Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Μεταπτυχιακές Σπουδές για τα στελέχη των ΕΔ

Μεταπτυχιακές Σπουδές για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ)

Η θεματολογία των μεταπτυχιακών πρέπει να είναι σχετική με στρατιωτικές άλλα θέματα που αφορούν στις σιρατιωτικές επαγγελματικές απαιτήσεις.

Οι σύγχρονες απαιτήσεις του στρατηγικού και γεωπολιτικού επιπέδου επιβάλλουν στην ανώτατη στρατιωτική ηγεσία, προκειμένου αυτή να υλοποιήσει τον ρόλο της ως του πρωταρχικού στρατιωτικού συμβούλου της κυβέρνησης, να διαθέτει ευρείς πολιτικοστρατιωτικούς ορίζοντες και βαθιά γνώση θεμάτων που υπερβαίνουν την απλή, τεχνική επαγγελματική γνώση. Έτσι, απαιτείται η παρότρυνση των αξιωματικών να επιδιώκουν την απόκτηση επαυξημένης ακαδημαϊκής μόρφωσης, με τη μορφή μεταπτυχιακών σπουδών.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


Όλα τα νέα για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών εδώ.

Για την υλοποίηση των πιο πάνω στόχων, από το ΓΕΕΘΑ θα επιδιωχθούν τα ακόλουθα:

- Απόκτηση μεταπτυχιακών στον βαθμό λοχαγού - ταγματάρχη - αντισυνταγματάρχη και ισότιμων, με ή χωρίς χορήγη­ση εκπαιδευτικής άδειας, μέχρι 2 ετών, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

- Επιδίωξη τα μεταπτυχιακά να συνδεθούν με ΑΣΕΙ και λοιπές Στρατιωτικές Σχολές, χωρίς να αποκλείονται τα ΑΕΙ του εσωτερικού και του εξωτερικού ούτε τα διάφορα Ινστιτούτα Επιμόρφωσης ή Διαρκούς Επιμόρφωσης που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο των ΕΔ ή εκτός αυτών.

- Η θεματολογία των μεταπτυχιακών πρέπει να είναι σχετική με στρατιωτικές - πολιτικές - διπλωματικές σπουδές ή με άλλα θέματα που αφορούν στις στρατιωτικές επαγγελματικές απαιτήσεις. Σε καμιά περίπτωση δεν θα αποκλεισθούν ευκαι­ρίες επιμόρφωσης οι οποίες παρέχονται από σχολές ή προ­γράμματα που δεν έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη στρατιω­τική επιστήμη και τέχνη. Η τελική επιδίωξη των μεταπτυχια­κών σπουδών είναι η αποτελεσματική διεύρυνση οριζόντων των στελεχών και όχι η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων, που σε κάθε περίπτωση δίνονται επαρκώς και από τις αντίστοι­χες Στρατιωτικές Σχολές.

- Παραμένει και θα ικανοποιείται επαρκώς η ανάγκη για στοχευμένες και ειδικευμένες σπουδές ειδικών Κλάδων των ΕΔ, όπως ιατροί, μηχανικοί όλων των τύπων, νομικοί σύμ­βουλοι ή άλλης μορφής ειδικευμένοι επιστήμονες.

- Επιδίωξη των ΕΔ είναι, έως τον βαθμό του συνταγματάρ­χη και ισότιμου, να έχουν ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπου­δές κατά 75%, με το ποσοστό αυτό να αγγίζει το 100% για τους απόφοιτους ΑΔΙΣΠΟ, οι οποίοι και θα στελεχώσουν την ανώ­τατη ηγεσία. Τα ποσοστά αυτά θα αποκτηθούν σταδιακά εντός της επόμενης δεκαετίας, έτσι ώστε το 2022 οι κρινόμενοι για ταξίαρχοι να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Με την επίτευξη του εν λόγω στόχου, θα ακολουθήσουν και οι απα­ραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να θεσμοθετηθεί και επί­σημα και να αποτελεί κύριο κριτήριο προαγωγής, από το 2022.

- Επιδίωξη, επίσης, είναι η καταβολή, από την υπηρεσία, κατ’ αρχάς, του συνόλου των εξόδων για την απόκτηση του πρώτου (ενός) μεταπτυχιακού, στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής επιμόρφωσης των στελεχών, με αντίστοιχη, από πλευράς τους, καταβολή κάθε προσπάθειας για την ανεύρεση του καταλλήλου μεταπτυχιακού προγράμματος (και υποβολή για έγκριση στην υπηρεσία, εάν αυτό απαιτείται) και την από­κτησή του με το μικρότερο δυνατό κόστος για την υπηρεσία. Ωσαύτως και για λόγους δημοσιονομικού ελέγχου η αποζημίωση των μεταπτυχιακών που έχουν οικονομική επιβάρυνση για την υπηρεσία θα υπόκειται στην έγκριση των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ), τα οποία θα πρέπει να συγκροτήσουν αρμόδιες, προς τούτο, επιτροπές.

- Οι αξιωματικοί οι οποίοι θα ξεκινήσουν μεταπτυχιακές σπουδές, αλλά θα διακόψουν το πρόγραμμα, για οποιονδήποτε λόγο, θα επιστρέφουν όλα τα δίδακτρα που έχει καταβαλλει η υπηρεσία για το μεταπτυχιακό τους.

- Επισημαίνεται ότι μεταπτυχιακές σπουδές νοούνται και οι σπουδές σε Σχολές Εθνικής Άμυνας ή Στρατιωτικά Πανεπι­στήμια του εξωτερικού.

Μεταπτυχιακά για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ)

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr