιοι/ες δύνανται να υποβάλουν Αίτηση στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες»;

Αίτηση δύνανται να υποβάλουν Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες (ΥΔ), οι οποίοι/ες εκπονούν την διδακτορική τους διατριβή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) της Χώρας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/2017) και του Ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α΄/2003), αντίστοιχα.

Ερώτηση 2: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να είναι επιλέξιμη η Αίτηση;

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να είναι επιλέξιμη η Αίτηση για χορήγηση υποτροφίας είναι οι κάτωθι:

  • Να μην έχουν παρέλθει περισσότεροι από 18 μήνες από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής των Αιτήσεων.
  • Να μην έχουν παρέλθει περισσότερα από τρία (3) έτη από το έτος απόκτησης του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και περισσότερα από επτά (7) έτη από το έτος απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών.
  • Να μην είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιονδήποτε επιστημονικό τομέα.
  • Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης.
  • Να έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Οι ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά.

Ερώτηση 3: Τι ισχύει σχετικά με την προϋπόθεση περί αποφυγής διπλής χρηματοδότησης;

Σύμφωνα με την 1η Τροποποίηση της Προκήρυξης, οι ΥΔ δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα (για το σύνολο ή και για τμήμα αυτής) από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) κατά τη διάρκεια καταβολής της υποτροφίας. Εξαιρείται η περίπτωση χρηματοδότησης του/της ΥΔ από προγράμματα κινητικότητας για πραγματοποίηση έρευνας στο εξωτερικό διάρκειας έως έξι (6) μήνες.

Ερώτηση 4: Ποιο είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα που δύναται να έχει παρέλθει από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του/της ΥΔ κατά την ημερομηνία έναρξης των υποβολών (20.10.2020), προκειμένου να είναι επιλέξιμη η Αίτηση;

Το χρονικό διάστημα μεταξύ ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και της έναρξης των υποβολών δεν δύναται να υπερβαίνει τους 18 μήνες. Ειδικότερα, επιλέξιμοι είναι οι ΥΔ των οποίων η

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει οριστεί από τις 20.04.2019 και μετά.

Ερώτηση 5: Δύναται να υποβάλει Αίτηση ΥΔ ο/η οποίος/α έχει γίνει δεκτός/ή για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής από το οικείο Τμήμα αλλά εκκρεμεί ο ορισμός της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του;

Όχι. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή Αίτησης στο πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης είναι να έχει οριστεί η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή του/της ΥΔ.

Ερώτηση 6: Πώς υπολογίζεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος από τη λήψη των τίτλων σπουδών προκειμένου να είναι επιλέξιμη η Αίτηση;

Σύμφωνα με την Προκήρυξη, για να είναι επιλέξιμη η Αίτηση, θα πρέπει να μην έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από τις 31.12 του έτους απόκτησης του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και περισσότερα από επτά

(7) έτη από τις 31.12 του έτους απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών. Συνεπώς, επιλέξιμοι είναι οι ΥΔ οι οποίοι/ες έχουν λάβει βασικό τίτλο σπουδών από την 01.01.2013 και μετά, και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από την 01.01.2017 και μετά, με την επιφύλαξη τυχόν παράτασης των ως άνω χρονικών διαστημάτων λόγω στρατιωτικής θητείας ή κύησης, όπως προβλέπεται αναλυτικά στην Προκήρυξη.

Ερώτηση 7: Πώς υπολογίζεται η προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου χρόνου από τη λήψη των τίτλων σπουδών λόγω στρατιωτική θητείας ή κύησης;

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος από τη λήψη των τίτλων σπουδών προσαυξάνει λόγω στρατιωτικής θητείας ή κύησης ως ακολούθως:

Αν ο ΥΔ υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία μετά τη λήψη του βασικού αλλά πριν τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, τότε προσαυξάνει αναλόγως ο χρόνος που έχει παρέλθει από τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών (7 έτη). Αν ο ΥΔ υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία μετά τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, τότε προσαυξάνουν αναλόγως και τα δύο χρονικά διαστήματα από τη λήψη των τίτλων σπουδών (7 και 3 έτη, αντίστοιχα). Κατ’ αντιστοιχία, το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες υποψήφιες που έχουν κυοφορήσει μετά την κτήση του βασικού ή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Επομένως, για τον υπολογισμό του μέγιστου επιτρεπόμενου χρόνου από τη λήψη των τίτλων σπουδών θα πρέπει να προστεθεί το αντίστοιχο χρονικό διάστημα (κύησης ή στρατιωτικής θητείας) στις 31.12. του έτους κτήσης του/των τίτλου/ων σπουδών.

Ερώτηση 8: Τι ισχύει στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί αναστολή εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής;

Αν, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του/της οικείου/ας Τμήματος/Σχολής όπου εκπονείται η διδακτορική διατριβή, το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν συνυπολογίζεται στο συνολικό χρόνο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, τότε το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν θα ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό του μέγιστου χρόνου από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (18 μήνες). Σε κάθε περίπτωση, οι ΥΔ οι οποίοι υπάγονται σε αυτό το καθεστώς θα πρέπει να υποβάλουν σχετική βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής, στην οποία να αναφέρεται ρητά αν σύμφωνα με τον οικείο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών το χρονικό διάστημα αναστολής συνυπολογίζεται ή όχι στο χρόνο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Επιπλέον, κατά την έκδοση της Απόφασης Χορήγησης Υποτροφίας η εν λόγω αναστολή θα πρέπει είτε να έχει λήξει είτε να έχει διακοπεί.

Ερώτηση 9: Τι ισχύει σχετικά με την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων των ανδρών υποψηφίων;

Προϋπόθεση για να χορηγηθεί η υποτροφία σε άνδρες υποψηφίους είναι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης.

Επισημαίνεται ότι η προϋπόθεση αυτή θα πρέπει να πληρούται κατά τον χρόνο έκδοσης της Απόφασης Χορήγησης Υποτροφίας και να ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια καταβολής της υποτροφίας.

Ερώτηση 10: Αν κάποιος/α ΥΔ έχει γίνει δεκτός/ή κατ’ εξαίρεση ως ΥΔ, χωρίς να έχει λάβει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μπορεί να υποβάλει Αίτηση;

Ναι, όσοι και όσες έχουν γίνει δεκτοί κατ’ εξαίρεση ως ΥΔ, χωρίς να έχουν στην κατοχή τους μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μπορούν να υποβάλουν Αίτηση για χορήγηση υποτροφίας.

Ερώτηση 11: Τι ισχύει για τον Ενιαίο και Αδιάσπαστο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (ΕΑΤΣΜΕ);

Στην περίπτωση κατόχων ΕΑΤΣΜΕ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχουν παρέλθει περισσότερα από επτά (7) έτη από τις 31.12 του έτους κτήσης του τίτλου σπουδών.

Ερώτηση 12: Μπορεί να υποβάλει Αίτηση ΥΔ εργαζόμενος/η στον δημόσιο τομέα που έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει για την εκπόνηση της διδακτορικής του/της διατριβής άδεια άνευ αποδοχών;

Όχι, σύμφωνα με την Προκήρυξη, κρίσιμη είναι η μη ύπαρξη σχέσης εργασίας με το Ελληνικό Δημόσιο ή με φορέα του δημοσίου τομέα και όχι η πραγματική ή μη απασχόληση ή η λήψη αμοιβής ή μισθού από αυτούς τους φορείς ή από το Ελληνικό Δημόσιο.

Ερώτηση 13: Μπορεί να υποβάλει Αίτηση ΥΔ ο/η οποίος/α απασχολείται ως ελεύθερος/η επαγγελματίας;

Η Προκήρυξη δεν θέτει κάποιον σχετικό περιορισμό. Σε κάθε περίπτωση, ομοίως σύμφωνα με την Προκήρυξη, τα συνολικά φορολογητέα εισοδήματα του ΥΔ από κάθε είδους απασχόληση (μισθωτή εργασία ή επιχειρηματική δραστηριότητα) μαζί με το ποσό της υποτροφίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν αθροιστικά τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€).

Ερώτηση 14: Μπορεί να υποβάλει Αίτηση ΥΔ που συμμετέχει σε ερευνητικό έργο ως αμειβόμενο μέλος;

Η Προκήρυξη δεν θέτει κάποιον περιορισμό σε σχέση με τη συμμετοχή των ΥΔ σε ερευνητικά έργα, υπό την προϋπόθεση της αυστηρής τήρησης της αποφυγής διπλής χρηματοδότησης για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής. Σε κάθε περίπτωση, ομοίως σύμφωνα με την Προκήρυξη, τα συνολικά φορολογητέα εισοδήματα του ΥΔ από κάθε είδους απασχόληση (μισθωτή εργασία ή επιχειρηματική δραστηριότητα) μαζί με το ποσό της υποτροφίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν αθροιστικά τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€).

Ερώτηση 15: Δικαιούται να υποβάλει Αίτηση ΥΔ που λαμβάνει επίδομα ανεργίας;

Ναι, ΥΔ που λαμβάνει επίδομα ανεργίας δικαιούται να υποβάλει Αίτηση. Ωστόσο, σε περίπτωση έγκρισης της αίτησής του/της και προκειμένου ο/η ΥΔ να λάβει την υποτροφία, θα πρέπει να διακοπεί η χορήγηση του επιδόματος.

Ερώτηση 16: Στην υποτροφία περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές;

Το ποσό που χορηγείται είναι αμιγώς υποτροφία και το Ίδρυμα δεν υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών οποιουδήποτε είδους στους δικαιούχους της υποτροφίας. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Β. Διάρκεια Υποτροφίας

Ερώτηση 1: Πώς υπολογίζεται η μέγιστη διάρκεια χρηματοδότησης/χορήγησης υποτροφίας;

Σύμφωνα με την Προκήρυξη, η διάρκεια της Υποτροφίας δύναται να είναι από 12 έως 36 μήνες και καθορίζεται από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του/της ΥΔ. Ειδικότερα, η συνολική διάρκεια της υποτροφίας δεν δύναται να υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Ερώτηση 2: Τι ισχύει για τον χρόνο αξιολόγησης των Αιτήσεων; Πώς επηρεάζει τη συνολική διάρκεια της υποτροφίας;

Ο χρόνος αξιολόγησης συνυπολογίζεται στη συνολική διάρκεια της υποτροφίας. Εάν π.χ. ο/η ΥΔ αιτηθεί 36 μήνες υποτροφίας και η αξιολόγηση διαρκέσει 6 μήνες, τότε η συνολική διάρκεια της υποτροφίας θα είναι 30 μήνες. Σε κάθε περίπτωση, ο/η ΥΔ θα δύναται να αιτηθεί παράταση στη διάρκεια χορήγησης της υποτροφίας ίσης, κατά μέγιστον, με το χρονικό διάστημα που διήρκησε η αξιολόγηση.

Γ. Υποβολή Αιτήσεων

Ερώτηση1: Ποιος είναι αρμόδιος/α για την υποβολήτης Αίτησης στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.;

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, αποκλειστικά αρμόδιος/α για την υποβολή της Αίτησης στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ (https://hfri.grnet.gr/) είναι ο ίδιος/η ίδια ο/η ΥΔ. Η Αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του N. 1599/1986 για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται και του περιεχομένου των εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.

Ερώτηση 2: Τι ισχύει σχετικά με την επιλογή Επιστημονικής Περιοχής;

Η επιλογή Επιστημονικής Περιοχής γίνεται βάσει του επιστημονικού πεδίου στο οποίο εμπίπτει το θέμα της διατριβής. Οι ΥΔ είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επιλογή της Επιστημονικής Περιοχής στην οποία θα υποβάλουν την Αίτησή τους και αλλαγή της Επιστημονικής Περιοχής μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής ή/και η μεταφορά Αίτησης από μια Επιστημονική Περιοχή σε άλλη κατά την αξιολόγηση δεν είναι δυνατή.

Ερώτηση 3: Τι ισχύει στην περίπτωση που κατά την υποβολή των Αιτήσεων δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη ο προσωρινός τίτλος της διδακτορικής διατριβής του/της ΥΔ;

Σε αυτή την περίπτωση, ο/η ΥΔ θα δηλώσει στην Αίτησή του τον προσωρινό τίτλο και θα υποβάλει στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. τον οριστικό τίτλο της διατριβής μόλις αυτός οριστεί.

Ερώτηση 4: Πώς γίνεται η βαθμολόγηση του βασικού τίτλου σπουδών;

Η μοριοδότηση του βασικού τίτλου σπουδών αποδίδει το βαθμό πτυχίου με ακρίβεια δύο δεκαδικών. Ο/Η ΥΔ θα πρέπει να συμπληρώσει στην πλατφόρμα τον αντίστοιχο βαθμό και να υποβάλει αντίγραφο του τίτλου σπουδών στο οποίο να αναγράφεται ο τελικός βαθμός με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό, θα πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό (με δύο δεκαδικά ψηφία), διαφορετικά θα θεωρείται ότι ο τίτλος φέρει την κατώτερη βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε μία αξιολογική κλίμακα (Άριστα 8,5 – Πολύ καλά 6,5 – Καλά 5). Σε περίπτωση που ο βαθμός τίτλου δεν προκύπτει ούτε από αξιολογικό χαρακτηρισμό, θα θεωρείται ότι φέρει το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (5,00).

Ερώτηση 5: Τι ισχύει σε περίπτωση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής;

Σε περίπτωση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής δεν είναι απαραίτητο να προσκομιστεί βεβαίωση ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., καθώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Ν. 4485/2017 αυτό ελέγχεται κατά τη διαδικασία επιλογής του/της ΥΔ από το οικείο Τμήμα/την οικεία Σχολή ΑΕΙ. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να βαθμολογηθεί το κριτήριο 1Α (Βαθμός πτυχίου), θα πρέπει να συμπληρωθεί στο σχετικό πεδίο στην πλατφόρμα η βαθμολογική αντιστοιχία των ως άνω τίτλων σπουδών και να υποβληθεί βεβαίωση αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή/και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αντιστοιχία βαθμού ή αξιολογικής κλίμακας, το σχετικό πεδίο στην πλατφόρμα δεν συμπληρώνεται και οι σχετικοί τίτλοι θα μοριοδοτούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης κατόπιν αντιστοίχισης του βαθμού του αλλοδαπού τίτλου στην ελληνική δεκάβαθμη κλίμακα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Ερώτηση 6: Θα υπάρχουν διαθέσιμα πρότυπα έγγραφα για την υποβολή;

Πρότυπα έγγραφα για την υποβολή έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα υποβολής.

Ερώτηση 7: Σε περίπτωση που η γλώσσα σύνταξης της διδακτορικής διατριβής δεν είναι η ελληνική, είναι δυνατή η σύνταξη της Αίτησης σε άλλη γλώσσα;

Σύμφωνα με την Προκήρυξη, η γλώσσα σύνταξης της Αίτησης είναι αποκλειστικά η ελληνική. Κατ’ εξαίρεση, ΥΔ που συγγράφουν τη διατριβή τους σε άλλη γλώσσα μπορούν να συμπληρώσουν το τμήμα της Αίτησης που αφορά το θέμα της διδακτορικής διατριβής (τίτλος, περίληψη, εκτεταμένη σύνοψη) στη γλώσσα σύνταξης της διατριβής. Η συγγραφή της διατριβής σε άλλη γλώσσα (εκτός της ελληνικής) τεκμηριώνεται διά της υποβολής στην πλατφόρμα είτε της σχετικής εγκριτικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος είτε της Υπεύθυνης Δήλωσης του/της ΥΔ περί της γλώσσας συγγραφής της διατριβής.

Ερώτηση 8: Ποια δικαιολογητικά (σε μορφή .pdf) πρέπει να υποβληθούν στην πλατφόρμα υποβολής προκειμένου να θεωρείται πλήρης η Αίτηση;

Εκτός από το βιογραφικό σημείωμα του/της ΥΔ, τη δήλωση κινήτρων, την παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής και τα λοιπά έγγραφα που αναφέρονται στο Τμήμα Β (Επιστημονικό Προφίλ ΥΔ και θέμα διατριβής [Β1 και Β2]) και περιγράφονται αναλυτικά στο κείμενο της Προκήρυξης, για να θεωρείται πλήρης η Αίτηση, θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά σε μορφή .pdf τα κάτωθι έγγραφα: Α. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (βασικός και μεταπτυχιακός) ή/και βαθμολογική αντιστοιχία Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (αν εφαρμόζεται)

Β. Βεβαίωση από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος περί ορισμού Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Γ. Έγκριση Γ.Σ.Ε.Σ. για συγγραφή της διατριβής σε άλλη γλώσσα (για ΥΔ που έχουν έγκριση Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος για συγγραφή της διατριβής τους σε άλλη γλώσσα).

Δ. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (για άνδρες υποψήφιους).

Ε. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (για γυναίκες υποψήφιες που δικαιούνται προσαύξηση μέγιστου χρόνου λόγω κυοφορίας).

Ερώτηση 9: Τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής θα πρέπει να είναι επικυρωμένα;

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αποδέχεται την υποβολή απλών, ευανάγνωστων αντιγράφων των πρωτότυπων τίτλων Σπουδών που έχουν εκδοθεί από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής. Το ίδιο ισχύει και για τους τίτλους σπουδών της αλλοδαπής, εφόσον τα αντίγραφα έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών