Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στον τομέα της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Φιλολογίας

Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στον τομέα της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Φιλολογίας

Υποτροφίες:  Προκήρυξη μίας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στην αλλοδαπή στον τομέα της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Φιλολογίας εις μνήμην του αείμνηστου Προέδρου του Συλλόγου Κωνσταντίνου Α. Μανάφη.

Ο Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, σύμφωνα με την από 6/12/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγησης μιας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές (Master), στον τομέα της Βυζαντινής ή/και Μεταβυζαντινής Φιλολογίας, σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, εις μνήμην του αειμνήστου Προέδρου του Συλλόγου Ομότ. Καθηγητή Βυζαντινής Φιλολογίας Κωνσταντίνου Α. Μανάφη. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 9 Μαΐου 2022.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (MASTER) ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΜΑΝΑΦΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-23

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 9 Μαΐου 2022

Ο Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, σύμφωνα με την από 6/12/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, προκηρύσσει πρόγραμ- μα χορήγησης μιας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές (Master), στον τομέα της Βυζαντινής ή/και Μεταβυζαντινής Φιλολογίας, σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, εις μνήμην του αειμνήστου Προέδρου του Συλλόγου Ομότ. Καθη- γητή Βυζαντινής Φιλολογίας Κωνσταντίνου Α. Μανάφη.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι κατωτέρω:

α) Οι υποψήφιοι να έχουν ελληνική ιθαγένεια,

β) Οι υποψήφιοι να είναι πτυχιούχοι Φιλοσοφικών ή Ανθρωπιστικών Σχολών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, χωρίς περιορισμό ηλικίας,

γ) Ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων πρέπει να είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»,

δ) Το ατομικό συνολικό εισόδημα του υποψηφίου να μην υπερβαίνει τις 15.000,00€, ενώ το οικογενειακό συνολικό εισόδημα (γονέων) σε περιπτώσεις προστατευόμενων μελών, να μην υπερβαίνει τις 30.000,00€. Σε περίπτωση έγγαμων υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό συνολικό εισόδημα του υποψηφίου, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει 30.000,00€. Σημειώνεται ότι το συνολικό εισόδημα προκύπτει αφού προστεθούν και τα αυτοτελώς φο- ρολογούμενα εισοδήματα κτλ, καθώς και τα απαλλασσόμενα του φόρου εισο- δήματα.

ε) Η υποτροφία χορηγείται μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης σε ανώτατο ή ισότιμο ίδρυμα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ από- στάσεως δεν γίνονται δεκτές.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν στον Σύλλογο προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων (Π. Κυριακού 24 & Κοτυαίου 2, 11521, Αθήνα), το αργό- τερο έως τις 9 Μαΐου 2022, αίτηση, η οποία πρέπει να συνοδεύεται απαραι- τήτως από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας δύο όψεων, ή διαβατηρίου (σε ισχύ) καθώς και οποιουδήποτε άλλου δημοσίου εγγράφου που αποδεικνύει την ελληνική ιθαγένεια του υποψηφίου.
  2. Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
  3. Αντίγραφο πτυχίου ανωτάτου ιδρύματος της ημεδαπής, με βαθμό τουλά- χιστον «Λίαν Καλώς», συνοδευόμενο και από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, από το οποίο προκύπτει ο βαθμός του πτυχίου του υποψηφίου (με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων).
  4. Συστατική επιστολή Καθηγητή ή Ομότ. Καθηγητή του ανωτάτου εκπαι- δευτικού ιδρύματος στο οποίο σπούδασε ο υποψήφιος.
  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι: α) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή, β) δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές.
  6. Για τους άνδρες υποψηφίους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώ- σεις ή απαλλάχθηκαν νόμιμα από αυτές ή έχουν τύχει αναβολής. Η διάρκεια της αναβολής που θα αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό πρέπει να συμπίπτει ή να υπερβαίνει τη διάρκεια ολοκλήρωσης του προγράμματος με- ταπτυχιακών σπουδών. Εάν η διάρκεια που αναγράφεται στο πιστοποιητικό δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπου- δών, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/1986 ότι πληροί τις οριζόμενες από τον Νόμο 3421/2005 (ΦΕΚ τ. Α., 302/13-12-2005) προϋποθέσεις χορήγησης της αναβολής για τη συνολική διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών. Οι στρατευμένοι μπορούν να υπο- βάλουν το απολυτήριο στρατού το αργότερο μέχρι την έναρξη της υποτροφίας τους.
  7. Βιογραφικό σημείωμα κατά προτίμηση βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου “Europass”, στο οποίο θα αναφέρονται, μεταξύ των άλλων, οι προπτυχιακοί και τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι, η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, οι δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, οι ανακοινώσεις σε επιστη- μονικά συνέδρια, τυχόν εργασιακή εμπειρία και οποιαδήποτε άλλη δραστη- ριότητα προσιδιάζει στο αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
  8. Βεβαίωση εγγραφής ή αποδοχής από Πανεπιστήμιο κράτους μέλους τηςΕυρωπαϊκήςΈνωσηςήτουΗνωμένουΒασιλείουγιαπραγματοποίησημεταπτυχιακών σπουδών (Master) κατά το ακαδ. έτος 2022-2023, στην οποίαν’ αναφέρεται η χώρα, το ανώτατο εκπαιδευτικό ή ισότιμο ίδρυμα υποδοχής,το πρόγραμμα και η διάρκειά του, η προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης τουμεταπτυχιακού προγράμματος,καθώς και η γλώσσα εργασίας.
  9. Περιγραφή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (έως 500 λέξεις)
  10. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό) του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους του υποψηφίου ή των γονέων του σε πε- ρίπτωση προστατευόμενου μέλους ή της οικογένειάς του σε περίπτωση έγγα- μου υποψηφίου.

 

 

Στην περίπτωση που υποβληθούν δικαιολογητικά σε γλώσσες πλην της ελ- ληνικής και της αγγλικής πρέπει να συνοδεύονται από μετάφραση, με ευθύνη του υποψηφίου.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά μαζί με την ειδική έντυπη αίτηση πρέπει να υποβληθούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμε- ταφορών (courier) ή με κατάθεση στα Γραφεία του Συλλόγου (Π. Κυριακού 24 & Κοτυαίου 2, 11521, Αθήνα) μέχρι τις 9 Μαΐου 2022. Η παρούσα προκήρυξη διατίθεται μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου www.sov.gr και στην διεύθυνση του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ www.phil.uoa.gr. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται άπαξ σε μια πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα. Πληροφορίες για την Προκήρυξη παρέχονται από τον Σύλλογο καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες ή στα τηλέφωνα 210-6462636 και 210-6430778.

Γ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, τριμελής Επιτροπή, οριζό- μενη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, προβαίνει στον έλεγχο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προβλεπό- μενες από την προκήρυξη προϋποθέσεις καλούνται σε προφορική συνέντευ- ξη ενώπιον της Επιτροπής. Η πρόσκληση γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικώς με την οποία ορίζεται ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα διε- ξαγωγής της συνέντευξης. Με τον ίδιο τρόπο γνωστοποιείται στους υποψη- φίους ο λόγος μη αποδοχής της αιτήσεώς τους. Η Επιτροπή μπορεί να επι- τρέπει τη μεταγενέστερη κατάθεση ελλείποντος δικαιολογητικού, εφόσον ο υποψήφιος επικαλείται αιτιολογημένη αδυναμία έγκαιρης προσκόμισης.

Η προφορική συνέντευξη αποσκοπεί στην διάγνωση της προσωπικότητας και του επιστημονικού ενδιαφέροντος του υποψηφίου στον τομέα του προκη- ρυσσόμενου προγράμματος. Η επιτροπή, εκτιμώντας την επίδοση στις προ-

πτυχιακές ή άλλες σπουδές, την επιστημονική ή επαγγελματική δραστηριό- τητα, την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, τα συμπεράσματα της προ- φορικής συνέντευξης, επιλέγει, μεταξύ περισσότερων υποψηφίων, τον επι- κρατέστερο ή και τον μοναδικό υποψήφιο. Η Επιτροπή μπορεί να κρίνει ότι ουδείς υποψήφιος συγκεντρώνει τα σχετικά ουσιαστικά προσόντα, οπότε η προκήρυξη της υποτροφίας επαναλαμβάνεται για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε 12 διαδοχικούς μήνες. Ο υπότροφος οφείλει στο τέλος κάθε εξαμήνου να υποβάλλει στον Σύλλογο αναλυτική έκθεση για την πορεία των σπουδών του. Η υποτροφία μπορεί να παρατεί- νεται για 6 ακόμη μήνες, μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου, εφό- σον ο ίδιος προσκομίσει στοιχεία, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση. Για την έγκριση παράτασης της υποτροφίας απαιτείται απόφαση του Διοι- κητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε χί- λια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) μηνιαίως. Επιπλέον, στον υπότροφο θα καταβάλλεται το απαιτούμενο ποσό για κάλυψη διδάκτρων, καθώς και ποσό δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) για έξοδα μετάβασης, επιστροφής και πρώ- της εγκατάστασης.

Ε. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη σύμβασης υποτροφίας μεταξύ του Συλλόγου και του υποτρόφου. Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο υπότροφος οφείλει να έχει προσκομίσει βεβαίωση πρώτης εγγραφής σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών από πανεπιστημιακό ίδρυμα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ηνωμένου Βασιλείου, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Στη βεβαίωση αναφέρεται απαραιτήτως η ονομασία του ιδρύματος, η χώρα και η ακριβής ημερομηνία εγγραφής. Οι δημόσιοι υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου), υποχρεούνται να καταθέσουν αντίγραφο απόφασης ή βε- βαίωση χορήγησης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης αποτελεί προϋπόθεση έναρξης της υποτροφίας. Οι άνδρες υποψήφιοι, οι οποίοι δεν δύνανται να υποβάλουν πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, κατά την κατάθεση των δικαιολο- γητικών τους, οφείλουν να το προσκομίσουν μέχρι την έναρξη των σπουδών τους.

ΣΤ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του πρώτου εξαμήνου της φοίτησης (εάν η έναρξη γίνεται κατά το εαρινό εξάμηνο). Με τη λήξη της υποτροφίας, ο υπότροφος οφείλει να προσκομίσει μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης (Master). Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα του υποτρόφου ή εάν δεν κατατεθεί ο τίτλος σπουδών, ο υπό- τροφος υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας, που έχει λάβει μέχρι τότε. Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης καθώς και ότι η διαδικασία χορήγησης της υποτροφίας δύναται με απόφαση του Συλλόγου να διακοπεί για απρό- σμενους και εξαιρετικούς λόγους.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα. 

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr