Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 ΠΜΣ Νομική Αθηνών: Εμπορικό Δίκαιο - Business Law

ΠΜΣ Νομική Αθηνών: Εμπορικό Δίκαιο - Business Law

Μεταπτυχιακά 2019: Ανακοίνωση προκήρυξης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εμπορικό Δίκαιο - Business Law» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

Η Συνέλευση της Νομικής Σχολής στη συνεδρίαση της 15.5.2019 ενέκρινε την κάτωθι προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εμπορικό Δίκαιο - Business Law» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


Τα Φοιτητικά Νέα σας παρουσιάζουν την προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2019-2020:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«Εμπορικό Δίκαιο - Business Law»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 

Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί εντατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπονδών, που αποσκοπεί στην εμβάθυνση και την προαγωγή της γνώσης και στην προώθηση της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο του Εμπορικού Δικαίου, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα, η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας υποβλέπει στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης και της διδασκαλίας. 

Μεταπτυχιακός τίτλος 

Το Π.Μ.Σ. «Εμπορικό Δίκαιο» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις παρακάτω επιμέρους επιστημονικές ειδικεύσεις: 

α) Εταιρείες και Χρηματοδότηση (Corporate Law and Finance) β) Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός (Industrial Property and Competition) γ) Ναυτικό Δίκαιο (Maritime Law) 

Διάρκεια σπουδών 

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση δύο εξαμήνων υποχρεωτικής φοίτησης ενός κύκλού συστηματικών εξειδικευμένων σπουδών, με παράλληλη ερευνητική εργασία και συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το κάθε μάθημα μπορεί να διδάσκεται κατά ενότητες. Στα δύο εξάμηνα διδάσκονται συνολικώς έξι (6) μαθήματα, εκ των οποίων το τέσσερα (4) ορίζονται ως υποχρεωτικά για την απόκτηση τον Δ.Μ.Σ., ενώ δύο (2) είναι μαθήματα επιλογής, το 

οποία ο υποψήφιος επιλέγει υπό τον προτεινόμενο για κάθε ειδίκευση κατάλογο μαθημάτων. Στον ανωτέρω κατάλογο επιλεγόμενων μαθημάτων δύναται να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ή επιλεγόμενα μαθήματα υπό το προσφερόμενο σε άλλες ειδικεύσεις τον προγράμματος ή σε άλλα Π.Μ.Σ. της Σχολής. 

Προϋποθέσεις εισαγωγής 

Στο Π.Μ.Σ. για κτήση Δ.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί όσοι: α) έχουν πτυχίο Νομικής Σχολής ημεδαπή ή αντίστοιχου Τμήματος ή Σχολής αλλοδαπού Α.Ε.Ι., του οποίου ο τίτλος έχει αναγνωριστεί υπό τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνο με το οριζόμενα στο άρθρο 34, παρ. 7 τον Ν. 4485/2017 β) έχούν υποδεδειγμένο πολύ καλή γνώση (επιπέδού C1 και άνω) μίας τουλάχιστον υπό τις εξής γλώσσες: αγγλική, γαλλική ή γερμανική. Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών, σε συναφή προς το αντικείμενο της ειδίκευσης γνωστικά αντικείμενο. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει τίτλο επαρκούς γλωσσομάθειας για μία υπό τις προαναφερθείσες γλώσσες, μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλει δήλωση σχετικά με τη γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξετασθεί. Η εξέταση αυτή διενεργείται υπό μέλος Δ.Ε.Π. της Σχολής, μετά την διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων, επί νομικού κειμένου. Η βαθμολογία της ξένης γλώσσας καταχωρίζεται με τον τελικό χαρακτηρισμό «επιτυχώς» ή «ανεπιτυχώς» και όχι με αριθμητικό βαθμό. 

Κριτήρια επιλογής

 Για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή σε γραπτή αξιολόγηση υπό τριμελή επιτροπή που συγκροτείται υπό τη Συνέλευση, έπειτα υπό πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι υποψήφιοι απέκτησαν το πτυχίο τους με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» ή συγκεντρώνουν βαθμό «Λίαν Καλώς» στο συναφή με τη δηλούμενη ειδίκευση μαθήματα ή είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλού σε συναφές με τη δηλούμενη ειδίκευση γνωστικό αντικείμενα. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως έχουν οι πτυχιούχοι, καθώς και όσοι περατώσουν τις σπονδές τους στην εξεταστική περίοδο τον εαρινού εξαμήνού (ακαδ. έτους 2018 - 2019). 

Συνδρομή φοιτητών - Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης 

Για τη φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλος συμμετοχής ύψους 1.200,00 ευρώ, σε δύο δώσεις (η πρώτη δόση με την εγγραφή και η δεύτερη με την έναρξη τον εαρινού εξαμήνου). Από την καταβολή τον προβλεπόμενου τέλούς φοίτησης απαλλάσσονται οι φοιτητές του Δ.Μ.Σ., σι οποίοι πληρούν τις οριζόμενες στο άρθρο 35, παρ. 2 τον Ν. 4485/2017. (περισσότερα για την Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης πατήστε εδώ).

Αριθμός εισακτέων 

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι πέντε (25) ανά ειδίκευση και καθορίζεται κατ' έτος με απόφαση της Συνέλευσης, με εισήγηση της Σ.Ε. Με την ίδια απόφυση μπορούν να γίνονται επιπροσθέτως δεκτοί έως τρεις (3) δικαστικοί λειτουργοί ανά ειδίκευση, επιλεγόμενοι με δάση το βαθμό πτυχίου, την τυχόν κατοχή μεταπτυχιακού τίτλού και προφορική συνέντευξη. 

Αιτήσεις υποψηφιότητας 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει κατ' έτος αίτηση υποψηφιότητας σε δύο κατ' ανώτατο όρια ειδικεύσεις, είτε τον ίδιον, είτε διαφορετικών Π.Μ.Σ.. Εφόσον επιτύχει και στις δύο, μπορεί να εγγραφεί μόνο στην ειδίκευση που έχει δηλώσει ως πρώτη επιλογή. Το έντυπα της «αίτησης υποψηφιότητας» είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής. Η αίτηση κατατίθεται στον Τομέα Β 'Ιδιωτικού Δικαίου (Ακαδημίας 45, υπόψη κυρίας Σ. Χαλκιαδάκη τηλ. 2103688672) Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, από την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 έως και τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019 και ώρες 10:00 - 13:00. 

Οι γραπτές αξιολογήσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 2 Σεπτεμβρίου 2019 και 13 Σεπτεμβρίου 2019. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

Ι. Αντίγραφο πτυχίου (χωρίς επικύρωση) 

2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (χωρίς επικύρωση) 

3. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει) 

4. Βεβαίωση ισοτιμίας υπό τον ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψηφίους που προέρχονται υπό Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής 

5. Πιστοποιητικά/πτυχία επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 (επικυρωμένα υπό το φορέα έκδοσης ) 

6. Βιογραφικό σημείωμα 

7. Υπηρεσιακή βεβαίωση  μόνο για δικαστικούς λειτουργούς) 

8. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση και σε δεύτερη ειδίκευση θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο της αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών για τη δεύτερη ειδίκευση. 

SOS: Ενημέρωση για όλα τα Μεταπτυχιακά: Την ενημερωτική σελίδα για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για κάθε νέα προκήρυξη Μεταπτυχιακού στην Ελλάδα (ΔΩΡΕΑΝ ή με Δίδακτρα), πατήστε ΕΔΩ και ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ τα Μεταπτυχιακά της Νομικής Σχολής Αθηνών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr