Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Στρατιωτικές Σχολές 2023: Από σήμερα οι αιτήσεις / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Στρατιωτικές Σχολές 2023: Από σήμερα οι αιτήσεις / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Στρατιωτικές Σχολές: Από σήμερα Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 ξεκινά η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για τους Έλληνες του εσωτερικού, που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό επιλογής Σπουδαστών και Σπουδαστριών για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ).

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας ενημερώνουν πως προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) [Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Σχολή Ικάρων (ΣΙ)], Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), και Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) [Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)], Ακαδημαϊκού Έτους 2023- 24 Οδηγίες για Προκαταρτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ).

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


Την ενημερωτική σελίδα για τις Στρατιωτικές Σχολές μπορείτε να την δείτε εδώ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η υποβολή της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά (internet), μέσω σχετικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr.

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης και των Δικαιολογητικών θα γίνεται από τις 30/01/2023 έως τις 10/02/2023. (για τους Έλληνες του εσωτερικού).

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν την προκήρυξη:

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) [Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Σχολή Ικάρων (ΣΙ)], Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), και Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) [Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)], Ακαδημαϊκού Έτους 2023- 24 - Οδηγίες για Προκαταρτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή και κατάταξη σπουδαστών- τριών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2023 – 2024.

2. Τον καθορισμό οδηγιών περί της διενέργειας Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ), των υποψηφίων για τις Παραγωγικές Σχολές των ΕΔ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

3. H επιλογή των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΑΣΕΙ, στη ΣΣΑΣ, στη ΣΑΝ και στις ΑΣΣΥ, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4777/2021.

4. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να κριθούν ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ σε ιδιαίτερες εξετάσεις [«Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ)» (Ψυχομετρικές δοκιμασίες, Υγειονομικές εξετάσεις, Αθλητικές δοκιμασίες)] του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 1351/1983 και του άρθρου 10 του ν. 2225/1994 . Λεπτομέρειες των ΠΚΕ καθορίζονται στο Παράρτημα «Γ».

5. Η τελική επιλογή και η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων για κάθε Στρατιωτική Σχολή προκύπτει από τον πίνακα επιτυχόντων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ).

6. Είναι δυνατή η εισαγωγή των υποψηφίων σπουδαστών, ως επιλαχόντων για την πλήρωση κενών θέσεων, στα ΑΣΕΙ, στη ΣΣΑΣ, στη ΣΑΝ και στις ΑΣΣΥ σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3648/2008, οι οποίες θα προκύψουν λόγω μη παρουσίασης, παραίτησης, απομάκρυνσης ή αποχώρησης των υποψηφίων που κρίνονται αρχικά ως εισακτέοι στις Σχολές αυτές, βάσει των αποτελεσμάτων που θα κυρωθούν από το ΥΠΑΙΘ.

7. Οι ειδικές κατηγορίες υποψηφίων εισάγονται στις Στρατιωτικές Σχολές σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3648/2008 και τις διατάξεις του ν. 1294/1982. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται στο Παράρτημα «Β». Αναφορικά με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 11 του ν. 3648/2008, εφόσον ο αριθμός των υποψηφίων δεν επαρκεί για την κάλυψη των προβλεπόμενων θέσεων, τότε οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από υποψηφίους της Γενικής Σειράς.

8. Εφόσον δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των θέσεων της κατηγορίας «Μόνιμοι Υπξκοί του ΣΞ» του ν. 1294/1982, για τη ΣΣΕ Όπλα-Σώματα, τότε οι υπολειπόμενες θέσεις κατανέμονται στους υποψηφίους της Γενικής σειράς και των

Ειδικών κατηγοριών της Σχολής, με συμπληρωματική εγκύκλιο εισαγωγής, η οποία εκδίδεται μετά το πέρας των εξετάσεων της εν λόγω κατηγορίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

9. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν, σύμφωνα με τον ν. 1911/1990, άνδρες και γυναίκες, για όλες τις Σχολές και Τμήματα των ΑΣΕΙ, της ΣΣΑΣ της ΣΑΝ και των ΑΣΣΥ.

10. Τα προσόντα, τα οποία πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ, της ΣΣΑΣ, της ΣΑΝ και των ΑΣΣΥ είναι τα εξής:

α. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι/ες ομογενείς που δεν έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, με την εισαγωγή τους (την ημέρα κατάταξης) στα ΑΣΕΙ– ΣΣΑΣ-ΣΑΝ- ΑΣΣΥ, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004).

β. Να έχουν σωματική και ψυχική υγεία, αρτιμέλεια και σωματική διάπλαση, όπως ορίζει το π.δ. 11/2014.

γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4186/2013.

δ. Ειδικότερα οι υποψήφιοι/ες της Σχολής Ικάρων (όλων των τμημάτων της) πρέπει να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα σε επίπεδο Β2 (καλή γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας και η γνώση αυτή πρέπει να βεβαιώνεται με το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (βλέπε https://asep.gr, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου).

ε. Ηλικία

(1) Οι υποψήφιοι/ες των ΑΣΕΙ, της ΣΣΑΣ και της ΣΑΝ, σύμφωνα με τους Οργανισμούς λειτουργίας τους, πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

(α) Για τη ΣΣΕ να έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο (17ο) έτος κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού και να μην συμπληρώνουν το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνεται ο διαγωνισμός, ήτοι οι γεννηθέντες από 1η Ιανουαρίου 2001 και μεταγενέστερα. Κατ’ εξαίρεση:

1/ Για τη ΣΣΕ μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις (Εθελοντές, Οπλίτες, Οπλίτες πρότακτοι, Οπλίτες παρατεταμένης θητείας και Σπουδαστές Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων), εφόσον δεν συμπληρώνουν το εικοστό τρίτο (23ο) έτος την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνεται ο διαγωνισμός, ήτοι οι γεννηθέντες από 1η Ιανουαρίου 2000 και μεταγενέστερα.

(β) Για τη ΣΙ μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις (Εθελοντές, Κληρωτοί, Κληρωτοί πρότακτοι, Κληρωτοί παρατεταμένης θητείας και Μαθητές Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων), εφόσον δεν συμπληρώνουν το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνεται ο διαγωνισμός, ήτοι οι γεννηθέντες από 1η Ιανουαρίου 2001 και μεταγενέστερα.

(γ) Για τη ΣΝΔ να έχουν συμπληρώσει ή να συμπληρώνουν το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο γίνεται η επιλογή και να μην έχουν συμπληρώσει την παραπάνω ημερομηνία το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος, ήτοι οι γεννηθέντες από 1η Ιανουαρίου 2001 και μεταγενέστερα.

(δ) Για τη ΣΣΑΣ να μην έχουν υπερβεί κατά τη λήξη του έτους διενέργειας του διαγωνισμού, το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους, ήτοι οι γεννηθέντες από 1η Ιανουαρίου 2002 και μεταγενέστερα.

(ε) Για τη ΣΑΝ να έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο (17ο ) έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού και να μη συμπληρώνουν το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνεται ο διαγωνισμός, ήτοι οι γεννηθέντες από 1η Ιανουαρίου 2001 και μεταγενέστερα.

(2) Οι υποψήφιοι/ες των ΑΣΣΥ, σύμφωνα με τους Οργανισμούς λειτουργίας τους, πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

(α) Για τη ΣΜΥ να έχουν συμπληρώσει ή να συμπληρώνουν το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνεται ο διαγωνισμός και να μην έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος την παραπάνω ημερομηνία, ήτοι οι γεννηθέντες από 1η Ιανουαρίου 2002 και μεταγενέστερα.

(β) Για τη ΣΜΥΝ να έχουν συμπληρώσει ή να συμπληρώνουν το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής τους στις εξετάσεις, ήτοι οι γεννηθέντες από 1η Ιανουαρίου 2002 και μεταγενέστερα.

(γ) Για τη ΣΜΥΑ να έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού και να μην συμπληρώνουν το εικοστό πρώτο (21ο) έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνεται ο διαγωνισμός. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις, Οπλίτες, πρότακτοι Οπλίτες και μαθητές ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ και ΑΣΣΥ, εφόσον δεν συμπληρώνουν το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνεται ο διαγωνισμός, ήτοι οι γεννηθέντες από 1η Ιανουαρίου 2002 και μεταγενέστερα.

στ. Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι/ες πρέπει:

(1) Να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης για οποιοδήποτε έγκλημα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία, για παράβαση των Νόμων περί προστασίας της Χώρας, του Πολιτεύματος και της ελευθερίας των Πολιτών, προσβολή της Σημαίας ή του Στρατού, νομοθεσίας σχετικής με τα ναρκωτικά, τις αρχαιότητες και της νομοθεσίας περί τρομοκρατίας, καθώς και να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά, σύμφωνα με τον Οργανισμό κάθε Σχολής.

(2) Να μην έχουν εκπέσει του βαθμού τους, να μην έχουν αποβληθεί από καμία Στρατιωτική Σχολή στο παρελθόν και να μην έχουν διαγραφεί για οποιοδήποτε λόγο από την ίδια Στρατιωτική Σχολή (ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ και ΑΣΣΥ) στην οποία είχαν εισαχθεί στο παρελθόν, όπως ειδικά ορίζεται για τις περιπτώσεις αυτές, από τον Οργανισμό κάθε Σχολής και από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ

11. H υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr. Ο/Η υποψήφιος/α εγγράφεται στην υπόψη εφαρμογή χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (e-mail) και διαχειρίζεται προσωπικά την αίτησή του/της (επεξεργασία, προσωρινή αποθήκευση, οριστικοποίηση, μεταφόρτωση εγγράφων, αποστολή) πλήρως ηλεκτρονικά. Τονίζεται ότι δεν αφορά την υποβολή του Υποδείγματος «5» της Προσθήκης «5» του Παραρτήματος «Θ» (Δελτίο Ιατρικού Ιστορικού) το οποίο παραδίδεται στην υγειονομική επιτροπή των ΠΚΕ εντός κλειστού φακέλου.

12. Η υπόψη εφαρμογή περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης και υποβολής των δικαιολογητικών και είναι διασυνδεμένη με αντίστοιχο ηλεκτρονικό κόμβο του ΥΠΑΙΘ, για την αυθεντικοποίηση των στοιχείων του υποψηφίου. Κωδικός υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων χορηγείται από το ΥΠΑΙΘ.

13. Όσοι/ες έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν τη συμμετοχή τους στις ΠΚΕ για μία ή περισσότερες Στρατιωτικές Σχολές, πρέπει αφενός να δηλώσουν αυτές στο Μηχανογραφικό Δελτίο του ΥΠΑΙΘ, αφετέρου να υποβάλουν με μεταφόρτωση (upload) μέσω της σχετικής εφαρμογής, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο Παράρτημα «Α», μια πλήρη σειρά των δικαιολογητικών που αναγράφονται στο Παράρτημα «ΣΤ». Η υπόψη Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία αποτελεί και προαπαιτούμενο δικαιολογητικό, ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ από τον υποψήφιο, υπογράφεται από τον ίδιο και από τον/τους έχοντα/ες την επιμέλεια ή επιτροπεία (σε περίπτωση ανήλικου υποψήφιου), θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή βάσει της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 και μεταφορτώνεται (upload) ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά κατά την καθοριζόμενη στην παρούσα, διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, αρκεί η υπογραφή από τον έναν τουλάχιστον γονέα/κηδεμόνα ή τον ασκούντα επιμέλεια ή επιτροπεία. Η υπόψη Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ελέγχονται μόνο από το εξεταστικό κέντρο, στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν. Μετά την καταληκτική ημερομηνία, δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής, καθόσον η σχετική εφαρμογή απενεργοποιείται.

14. Oι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας Έλληνες/ίδες του Εξωτερικού θα υποβάλλουν την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail της ΔΑΕ (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Για την υπόψη ειδική κατηγορία, ισχύουν οι ημερομηνίες που καθορίζονται στο Παράρτημα «Α», καθώς και τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο Παράρτημα «ΣΤ», τα οποία θα αποστέλλονται ΜΟΝΟ στη ΔΑΕ/Β1. Μετά την καταληκτική ημερομηνία, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής, καθόσον η σχετική εφαρμογή απενεργοποιείται.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

α. Τα εξεταστικά κέντρα, με μέριμνα των οποίων θα διεξαχθούν οι προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των υποψηφίων για όλες τις στρατιωτικές σχολές, είναι:

 1. Η ΣΣΕ (στη ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ),
 2. Η ΣΝΔ (στον ΠΕΙΡΑΙΑ),
 3. Η ΔΑΕ (στην ΔΕΚΕΛΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ),
 4. Η ΣΣΑΣ (στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ),
 5. Η ΣΜΥ (στα ΤΡΙΚΑΛΑ).

Η επιθυμία επιλογής του εξεταστικού κέντρου στο έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης αφορά ΜΟΝΟ στον τόπο προτίμησης, στον οποίο επιθυμεί να εξεταστεί ο υποψήφιος/α.

β. Οι υποψήφιοι για το Τμήμα Ιπταμένων της ΣΙ, οι οποίοι θα δηλώσουν ως εξεταστικό κέντρο άλλο πλην της ΔΑΕ, θα πρέπει επιπλέον να εξεταστούν έως 3 ημέρες σε πρόσθετες υγειονομικές εξετάσεις και ψυχομετρικές δοκιμασίες στην Αθήνα με μέριμνα της ΔΑΕ/Β1, αφού πρωτίστως έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις ΠΚΕ που διενήργησε το εξεταστικό κέντρο επιλογής τους.

γ. Ανεξάρτητα από το εξεταστικό κέντρο στο οποίο δηλώνει να εξεταστεί ένας υποψήφιος ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι, στην αίτηση υποψηφίου θα πρέπει να δηλώσει το σύνολο των Σχολών για τις οποίες ενδιαφέρεται, γιατί θεωρείται ως αποτυχών στις ΠΚΕ για τις Σχολές τις οποίες δεν έχει δηλώσει ότι ενδιαφέρεται.

15. Οι υποψήφιοι/ες σε περίπτωση που έχουν απορίες για τα θέματα της παρούσας εγκυκλίου, μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις από τα Γραφεία Ενημέρωσης Κοινού και τα εξεταστικά κέντρα. Τονίζεται ότι κατά την κατάταξη των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές Σχολές είναι πιθανό να ζητηθεί η διενέργεια επιπλέον ειδικών υγειονομικών εξετάσεων, εφόσον αυτές απαιτούνται με ευθύνη και διαταγή του αντιστοίχου Κλάδου. Τα στοιχεία επικοινωνίας των Γραφείων Ενημερώσεως Κοινού, καθώς και των αρμοδίων Υπηρεσιών των εξεταστικών κέντρων είναι:

Οι τελικές καταστάσεις των υποψήφιων που γίνονται δεκτοί για να λάβουν μέρος στις ΠΚΕ θα κοινοποιηθούν στις εισόδους και στις ιστοσελίδες των εξεταστικών κέντρων.

Επισημαίνεται ότι, η μη αποστολή από τους υποψήφιους των ελλιπών δικαιολογητικών στην ορισμένη ημερολογιακή προθεσμία, αποτελεί αιτία αποκλεισμού τους από τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής.

16. Οδηγίες για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών, αναγράφονται στα συνημμένα Υποδείγματα, του Παραρτήματος «Θ».

17. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων, οι επιτροπές ελέγχου των δικαιολογητικών όλων των εξεταστικών κέντρων ανακοινώνουν την κατάσταση των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά, στα παρακάτω σημεία:

α. Η ΣΣΕ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα https://sse.army.gr.

β. Η ΣΝΔ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα https://hna.gr. γ. Η ΔΑΕ/Β1 στην ιστοσελίδα https://www.haf.gr.

δ. Η ΣΣΑΣ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα https://ssas.army.gr.

ε. Η ΣΜΥ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα https://smy.army.gr.

18. Οι υποψήφιοι/ες έχουν την αποκλειστική ευθύνη να μάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συμπληρώσουν-διορθώσουν, αν απαιτείται. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τα εξεταστικά κέντρα. Τονίζεται ότι, όλες οι προθεσμίες – ημερομηνίες, αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα «Α». Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ΠΚΕ θα ανακοινωθούν σε νεότερο χρόνο.

19. Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες τελικά θα κριθούν εισακτέοι από το ΥΠΑΙΘ, υποχρεούνται κατά την ημερομηνία κατάταξής τους , το αργότερο, να προσκομίσουν στην αντίστοιχη Σχολή τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο Παράρτημα «Ζ» της παρούσας και από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι έχουν τα απαιτούμενα νόμιμα προσόντα κατάταξης κατά την ημερομηνία κατάταξης στη Σχολή, διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτοί προς κατάταξη. Σε περίπτωση αδυναμίας εγκαίρου προσκομίσεως των προαναφερθέντων δικαιολογητικών, για λόγους που αφορούν την αρμόδια για την έκδοση τους διοικητική αρχή, θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέτουν, εφόσον είναι ενήλικοι, υπεύθυνη δήλωσή τους κατά την ημέρα κατατάξεώς τους, ενώ, σε διαφορετική περίπτωση, υπεύθυνη δήλωση των ασκούντων την επιμέλεια ή επιτροπεία (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνουν σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του ν. 2690/1999 :

α. Το λόγο της μη συνυποβολής τους

β. Την υποχρέωση προσκόμισής τους όταν εκλείψει ο λόγος που κατέστησε αδύνατη την συνυποβολή τους.

γ. Πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για νόμιμη κατάταξη που προβλέπονται στην παρούσα, οι οποίες τελικά θα αποδεικνύονται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που ελλείπουν.

20. Για τους υποψήφιους που ανήκουν στην κατηγορία των Ελλήνων-ίδων Εξωτερικού, ισχύουν όσα εκ των αναφερομένων στα Παραρτήματα «Ε» και «ΣΤ», τους αφορούν.

21. Οι υπηρετούντες ήδη στις Ένοπλες Δυνάμεις υποψήφιοι ακολουθούν τη διαδικασία που προβλέπεται και για τους λοιπούς υποψήφιους. Επιπλέον, περισσότερες πληροφορίες δίδονται στην παρ. 4 του Παραρτήματος «ΣΤ» και στην παρ. 3 του Παραρτήματος «Ζ».

22. Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι των Στρατιωτικών Σχολών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και στις αντίστοιχες διαδικασίες επιλογής για τις σχολές της ΕΛ.ΑΣ, του Π.Σ. και του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ είναι δυνατόν να μην επαναλάβουν τις αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και τις υγειονομικές εξετάσεις, εφόσον, όμως αυτό καθορισθεί και στις αντίστοιχες εγκυκλίους εισαγωγής που εκδίδονται από ΕΛ.ΑΣ, Π.Σ. και ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και οπωσδήποτε λαμβάνοντας υπόψη ότι για την ΕΛ.ΑΣ, το ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ και το Π.Σ, οι απόφοιτοι ΓΕΛ, να έχουν κριθεί κατάλληλοι για ΣΣΕ/Όπλα ή ΣΜΥ/Όπλα και οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ, να έχουν κριθεί κατάλληλοι για ΣΜΥ/Όπλα, από τις επιτροπές των ΕΔ, οπότε λαμβάνουν συναφή Βεβαίωση Καταλληλότητας για χρήση στις αρμόδιες επιτροπές της ΕΛ.ΑΣ, του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και του ΠΣ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ)

23. Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες θα γίνουν δεκτοί/ές για να συμμετάσχουν στην διαδικασία των ΠΚΕ, οφείλουν να ενημερωθούν με την ημερομηνία ανάρτησης των δεκτών υποψηφίων και με αποκλειστικά δική τους ευθύνη από την ιστοσελίδα του εξεταστικού κέντρου για το πρόγραμμα των ΠΚΕ (ψυχομετρικών, υγειονομικών, αθλητικών), τον τόπο και τον χρόνο παρουσίασης.

24. Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψήφιους και γίνονται σύμφωνα με προγραμματισμό που θα ανακοινωθεί από τα εξεταστικά κέντρα. Προκειμένου να συμμετάσχει ένας υποψήφιος σε αυτές, θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

α. Οι ΠΚΕ διενεργούνται στο εξεταστικό κέντρο επιθυμίας του υποψηφίου, πλην των υποψηφίων που είναι ήδη μαθητές σε κάποιο ΑΣΕΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ- 

ΑΣΣΥ, οι οποίοι θα υποβάλλονται στις ΠΚΕ, στη Σχολή που φοιτούν ή στο πλησιέστερο προς τη Σχολή τους εξεταστικό κέντρο εάν στη Σχολή φοίτησής τους δεν λειτουργεί τέτοιο.

β. Ώρα παρουσίασης υποψηφίων είναι η 08:00 Ω κάθε ημέρας.

γ.  Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές και για τους υποψήφιους που είχαν υποβληθεί σε αυτές στο παρελθόν στην ίδια ή σε άλλη Σχολή.

δ.  Θεωρείται "Αποκλειστικός" ο υποψήφιος/α που δήλωσε μία και μόνο Στρατιωτική Σχολή και "Κοινός" εκείνος/η που δήλωσε δύο ή περισσότερες.

ε.  Οι υποψήφιοι/ες των ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ και ΑΣΣΥ, προσερχόμενοι την πρώτη ημέρα στο εξεταστικό κέντρο επιθυμίας τους για τις ΠΚΕ, γίνονται δεκτοί/ές, έχοντας μαζί τους υποχρεωτικά εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που απέστειλαν ηλεκτρονικά στο εξεταστικό κέντρο, την αστυνομική τους ταυτότητα, το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης (Υπόδειγμα «3» του Παραρτήματος «Θ»), το Δελτίο Ιατρικού Ιστορικού (Υπόδειγμα «5» του Παραρτήματος «Θ») την εναρκτήριο ημέρα των υγειονομικών εξετάσεων.

25. Υποψήφιοι/ες που δεν έχουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, δεν θα γίνονται δεκτοί/ές, εκτός αν προσκομίσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής με φωτογραφία σφραγισμένη, όπου θα αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ

26. Όλοι οι υποψήφιοι/ες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ΠΚΕ θα υποβληθούν σε ψυχομετρικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες, σύμφωνα με το Πρόγραμμα του εξεταστικού κέντρου επιθυμίας τους καθώς και της ΔΑΕ για τις επιπλέον εξετάσεις των υποψήφιων της ΣΙ (Τμήμα Ιπταμένων). Η διαδικασία διεξαγωγής και λοιπές λεπτομέρειες, φαίνονται στο Παράρτημα «Γ».

27. Οι Επιτροπές Ψυχομετρικών – Αθλητικών δοκιμασιών των ΑΣΕΙ -ΣΣΑΣ– ΣΑΝ-ΑΣΣΥ, καθώς και οι κατά περίπτωση Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές (ΑΥΕ), συντάσσουν πρακτικά με συνημμένους πίνακες, για κάθε ομάδα υποψήφιων, στα οποία έναντι του κωδικού εκάστου υποψηφίου, φαίνεται η κατά περίπτωση κρίση τους: ΕΠΙΤΥΧΩΝ – ΑΠΟΤΥΧΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ – ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ, ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΩΝ και ΔΙΑΚΟΨΑΣ, τα τοιχοκολλούν στις εισόδους των Στρατιωτικών Νοσοκομείων (προκειμένου για τις υγειονομικές εξετάσεις) και των αντιστοίχων Σχολών-εξεταστικών κέντρων και τα αναρτούν στις ιστοσελίδες αυτών.

28. Οι αποφάσεις των Επιτροπών ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΚΚΛΗΤΕΣ και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις στα εξεταστικά κέντρα, αλλά σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα καθοριζόμενα από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999/ Α΄45). Όπως σε κάθε δημόσιο διαγωνισμό, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης των υποψηφίων σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς συνυποψήφιούς τους, τηρουμένων των διατάξεων – περιορισμών που θέτει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και ο ν. 4624/2019, που ρυθμίζουν τα θέματα των προσωπικών δεδομένων.

29. Οι υποψήφιοι/ες που θα αποτύχουν ή θα διακόψουν ή δεν θα παρουσιασθούν σε οποιοδήποτε στάδιο των ΠΚΕ, δεν συνεχίζουν στις διαδικασίες επιλογής και δεν θα συμπεριληφθούν στους Πίνακες Ικανών Υποψηφίων, οι οποίοι  αποστέλλονται στο ΥΠΑΙΘ, για τη/τις Σχολή/Σχολές που είχαν επιλέξει, πλην των εξαιρέσεων της παρ.7 του Παραρτήματος «Γ».

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

30. Τα πρακτικά που συντάσσονται από τις Επιτροπές, θα υποβάλλονται στα εξεταστικά κέντρα, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του ν.4624/2019.

31. Οι Μονάδες/Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, στις οποίες υπηρετούν υποψήφιοι των Σχολών, να χορηγούν σε αυτούς έγκαιρα, με βάση την παρούσα, Φύλλα Πορείας (Φ.Π.) ανάλογα με τον τόπο παρουσίασης των υποψηφίων για τις ΠΚΕ. Αμέσως μετά το τέλος των εξετάσεων ή στην περίπτωση αποκλεισμού υποψηφίου, τα εξεταστικά κέντρα να ενημερώσουν αμέσως τις Μονάδες/Υπηρεσίες τους και να τους χορηγούν Φ.Μ. για να επιστρέψουν στις Μονάδες/Υπηρεσίες που ανήκουν το ταχύτερο.

32. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι καλούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την περίοδο της διαδικασίας των ΠΚΕ, να απευθύνονται στη Στρατολογική Υπηρεσία που ανήκουν, προκειμένου να εξετασθεί η δυνατότητα χορηγήσεως αναβολής κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3421/2005(Α΄302).

33. Οι Στρατιωτικές Σχολές έχουν δικαίωμα και υποχρεούνται να κάνουν επαλήθευση της γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών ή πιστοποιητικών των επιτυχόντων σπουδαστών/τριών. Σε περίπτωση που αργότερα αποκαλυφθεί ότι η εισαγωγή τους ως επιτυχόντες έγινε στηριζόμενη σε ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, θα αποβάλλονται από τις Σχολές και θα ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας.

34. Το ΓΕΕΘΑ και τα Γενικά Επιτελεία, με Εγκύκλιο Διαταγή Πρόσκλησης Κατάταξης Εισακτέων, καλούν τους επιτυχόντες να καταταγούν στις Σχολές, σε καθορισμένη ημερομηνία. Η πρόσκληση κοινοποιείται μέσω διαδικτύου (internet) στην ιστοσελίδα κάθε Σχολής.

35. Το ΓΕΕΘΑ γνωστοποιεί έγκαιρα την έκδοση της ΕΔΥΕΘΑ μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Ολόκληρη η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ (https://geetha.mil.gr), καθώς και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των ΓΕ και όλων των Σχολών. Η ηλεκτρονική αίτηση είναι προσβάσιμη στο https://asei-assy.mil.gr.

36. Παρακαλούνται οι παρακάτω κρατικοί φορείς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για τα ακόλουθα:

α. Το Υπουργείο Εξωτερικών όπως κοινοποιήσει την παρούσα στις Προξενικές Αρχές της αλλοδαπής και μέσω αυτών να διευκολυνθούν οι Έλληνες/ίδες του Εξωτερικού στην υλοποίηση όσων διατάξεων της παρούσας κατ' αρμοδιότητα των Προξενικών Αρχών, τους αφορούν.

β. Το ΥΠΑΙΘ όπως κοινοποιήσει την παρούσα σε όλα τα Λύκεια της Επικράτειας, καθώς και σε κάθε ελληνικό Λύκειο του Εξωτερικού.

γ. Το Υπουργείο Υγείας όπως ενεργοποιήσει τις δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας, για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων, όσον αφορά στις προαπαιτούμενες εργαστηριακές και λοιπές εξετάσεις.

δ. Οι Λυκειάρχες όπως ενημερώσουν τους Μαθητές της Γ' Τάξεως του Λυκείου τους, σχετικά με την έκδοση της παρούσας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών Υποψηφίων και Εξεταστικών Κέντρων

«Β» Ειδικές Κατηγορίες Υποψηφίων και Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

«Γ» Διαδικασία Διεξαγωγής Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ)

«Δ» Γενικές Διατάξεις

«Ε» Εισαγωγή Ελλήνων/ίδων του Εξωτερικού στα ΑΣΕΙ-ΣΣΣΑ-ΣΑΝ-ΑΣΣΥ

«ΣΤ» Δικαιολογητικά Υποψηφίων

«Ζ» Δικαιολογητικά Επιτυχόντων

«Η» Στοιχεία που αφορούν στους Μόνιμους Υπξκούς του Στρατού Ξηράς (Ν. 1294/1982)

«Θ» Υποδείγματα Δικαιολογητικών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

ΣΤΗΝ ΕΔΥΕΘΑ Φ.337/2/212535/Σ.479

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

1. Έλληνες Εσωτερικού

α. Υποβολή ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών από τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 24:00.

β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023.

γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως και την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 24:00.

δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόποςχρόνος): Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023.

2. Έλληνες Εξωτερικού

α. Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών από την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 και ώρα 00:00 έως την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023 και ώρα 24:00.

β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως τη Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023.

γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023 και ώρα 24:00.

δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόποςχρόνος): Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023.

3. Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι/ες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι:

α. Να μάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι (μέσω της εφαρμογής) και να τα συμπληρώσουν, αν απαιτείται. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τα εξεταστικά κέντρα, όπως προβλέπουν οι Οργανισμοί λειτουργίας τους.

β. Να ενημερωθούν για το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των ΠΚΕ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B»

ΣΤΗΝ ΕΔΥΕΘΑ Φ.337/2/212535/Σ.479

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 προβλέπεται ότι:

α. Από το ακαδημαϊκό έτος 2008−2009 στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΕΙ−ΑΣΣΥ), επί του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων και μέχρι ποσοστού τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35%), εισάγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι ανήκοντες στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

 • Τέκνα πολυτέκνων.
 • Τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.

β. Επί του ανωτέρω ποσοστού (35%) και μέχρι ποσοστού δέκα επί τοις εκατό (10%) επ’ αυτού, σε κάθε περίπτωση όμως, τουλάχιστον ένα άτομο, εισάγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι ανήκοντες στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

 • Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.
 • Τέκνα ή αδελφοί των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
 • Τέκνα Ελλήνων Μόνιμων Στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυλληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

γ. Οι Έλληνες/ίδες του εξωτερικού, του άρθρου 3 παράγραφος 1 του ν.1351/1983 (Α' 56), όπως οι διατάξεις αυτού τροποποιήθηκαν επιφυλασσόμενων των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. Α1 και 4 του ν. 2552/1997 (Α' 266)...».

2. Για την κάθε ειδική κατηγορία απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Τέκνα Πολυτέκνων

Βεβαίωση κυρωμένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων (με τη σφραγίδα «τυγχάνει έγκυρο» και εντός της διάρκειας ισχύος κατά την υποβολή) ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης(με τρίμηνη ισχύ), από το οποίο να προκύπτει κοινός γεννήτορας (πατέρας ή μητέρα) τουλάχιστον τεσσάρων τέκνων.

β. Τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά

(1) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) από το δήμο στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι οι γονείς του υποψηφίου/ας ή ο γονέας από τον οποίο αντλεί το δικαίωμα ένταξης στην ειδική κατηγορία, στο οποίο να φαίνονται τα εν ζωή τέκνα.

(2) Σε περίπτωση που υπάρχει τριτεκνία λόγω δευτέρου ή και περισσοτέρων γάμων και δεν προκύπτει από το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης κοινός γεννήτορας (πατέρας ή μητέρα) και των τριών τέκνων, απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών (π.χ. δικαστική απόφαση) που να φαίνεται ποιος ασκεί την επιμέλεια των παιδιών.

γ. Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.

(1) Βεβαίωση από ΔΕΠΑΘΑ όπως το Υπόδειγμα «2» του Παραρτήματος «Θ».

(2) Γνωμάτευση Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ) του αντίστοιχου Κλάδου, που να έχει εκδοθεί εντός τελευταίου εξαμήνου και να βεβαιώνει το ποσοστό αναπηρίας 67%.

(3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου τριμήνου.

δ. Τέκνα ή αδελφοί των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

(1) Βεβαίωση όπως το Υπόδειγμα «1» του Παραρτήματος «Θ».

(2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου τριμήνου.

ε. Τέκνα Ελλήνων μονίμων στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το  1964 στην Τυλληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγ. Θεοδώρους της Κύπρου.

(1) Βεβαίωση από το αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο (ΓΕΣ/ΔΙΣ - ΓΕΑ/Μουσείο Ιστορίας ΠΑ - ΓΕΝ/Ιστορική Υπηρεσία Ναυτικού), στην οποία θα φαίνεται ότι ο πατέρας του υποψηφίου συμμετείχε με οποιονδήποτε τρόπο στα αναφερόμενα πολεμικά γεγονότα.

(2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα (τελευταίου τριμήνου).

στ. Οι Έλληνες/ίδες του Εξωτερικού

Όπως στα Παραρτήματα «Ε» και «ΣΤ».

3. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής σειράς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»

ΣΤΗΝ ΕΔΥΕΘΑ Φ.337/2/212535/Σ.479

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΠΚΕ)

1. Οι ΠΚΕ, οι οποίες προβλέπονται για τους υποψηφίους Στρατιωτικών Σχολών, είναι ένα ενιαίο σύστημα επιλογής που περιλαμβάνει Ψυχομετρικές δοκιμασίες, Υγειονομικές εξετάσεις και Αθλητικές δοκιμασίες.

2. Οι διαδικασίες, για τις ανωτέρω δοκιμασίες – εξετάσεις, είναι ενιαίες και ισχύουν για όλες τις Σχολές, πλην των εξαιρέσεων που περιγράφονται παρακάτω.

3. Ειδικότερα, οι κοινοί υποψήφιοι/ες που δήλωσαν Σχολές του Πολεμικού Ναυτικού (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ) ή το Τμήμα Ιπταμένων της ΣΙ, θα εξετάζονται με μέριμνα του εξεταστικού κέντρου επιθυμίας τους και στην κολύμβηση, εφόσον κριθούν κατάλληλοι στις λοιπές ΠΚΕ.

4. Ομοίως, οι κοινοί υποψήφιοι/ες που έχουν δηλώσει και το Τμήμα Ιπταμένων της ΣΙ και δεν έχουν δηλώσει τη ΔΑΕ σαν εξεταστικό κέντρο επιθυμίας τους, θα υποβληθούν στη συνέχεια με μέριμνα της ΔΑΕ/Β1 σε επιπλέον Ψυχομετρικές δοκιμασίες και Υγειονομικές εξετάσεις, που προβλέπονται για τους Ιπταμένους υποψηφίους, διάρκειας έως τριών (3) εργασίμων ημερών, εφόσον κριθούν κατάλληλοι στις λοιπές ΠΚΕ. Η κολύμβηση, η οποία συμπεριλαμβάνεται στις αθλητικές δοκιμασίες των υποψηφίων, θα διεξάγεται με μέριμνα του εξεταστικού κέντρου επιθυμίας τους.

5. Διευκρινίζεται ότι, οι υποψήφιοι/ες που έχουν δηλώσει τις Σχολές του Πολεμικού Ναυτικού (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ) ή το Τμήμα Ιπταμένων της ΣΙ, εφόσον κριθούν ακατάλληλοι στις αντίστοιχες ειδικές δοκιμασίες αυτών των Σχολών, θα συνεχίσουν τις ΠΚΕ προκειμένου να κριθεί η καταλληλότητά τους, μόνο στην περίπτωση που έχουν δηλώσει και άλλες Στρατιωτικές Σχολές.

6. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες της ειδικής κατηγορίας των Ελλήνων εξωτερικού υποβάλλονται σε ΠΚΕ στο εξεταστικό κέντρο της ΔΑΕ.

7. Επισημαίνεται ότι για τις ΠΚΕ των Ελλήνων του Εσωτερικού-Εξωτερικού του έτους 2023 και για την περίπτωση των υποψηφίων, που δε θα συμμετάσχουν λόγω προβλημάτων, που τεκμηριωμένα-βεβαιωμένα δεν θα μπορέσουν να αποτραπούν, με μέτρα άκρας σύνεσης και επιμέλειας, επιπροσθέτως και εκείνων που νόσησαν με COVID-19 κατά τη διάρκεια της περιόδου των ΠΚΕ, θα δύνανται να επαναπρογραμματισθούν, αποκλειστικά και μόνο για διάστημα δύο (2) εβδομάδων, με μέριμνα των εξεταστικών κέντρων και σε περιόδους που θα καθορισθούν στην συνέχεια από το ΓΕΕΘΑ. (Επαναληπτικές Εξετάσεις των Ελλήνων του Εσωτερικού- Εξωτερικού, έτους 2023). Για την ανωτέρω διευκόλυνση απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού νόσησης ή των απαραίτητων δικαιολογητικών από τα οποία προκύπτει το ανυπέρβλητο κώλυμα ή ο τραυματισμός. Ειδικότερα για τους υποψηφίους, Ελλήνων εσωτερικού και εξωτερικού, που εμπίπτουν στις παραπάνω αναφερόμενες κατηγορίες κωλυμάτων ή νόσησης, και δεν θα συμμετάσχουν στις προγραμματισμένες ΠΚΕ, κατά την τελευταία εβδομάδα, θα επαναπρογραμματίζονται κατά τη δεύτερη εβδομάδα των επαναληπτικών ΠΚΕ, με μέριμνα των εξεταστικών κέντρων.

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

8. Οι ψυχομετρικές δοκιμασίες διενεργούνται από επιτροπή ψυχομετρικών δοκιμασιών για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις και περιλαμβάνει:

α. Διερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας. β. Διερεύνηση γνωστικών ικανοτήτων.

γ. Δομημένη ατομική συνέντευξη επαγγελματικής καταλληλότητας.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

9. Οι υποψήφιοι/ες έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν το Δελτίο Ιατρικού Ιστορικού (Υπόδειγμα «5» του Παραρτήματος «Θ») και τις παρακάτω εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα επαναληφθούν εντός του 1ου δεκαπενθημέρου κατάταξης, με μέριμνα των Σχολών, για όσους επιτύχουν και εισαχθούν σε αυτές:

α. Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνη και γενική ούρων με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

β. Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

γ. Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας), στην οποία να αναφέρεται ότι δύναται να συμμετάσχουν σε αθλητικές δοκιμασίες.

δ. Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας, του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

ε. Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

στ. Γυναικολογική εξέταση (μόνο για υποψήφιες) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

10. Οι εξετάσεις-γνωματεύσεις επισυνάπτονται στο Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης (Υπόδειγμα «3» του Παραρτήματος «Θ»), το οποίο ο υποψήφιος εκτυπώνει από το περιβάλλον της αίτησης υποψηφίου, είναι εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου) και προσκομίζονται από τον ίδιο τον/την υποψήφιο-α στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Στρατιωτικού Νοσοκομείου που είναι αρμόδιο για το εξεταστικό κέντρο κατά την πρώτη ημέρα των Υγειονομικών εξετάσεων. Οι εξετάσεις-γνωματεύσεις μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας, με την προϋπόθεση να έχουν πραγματοποιηθεί από 30 Ιανουαρίου 2023 και μεταγενέστερα και να διακρίνεται ευκρινώς η ημερομηνία και η σφραγίδα ιατρού. (ΠΡΟΣΟΧΗ: μη προσκόμιση ΟΛΩΝ των παραπάνω εξετάσεων κατά την πρώτη ημέρα αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τη συνέχεια των ΠΚΕ). Λοιπές, επιπλέον και επαναληπτικές εξετάσεις, κατά την κρίση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, καθώς και μετρήσεις των σωματομετρικών στοιχείων γίνονται στο αρμόδιο ανά εξεταστικό κέντρο Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

11. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.δ. 1327/73, «Περί των Υγειονομικών Επιτροπών των ΕΔ», οι γνωματεύσεις που αφορούν κρίση της από υγειονομικής πλευράς καταλληλόλητας υποψηφίων παραγωγικών Σχολών είναι μη αναθεωρήσιμες, ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η επανεξέταση υποψηφίων για την καταλληλόλητα των οποίων έχει αποφανθεί η επιτροπή και έχει συνταχθεί πρακτικό.

12. Οι κοινοί υποψήφιοι/ες των Στρατιωτικών Σχολών οι οποίοι θα επιλέξουν το Τμήμα Ιπταμένων της ΣΙ, οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφο του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης και του Δελτίου Ιατρικού Ιστορικού καθώς και των παραπάνω γνωματεύσεων-εξετάσεων στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ), όπου θα υπόκεινται σε επιπλέον εργαστηριακό έλεγχο. Ιδιαίτερα απαιτείται η γνωστοποίηση της τιμής της αιμοσφαιρίνης των υποψηφίων από τις ΑΥΕ και ΚΑΙ.

13. Μετά την κατάταξή τους στην αντίστοιχη σχολή, οι επιτυχόντες/ούσες, θα υποβάλλονται σε όλες τις υγειονομικές εξετάσεις για τις οποίες είχαν προσκομίσει δικαιολογητικά και επιπλέον στις παρακάτω εξετάσεις: Τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV, τοξικολογική ούρων, τεστ κύησης (μόνο για τις επιτυχούσες) και σε ειδικές εξετάσεις αναλόγως της σχολής επιτυχίας, όταν τέτοιες απαιτούνται με ευθύνη και διαταγή του αντιστοίχου Κλάδου. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα καθοριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 3 του π.δ. 11/2014 και η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.δ. 1327/1973.

14. Επιπλέον τονίζεται ότι, κατά την κατάταξη των επιτυχόντων στην αντίστοιχη Σχολή, απαιτείται από αυτούς η τήρηση των τιθέμενων σωματομετρικών ορίων εισαγωγής και του Δείκτη Μάζα Σώματος (ΔΜΣ).

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

15. Η διεξαγωγή δοκιμασιών θα γίνει όπως παρακάτω:

α. Οι υποψήφιοι/ες που κρίνονται κατάλληλοι/ες από τις Υγειονομικές Επιτροπές (βάσει εκδιδομένου Πρακτικού), στη συνέχεια συμμετέχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες. Οι χώροι διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών γνωστοποιούνται στους υποψηφίους, σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε εξεταστικού κέντρου. Οι αθλητικές δοκιμασίες διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις που διατίθενται στα εξεταστικά κέντρα.

β. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αγωνίσματα και τα κατώτερα/ανώτερα (κατά περίπτωση) όρια επίδοσης κατά αγώνισμα και Σχολή, που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος (ανεξάρτητα φύλου) για να κριθεί κατάλληλος:

 

 

 

 

Α/Α

 

 

 

 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

 

 

 

ΣΣΕ/Όπλα, ΣΝΔ,

ΣΙ/Ιπτάμενοι, ΣΜΥ/Όπλα

ΣΣΕ/Σώματα, ΣΙ/Μηχανικοί-

Ελεγκτές Αεράμυνας- Μετεωρολόγοι-

Έρευνας/Πληροφορικ ής-Διοικητικών- Εφοδιαστίκων, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ,

ΣΜΥ/Σώματα, ΣΜΥΝ, ΣΜΥΑ

1.

Δρόμος 100 μ. έως:

16"

17"

2.

Δρόμος 1000 μ. έως:

4΄και 20"

4΄ και 30"

3.

Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον

1,05 μ.

1,00 μ.

4.

Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον:

3,60 μ.

3,60 μ.

 

5.

Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.)

(Μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι) τουλάχιστον:

 

4,50 μ.

 

4,40 μ.

 

6.

Ελεύθερη κολύμβηση 50 μέτρων (μόνο για τη ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ) Έως:

 

 

2'

--

γ. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα για τα αγωνίσματα των δρόμων μίας

(1) προσπάθειας και για τα άλματα και τις ρίψεις τριών (3) προσπαθειών.

δ. Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου/ας ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψηφίους/ες.

ε. Η αθλητική περιβολή των υποψηφίων αποτελεί αποκλειστικά δική τους επιλογή και ευθύνη.

στ. Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με ευθύνη των Σχολών, ανάλογα με τις επικρατούσες την τρέχουσα ημέρα κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες και των αριθμό των υποψηφίων.

ζ. Οι υποψήφιοι/ες έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στις Σχολές προτιμήσεώς τους, εφόσον κρίνονται επιτυχόντες/ούσες στις αθλητικές δοκιμασίες, στα όρια που προβλέπονται, για τη συγκεκριμένη Σχολή.

16. Οι υποψήφιοι/ες για να επιτύχουν στις αθλητικές δοκιμασίες, συνιστάται να έχουν προετοιμασθεί εκ των προτέρων κατάλληλα.

17. Υποψήφιος/α που θα αποτυγχάνει να επιτύχει το όριο σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται και στις υπόλοιπες.

18. Σε περιπτώσεις προϋπάρχοντος τραυματισμού υποψήφιου/ας, πρόβλημα υγείας ή γυναικολογικής φύσης, υποχρεωτικά να προσκομίζεται βεβαίωση από ιδιώτη ιατρό ή Νοσοκομείο (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι.), στην οποία να βεβαιώνεται το πρόβλημα, καθώς και να αναγράφεται η ημερομηνία αποκατάστασής του, προκειμένου ο/η υποψήφιος/α να αναπρογραμματίζεται ανάλογα από το αντίστοιχο εξεταστικό κέντρο. Η ανωτέρω εναλλακτική ημερομηνία να μην υπερβαίνει το πέρας της περιόδου των ΠΚΕ του αντίστοιχου εξεταστικού κέντρου. Στην περίπτωση μη προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης ο υποψήφιος/α πρέπει να γνωστοποιεί στον ιατρό που παρίσταται στις δοκιμασίες, το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και να εξετάζεται απ’ αυτόν πριν την έναρξη οποιασδήποτε αθλητικής δοκιμασίας. Τέλος, σε περίπτωση τραυματισμού του/της υποψήφιου/ας κατά την ημέρα διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών, θα προγραμματίζεται για επανεξέταση, εφόσον εξεταστεί από τον παρόντα στο σημείο ιατρό. Η επανεξέταση θα προγραμματίζεται εντός του χρόνου διεξαγωγής των ΠΚΕ, τόσο των Ελλήνων του Εσωτερικού όσο και του Εξωτερικού, του εκάστοτε εξεταστικού κέντρου και θα γίνεται στο σύνολο των αγωνισμάτων.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΑ

19. Η διαδικασία που ακολουθείται μέχρι και την έκδοση των αποτελεσμάτων είναι η ακόλουθη:

α. Τα εξεταστικά κέντρα θα αποστέλλουν στη μηχανογράφηση του ΥΠΑΙΘ, τους ικανούς υποψηφίους, που προέκυψαν από τις ΠΚΕ.

β. Το ΥΠΑΙΘ θα αποστέλλει στα εξεταστικά κέντρα, επεξεργασμένες καταστάσεις για έλεγχο ορθότητας.

γ. Τα εξεταστικά κέντρα, θα αποστείλουν στο ΥΠΑΙΘ εκ νέου τις καταστάσεις, με επισημασμένες τυχόν διορθώσεις.

20. Σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνοι για την ορθότητα και τη μορφή των αποτελεσμάτων είναι τα εξεταστικά κέντρα.

21. Επισημαίνεται ότι, για τους κοινούς υποψηφίους/ες, τα αποτελέσματα επιτυχόντων/ουσών στις ΠΚΕ και για όλες τις Σχολές που δήλωσε ο υποψήφιος/α, εκδίδονται μόνο από το εξεταστικό κέντρο. Το ΥΠΑΙΘ με βάση τις καταστάσεις και αφού λάβει υπόψη τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων και τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν, συντάσσει και εκδίδει την τελική κατάσταση επιτυχόντων στις Στρατιωτικές Σχολές κατά Τμήμα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»

ΣΤΗΝ ΕΔΥΕΘΑ Φ.337/2/212535/Σ.479

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι σπουδαστές/τριες των ΑΣΕΙ, της ΣΣΑΣ, της ΣΑΝ και των ΑΣΣΥ που αποβάλλουν την ιδιότητα τους αυτή, υποχρεούνται στην καταβολή αποζημιώσεως στο Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1911/1990, εκτός της περίπτωσης εγγραφής τους σε άλλη σχολή των ΕΔ ή των Σωμάτων Ασφαλείας. Σε περίπτωση αποχώρησης και από τη δεύτερη σχολή, σε οποιοδήποτε έτος, υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημίωση.

2. Οι σπουδαστές/τριες των ΑΣΕΙ, της ΣΣΑΣ, της ΣΑΝ και των ΑΣΣΥ που έχουν εισαχθεί σε αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2525/1997 ή με το σύστημα των γενικών εξετάσεων ή με το σύστημα εισαγωγής του ν. 4186/2013, οι οποίοι διαγράφονται από τις Σχολές αυτές για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας μέχρι και την 15η Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, εγγράφονται για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τμήματος επόμενης προτίμησης τους στο μηχανογραφικό δελτίο του έτους εισαγωγής τους στη Σχολή από την οποία διαγράφονται, βάση του άρθρου 47 του ν.3421/2005. Η εγγραφή γίνεται μόνον εφόσον είχαν συγκεντρώσει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη με αυτή του τελευταίου υποψηφίου-ας που έχει εισαχθεί στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Η εισαγωγή των σπουδαστών-τριών αυτών στη Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησης γίνεται με απόφαση ΥΠΑΙΘ, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου-ης που υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη διαγραφή του-ης. Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και της σχετικής γνωμάτευσης της οικείας, κατά περίπτωση, Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152).

3. Όσοι/ες σπουδαστές/τριες των Σχολών της προηγούμενης παραγράφου διαγράφονται για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας μετά τις 15 Νοεμβρίου, εγγράφονται σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησης τους, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από αυτό της διαγραφής τους. Η εισαγωγή των σπουδαστών-τριών αυτών στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τμήματος της επόμενης προτίμησης του μηχανογραφικού τους δελτίου, για την οποία έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με αυτήν του τελευταίου εισαχθέντα στη Σχολή ή Τμήμα το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων το επόμενο, από αυτό της διαγραφής τους, ακαδημαϊκό έτος, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου -ης, που υποβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από της διαγραφής τους και συνοδεύεται απαραίτητα από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και τη σχετική γνωμάτευση της οικείας, κατά περίπτωση, ΑΥΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152).

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3, οι σπουδαστές/τριες της ΣΣΑΣ, που διαγράφονται οποτεδήποτε από τη Σχολή αυτή για Δ - 2 λόγους υγείας, συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο αντίστοιχο έτος σπουδών, της οικείας Σχολής ή Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 3421/2005.

5. Εφόσον από τη γνωμάτευση της οικείας, κατά περίπτωση, Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ) προκύπτει ότι ο/η σπουδαστής/τρια που διαγράφεται δεν είναι ικανός κατηγόριας Ι-1, η εισαγωγή του σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησής του επιτρέπεται για όλες τις Σχολές ή Τμήματα εκτός των Στρατιωτικών Σχολών και των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας και των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152).

6. Όσοι/ες διαγράφονται από τα ΑΣΕΙ, τη ΣΣΑΣ, τη ΣΑΝ και τις ΑΣΣΥ, απολύονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις και τους παρέχεται δικαίωμα λήψης αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 3421/2005.

7. Όσοι/ες ανήκουν στις προαναφερθείσες περιπτώσεις του παρόντος Παραρτήματος και δεν υποβάλουν την προβλεπόμενη αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά μέσα στην προθεσμία που ορίζεται κατά περίπτωση, χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησής τους.

8. Επισημαίνεται ότι, οι σπουδαστές της κατεύθυνσης Ιπταμένων της ΣΙ, οι οποίοι, προκειμένου να ενταχθούν σε αυτή, διεγράφησαν είτε ως μαθητές από άλλη Στρατιωτική Σχολή, είτε ως μόνιμοι στρατιωτικοί από τις τάξεις των ΕΔ και κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών αποτυγχάνουν στις πτήσεις και διαγράφονται από τη ΣΙ, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διαγραφή τους, να επανεντάσσονται στην κατηγορία που ανήκαν. Η επανεγγραφή των μαθητών στη σχολή από την οποία είχαν διαγραφεί γίνεται στο έτος σπουδών που έπεται του έτους διαγραφής τους, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις για τη συνέχιση της φοίτησής τους, σύμφωνα με τον οικείο οργανισμό της σχολής, η δε φοίτησή τους αρχίζει από την επόμενη της διαγραφής τους από τη ΣΙ, ακαδημαϊκή περίοδο. Η επανεγγραφή όσων υπηρετούσαν ως μόνιμοι στρατιωτικοί στις τάξεις των ΕΔ γίνεται στην ίδια επετηρίδα από την οποία διεγράφησαν και καθίστανται νεότεροι όσων απέκτησαν το βαθμό κατά το ίδιο έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3187/2003.

9. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση παραιτήσεως σπουδαστή/τριας από ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ, ΑΣΣΥ για προσωπικούς λόγους, τότε αυτός δεν υπάγεται στην περίπτωση των υποψηφίων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος Παραρτήματος (διαγραφή για λόγους υγείας) και δεν έχει το δικαίωμα εισαγωγής στη Σχολή ή Τμήμα της επόμενης προτίμησής του που έχει δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο.

Πληροφορίες σχετικά με όλες τις Στρατιωτικές Σχολές, υπάρχουν στις ιστοσελίδες αυτών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»

ΣΤΗΝ ΕΔΥΕΘΑ Φ.337/2/212535/Σ.479

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΛΛΗΝΩΝ/ΙΔΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑ ΑΣΕΙ ΣΣΑΣ ΣΑΝ- ΑΣΣΥ

1. Με τον γενικό όρο «Έλληνες/ίδες του Εξωτερικού» προσδιορίζονται όσοι περιγράφονται στις περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1351/1983, είτε ως τέκνα Ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού, είτε ως τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων (στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού) που υπηρετούν στο εξωτερικό.

2. Όλοι οι παραπάνω, για την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές, αποτελούν ενιαία κατηγορία υποψηφίων. Οι ανήκοντες στην κατηγορία αυτή μπορεί να είναι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ, της ΣΣΑΣ, της ΣΑΝ και των ΑΣΣΥ και εισάγονται σε αυτά κατόπιν γραπτών εξετάσεων, οι οποίες διενεργούνται από το ΥΠΑΙΘ και ΠΚΕ, οι οποίες διενεργούνται με μέριμνα της ΔΑΕ/Β1.

3. Το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα για την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, καθώς και οι λοιπές διαδικασίες που ακολουθούν μέχρι και την πρόσκληση των επιτυχόντων/ουσών υποψηφίων της κατηγορίας αυτής στη Σχολή επιτυχίας των, περιγράφονται στο Παράρτημα «Α».

4. Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλους/ες τους/τις υποψηφίους/ες των ΑΣΕΙ- ΣΣΑΣ- ΣΑΝ- ΑΣΣΥ και διενεργούνται αποκλειστικά με μέριμνα του εξεταστικού κέντρου της ΔΑΕ. Οι υποψήφιοι/ες που γίνονται δεκτοί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ενημερώνονται στις προκαθορισμένες ημερομηνίες, με αποκλειστικά δική τους ευθύνη, από την ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) για το ακριβές πρόγραμμα διεξαγωγής των ΠΚΕ καθώς και τον χρόνο και τόπο διεξαγωγής. Λεπτομέρειες που αφορούν τις ΠΚΕ αναφέρονται στο Παράρτημα «Γ».

5. Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας αυτής, που συμμετείχαν και στις ΠΚΕ που διεξήχθησαν για τους/τις Έλληνες/δες του εσωτερικού, του ιδίου ακαδημαϊκού έτους και κρίθηκαν ακατάλληλοι, μπορούν να συμμετέχουν κανονικά στις ΠΚΕ των Ελλήνων/ίδων Εξωτερικού. Τονίζεται ότι οι δύο διαδικασίες είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη και οι υποψήφιοι/ες υποβάλλονται στο σύνολο των ΠΚΕ, ανεξάρτητα από τη κρίση καταλληλόλητας ή μη, στις ΠΚΕ (ψυχομετρικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες) που διεξήχθησαν για τους/τις Έλληνες/δες του εσωτερικού. Στην περίπτωση δε αυτή όπου οι υποψήφιοι/ες Έλληνες του εσωτερικού συμμετέχουν στις ΠΚΕ των Ελλήνων/ίδων Εξωτερικού, απαιτείται να επαναλάβουν τις υγειονομικές  εξετάσεις κατά την περίοδο διεξαγωγής των ΠΚΕ, ώστε να έχουν πραγματοποιηθεί μετά τις 28 Ιουν 2023.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»

ΣΤΗΝ ΕΔΥΕΘΑ Φ.337/2/212535/Σ.479

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Έλληνες/ίδες με Ελληνική Ιθαγένεια:

α. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφίου (Υπόδειγμα «4» του Παραρτήματος «Θ»).

β. Δελτίο υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου (Υπόδειγμα «3» του Παραρτήματος «Θ»), που θα προσκομιστεί στο εξεταστικό κέντρο την πρώτη ημέρα των υγειονομικών εξετάσεων (Δεν μεταφορτώνεται στην ηλεκτρονική αίτηση). Οι εξετάσεις- γνωματεύσεις επισυνάπτονται στο Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης, το οποίο ο υποψήφιος εκτυπώνει από το περιβάλλον της αίτησης υποψηφίου και είναι εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου).

γ. Δελτίο Ιατρικού Ιστορικού και συνημμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Υπόδειγμα «5» του Παραρτήματος «Θ») υπογεγραμμένα από τον/την υποψήφιο/α, που θα προσκομιστούν στο εξεταστικό κέντρο σε εσώκλειστο φάκελο την πρώτη ημέρα των υγειονομικών εξετάσεων στην υγειονομική επιτροπή των ΠΚΕ (δεν μεταφορτώνεται στην ηλεκτρονική αίτηση). Το Δελτίο Ιατρικού Ιστορικού και η συνημμένη υπεύθυνη δήλωση θα υπογράφονται από τον γονέα ή κηδεμόνα του υποψηφίου, για την περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ανήλικος, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία υποβολής όπως παραπάνω.

δ. Πιστοποιητικό γέννησης ή ιθαγένειας ή οποιοδήποτε πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται από Δημόσια Αρχή και αποδεικνύει την ιθαγένεια. Υφίσταται η δυνατότητα άντλησης των ανωτέρω πιστοποιητικών μέσω χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Διαδικτυακή Πύλη του Δημοσίου «gov.gr».

ε. Οι υποψήφιοι/ες της ΣΙ (όλων των Τμημάτων της) πρέπει επιπλέον, υποχρεωτικά να υποβάλουν πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, που θα βεβαιώνει τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας. Αρχικά, οι υποψήφιοι καταθέτουν ευκρινές φωτοαντίγραφο του πτυχίου τους (ανεπικύρωτο και αμετάφραστο αν πρόκειται για ξενόγλωσσο) ή σε περίπτωση που έχουν συμμετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις αγγλικής γλώσσας και δεν τους έχει αποσταλεί το πτυχίο, γίνεται δεκτή βεβαίωση του αρμόδιου φορέα διεξαγωγής των εξετάσεων που να πιστοποιεί την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Ο εν λόγω τίτλος σπουδών κατατίθεται υποχρεωτικά κατά την ημερομηνία κατάταξής τους. Επισημαίνεται ότι κατά την κατάταξή τους οι κάτοχοι ξενόγλωσσου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας θα πρέπει να φέρουν το πτυχίο τους νόμιμα επικυρωμένο και μεταφρασμένο. Συγκεκριμένα η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από τους υποψηφίους σχετικά με τη νόμιμη επικύρωση και μετάφραση είναι η ακόλουθη:

(1) Αρχικά, επικυρώνεται η γνησιότητα του πιστοποιητικού. (π.χ. από το British Council).

(2) Εν συνεχεία, μεταφράζεται επισήμως το πιστοποιητικό (π.χ. από δικηγόρο βάσει του της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4194/2013).

(3) Εφόσον δεν κατατίθεται το πιστοποιητικό το οποίο φέρει τη νόμιμη επικύρωση και μετάφραση αλλά ακριβές αντίγραφο αυτού, αρμόδιος για την επικύρωση του πτυχίου ως ακριβές αντίγραφο είναι οποιοσδήποτε δικηγόρος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και του άρθρου 36 του ν. 4194/2013.

(4) Τέλος, μετά την επικύρωση ως ακριβούς αντιγράφου του ξενόγλωσσου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας από δικηγόρο, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτού, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επικύρωση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

στ. Επιπρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον ο υποψήφιος υπάγεται σε μία από τις ειδικές κατηγορίες, όπως αναλύονται στο Παράρτημα «Β».

Επισημαίνεται ότι όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη Κρατική Αρχή ή Οργανισμό ή Ίδρυμα και για τον λόγο αυτό είναι γραμμένα σε γλώσσα διαφορετική από την ελληνική, θα πρέπει, προκειμένου να γίνουν δεκτά, να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα στα Ελληνικά ή από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας (δεν ισχύει για τα πτυχία Αγγλικών της περ. ε΄ της παρ.1 του παρόντος Παραρτήματος).

2. Έλληνες/ίδες καταγόμενοι από την αλλοδαπή χωρίς Ελληνική Ιθαγένεια:

α. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφίου (Υπόδειγμα «4» του Παραρτήματος «Θ»).

β. Δελτίο υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου (Υπόδειγμα «3» του Παραρτήματος «Θ»), που θα προσκομιστεί στο εξεταστικό κέντρο την πρώτη ημέρα των υγειονομικών εξετάσεων (Δεν μεταφορτώνεται στην ηλεκτρονική αίτηση). Οι εξετάσεις- γνωματεύσεις επισυνάπτονται στο Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης, το οποίο ο υποψήφιος εκτυπώνει από το περιβάλλον της αίτησης υποψηφίου και είναι εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου).

γ. Δελτίο Ιατρικού Ιστορικού και συνημμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Υπόδειγμα «5» του Παραρτήματος «Θ») υπογεγραμμένα από τον/ην υποψήφιο/α, που θα προσκομιστούν στο εξεταστικό κέντρο σε εσώκλειστο φάκελο την πρώτη ημέρα των υγειονομικών εξετάσεων στην υγειονομική επιτροπή των ΠΚΕ (δεν μεταφορτώνεται στην ηλεκτρονική αίτηση). Το Δελτίο Ιατρικού Ιστορικού και η συνημμένη υπεύθυνη δήλωση θα υπογράφονται από τον γονέα ή κηδεμόνα του υποψηφίου, για την περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ανήλικος, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία υποβολής όπως παραπάνω.

δ. Οι υποψήφιοι/ες της ΣΙ (όλων των Τμημάτων της) πρέπει επιπλέον, υποχρεωτικά να υποβάλουν πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, που θα βεβαιώνει τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας.

ε. Πιστοποιητικό/βεβαίωση ελληνικής προξενικής αρχής που να αναφέρεται ότι είναι Έλληνες το γένος και επιπλέον να είναι γραμμένη η ημερομηνία γέννησης και αν είναι έγγαμος/η ή άγαμος/η (ξενόγλωσσο από τη χώρα προέλευσης συνοδευόμενο από μετάφραση στα Ελληνικά).

στ. Πιστοποιητικό/βεβαίωση διαμονής από τον αντίστοιχο δήμο της χώρας, εάν τα τελευταία χρόνια διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα ή στον οποίο προτίθεται να εγγραφεί, εφόσον εισαχθεί στη Σχολή.

ζ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου από τη χώρα προέλευσης και από την ημεδαπή.

3. Έλληνες/ίδες του εξωτερικού:

α. Υποψήφιοι οι οποίοι γεννήθηκαν και διαμένουν στο εξωτερικό από Έλληνες γονείς που κατοικούν στο εξωτερικό και οι οποίοι γονείς έχουν την ελληνική ιθαγένεια, καθώς και όσοι γεννήθηκαν στην Ελλάδα από Έλληνες γονείς και εμπίπτουν στις προϋποθέσεις του νόμου ως Έλληνες του εξωτερικού:

(1) Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφίου (Υπόδειγμα «4» του Παραρτήματος «Θ»).

(2) Δελτίο υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου (Υπόδειγμα «3» του Παραρτήματος «Θ»), που θα προσκομιστεί στο εξεταστικό κέντρο την πρώτη ημέρα των υγειονομικών εξετάσεων (Δεν μεταφορτώνεται στην ηλεκτρονική αίτηση).Οι εξετάσεις- γνωματεύσεις επισυνάπτονται στο Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης, το οποίο ο υποψήφιος εκτυπώνει από το περιβάλλον της αίτησης υποψηφίου και είναι εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου).

(3) Δελτίο Ιατρικού Ιστορικού και συνημμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Υπόδειγμα «5» του Παραρτήματος «Θ») υπογεγραμμένα από τον/ην υποψήφιο/α, που θα προσκομιστούν στο εξεταστικό κέντρο σε εσώκλειστο φάκελο την πρώτη ημέρα των υγειονομικών εξετάσεων στην υγειονομική επιτροπή των ΠΚΕ (δεν μεταφορτώνεται στην ηλεκτρονική αίτηση). Το Δελτίο Ιατρικού Ιστορικού και η συνημμένη υπεύθυνη δήλωση θα υπογράφονται από τον γονέα ή κηδεμόνα του υποψηφίου, για την περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ανήλικος, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία υποβολής όπως παραπάνω.

(4) Πιστοποιητικό γέννησης ή ιθαγένειας ή οποιοδήποτε πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται από Δημόσια Αρχή και αποδεικνύει την ιθαγένεια. Επισημαίνεται ότι υφίσταται η δυνατότητα άντλησης των ανωτέρω πιστοποιητικών μέσω χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Διαδικτυακή Πύλη του Δημοσίου «gov.gr».

(5) Οι υποψήφιοι/ες της ΣΙ (όλων των Τμημάτων της) πρέπει επιπλέον, υποχρεωτικά να υποβάλουν πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, που θα βεβαιώνει τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας.

(6) Βεβαίωση ελληνικής προξενικής αρχής στην οποία να αναγράφονται και να βεβαιώνονται τα παρακάτω στοιχεία:

(α) Ημερομηνία, μήνας και έτος που γεννήθηκαν αριθμητικά και ολογράφως.

(β) Δήμος ή Κοινότητα του Κράτους, όπου είναι γραμμένοι ή επιθυμούν να γραφτούν εάν εισαχθούν στη Σχολή.

(γ) Τη διαγωγή τους (εάν έχουν καταδικαστεί, διώκονται).

(δ) Εάν είναι έγγαμοι/ες ή άγαμοι/ες.

(ε) Εάν έχουν τέκνα ή αναμένουν τη γέννηση τέκνου.

β. Τέκνα των Ελλήνων υπαλλήλων (στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού)

(1) Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφίου (Υπόδειγμα «4» του Παραρτήματος «Θ»).

(2) Δελτίο υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου (Υπόδειγμα «3» του Παραρτήματος «Θ»), που θα προσκομιστεί στο εξεταστικό κέντρο την πρώτη ημέρα των υγειονομικών εξετάσεων (Δεν μεταφορτώνεται στην ηλεκτρονική αίτηση). Οι εξετάσεις- γνωματεύσεις επισυνάπτονται στο Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης, το οποίο ο υποψήφιος εκτυπώνει από το περιβάλλον της αίτησης υποψηφίου και είναι εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου).

(3) Δελτίο Ιατρικού Ιστορικού και συνημμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Υπόδειγμα «5» του Παραρτήματος «Θ»), που θα προσκομιστεί στο εξεταστικό κέντρο σε εσώκλειστο φάκελο την πρώτη ημέρα των υγειονομικών εξετάσεων (Δεν μεταφορτώνεται στην ηλεκτρονική αίτηση).

(4) Πιστοποιητικό γέννησης ή ιθαγένειας ή οποιοδήποτε πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται από Δημόσια Αρχή και αποδεικνύει την ιθαγένεια. Επισημαίνεται ότι υφίσταται η δυνατότητα άντλησης των ανωτέρω πιστοποιητικών μέσω χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Διαδικτυακή Πύλη του Δημοσίου «gov.gr».

(5) Οι υποψήφιοι/ες της ΣΙ (όλων των Τμημάτων της) πρέπει επιπλέον, υποχρεωτικά να υποβάλουν πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, που θα βεβαιώνει τη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 (καλή γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας.

Επισημαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη Κρατική Αρχή ή Οργανισμό ή Ίδρυμα και για το λόγο αυτό είναι γραμμένα σε γλώσσα διαφορετική από την ελληνική, θα πρέπει, προκειμένου να γίνουν δεκτά, να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα στα Ελληνικά ή από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος (δεν ισχύει για τα πτυχία Αγγλικών της περ. ε΄ της παρ.1 του παρόντος Παραρτήματος).

(6) Πιστοποιητικό από την υπηρεσία του γονέα, ότι υπηρετούν ή υπηρετούσαν στο εξωτερικό το υπόψη χρονικό διάστημα.

4. Υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις:

α. Υποψήφιοι /ες για τις ΣΣΕ–ΣΝΔ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ και τις ΑΣΣΥ

Τα δικαιολογητικά των περ. α΄ και β΄ της παρ.1 καθώς και πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου επί του οποίου επικολλάται και κυρώνεται η φωτογραφία του υποψήφιου, αφού ελεγχθεί και θεωρηθεί από Στρατολογική Υπηρεσία.

β. Υποψήφιοι/ες για τη ΣΙ

Τα δικαιολογητικά των περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ.1, καθώς και πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου επί του οποίου επικολλάται και κυρώνεται η φωτογραφία του υποψήφιου, αφού ελεγχθεί και θεωρηθεί από Στρατολογική Υπηρεσία.

Για τους υποψηφίους που είναι ήδη μαθητές σε άλλο ΑΣΕΙ –ΣΣΑΣ-ΣΑΝ- ΑΣΣΥ, δεν απαιτείται η προσκόμιση Αντίγραφου Φύλλου Μητρώου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Z»

ΣΤΗΝ ΕΔΥΕΘΑ Φ.337/2/212535/Σ.479

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

(Προσκομίζονται στη Σχολή την ημέρα κατατάξεως)

1. Έλληνες/ίδες με ελληνική ιθαγένεια:

α. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου.

β. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή βεβαίωση διαγραφής, εφόσον είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μέχρι την ορκωμοσία και προκειμένου για τη ΣΣΑΣ– ΣΑΝ μέχρι την προηγούμενη της εγγραφής στην αντίστοιχη σχολή του Πανεπιστημίου.

γ. Να φέρουν μαζί τους:

 1. Την αστυνομική ταυτότητα.
 2. Διαβατήριο (όσοι έχουν).
 3. Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο ανήκαν, ότι παρέδωσαν το Βιβλιάριο Υγείας-Νοσηλείας ή για τους ανασφάλιστους Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι κάτοχοι αντίστοιχου Βιβλιαρίου.
 4. Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), σε επίσημο έγγραφο της αρμόδιας ΔΟΥ.
 5. Πρωτότυπη βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις από το Λύκειο αποφοίτησης (αφορά μόνο τους επιτυχόντες-ούσες στη ΣΣΑΣ και ΣΑΝ και όχι την ειδική κατηγορία «Έλληνες Εξωτερικού»).
 6. Τον Αριθμό Στρατολογικού Μητρώου (ΑΣΜ), οι άρρενες.
 7. Βεβαίωση ΑΜΚΑ (όσοι έχουν) ή προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού που αναγράφει τον ΑΜΚΑ.
 8. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας, όπου πρώτος δικαιούχος θα είναι ο /η επιτυχών /ούσα και θα φαίνεται ο αριθμός και το IBAN.
 9. Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) (φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ή άλλο επίσημο έγγραφο του ΕΦΚΑ).
 10. Βιβλιάριο Υγείας παιδικής ηλικίας (όσοι έχουν).

δ. Οι επιτυχόντες-ούσες να προσκομίζουν, εφόσον κατέχουν, αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας. Ειδικά οι επιτυχόντες-ούσες της ΣΙ οφείλουν να προσκομίσουν τον προβλεπόμενο στην περ. δ΄ του άρθρου 9 της παρούσας, τίτλο σπουδών.

2. Έλληνες/ίδες καταγόμενοι από την αλλοδαπή χωρίς ελληνική ιθαγένεια:

α. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου. β. Τα λοιπά δικαιολογητικά της παρ. 1.

γ. Τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην παρ. 2 του Παραρτήματος «ΣΤ».

3. Υποψήφιοι/ες ΣΣΕ και ΣΙ που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις:

α. Τα δικαιολογητικά της παρ. 1.

β. Πιστοποιητικό/βεβαίωση της Διευθύνσεως Προσωπικού του Κλάδου που υπηρετούν (Στρατός Ξηράς - Ναυτικό - Αεροπορία), στο οποίο θα φαίνεται ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη με βούλευμα δικαστικού συμβουλίου στρατοδικείου, ή κοινού ποινικού δικαστηρίου ή με απευθείας κλήση εισαγγελικής αρχής για οποιοδήποτε από τα εγκλήματα που αναφέρονται στην περ. στ΄ της παρ.10 του κυρίως μέρους της παρούσας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ

α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση.

β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Καταστάσεως τύπου «Α» (για άρρενες).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «H»

ΣΤΗΝ ΕΔΥΕΘΑ Φ.337/2/212535/Σ.479

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ

ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΞΚΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ν. 1294/1982)

1. Οι υποψήφιοι/ες της ΣΣΕ Μόνιμοι Υπξκοί του ΣΞ υποβάλλονται σε εξετάσεις, οι οποίες οργανώνονται με μέριμνά της και διεξάγονται στις εγκαταστάσεις της ΣΣΕ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον Οργανισμό της Σχολής, τους ισχύοντες νόμους και π.δ. και την υπ. αρ. Φ.337.12/6/190629/Σ.1435/21 -08-2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας – Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄1142), στα μαθήματα Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου:

α. Νεοελληνικής Γλώσσας (Έκθεση – Έκφραση) από την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων γενικής παιδείας.

β. Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία από την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων της θετικής κατεύθυνσης.

2. Η εισαγωγή στη Σχολή γίνεται με βάση τη σειρά επιτυχίας εκείνων που έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής, ως Μόνιμοι Υπξκοί, τουλάχιστον έναν (1) χρόνο κατά την ημερομηνία εισαγωγής τους στη ΣΣΕ.

3. Οι υποψήφιοι/ες Μόνιμοι Υπξκοί μπορούν να πληροφορηθούν για την ύλη, το χρόνο, την διαδικασία και τον τόπο των εξετάσεων από το Τμήμα Εισιτηρίων Εξετάσεων της ΣΣΕ, στα τηλέφωνα: 2108904026-4127, 2108904093, Φαξ 2108970232.

4. Η αίτηση επιθυμίας γίνεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ»

ΣΤΗΝ ΕΔΥΕΘΑ Φ.337/2/212535/Σ.479

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Στο παρόν παρουσιάζονται υποδείγματα των απαιτουμένων δικαιολογητικών, όπου αυτά δεν είναι τυποποιημένα (όπως π.χ. η Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/85), όπως παρακάτω:

α. Υπόδειγμα «1»: Βεβαίωση Φονευθέντων σε Πολεμικές Επιχειρήσεις ή Θανόντων σε Διατεταγμένη Υπηρεσία, όπως Προσθήκη «1».

β. Υπόδειγμα «2»: Βεβαίωση Ανάπηρου Ειρηνικής Περιόδου ή Πολεμικών Επιχειρήσεων, όπως Προσθήκη «2».

γ. Υπόδειγμα «3»: Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης Υποψηφίου ΑΣΕΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ- ΑΣΣΥ, όπως Προσθήκη «3».

δ. Υπόδειγμα «4»: Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου ΑΣΕΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ- ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024, όπως Προσθήκη «4».

ε. Υπόδειγμα «5»: Δελτίο Ιατρικού Ιστορικού με συνοδευτική Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου ΑΣΕΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ-ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 για το εν λόγω δελτίο, όπως Προσθήκη «5».

Συντονιστείτε στην ενημερωτική σελίδα των Πανελλαδικών 2023 στο viber εδώ και στο facebook εδώ για να λαμβάνετε όλα τα νέα σε ζωντανή ροή.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τις Πανελλήνιες 2023.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr