Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Αλλαγές στα Μεταπτυχιακά

Αλλαγές στα Μεταπτυχιακά

Μεταπτυχιακά: Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν στο παρόν άρθρο, όλα όσα ορίζει η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, για την οργάνωση και λειτουργία των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών στα Πανεπιστήμια όπως επίσης και τις σχετικές ρυθμίσεις, διατάξεις, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου (το προηγούμενο διάστημα) με ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4957/2022 “Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις” για την οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και λοιπά θέματα».

Αξίζει να σημειωθεί, σύμφωνα με τις αλλαγές, ότι οι διδάσκοντες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων θα πληρώνονται μόνο από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών και άλλους πόρους του ΑΕΙ, αλλά όχι από κονδύλια κρατικής χρηματοδότησης προς το ΑΕΙ – κάτι που οδηγεί σταδιακά, όπως εκτιμά η πανεπιστημιακή κοινότητα, στην καθιέρωση μεταπτυχιακών μόνο με δίδακτρα και την κατάργηση των δωρεάν μεταπτυχιακών.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


Ειδικότερα, όπως ορίζεται στην εγκύκλιο, επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, που αφορούν τόσο στη διαδικασία με την οποία ιδρύονται τα μεταπτυχιακά προγράμματα, όσο και στους όρους επιλογής των φοιτητών και τις μεταβατικές διατάξεις για τα προϋπάρχοντα του νόμου μεταπτυχιακά προγράμματα.

Την ενημερωτική σελίδα για όλα τα νέα που αφορούν τα Μεταπτυχιακά μπορείτε να την δείτε εδώ.

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν την Εγκύκλιο:

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Θ΄ του ν. 4957/2022 (Α΄141) επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της οργάνωσης και λειτουργίας προγραμμάτων δεύτερου κύκλου σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Για την ενιαία και ορθή εφαρμογή των νέων διατάξεων του ως άνω Κεφαλαίου, κατόπιν ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί προς την υπηρεσία μας, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Α. Οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών:

1. Με την παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4957/2022 ορίστηκε ότι: «Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.), με απόφαση της Συγκλήτου κατόπιν πρότασης των Κοσμητειών των Σχολών του Α.Ε.Ι., συγκροτείται Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η Επιτροπή αποτελείται από ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) από κάθε Σχολή του Α.Ε.Ι., ένα (1) μέλος που προέρχεται από τις κατηγορίες μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. και τον Αντιπρύτανη, που είναι αρμόδιος για ακαδημαϊκά θέματα, ως Πρόεδρο. Τα μέλη της Επιτροπής έχουν εμπειρία στην οργάνωση και συμμετοχή σε προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου σπουδών. Η θητεία της Επιτροπής είναι δύο (2) ακαδημαϊκά έτη. Ειδικά τα Α.Ε.Ι. όπου λειτουργεί μόνο μια (1) Σχολή, εξαιρούνται της υποχρέωσης συγκρότησης Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.». Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ως άνω ρύθμιση έχει άμεση ισχύ, οι Επιτροπές Μεταπτυχιακών Σπουδών των Α.Ε.Ι. που λειτουργούσαν δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017 (Α΄114) έπαψαν να λειτουργούν την 21η.7.2022, και κάθε Α.Ε.Ι. υποχρεούται όπως συγκροτήσει την Επιτροπή του άρθρου 79 του ν. 4957/2022. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν πρότασης της Κοσμητείας κάθε Σχολής σύμφωνα με την οποία υποδεικνύεται ένα μέλος Δ.Ε.Π. της Σχολής, οποιασδήποτε βαθμίδας και εισήγησης του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. για την υπόδειξη ενός (1) εκπροσώπου από το σύνολο των υπηρετούντων μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στο Α.Ε.Ι. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Αντιπρύτανης στον οποίον έχει ανατεθεί ο τομέας των ακαδημαϊκών θεμάτων. Διευκρινίζεται ότι για την ανάδειξη του εκπροσώπου των λοιπών κατηγοριών διδακτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π.) δεν απαιτείται η διενέργεια εκλογής ή άλλης ειδικής διαδικασίας και δεν τυγχάνει εφαρμογής η παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4957/2022, σύμφωνα με την οποία συλλογικά όργανα του Α.Ε.Ι. μπορούν να λειτουργούν νομίμως εάν δεν έχει εκλεγεί ο εκπρόσωπος των ως άνω κατηγοριών. Ως κριτήριο για την επιλογή των μελών της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η εμπειρία στην οργάνωση και συμμετοχή προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, ενώ η ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλου αξιώματος ή θέσης στο Α.Ε.Ι. (π.χ. Προέδρου Τμήματος ή Κοσμήτορας).   Ειδικότερα θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών δύνανται να καθορίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της περ. ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 223 του ν. 4957/2022 και έως την έκδοσή του με απόφαση Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

2. Με την παρ. 1 του άρθρου 455 του ν. 4957/2022 ορίστηκε ότι: «Όσα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχουν ιδρυθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και σε όσα έχει εκκινήσει η διαδικασία ίδρυσής τους πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζουν να λειτουργούν νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας τους. Τα Π.Μ.Σ. του προηγούμενου εδαφίου υποχρεούνται να πιστοποιηθούν για πρώτη φορά από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης το αργότερο έως την 31η.12.2024, άλλως παύουν να εισδέχονται νέους φοιτητές και λειτουργούν αποκλειστικά έως την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 φοιτητών.». Με την ως άνω διάταξη εξασφαλίζεται ότι όλα τα Π.Μ.Σ. που έχουν ιδρυθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4957/2022, δυνάμει των διατάξεων του ν. 4485/2017, εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως και δεν απαιτείται η διαδικασία επανίδρυσής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους και η εισδοχή φοιτητών από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Αντίστοιχα, υπάρχει σχετική πρόβλεψη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσης προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον οι διαδικαστικές ενέργειες για την ίδρυση του προγράμματος είχαν εκκινήσει πριν από την 21η.7.2022, πλην όμως δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία ίδρυσής τους μέσω της δημοσίευσης της απόφασης ίδρυσης του νέου Π.Μ.Σ. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ως διαδικαστικές ενέργειες λογίζονται τυχόν επιμέρους στάδια, όπως η έκδοση αποφάσεων συλλογικών οργάνων των Α.Ε.Ι. πριν την ως άνω ημερομηνία (π.χ. απόφαση Συνέλευσης ή Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών), η υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας κλπ, που έχουν λάβει χώρα πριν από την 21η.7.2022.

3. Σύμφωνα με την ίδια ως άνω διάταξη όλα τα λειτουργούντα Π.Μ.Σ. κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4957/2022, καθώς και όσα ιδρύονται μετά από την έναρξη ισχύος σύμφωνα με το προϊσχύον πλαίσιο δυνάμει της μεταβατικής διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 455, υποχρεούνται να υποβάλουν φάκελο προς την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) προκειμένου να πιστοποιηθούν για πρώτη φορά. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. έχει απευθύνει ήδη πρόσκληση προς τις Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας των Α.Ε.Ι. για την υποβολή προτάσεων για την αξιολόγηση των υφιστάμενων Π.Μ.Σ. και έχει δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της πρότυπο πιστοποίησης, σχετικά υποδείγματα και τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά για την πιστοποίηση των Π.Μ.Σ. (https://www.ethaae.gr/el/nea/prokyrikseis/314-prosklisi-ypovolis-protaseon-gia-pistopoiisi-pms). Λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερα υψηλό αριθμό προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών που οργανώνονται από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ότι η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει την 31η.1.2023, κρίνεται αναγκαίο κάθε Α.Ε.Ι. να προετοιμαστεί κατάλληλα και να ενημερώσει τα αρμόδια όργανα και ιδίως τους Διευθυντές των Π.Μ.Σ. για την υποχρέωση υποβολής των προτάσεων για πιστοποίηση προς την ΕΘ.Α.Α.Ε. Διευκρινίζεται ότι τα υφιστάμενα Π.Μ.Σ. θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022 και θα πρέπει να έχουν προσαρμόσει τις διαδικασίες τους σύμφωνα με αυτόν (π.χ. επικαιροποίηση της απόφασης του Κανονισμού του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022, λειτουργία ιστοσελίδας για την προβολή του Π.Μ.Σ. σε url του Α.Ε.Ι.). Η μη επιτυχής αξιολόγηση και πιστοποίηση υφιστάμενων και λειτουργούντων Π.Μ.Σ. μετά την 31η.12.2024, καθιστά μη νόμιμη τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. για την εγγραφή νέων φοιτητών από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εξής, ενώ αυτό συνεχίζει να λειτουργεί μόνο μεταβατικά έως την ολοκλήρωση των σπουδών των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών.

4. Τα υφιστάμενα Π.Μ.Σ. δύνανται να τροποποιήσουν την απόφαση ίδρυσής τους, με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν γνώμης της Επιτροπής μεταπτυχιακών σπουδών, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών, σε περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4957/2022. Εάν η τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης αφορά στο αντικείμενο, τον σκοπό του προγράμματος, τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προσόντα που αποκτώνται από την επιτυχή παρακολούθησή του, καθώς και τις ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. που απονέμουν διαφορετικό δίπλωμα, απαιτείται η προηγούμενη πιστοποίηση του Π.Μ.Σ. από την ΕΘ.Α.Α.Ε. σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 80 του ν. 4957/2022. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης μπορεί να λάβει χώρα οποτεδήποτε, χωρίς την προηγούμενη πιστοποίηση από την ΕΘ.Α.Α.Ε..

5. Η ίδρυση νέων Π.Μ.Σ. μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4957/2022, πραγματοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 80 και 63 παρ. 2 του ως άνω νόμου και συνδέεται άρρηκτα με το στρατηγικό σχέδιο του Α.Ε.Ι. και της ακαδημαϊκής μονάδας που αναλαμβάνει την υποστήριξή του. Για την ίδρυση νέου Π.Μ.Σ. είναι αναγκαία η υποβολή φακέλου προς την ΕΘ.Α.Α.Ε. με σκοπό την προηγούμενη πιστοποίησή του, πριν από την έναρξη της λειτουργίας του, σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο πιστοποίησης για τα Π.Μ.Σ. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του υπό ίδρυση Π.Μ.Σ., η ΕΘ.Α.Α.Ε. δύναται να ζητά πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις προκειμένου να θεραπευτούν τυχόν ελλείψεις ή να αναπέμπει τον φάκελο του υπό ίδρυση Π.Μ.Σ. με παρατηρήσεις και προτεινόμενες διορθώσεις προκειμένου να υλοποιηθούν οι δέουσες ενέργειες από τη Συνέλευση του Τμήματος και τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. και να υποβληθεί εκ νέου. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης, η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι. επικυρώνει με απόφασή της το περιεχόμενο της απόφασης ίδρυσης του Π.Μ.Σ., κάνοντας σχετική μνεία στο προοίμιο της απόφασης πιστοποίησης από την ΕΘ.Α.Α.Ε., και την αποστέλλει προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο αναλυτικός προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων και η μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας του υπό ίδρυση Π.Μ.Σ. αποτελούν διακριτά παραρτήματα της απόφασης ίδρυσης και εξαιρούνται της υποχρέωσης δημοσίευσης.

6. Με την παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4957/2022 προβλέπεται η υποχρέωση κάθε Α.Ε.Ι. να εκπονήσει Κανονισμό προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, ο οποίος θα αποτελέσει εν συνεχεία διακριτό κεφάλαιο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Α.Ε.Ι.. Με την ως άνω διάταξη ενισχύεται η αυτονομία κάθε Α.Ε.Ι. να θέσει ένα κανονιστικό πλαίσιο στην ίδρυση και οργάνωση Π.Μ.Σ., ρυθμίζοντας ιδιαίτερα σημαντικά θέματα και θέτοντας γενικούς κανόνες, που παλαιότερα όριζε ο νόμος ή σχετικές υπουργικές αποφάσεις. Ειδικότερα, με τον ως άνω Κανονισμό ρυθμίζονται, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε Α.Ε.Ι., θέματα σχετικά με τον κατώτατο και ανώτατο αριθμό εισακτέων ανά Π.Μ.Σ. που οργανώνει το Α.Ε.Ι., τον ανώτατο αριθμό ειδικεύσεων ανά Π.Μ.Σ., την πολιτική σχετικά με τον προσδιορισμό των τελών φοίτησης, το ανώτατο όριο τελών φοίτησης των Π.Μ.Σ. των Τμημάτων κάθε Σχολής του Α.Ε.Ι., τη διαδικασία εκπόνησης της μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και τη μεθοδολογία κατάρτισης των προϋπολογισμών των Π.Μ.Σ.. Από τις διατάξεις του νόμου δεν τίθεται συγκεκριμένη προθεσμία περί έκδοσης του ως άνω Κανονισμού, ωστόσο η ίδρυση νέων Π.Μ.Σ. προϋποθέτει την προηγούμενη έκδοσή του.

7. Σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4957/2022, τα όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ. διαμορφώνονται ως ακολούθως:

α) Για τα Π.Μ.Σ. που οργανώνονται από ένα Τμήμα:

Σύγκλητος, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες της παρ. 1 του άρθρου 82,

Συνέλευση Τμήματος, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες της παρ. 2 του άρθρου 82,

Διευθυντής του Π.Μ.Σ., ο οποίος ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης χωρίς περιορισμό, προέρχεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, κατά προτεραιότητα βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και ασκεί τις αρμοδιότητες της παρ. 4 του άρθρου 82.

Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), η οποία αποτελείται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και τέσσερα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, που προέρχονται από τους διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η θητεία της Σ.Ε. είναι διετής, παράλληλη με αυτή του Διευθυντή. Η Σ.Ε. ασκεί τις αρμοδιότητες της παρ. 3 του άρθρου 82 και δύναται να μεταβιβάζονται προς αυτή συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Π.Μ.Σ., κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

β) Για τα Π.Μ.Σ. που οργανώνονται από δύο ή περισσότερα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. :

Σύγκλητος, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες της παρ. 1 του άρθρου 82,

Επιτροπή προγράμματος σπουδών, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι.. Ο αριθμός των μελών της Επιτροπής, η διάρκεια και η εκπροσώπηση κάθε Τμήματος στην Επιτροπή καθορίζονται στο Πρωτόκολλο συνεργασίας των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Εάν ένα Π.Μ.Σ. συνδιοργανώνεται από περισσότερους φορείς σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 80 δύναται να συμμετέχει στην Επιτροπή ένας εκπρόσωπος από κάθε άλλο συνεργαζόμενο φορέα του Π.Μ.Σ., ο οποίος αναλαμβάνει διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ. και θα πρέπει να έχει μία από τις ιδιότητες των περιπτώσεων α) έως ζ) της παρ. 1 του άρθρου 83.

Διευθυντής του Π.Μ.Σ., ο οποίος ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών, είναι ένα (1) από τα μέλη της, προέρχεται κατά προτεραιότητα από τη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και ασκεί τις αρμοδιότητες της παρ. 4 του άρθρου 82. Η θητεία του Διευθυντή είναι διετής, με δυνατότητα ανανέωσης χωρίς περιορισμό.

Συντονιστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και τέσσερα μέλη της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών, που ορίζονται με απόφασή της, και ασκεί τις αρμοδιότητες της παρ. 3 του άρθρου 82. Εάν δεν υφίσταται Συντονιστική Επιτροπή, οι αρμοδιότητές της ασκούνται από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, η οποία έχει και τη γενική αρμοδιότητα σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 82 και την παρ. 3 του άρθρου 81 του ν. 4957/2022.

Στις Επιτροπές Προγραμμάτων Σπουδών και τις Συντονιστικές Επιτροπές δύναται να συμμετέχουν Ομότιμοι Καθηγητές του Τμήματος ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων σε περίπτωση διατμηματικών ή διιδρυματικών ή κοινών Π.Μ.Σ., εφόσον τους ανατίθεται διδακτικό έργο.

Επισημαίνεται ότι οι αποφάσεις των ανά περίπτωση αρμόδιων οργάνων για τη συγκρότηση Επιτροπών Προγραμμάτων Σπουδών, Συντονιστικών Επιτροπών και Διευθυντών των Π.Μ.Σ. είναι αναρτητέες στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ειδικότερα θέματα σχετικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Π.Μ.Σ. (π.χ. ορισμός νέου Διευθυντή ή μέλους της Συντονιστικής Επιτροπής, σε περίπτωση παραίτησης) την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους καθορίζονται με τον Κανονισμό προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του άρθρου 79 του ν. 4957/2022.

8. Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 455 παρ. 1 και 81 παρ. 3 και 5 του ν.4957/2022 προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των Π.Μ.Σ.,συνάγεταιότιοιΕπιτροπέςΠρογραμμάτωνΣπουδώντωνυφιστάμενωνδιατμηματικών ή διιδρυματικών Π.Μ.Σ. συγκροτούνται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., που έχει αναλάβει τη διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ., κατόπιν εισήγησης των Συνελεύσεων των συνεργαζόμενων Τμημάτων, σύμφωνα με τον τρόπο εκπροσώπησης που είχε καθοριστεί στο Πρωτόκολλο συνεργασίας ή την απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ. ή τον Κανονισμό του Π.Μ.Σ., χωρίς όμως τη συμμετοχή των φοιτητών που προέβλεπε η παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017. Συνεπώς η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών είναι πενταμελής (5μελής) σε περίπτωση διατμηματικών Π.Μ.Σ. και επταμελής (7μελής)σε περίπτωση διιδρυματικών Π.Μ.Σ. και η εκπροσώπηση κάθε Τμήματος καθορίζεταιαπό το ισχύον Πρωτόκολλο συνεργασίας του Π.Μ.Σ. Αυτονόητο είναι δε ότι ο εν λόγωτρόπος συγκρότησης εφαρμόζεται μεταβατικά έως την προσαρμογή του Πρωτοκόλλου συνεργασίας σύμφωναμε το νέο θεσμικόπλαίσιο.

9. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4957/2022 δεν υφίσταται πλέον το αξίωμα του Αναπληρωτή Διευθυντή Π.Μ.Σ. Ειδικώς για τα Π.Μ.Σ. που διαθέτουν πόρους σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4957/2022, ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., που είναι παράλληλα Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος, δύναται να αιτηθεί από την Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας τον ορισμό Αναπληρωτή Επιστημονικού Υπευθύνου για τις ανάγκες οικονομικής διαχείρισης του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 234 του ν. 4957/2022. Για την αξιολόγηση της αναγκαιότητας συστήνεται το αίτημα του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. να συνοδεύεται από απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Π.Μ.Σ. (Συνέλευση Τμήματος ή Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών).

10. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 4957/2022 ορίστηκε ότι «Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος και ιδίως: α) καταρτίζει τον αρχικό ετήσιο προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. και τις τροποποιήσεις του, εφόσον το Π.Μ.Σ. διαθέτει πόρους σύμφωνα με το άρθρο 84, και εισηγείται την έγκρισή του προς την Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.),...». Αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 455 του ίδιου νόμου «Όσα Π.Μ.Σ. έχουν ιδρυθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και σε όσα έχει εκκινήσει η διαδικασία ίδρυσής τους πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζουν να λειτουργούν νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας τους...». Από τον συνδυασμό των ανωτέρω συνάγεται ότι ακόμη κι αν προϋπολογισμός ιδρυθέντων Π.Μ.Σ., πριν την 21η.7.2022, περιλαμβάνεται στην απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ., που είχε δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι τυχόν τροποποιήσεις του πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 82, χωρίς να απαιτείται η τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης του Π.Μ.Σ.

11. Από τον συνδυασμό των άρθρων 455 παρ. 1 και 99 παρ. 5 περ. δ) του ν. 4957/2022 συνάγεται ότι τα υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που χορηγούν παράλληλα παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, δυνάμει σχετικής απόφασης Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. που έχει εκδοθεί πριν την 21η.7.2022, συνεχίζουν να λειτουργούν νομίμως έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης – αξιολόγησής τους από την ΕΘ.Α.Α.Ε., η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 31η.12.2024. Προκειμένου να συνεχίσουν τα εν λόγω Π.Μ.Σ. να χορηγούν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια δεν αρκεί να αξιολογηθούν επιτυχώς από την ΕΘ.Α.Α.Ε. εν γένει ως προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται από την ΕΘ.Α.Α.Ε. για όλα τα Π.Μ.Σ. (βλέπε https://www.ethaae.gr/el/nea/prokyrikseis/314-prosklisi-ypovolis-protaseon-gia-pistopoiisi-pms), αλλά παράλληλα να πληρούν και τις απαιτήσεις του προτύπου της παρ. 5 του άρθρου 99 του ν. 4957/2022. Εάν η διαδικασία αξιολόγησης ενός Π.Μ.Σ. ολοκληρωθεί από την ΕΘ.Α.Ε.Ε. και κριθεί ότι δεν πληροί τις απαιτήσεις του εν λόγω προτύπου, πλην όμως πιστοποιείται εν γένει ως Π.Μ.Σ., αυτό συνεχίζει να λειτουργεί νομίμως, αλλά οι φοιτητές που θα εισαχθούν από το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος δεν δύνανται να λάβουν την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

12. Για την ίδρυση νέων Π.Μ.Σ. ισχύουν όσα εκτέθηκαν ανωτέρω στο σημείο 5, ενώ για να μπορούν να απονείμουν παράλληλα και παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη διαδικασία ίδρυσής τους θα ελέγχεται αν πληρούνται τα κριτήρια του προτύπου της παρ. 5 του άρθρου 99 του ν. 4957/2022.

13. Με την υπ’ αριθμ. 108990/Ζ1/8.9.2022 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄4899), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 418 του ν. 4957/2022, καθορίστηκε η διαδικασία απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανά περίπτωση που θα ισχύσουν για τους φοιτητές που γίνονται αποδεκτοί σε Π.Μ.Σ. από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εξής. Επισημαίνεται ότι η πλήρωση των προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, όπως προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 86, απαιτείται και για τους αιτούντες απαλλαγή σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 86. Διευκρινίζεται ότι τυχόν απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης, που είχε χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 προς τους δικαιούχους φοιτητές που εισήχθησαν έως και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, εξακολουθεί να ισχύει, έως την ολοκλήρωση των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Κανονισμού του Π.Μ.Σ.. Φοιτητές που έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4485/2017 δεν δικαιούνται να τύχουν εκ νέου απαλλαγής, σύμφωνα με το νέο καθεστώς για την εγγραφή και φοίτηση σε άλλο Π.Μ.Σ..

14. Στο άρθρο 83 του ν. 4957/2022 «Διδάσκοντες Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» στην παρ. 1 περίπτ. α΄ ορίζεται ότι «1. Το διδακτικό έργο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ανατίθεται, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Π.Μ.Σ. στις ακόλουθες κατηγορίες διδασκόντων: α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Σ.Ε.Ι.), με πρόσθετη απασχόληση πέραν των νόμιμων υποχρεώσεών τους, αν το Π.Μ.Σ. έχει τέλη φοίτησης,...». Αντίστοιχα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «4. Όλες οι κατηγορίες διδασκόντων δύνανται να αμείβονται αποκλειστικά από τους πόρους του Π.Μ.Σ. Δεν επιτρέπεται η καταβολή αμοιβής ή άλλης παροχής από τον κρατικό προϋπολογισμό ή το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. ...». Από τον συνδυασμό των ανωτέρω συνάγεται ότι όλοι οι διδάσκοντες των Π.Μ.Σ. δεν επιτρέπεται να αμείβονται από πόρους που προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, παρά μόνο από τους λοιπούς πόρους των Π.Μ.Σ. της παρ. 1 του άρθρου 84. Περαιτέρω, τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., δικαιούνται αμοιβής μόνο αν το Π.Μ.Σ. έχει τέλη φοίτησης, υπό την έννοια ότι η λειτουργία του Π.Μ.Σ. βασίζεται σε εξωτερική χρηματοδότηση. Το δικαίωμα αμοιβής δεν αίρεται, αν, παρ’ ότι προβλέπονται τέλη φοίτησης στην απόφαση ίδρυσης, αυτά δεν καταβάλλονται - σε μερικές ή όλες τις εισαγωγές- από τους φοιτητές, διότι το πρόγραμμα εξασφαλίζει έτερη χρηματοδότηση από δωρεές, χορηγίες, επιχορηγήσεις κλπ από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ή πόρους από ερευνητικά προγράμματα, από τα οποία και καλύπτει τα λειτουργικά του έξοδα.

15. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4957/2022, δεν τίθεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ίδρυση ενός Π.Μ.Σ. η αυτοδυναμία του Τμήματος που αναλαμβάνει την υποστήριξή του, ωστόσο κάθε Τμήμα (αυτοδύναμο ή μη) που προβαίνει στην ίδρυση ενός προγράμματος θα πρέπει να εξασφαλίζει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την οργάνωση και λειτουργία του (π.χ. προσωπικό, υλικοτεχνικές υποδομές, εξοπλισμός) και τα εν λόγω στοιχεία να προκύπτουν από την μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας του υπό ίδρυση Π.Μ.Σ. Συνεπώς αν δεν υπάρχουν τα εν λόγω στοιχεία δεν είναι δυνατή η ίδρυση Π.Μ.Σ. από μη αυτοδύναμο Τμήμα.

Β. Λοιπά θέματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4957/2022

1. Επιπλέον των ζητημάτων οργάνωσης και λειτουργίας προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: Με τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4957/2022 ορίστηκε ότι: «1. Για το διδακτικό έργο σε προγράμματα πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικά προγράμματα των Κέντρων Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και για το ερευνητικό έργο προς τα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, το οποίο παρέχεται από υπαλλήλους φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), δεν εφαρμόζεται το άρθρο 31 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 Α’ 26), περί της άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, ή άλλες αντίστοιχες διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι εκτελείται εκτός του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται προηγούμενη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. 2. Οι δημόσιοι υπάλληλοι της παρ. 1 διατηρούν την υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης της υπηρεσίας τους, αν αναλάβουν σχετική δραστηριότητα, γνωστοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία: α) το Α.Ε.Ι. ή τον ερευνητικό ή τεχνολογικό φορέα προς το οποίο θα παρασχεθεί το διδακτικό ή ερευνητικό έργο, β) το ακριβές αντικείμενο, γ) τη χρονική διάρκεια και δ) τις ημέρες και ώρες απασχόλησής τους ανά εβδομάδα. Η παράλειψη ενημέρωσης της υπηρεσίας εκ μέρους του υπαλλήλου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με την περ. κε) της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007.».

Από τις ως άνω διατάξεις προκύπτει ότι για την παροχή διδακτικού έργου σε προγράμματα πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικά προγράμματα των Κέντρων Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και την παροχή ερευνητικού έργου προς τα Α.Ε.Ι., από υπαλλήλους φορέων του δημόσιου τομέα, δεν απαιτείται η προσκόμιση άδειας άσκησης πρόσθετου επ’ αμοιβή σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 3528/2007, υπό την προϋπόθεση ότι η παροχή του διδακτικού ή ερευνητικού έργου παρέχεται εκτός του ωραρίου εργασίας τους. Για την εφαρμογή της ως άνω διάταξης έχει εκδοθεί η με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/212/οικ. 13260/12.8.2022 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 694Δ46ΜΤΛ6-ΨΒΒ).

Για την ορθή και ενιαία εφαρμογή της ως άνω διάταξης διευκρινίζεται ότι:

α) το άρθρο 127 του ν. 4957/2022 τυγχάνει ανάλογης εφαρμογής και για τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε περίπτωση ανάληψης καθηκόντων που αφορούν στην εκτέλεση διδακτικού ή ερευνητικού έργου προς τα Α.Ε.Ι.

β) η ως άνω διάταξη εφαρμόζεται και για τη συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα όπου το αντικείμενο απασχόλησης είναι η παροχή διδακτικού ή ερευνητικού έργου (π.χ. πράξεις που εντάσσονται στην πρόσκληση ΕΔΒΜ 191 και τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023) .

γ) η υποχρέωση ενημέρωσης και γνωστοποίησης των στοιχείων της παρ. 2 του άρθρου 127 προς τον φορέα που υπηρετεί ο υπάλληλος θα πρέπει να λαμβάνει χώρα πριν την ανάληψη της σχετικής δραστηριότητας και την κατάρτιση της σχετικής σύμβασης με το Α.Ε.Ι. ή τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι..

2. Κανονισμοί Διδακτορικών Σπουδών που είχαν εκδοθεί πριν την 21η.7.2022 συνεχίζουν και ισχύουν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4957/2022 κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του εν λόγω νόμου.

3. Η παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 4957/2022 σχετικά με τις προϋποθέσεις εγγραφής σε προγράμματα διδακτορικών σπουδών εφαρμόζονται για την εισδοχή φοιτητών σε προγράμματα διδακτορικών σπουδών που πραγματοποιούνται από την 21η.7.2022 και εξής και δεν τυγχάνει εφαρμογής σε υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει αποδεκτοί σε προγράμματα τρίτου κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι. πριν την 21η.7.2022, χωρίς να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4485/2017 και του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος/Σχολής του Α.Ε.Ι.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την ενημέρωση των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας και την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4957/2022 και της παρούσας εγκυκλίου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Οι διατάξεις για τα Μεταπτυχιακά

Δείτε μέσα από τα «Φοιτητικά Νέα» όλα όσα ισχύουν:

Άρθρο 78
Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)

1. Η επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου, που πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος και ο τίτλος σπουδών αντιστοιχεί σε επίπεδο 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4763/2020 (Α’ 254). Ως προϋποθέσεις για την απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ορίζονται οι ακόλουθες:

α) το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται κατ’ ελάχιστον από δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα και αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) πιστωτικές μονάδες (European Credit Transfer and Accumulation System ECTS),

β) για την απονομή του τίτλου σπουδών απαιτείται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας κατ’ ελάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου,

γ) το πρόγραμμα σπουδών είναι διαρθρωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζει τη θεμελίωση της γνώσης σε μια (1) επιστήμη ή τέχνη, την ανάπτυξη μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του γνωστικού αντικειμένου, καθώς και την εμβάθυνση και εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας και

δ) η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας ενιαίων και αδιάσπαστων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου διάρκειας δέκα (10) εξαμήνων και τριακοσίων (300) πιστωτικών μονάδων για την κάλυψη των γνώσεων που απαιτούνται στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας.

2. Για κάθε πρόγραμμα σπουδών που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1, η Σύγκλητος του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, υποβάλλει αίτημα προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), εκδίδει διαπιστωτική πράξη περί απονομής ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου. Μετά από την έκδοση της απόφασης, ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και όσους αποφοίτησαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. Το παρόν εφαρμόζεται αναλογικά για προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου Τμημάτων ή Σχολών των Α.Ε.Ι., που έχουν καταργηθεί, τροποποιηθεί ή μετονομαστεί, εφόσον αυτά πληρούσαν τις προϋποθέσεις των περ. α) έως γ) της παρ. 1. Για τα προγράμματα σπουδών που οργανώνονταν χωρίς την κατανομή του εκπαιδευτικού φόρτου σε πιστωτικές μονάδες, δεν απαιτείται το δεύτερο εδάφιο της περ. α). Αρμόδιο όργανο για την υποβολή του αιτήματος της παρ. 2 προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι.

4. Η χορήγηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν επιφέρει μισθολογικές μεταβολές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 79
Επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών 

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.), με απόφαση της Συγκλήτου κατόπιν πρότασης των Κοσμητειών των Σχολών του Α.Ε.Ι., συγκροτείται Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η Επιτροπή αποτελείται από ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) από κάθε Σχολή του Α.Ε.Ι., ένα (1) μέλος που προέρχεται από τις κατηγορίες μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. και τον Αντιπρύτανη, που είναι αρμόδιος για ακαδημαϊκά θέματα, ως Πρόεδρο. Τα μέλη της Επιτροπής έχουν εμπειρία στην οργάνωση και συμμετοχή σε προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου σπουδών. Η θητεία της Επιτροπής είναι δύο (2) ακαδημαϊκά έτη. Ειδικά τα Α.Ε.Ι. όπου λειτουργεί μόνο μια (1) Σχολή, εξαιρούνται της υποχρέωσης συγκρότησης Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

2. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι: α) η υποβολή γνώμης προς τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.για την ίδρυση νέων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών ή την τροποποίηση των ήδη λειτουργούντων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, μετά από αξιολόγηση των αιτημάτων των Συνελεύσεων των Τμημάτων για την ίδρυση νέων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, των σχετικών εκθέσεων σκοπιμότητας και βιωσιμότητάς τους και την κοστολόγηση της λειτουργίας του Π.Μ.Σ., καθώς και η δυνατότητα αναπομπής τους, αν η εισήγηση δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη ή οι συνοδευτικές εκθέσεις δεν είναι πλήρεις,

β) η κατάρτιση σχεδίου Κανονισμού για προγράμματα δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών του Α.Ε.Ι. και η υποβολή του προς τη Σύγκλητο,

γ) η εκπόνηση πρότυπου σχεδίου Κανονισμού λειτουργίας προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών,

δ) ο έλεγχος της τήρησης των Κανονισμών λειτουργίας των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών,

ε) η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας, του Κανονισμού και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι. από τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών,

στ) η παρακολούθηση της εφαρμογής της διαδικασίας απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης,

ζ) κάθε άλλη αρμοδιότητα που ορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό. 

3. Με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, εγκρίνεται ο κανονισμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, ο οποίος αποτελεί διακριτό κεφάλαιο του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Α.Ε.Ι. 

4. Ο κανονισμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών της παρ. 3 ρυθμίζει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα θέματα:

α) τα κριτήρια με βάση τα οποία καθορίζεται ο κατώτατος και ανώτατος αριθμός εισακτέων φοιτητών ανά πρόγραμμα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του Α.Ε.Ι.,

β) τα κριτήρια εισαγωγής φοιτητών και τον τρόπο επιλογής τους,

γ) την πολιτική σχετικά με τον προσδιορισμό του ύψους των τελών φοίτησης, καθώς και το ανώτατο όριο αυτών για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ανά Σχολή του Α.Ε.Ι.,

δ) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων,

ε) τον ανώτατο αριθμό ειδικεύσεων ανά Π.Μ.Σ. του Α.Ε.Ι.,

στ) τη διαδικασία χορήγησης υποτροφιών, ανταποδοτικών και μη, προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, τον ανώτατο αριθμό των υποτροφιών που χορηγούνται, καθώς και τα κριτήρια χορήγησης αυτών,

ζ) τους όρους πλήρους και μερικής φοίτησης και τη δυνατότητα αναστολής και επανέναρξης της φοίτησης,

η) την εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης των Π.Μ.Σ., καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων και των διδασκόντων στα Π.Μ.Σ. από τους φοιτητές,

θ) τους όρους και τις προϋποθέσεις οργάνωσης Π.Μ.Σ. με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και θέματα σχετικά με την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,

ι) θέματα σχετικά με την κατάρτιση και τα απαραίτητα στοιχεία της μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και των προϋπολογισμών των υπό ίδρυση Π.Μ.Σ.,

ια) θέματα σχετικά με τις εξετάσεις και τις λοιπές μεθόδους αξιολόγησης της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών,

ιβ) τη διαδικασία ανάθεσης επικουρικού διδακτικού έργου στους υποψήφιους διδάκτορες του Α.Ε.Ι., καθώς και το ανώτατο όριο ωριαίας αντιμισθίας που δύναται να βαρύνει αποκλειστικά ιδιωτικούς, ίδιους και διεθνείς πόρους του Α.Ε.Ι.,

ιγ) τη διαδικασία αναγόρευσης των διδακτόρων και ιδ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 80
Διαδικασία ίδρυσης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

1. Η ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) περιλαμβάνεται στο πολυετές αναπτυξιακό σχέδιο κάθε Τμήματος/Σχολής του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Α.Ε.Ι.

2. Τα Π.Μ.Σ. οργανώνονται από ένα (1) ή περισσότερα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, στην ανάπτυξη της έρευνας και στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Τα

Π.Μ.Σ. διέπονται από επιστημονική συνοχή, έχουν αντικείμενο συγγενές προς τα επιστημονικά πεδία του Τμήματος που τα οργανώνει και πληρούν τις προϋποθέσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών. 

3. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος και γνώμης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, εγκρίνεται η ίδρυση νέου Π.Μ.Σ. Με την απόφαση ίδρυσης του πρώτου εδαφίου καθορίζονται όλα τα ζητήματα που διέπουν την οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση του Π.Μ.Σ. και ρυθμίζονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

α) ο τίτλος του Π.Μ.Σ. και του διπλώματος που απονέμεται,

β) το αντικείμενο και ο σκοπός του προγράμματος, τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προσόντα που αποκτώνται από την επιτυχή παρακολούθηση αυτού,

γ) η χρονική διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ., η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη από πέντε (5) έτη, με δυνατότητα παράτασης, με την επιφύλαξη της μη πιστοποίησής του κατά την περιοδική αξιολόγηση του Τμήματος,

δ) οι κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτές και τα λοιπά κριτήρια που είναι απαραίτητα ή συνεκτιμώνται κατά τη διαδικασία επιλογής των εισακτέων, καθώς και ο τρόπος απόδειξής τους,

ε) ο τρόπος αξιολόγησης, που δύναται να περιλαμβάνει τη διενέργεια εξετάσεων, την αξιολόγηση φακέλου και την προσωπική συνέντευξη, καθώς και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων,

στ) οι ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ., που δύναται να οδηγούν στην απονομή διαφορετικού διπλώματος,

ζ) το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών ανά ειδίκευση, οι τίτλοι και σύντομη περιγραφή (syllabus) των μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων και κλινικών ασκήσεων του Π.Μ.Σ., η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης, η εκπόνηση διπλωματικής διατριβής ή η διεξαγωγή άλλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων που ορίζονται ως υποχρεωτικές ή επιλογής για την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ., με αναφορά του αριθμού των πιστωτικών μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System ECTS) που απονέμονται ανά περίπτωση,

η) ο συνολικός αριθμός των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απονέμεται ανά ειδίκευση Π.Μ.Σ., εφόσον υπάρχουν περισσότερες από μια (1) ειδικεύσεις, ο οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερος από εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS), καθώς και ο αριθμός των ακαδημαϊκών εξαμήνων του προγράμματος,

θ) η επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος και η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, η οποία δύναται να διαφέρει της ελληνικής,

ι) ο ανώτατος αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών του, ή ο ανώτατος αριθμός εισακτέων ανά ειδίκευση του Π.Μ.Σ., εφόσον υφίστανται ειδικεύσεις,

ια) οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. και το ύψος των τελών φοίτησης, εφόσον καθορίζονται τέλη φοίτησης,

ιβ) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των φοιτητών, ιγ) η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών με κριτήρια

αριστείας, καθώς και παροχής ανταποδοτικών υποτροφιών,

ιδ) ο τρόπος οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Π.Μ.Σ., διά ζώσης ή με μεθόδους σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εν όλω ή εν μέρει,

ιε) η δυνατότητα παροχής του προγράμματος ως μερικής φοίτησης,

ιστ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του προγράμματος και τον κανονισμό λειτουργίας του προγράμματος.

4. Η εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος συνοδεύεται απαραιτήτως από:

α) αναλυτικό προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων για τα πρώτα πέντε (5) έτη λειτουργίας του προγράμματος, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως πόροι του προγράμματος, το λειτουργικό του κόστος, όπως αμοιβές για τη διοικητική τεχνική υποστήριξη του προγράμματος, αμοιβές διδακτικού προσωπικού, δαπάνες μετακίνησης, εξοπλισμού και υλικοτεχνικής υποδομής και λοιπές λειτουργικές δαπάνες,

β) μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας του προς ίδρυση προγράμματος, στην οποία εκτίθενται αναλυτικά οι επιστημονικοί και κοινωνικοί λόγοι που καθιστούν αναγκαία και σημαντική τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., η επιστημονική του συνοχή, η σύνδεσή του με τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος που παρέχονται, το διδακτικό προσωπικό που αναμένεται να διδάξει στο Π.Μ.Σ., το υπάρχον διδακτικό προσωπικό του Τμήματος με συναφές γνωστικό αντικείμενο, καθώς και το λοιπό προσωπικό που πρόκειται να υποστηρίξει την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ., η υλικοτεχνική δομή, ο εξοπλισμός και οι κτηριακές υποδομές που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία του προγράμματος.

5. Αν η οργάνωση του Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται από περισσότερα από ένα (1) Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ως διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ. αντίστοιχα, καταρτίζεται ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των παρ. 3 και 4, τις υποχρεώσεις κάθε συνεργαζόμενου Τμήματος, τον αριθμό των μελών της επιτροπής προγράμματος σπουδών, τη συμμετοχή και την εκπροσώπηση κάθε συνεργαζόμενου Τμήματος στα όργανα του Π.Μ.Σ., τη διαδικασία ανάδειξης του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., το Α.Ε.Ι. που αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος, τη μεθοδολογία κατανομής των πόρων του Π.Μ.Σ. και κάθε άλλο θέμα που είναι αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης κάθε συνεργαζόμενου Τμήματος, εγκρίνεται το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας. Η απόφαση ίδρυσης επισπεύδεται από το Α.Ε.Ι. που αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος.

6. Τα Α.Ε.Ι. δύναται να συμπράττουν για την οργάνωση Π.Μ.Σ. με Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, την Ακαδημία Αθηνών, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ιδρύματα και ερευνητικούς οργανισμούς της αλλοδαπής, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς, καθώς και αναγνωρισμένους επιστημονικούς φορείς και ενώσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Δεν επιτρέπεται η σύμπραξη με εκπαιδευτικούς φορείς μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης του ν. 3696/2008 (Α’ 177). Σε περίπτωση συμπράξεων με φορείς που δεν παρέχουν ισότιμη εκπαίδευση και ισότιμα πτυχία με τα Α.Ε.Ι., η ακαδημαϊκή λειτουργία του Π.Μ.Σ. ανήκει αποκλειστικά στο Α.Ε.Ι. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. εγκρίνεται το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας για την οργάνωση κοινών Π.Μ.Σ., το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία της παρ. 3 και τη συνεισφορά κάθε συνεργαζόμενου φορέα σε ανθρώπινους πόρους, χρήση εργαστηριακών υποδομών και πρακτική άσκηση. Ειδικά για τα Π.Μ.Σ. που οργανώνονται σε συνεργασία με ιδρύματα της αλλοδαπής (κοινά Π.Μ.Σ.), το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας προβλέπει αν η επιτυχής ολοκλήρωση του κοινού Π.Μ.Σ. συνεπάγεται την απόκτηση ενός ενιαίου τίτλου σπουδών από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα ή την απόκτηση διακριτών τίτλων σπουδών από κάθε συνεργαζόμενο ίδρυμα. 

7. Μετά από την έκδοση της απόφασης ίδρυσης Π.Μ.Σ. της παρ. 3 και πριν από την έναρξη της λειτουργίας του, απαιτείται η πιστοποίηση του Π.Μ.Σ. από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4653/2020 (Α’ 12). Μετά από την ίδρυσή τους, τα Π.Μ.Σ. πιστοποιούνται περιοδικά, σύμφωνα με την υποπερ. ββ) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4653/2020, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσονται. 

8. Αν τροποποιηθεί η απόφαση ίδρυσης, απαιτείται εκ νέου πιστοποίηση του Π.Μ.Σ. από την ΕΘ.Α.Α.Ε., εφόσον η τροποποίηση αφορά σε στοιχεία των περ. β) και στ) της παρ. 3.

9. Η απόφαση ίδρυσης Π.Μ.Σ. της παρ. 3 κοινοποιείται, με επιμέλεια του Α.Ε.Ι., στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 81
Όργανα διοίκησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Σύνθεση 

1. Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι τα ακόλουθα:

α) η Σύγκλητος του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.),

β) η Συνέλευση του Τμήματος, γ) η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), και δ) ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

2. Η Σ.Ε. αποτελείται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και τέσσερα (4) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος, που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του Π.Μ.Σ. και αναλαμβάνουν διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ. Τα μέλη της Σ.Ε. καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

3. Ειδικώς για τα διατμηματικά, τα διιδρυματικά και τα κοινά Π.Μ.Σ., τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος ασκεί η επιτροπή προγράμματος σπουδών, ο αριθμός των μελών και η σύνθεση της οποίας καθορίζονται στο Πρωτόκολλο συνεργασίας του Π.Μ.Σ. Η επιτροπή προγράμματος σπουδών αποτελείται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των συνεργαζόμενων Τμημάτων σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο Πρωτόκολλο συνεργασίας του Π.Μ.Σ. Εάν στο Π.Μ.Σ. συμμετέχουν κι άλλοι φορείς σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 80, μετέχει ως μέλος της επιτροπής τουλάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε συνεργαζόμενο φορέα. Με απόφαση της επιτροπής προγράμματος σπουδών δύναται να συγκροτείται Σ.Ε., με διετή θητεία, στην οποία μετέχουν υποχρεωτικά ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και τέσσερα (4) από τα μέλη της επιτροπής προγράμματος σπουδών. 

4. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. προέρχεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος κατά προτεραιότητα βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης χωρίς περιορισμό. Σε περίπτωση διατμηματικού, διιδρυματικού ή κοινού Π.Μ.Σ. ορίζεται από την επιτροπή προγράμματος σπουδών ένα (1) μέλος της ως Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 

5. Η επιτροπή προγράμματος σπουδών αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων και συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. που αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ., κατόπιν εισήγησης των Συνελεύσεων των συνεργαζόμενων Τμημάτων ή αρμόδιων οργάνων των συνεργαζόμενων φορέων. Ο ακριβής αριθμός των μελών της Επιτροπής και η εκπροσώπηση κάθε συνεργαζόμενου Τμήματος ή Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής καθορίζεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας. Αν στο Π.Μ.Σ. συμμετέχουν φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής που δεν παρέχουν ισότιμη εκπαίδευση και ισότιμα πτυχία με τα Α.Ε.Ι., στην επιτροπή προγράμματος σπουδών κάθε φορέας δύναται να εκπροσωπείται με ένα (1) μέλος, το οποίο αναδεικνύεται από το αρμόδιο όργανο του φορέα και συμμετέχει στο διδακτικό έργο του Π.Μ.Σ.

6. Στην επιτροπή του προγράμματος σπουδών και τη Σ.Ε. δύναται να συμμετέχουν Ομότιμοι Καθηγητές του Τμήματος ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων, εφόσον παρέχουν διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ. 

7. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., καθώς και τα μέλη της Σ.Ε. και της επιτροπής προγράμματος σπουδών δεν δικαιούνται αμοιβής ή οιασδήποτε αποζημίωσης για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται και σχετίζεται με την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 82
Αρμοδιότητες οργάνων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 

1. Η Σύγκλητος του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) εγκρίνει την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ή την τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης του Π.Μ.Σ.,

β) εγκρίνει την παράταση της χρονικής διάρκειας της λειτουργίας των Π.Μ.Σ.,

γ) συγκροτεί την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, σε περίπτωση διατμηματικών ή διιδρυματικών ή κοινών Π.Μ.Σ.,

δ) αποφασίζει την κατάργηση των Π.Μ.Σ. που προσφέρονται από το Α.Ε.Ι.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος είναι αρμόδια για την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του Π.Μ.Σ. και ιδίως:

α) συγκροτεί Επιτροπές για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών και εγκρίνει την εγγραφή αυτών στο Π.Μ.Σ.,

β) αναθέτει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες του Π.Μ.Σ.,

γ) εισηγείται προς τη Σύγκλητο την τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης του Π.Μ.Σ., καθώς και την παράταση της διάρκειας του Π.Μ.Σ.,

δ) συγκροτεί εξεταστικές επιτροπές για την εξέταση των διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών και ορίζει τον επιβλέποντα ανά εργασία,

ε) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης, προκειμένου να απονεμηθεί ο τίτλος του Π.Μ.Σ.,

στ) εγκρίνει τον απολογισμό του Π.Μ.Σ., κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.).

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος οι αρμοδιότητες των περ. α) και δ) δύναται να μεταβιβάζονται στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

3. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος και ιδίως:

α) καταρτίζει τον αρχικό ετήσιο προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. και τις τροποποιήσεις του, εφόσον το Π.Μ.Σ. διαθέτει πόρους σύμφωνα με το άρθρο 84, και εισηγείται την έγκρισή του προς την Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.),

β) καταρτίζει τον απολογισμό του προγράμματος και εισηγείται την έγκρισή του προς τη Συνέλευση του Τμήματος,

γ) εγκρίνει τη διενέργεια δαπανών του Π.Μ.Σ., δ) εγκρίνει τη χορήγηση υποτροφιών, ανταποδοτικών

ή μη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ. και τον Κανονισμό μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών,

ε) εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την κατανομή του διδακτικού έργου, καθώς και την ανάθεση διδακτικού έργου στις κατηγορίες διδασκόντων του άρθρου 83,

στ) εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την πρόσκληση Επισκεπτών Καθηγητών για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Π.Μ.Σ.,

ζ) καταρτίζει σχέδιο για την τροποποίηση του προγράμματος σπουδών, το οποίο υποβάλλει προς τη Συνέλευση του Τμήματος,

η) εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των ακαδημαϊκών εξαμήνων, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την ποιοτική αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών.

4. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) προεδρεύει της Σ.Ε., καθώς και της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών, σε περίπτωση διατμηματικού ή

διιδρυματικού ή κοινού Π.Μ.Σ., συντάσσει την ημερήσια διάταξη και συγκαλεί τις συνεδριάσεις της,

β) εισηγείται τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. προς τη Συνέλευση του Τμήματος, σε περίπτωση μονοτμηματικού Π.Μ.Σ.,

γ) εισηγείται προς τη Σ.Ε. και τα λοιπά όργανα του Π.Μ.Σ. και του Α.Ε.Ι. θέματα σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ.,

δ) είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 234 και ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες,

ε) παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων του Π.Μ.Σ. και του Εσωτερικού Κανονισμού μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Π.Μ.Σ.,

στ) ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα, η οποία ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 83
Διδάσκοντες Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

1. Το διδακτικό έργο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ανατίθεται, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Π.Μ.Σ. στις ακόλουθες κατηγορίες διδασκόντων:

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Σ.Ε.Ι.), με πρόσθετη απασχόληση πέραν των νόμιμων υποχρεώσεών τους, αν το Π.Μ.Σ. έχει τέλη φοίτησης,

β) ομότιμους Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι.,

γ) συνεργαζόμενους καθηγητές, δ) εντεταλμένους διδάσκοντες, ε) επισκέπτες καθηγητές ή επισκέπτες ερευνητές, στ) ερευνητές και ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες

ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) ή λοιπών ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

ζ) επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

2. Η ανάθεση του διδακτικού έργου του Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ., εφόσον υφίσταται, άλλως του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Ειδικότερες προϋποθέσεις σχετικά με την ανάθεση του διδακτικού έργου δύναται να ορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ.

3. Δικαίωμα επίβλεψης διπλωματικών εργασιών έχουν οι διδάσκοντες των περ. α) έως στ) της παρ. 1 υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Π.Μ.Σ. δύναται να ανατίθεται η επίβλεψη διπλωματικών εργασιών και σε μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος, που δεν έχουν αναλάβει διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ. 

4. Όλες οι κατηγορίες διδασκόντων δύνανται να αμείβονται αποκλειστικά από τους πόρους του Π.Μ.Σ. Δεν επιτρέπεται η καταβολή αμοιβής ή άλλης παροχής από τον κρατικό προϋπολογισμό ή το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Π.Μ.Σ. περί ανάθεσης του διδακτικού έργου, καθορίζεται το ύψος της αμοιβής κάθε διδάσκοντος. Ειδικώς οι διδάσκοντες που έχουν την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π., δύνανται να αμείβονται επιπρόσθετα για έργο που προσφέρουν προς το Π.Μ.Σ., εφόσον εκπληρώνουν τις ελάχιστες εκ του νόμου υποχρεώσεις τους, όπως ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 155. Το τελευταίο εδάφιο εφαρμόζεται αναλογικά και για τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.ΕΠ., εφόσον εκπληρώνουν τις ελάχιστες εκ του νόμου υποχρεώσεις τους.

5. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται να ανατίθεται επικουρικό διδακτικό έργο στους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος ή της Σχολής, υπό την επίβλεψη διδάσκοντος του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 84
Πόροι Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομική διαχείριση

1. Οι πόροι ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύνανται να προέρχονται από: α) τέλη φοίτησης, β) δωρεές, χορηγίες και πάσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις, γ) κληροδοτήματα, δ) πόρους από ερευνητικά έργα ή προγράμματα, ε) ιδίους πόρους του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και στ) τον κρατικό προϋπολογισμό ή το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

2. Η καταβολή των τελών φοίτησης, εφόσον προβλέπεται, πραγματοποιείται από τον ίδιο τον φοιτητή ή από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του φοιτητή, εφόσον αυτό προβλέπεται στην απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ.

3. Η διαχείριση των πόρων των Π.Μ.Σ. του Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι ή από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. που έχει αναλάβει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος, σε περίπτωση διιδρυματικού ή κοινού Π.Μ.Σ.

4. Οι πόροι των Π.Μ.Σ. κατανέμονται ως εξής: α) ποσό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) των συνολικών εσόδων που προέρχονται από τέλη φοίτησης παρακρατείται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό παρακράτησης υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. για την οικονομική διαχείριση των Π.Μ.Σ. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης που λαμβάνεται έως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους αποφασίζεται αν το υπόλοιπο ποσό μετά από την αφαίρεση της παρακράτησης υπέρ Ε.Λ.Κ.Ε. μεταφέρεται στον τακτικό προϋπολογισμό ή διατίθεται για τη δημιουργία έργων/ προγραμμάτων μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. με σκοπό την κάλυψη κατά προτεραιότητα των αναγκών Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης και την κάλυψη ερευνητικών, εκπαιδευτικών και λειτουργικών αναγκών του Α.Ε.Ι. Στα έσοδα του Π.Μ.Σ. των περ. β) έως δ) της παρ. 1 πραγματοποιείται η παρακράτηση υπέρ Ε.Λ.Κ.Ε. που ισχύει για τα έσοδα από αντίστοιχες πηγές χρηματοδότησης,

β) το υπόλοιπο ποσό των συνολικών εσόδων του Π.Μ.Σ. διατίθεται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 85
Οικονομική συνεργασία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

1. Αν σε Τμήμα ή Σχολή του ίδιου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) οργανώνονται περισσότερα από ένα (1) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι δυνατή η οικονομική συνεργασία μεταξύ Π.Μ.Σ. μέσω της ίδρυσης ενός κοινού έργου/προγράμματος, που χρηματοδοτείται από πόρους των Π.Μ.Σ. με σκοπό την κάλυψη κοινών αναγκών και δράσεων των Π.Μ.Σ. του Τμήματος ή της Σχολής. Το έργο/πρόγραμμα είναι χωρίς σαφή ημερομηνία λήξης, διαθέτει αυτοτελή προϋπολογισμό και χρηματοδοτείται ετησίως από μέρος των εσόδων των λειτουργούντων Π.Μ.Σ. του Τμήματος ή της Σχολής, που διατίθενται προς αυτό για δαπάνες που έχουν ως στόχο την κάλυψη κοινών αναγκών. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η χρηματοδότηση του έργου/ προγράμματος με το υπόλοιπο ταμειακών διαθεσίμων Π.Μ.Σ. του ίδιου Τμήματος ή της ίδιας Σχολής, των οποίων το φυσικό αντικείμενο έχει επιτυχώς ολοκληρωθεί και για τα οποία δεν προκύπτει άλλη οικονομική υποχρέωση.

2. Με τον Κανονισμό μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών καθορίζεται το ανώτατο ποσοστό επί των συνολικών ετήσιων εσόδων κάθε Π.Μ.Σ. που δύναται να διατίθεται προς έργο/πρόγραμμα της παρ. 1.

3. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν κοινής εισήγησης των Διευθυντών Π.Μ.Σ. του ίδιου Τμήματος ή της ίδιας Σχολής, εγκρίνεται η αποδοχή διαχείρισης έργου/προγράμματος της παρ. 1 και το ποσοστό επί των ετήσιων εσόδων του Π.Μ.Σ. με το οποίο χρηματοδοτείται το έργο/πρόγραμμα και καθορίζεται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, που είναι ένας (1) εκ των Διευθυντών των Π.Μ.Σ. που χρηματοδοτούν το έργο. Η διενέργεια δαπανών πραγματοποιείται κατόπιν κοινής εισήγησης των Διευθυντών των Π.Μ.Σ. που χρηματοδοτούν το έργο/πρόγραμμα. 

Άρθρο 86
Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης Υποτροφίες

1. Εγγεγραμμένοι φοιτητές Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύνανται να φοιτούν δωρεάν σε Π.Μ.Σ., αν προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, εφόσον πληρούν τα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια του παρόντος. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση με άριστα στα δέκα (7,5/10), εφόσον η αξιολόγηση στον βασικό τίτλο σπουδών που προσκομίζεται για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη δεκάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, άλλως το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης, εφόσον ο προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής. 

2. Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που φοιτούν δωρεάν δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος. Αν, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό του αριθμού των δικαιούχων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν ο αριθμός των δικαιούχων απαλλαγής υπερβαίνει το ποσοστό της παρούσας, οι δικαιούχοι επιλέγονται με σειρά φθίνουσας κατάταξης έως τη συμπλήρωση του αριθμού.

3. Η υποβολή των αιτήσεων για τη δωρεάν φοίτηση ανά Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το παρόν πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισδοχής των φοιτητών στο Π.Μ.Σ.

4. Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης έχει ο φοιτητής του Π.Μ.Σ. που πληροί την προϋπόθεση της παρ. 1, εφόσον ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια:

α) ο μέσος όρος του αθροίσματος των φορολογητέων εισοδημάτων των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του συνόλου των μελών της οικογένειας του αιτούντος την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, ήτοι του ίδιου του αιτούντος, των γονέων του, ανεξαρτήτως αν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδελφών του έως είκοσι έξι (26) ετών, εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), αν ο αιτών δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό έκτο (26ο) έτος της ηλικίας του και είναι άγαμος ή δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,

β) ο μέσος όρος του ατομικού φορολογητέου εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του αιτούντος δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., αν ο αιτών έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του,

γ) ο μέσος όρος του αθροίσματος του φορολογητέου εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του αιτούντος την απαλλαγή από τέλη φοίτησης και του ή της συζύγου ή συμβιούντος του, εφόσον είναι έγγαμος ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ανεξαρτήτως αν υποβάλλουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

5. Αν ο αιτών την απαλλαγή δεν έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του και είναι τέκνο τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας ή τέκνο άγαμου γονέα ή ορφανός τουλάχιστον από έναν (1) γονέα ή άτομο με αναπηρία ή μέλος νοικοκυριού με άτομο με αναπηρία δύναται να αιτηθεί την απαλλαγή κατά το ήμισυ (50%) από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης, εφόσον ο μέσος όρος στην περ. α) της παρ. 4 υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) και δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος.

6. Η εξέταση των κριτηρίων περί απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης πραγματοποιείται από τη Συνέλευση του Τμήματος σε περίπτωση μονοτμηματικού Π.Μ.Σ. ή την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, σε περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ. αντίστοιχα και εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης. 

7. Η δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης παρέχεται αποκλειστικά για τη φοίτηση σε ένα (1) Π.Μ.Σ. που οργανώνεται από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

8. Το παρόν δεν εφαρμόζεται σε πολίτες τρίτων χωρών.

Άρθρο 87
Περιοδική αξιολόγηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του ίδιου Τμήματος ή Σχολής 

1. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) κάθε Τμήματος, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα διατμηματικά, διιδρυματικά και κοινά Π.Μ.Σ., των οποίων το Τμήμα αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη, αξιολογούνται στο πλαίσιο της περιοδικής αξιολόγησης/ πιστοποίησης της ακαδημαϊκής μονάδας από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό αξιολογείται η συνολική αποτίμηση του έργου που επιτελέστηκε από κάθε Π.Μ.Σ., ο βαθμός εκπλήρωσης των στόχων που είχαν τεθεί κατά την ίδρυσή του, η βιωσιμότητά του, η απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, ο βαθμός συμβολής του στην έρευνα, η εσωτερική αξιολόγησή του από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, η σκοπιμότητα παράτασης της λειτουργίας του, καθώς και λοιπά στοιχεία σχετικά με την ποιότητα του έργου που παράγεται και τη συμβολή του στην εθνική στρατηγική για την ανώτατη εκπαίδευση.

2. Αν ένα Π.Μ.Σ. κατά το στάδιο της αξιολόγησής του σύμφωνα με την παρ. 1 κριθεί ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις συνέχισης της λειτουργίας του, η λειτουργία του ολοκληρώνεται με την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσης και τον κανονισμό μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών. 

Άρθρο 88
Λοιπές διατάξεις για Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

1. Η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύναται να πραγματοποιείται και με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η απόφαση ίδρυσης Π.Μ.Σ. που οργανώνεται με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, συνοδεύεται με έκθεση που εμπεριέχει ανάλυση των μεθόδων της εξ αποστάσεως οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως σύγχρονη, ασύγχρονη, μεικτό σύστημα (blended learning), το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, τις τυχόν μεθόδους ψηφιακής αξιολόγησης των φοιτητών και το ψηφιακό υλικό αξιολόγησης, την υλικοτεχνική υποδομή του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) για την υποστήριξη προγραμμάτων σπουδών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τις ψηφιακές δεξιότητες του διδακτικού προσωπικού. Αν η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται με τη χρήση μεθόδων ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των πιστωτικών μονάδων του Π.Μ.Σ.

2. Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος δύνανται να απασχολούνται σε Π.Μ.Σ., μόνο υπό την προϋπόθεση εκπλήρωσης των ελάχιστων υποχρεώσεών τους περί παροχής διδακτικού έργου. Δεν επιτρέπεται η απασχόληση μελών Δ.Ε.Π. αποκλειστικά σε Π.Μ.Σ. του Τμήματος ή της Σχολής.

Άρθρο 89
Επαγγελματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

1. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύνανται να οργανώνονται από ένα (1) ή περισσότερα Τμήματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Τμήμα με σκοπό την παροχή τυπικής εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου αποκλειστικά προς το προσωπικό φορέων του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης ή προγραμματικής συμφωνίας του Α.Ε.Ι. με φορέα του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, που αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της οργάνωσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

2. Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του παρόντος ιδρύονται με τη διαδικασία του παρόντος Κεφαλαίου, με την επιφύλαξη ότι στη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του Α.Ε.Ι. και του φορέα χρηματοδότησης, καθορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) το αντικείμενο και ο σκοπός του Π.Μ.Σ., τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προσόντα που αποκτώνται από την επιτυχή παρακολούθηση αυτού,

β) η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ., η οποία δύναται να είναι και μικρότερη των πέντε (5) ετών,

γ) ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος, ο οποίος δύναται να διαφέρει ανά ακαδημαϊκό έτος, αν το πρόγραμμα παρέχεται για περισσότερα από ένα (1) ακαδημαϊκά έτη,

δ) θέματα σχετικά με τη χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. και την οικονομική διαχείριση των πόρων του για την επίτευξη του σκοπού του,

ε) τα κριτήρια εισαγωγής των φοιτητών, οι οποίοι πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

στ) θέματα σχετικά με το διδακτικό προσωπικό. 

3. Η σύμβαση του Α.Ε.Ι. με τον φορέα ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, που χρηματοδοτεί το Π.Μ.Σ. καθορίζει τη δυνατότητα ή μη συμμετοχής τρίτων φυσικών προσώπων, πλην του προσωπικού του εν λόγω φορέα και τις τυχόν προϋποθέσεις συμμετοχής του.

Την ενημερωτική σελίδα για όλα τα νέα που αφορούν τα Μεταπτυχιακά μπορείτε να την δείτε εδώ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr