Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Προκηρύχθηκαν (8) μεταπτυχιακές υποτροφίες από το ΙΚΥ

Προκηρύχθηκαν (8) μεταπτυχιακές υποτροφίες από το ΙΚΥ

Υποτροφίες: Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγησης οκτώ (8) υποτροφιών, με επιλογή, για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών (Master) εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, στον τομέα της Ψυχιατρικής/Ψυχικής Υγείας το έτος 2019, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση», σύμφωνα με:

α) την από 3-6-2004 ιδιόγραφη διαθήκη της Μαρίας Ζαούση, η οποία δημοσιεύτηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με το υπ’ αριθ. 3093/27-5-2005 Πρακτικό Συνεδρίασης (τόμος 2742, αρ. 271),

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


β) την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. για την χορήγηση των υποτροφιών (Συν 2η/22-01-2019),

γ) τις διατάξεις του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ A 185/2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», και

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

δ) την με Αρ. Πρωτ. 101532/7308/ΒΟΟ11/20-12-2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθορισμό των ανωτάτων ορίων μηνιαίων τροφείων, που χορηγούνται από τα έσοδα κληροδοτημάτων, και ισχύουν σήμερα.

Οι υπό προκήρυξη θέσεις ορίστηκαν σύμφωνα με τους όρους του από 27-5-2005 πρακτικού της Επιτροπής, που προέβλεπε η διαθήκη της Μαρίας Ζαούση, όπου αναφέρεται ότι: «… θα διαχειρισθεί το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. κατά τον αποτελεσματικότερο κατ’ αυτό τρόπο, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα για το μεγαλύτερο δυνατό διάστημα για την παροχή υποτροφιών για την αλλοδαπή στην Ψυχιατρική. Οι υποτροφίες που θα χορηγούνται θα αναφέρονται ως υποτροφίες εις μνήμην Μαρίας Ζαούση…».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 10/06/2019

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι κατωτέρω: 

α) Οι υποψήφιοι να έχουν ελληνική ιθαγένεια, 

β) Το ανώτατο όριο ηλικίας παροχής της υποτροφίας είναι το 36ο έτος (έτος γέννησης 1983 και μετά), γ) Ο βαθμός πτυχίου, ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», 

δ) Η υποτροφία χορηγείται μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία), το αργότερο έως 10/06/2019, αίτηση, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται, απαραιτήτως, η ειδίκευση, με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας δύο όψεων, ή διαβατηρίου (σε ισχύ) καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει το ελληνικό ΑΦΜ του υποψηφίου. 

2. Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία των υποψηφίων μέχρι 36 ετών (έτος γέννησης 1983 και μετά),

3. Αντίγραφο πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», συνοδευόμενο και από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, από το οποίο θα προκύπτει ο βαθμός του πτυχίου του υποψηφίου (με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων)1. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι: α) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή, β) δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές, είτε από το Ι.Κ.Υ, είτε από το ίδιο ή άλλο κληροδότημα, κληρονομιά ή δωρεά, γ) ότι δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία και δ) δεν υφίστανται/εκκρεμούν τυχόν συμβατικές τους υποχρεώσεις στο πλαίσιο σύμβασης υποτροφίας με το ΙΚΥ. 

5. Για τους άνδρες υποψηφίους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή απαλλάχθηκαν νόμιμα από αυτές, ή έχουν τύχει αναβολής2. Σε περίπτωση αναβολής, η διάρκεια που θα αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να συμπίπτει ή να υπερβαίνει τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών. Εάν η διάρκεια που αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/1986 ότι πληροί τις ορισμένες από τον Νόμο 3421/2005 (ΦΕΚ τ. Α., 302/13-12-2005) προϋποθέσεις να του χορηγηθεί αναβολή για τη συνολική διάρκεια μεταπτυχιακών σπουδών. Οι στρατευμένοι μπορούν να υποβάλουν το απολυτήριο στρατού το αργότερο μέχρι την έναρξη της υποτροφίας τους. 

6. Βιογραφικό σημείωμα (κατά προτίμηση βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου “Europass”), στο οποίο θα αναφέρονται, μεταξύ των άλλων, οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι (εφόσον διατίθενται), η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις, συναφείς με το αντικείμενο της Ψυχιατρικής σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, οι ανακοινώσεις, συναφείς με το αντικείμενο σε επιστημονικά συνέδρια, τυχόν εργασιακή εμπειρία κτλ.). 

7. Περιγραφή του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (έως 1000 λέξεις)

8. Βεβαίωση εγγραφής ή αποδοχής από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών (Master) το 2019, στην οποία θα αναφέρεται το πρόγραμμα και η διάρκεια του, το Πανεπιστήμιο υποδοχής, η χώρα, η ημερομηνία εγγραφής καθώς και η γλώσσα εργασίας.

  • Το ΙΚΥ αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως «Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης». 
  • Στην περίπτωση που υποβληθούν δικαιολογητικά σε γλώσσες πλην της αγγλικής και της γαλλικής θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, με ευθύνη του υποψηφίου.
1. Υποψήφιος, κάτοχος πτυχίου / διπλώματος της αλλοδαπής, υποβάλει απαραιτήτως και βεβαίωση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και βαθμολογικής αντιστοίχισης. Η αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής προς τη βαθμολογική κλίμακα των τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής καθορίζεται από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και μπορεί να αναγράφεται στις βεβαιώσεις ισοτιμιών, που χορηγούνται από αυτό.
2. Το δικαιολογητικό αυτό μπορεί να προσκομιστεί στην Υπηρεσία πριν την έναρξη της υποτροφίας.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά μαζί με την ειδική έντυπη αίτηση του Ι.Κ.Υ. πρέπει να υποβληθούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, ή με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier), ή με κατάθεση στα Γραφεία του ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία) μέχρι την 10/06/2019.

Η παρούσα προκήρυξη καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται και μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση του Ι.Κ.Υ. www.iky.gr. Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί σε μια πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα, άπαξ.

Πληροφορίες για την Προκήρυξη παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες ή στα τηλέφωνα 210-3726355 και -394 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα αναρτηθούν πίνακες των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης καθώς και πίνακες των υποψηφίων α) που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά και β) δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα. Οι έχοντες ελλιπή δικαιολογητικά δύνανται έως τακτής ημερομηνίας να τα προσκομίσουν προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελός τους. 

Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων, η οποία θα λάβει από 0 έως 100 μόρια, θα ληφθούν υπ’όψιν τα κατωτέρω:

1. Βαθμός πτυχίου.

i. Σε περίπτωση που στο πτυχίο/βεβαίωση δεν αναγράφεται βαθμός με δύο δεκαδικά ψηφία, αλλά μόνον χαρακτηρισμός (Λίαν Καλώς ή Άριστα), θα λαμβάνεται ως βαθμός πτυχίου ο κατώτερος βαθμός της κλίμακας, ήτοι ο βαθμός 6,50 ή 8,50 αντιστοίχως.

ii. Υποψήφιος,  κάτοχος  πτυχίου  /  διπλώματος  της  αλλοδαπής,  υποβάλλει  απαραιτήτως  και

βεβαίωση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, προς τη βαθμολογική κλίμακα των τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής καθορίζεται από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και μπορεί να αναγράφεται στις βεβαιώσεις ισοτιμιών, που χορηγούνται από αυτό.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τίτλοι σπουδών των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής δεν αναγράφουν βαθμολογία ή αξιολογικούς χαρακτηρισμούς, το ανωτέρω όργανο καθορίζει τη βαθμολογική αντιστοιχία κατ' εκτίμηση των τυχόν λοιπών στοιχείων ή εγγράφων του οικείου εκπαιδευτικού Ιδρύματος και αν τούτο δεν είναι εφικτό, θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος φέρει τον κατώτατο βαθμό του αντίστοιχου ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. (Ν. 2527/97).

2. Βιογραφικό σημείωμα.

Συνεκτιμώνται προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι (εφόσον διατίθενται), πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, δημοσιεύσεις συναφείς με το αντικείμενο της Ψυχιατρικής/Ψυχικής Υγείας σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια με το αντικείμενο της Ψυχιατρικής/Ψυχικής Υγείας, τυχόν εργασιακή εμπειρία κτλ.

3. Προτεινόμενο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.

Μετά το πέρας της μοριοδότησης καταρτίζεται και ανακοινώνεται πίνακας υποψηφίων υποτρόφων και πίνακας επιλαχόντων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα διενεργηθεί κλήρωση.

Ένσταση κατά του αποτελέσματος της επιλογής επιτρέπεται εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα ανάρτησης του πρακτικού έκδοσης αποτελεσμάτων.

Η πράξη-απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. για την ανακήρυξη των υποτρόφων εκτελείται μετά την εγκριτική απόφαση της εποπτεύουσας Αρχής.

Ε. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται από 12 έως 24 διαδοχικούς μήνες (σύμφωνα με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών)

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε χίλια ευρώ (1.000,00 €) το μήνα μικτά. Επίσης, στους υποτρόφους θα καταβληθεί κατ΄ αποκοπή ποσό για έξοδα μετάβασης και επιστροφής στο εξωτερικό (το ποσό των 1.000,00 € συνολικά). Προβλέπεται επίσης η κάλυψη μέρους των διδάκτρων με ποσό που ανέρχεται σε δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 ) εφάπαξ. 

ΣΤ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη σύμβασης υποτροφίας μεταξύ του Ι.Κ.Υ. και του υποτρόφου.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης και της έναρξης καταβολής τροφείων, όλοι οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν προσκομίσει βεβαίωση πρώτης εγγραφής από Ίδρυμα της αλλοδαπής, κατά το ακαδημαϊκά έτη 2018-2019 ή 2019-2020, στην οποία θα αναφέρεται το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών σπουδών (Master) καθώς και η ονομασία του Ιδρύματος της αλλοδαπής, η χώρα και η ημερομηνία εγγραφής. Σε αντίθετη περίπτωση, διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων και τη θέση τους καταλαμβάνουν υποψήφιοι από τον πίνακα επιλαχόντων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. 

Οι δημόσιοι υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου), υποχρεούνται να καταθέσουν αντίγραφο απόφασης ή βεβαίωση χορήγησης τουλάχιστον μονοετούς άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης, με δυνατότητα ανανέωσης. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης αποτελεί προϋπόθεση έναρξης της υποτροφίας. 

Οι άνδρες υποψήφιοι, οι οποίοι δεν δύνανται να υποβάλουν πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, με την κατάθεση των δικαιολογητικών τους, οφείλουν να το προσκομίσουν πριν την έναρξη των σπουδών τους και της υποτροφίας τους.

Ζ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει το νωρίτερο από 01/01/2019 (για τους υποψηφίους που έχουν βεβαίωση πρώτης εγγραφής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019), εφόσον η ημερομηνία άφιξής τους στην αλλοδαπή και έναρξης των μεταπτυχιακών σπουδών τους προηγείται της παραπάνω ημερομηνίας. 

Η ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας για τους υπολοίπους είναι η ημερομηνία άφιξής τους στην αλλοδαπή και έναρξης των μεταπτυχιακών τους σπουδών (εντός του έτους 2019). Σε περίπτωση που η άφιξη έπεται της έναρξης του ακαδημαϊκού εξαμήνου η υποτροφία αρχίζει από την ημέρα άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, η οποία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του υπεύθυνου φορέα ή με πιστοποιητικό του προξένου της Ελλάδας στη χώρα υποδοχής.

Για τη συνέχιση της υποτροφίας, ο υπότροφος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία του Ι.Κ.Υ. κάθε εξάμηνο αναλυτική έκθεση σπουδών, που θα συνοδεύεται από επίσημα πιστοποιητικά προόδου. Με τη λήξη της υποτροφίας, ο υπότροφος οφείλει να προσκομίσει μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης. Σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του υποτρόφου μπορεί να δοθεί παράταση κατάθεσης του ανωτέρω παραδοτέου κατά 12 μήνες (χωρίς τροφεία) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ.

Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά του, ο υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας, που έχει λάβει μέχρι τότε, και το καταβληθέν κατ΄ αποκοπή ποσό για έξοδα μετάβασης και επιστροφής στο εξωτερικό (το ποσό των 1.000€ συνολικά), σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις του νόμου Περί Εισπράξεως των δημοσίων εσόδων.

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, επέλθει μείωση των εσόδων του κληροδοτήματος ή προκύψουν απρόβλεπτες συνθήκες στη λειτουργία του Ι.Κ.Υ. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου η υποτροφία διακόπηκε.

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr