Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 ΠΜΣ Νομική Αθηνών: Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο - Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών & Συγκριτικές Νομικές Σπουδές

ΠΜΣ Νομική Αθηνών: Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο - Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών & Συγκριτικές Νομικές Σπουδές

Μεταπτυχιακά 2019: Ανακοίνωση προκήρυξης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο - Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών & Συγκριτικές Νομικές Σπουδές - International Private Law, Law of International Business Transactions & Comparative Legal» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

Η Συνέλευση της Νομικής Σχολής στη συνεδρίαση της 15.5.2019 ενέκρινε την κάτωθι προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο - Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών & Συγκριτικές Νομικές Σπουδές - International Private Law, Law of International Business Transactions & Comparative Legal» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


Τα Φοιτητικά Νέα σας παρουσιάζουν την προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2019-2020:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο - Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών & Συγκριτικές Νομικές Σπουδές - International Private Law, Law of International Business Transactions & Comparative Legal»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 

Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί εντατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, που αποσκοπεί στην εμβάθυνση και την προαγωγή της γνώσης και στην προώθηση της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και Συγκριτικού Δικαίου, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας αποβλέπει στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης και της διδασκαλίας. 

Μεταπτυχιακός τίτλος 

Το Π.Μ.Σ. Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου — Δικαίου Διεθνών Συναλλαγών και Συγκριτικών Νομικών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις παρακάτω επιμέρους επιστημονικές ειδικεύσεις: α) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο & Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών (International Private Law, Law of International Business Transactions)  

β) Συγκριτικές Νομικές Σπουδές (Comparative Legal Studies) 

Διάρκεια σπουδών 

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση δύο εξαμήνων υποχρεωτικής φοίτησης ενός κύκλου συστηματικών εξειδικευμένων σπουδών με παράλληλη ερευνητική εργασία και συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το κάθε μάθημα μπορεί να διδάσκεται κατά ενότητες. Στα δύο εξάμηνα διδάσκονται συνολικώς έξι (6) μαθήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) ορίζονται ως υποχρεωτικά για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ενώ δύο (2) είναι μαθήματα επιλογής, τα οποία ο υποψήφιος επιλέγει από τον προτεινόμενο για κάθε ειδίκευση κατάλογο μαθημάτων. Στον ανωτέρω κατάλογο επιλεγόμενων μαθημάτων δύνανται να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ή επιλεγόμενα μαθήματα από τα προσφερόμενα σε άλλες ειδικεύσεις του προγράμματος ή σε άλλα Π.Μ.Σ. της Σχολής. 

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. για κτήση Δ.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί όσο: α) έχουν πτυχίο Νομικής Σχολής ημεδαπής ή αντίστοιχου Τμήματος ή Σχολής αλλοδαπού Α.Ε.Ι., τον οποίου ο τίτλος έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα μετά οριζόμενα στο άρθρο 34, παρ. 7 του Ν. 4485/2017, β) έχουν αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση (επιπέδού C1 και άνω) μίας τουλάχιστον από τις εξής γλώσσες: αγγλική, γαλλική ή γερμανική. Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών σε συναφή προς το αντικείμενο της ειδίκευσης γνωστικά αντικείμενα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει τίτλο επαρκούς γλωσσομάθειας για μία από τις προαναφερθείσες γλώσσες, μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλει δήλωση σχετικό με τη γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξετασθεί. Η εξέταση αυτή διενεργείται από μέλος Δ.Ε.Π. της Σχολής, μετά την διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων, επί νομικού κειμένου. Η βαθμολογία της ξένης γλώσσας καταχωρίζεται με τον τελικό χαρακτηρισμό «επιτυχώς» ή ανεπιτυχώς και όχι με αριθμητικά βαθμό. 

Κριτήρια επιλογής 

Για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή σε προφορική αξιολόγηση, από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται από τη Συνέλευση, έπειτα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι υποψήφιοι απέκτησαν το πτυχίο τους με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» ή συγκεντρώνουν βαθμό "Λίαν Καλώς" στα συναφή με τη δηλούμενη ειδίκευση μαθήματα ή είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σε συναφές με τη δηλούμενη ειδίκευση γνωστικά αντικείμενο. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως έχουν οι πτυχιούχοι, καθώς και όσοι περατώσουν τις σπουδές τους στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου (ακαδ. έτούς 2018 — 2019).

Συνδρομή φοιτητών — Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης 

Για τη φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλος συμμετοχής ύψους 1.200,00 ευρώ, σε δύο δόσεις (η πρώτη δόση με την εγγραφή και η δεύτερη με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου). Από την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους φοίτησης απαλλάσσονται οι φοιτητές του Π.Μ.Σ., οι οποίοι πληρούν τις οριζόμενες στα άρθρο 35, παρ. 2 του Ν. 4485/2017. (περισσότερα για την Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης πατήστε εδώ).

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι πέντε (25) ανά ειδίκευση και καθορίζεται κατ' έτος με απόφαση της Συνέλευσης, με εισήγηση της Σ.Ε. Με την ίδια απόφαση μπορούν να γίνονται επιπροσθέτως δεκτοί έως τρεις (3) δικαστικοί λειτουργοί ανά ειδίκευση, επιλεγόμενοι με βάση το βαθμό πτυχίου, την τυχόν κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου και προφορική συνέντευξη. 

Αιτήσεις υποψηφιότητας 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει κατ' έτος αίτηση υποψηφιότητας σε δύο κατ' ανώτατο όριο ειδικεύσεις, είτε του ίδιου, είτε διαφορετικών Π.Μ.Σ., αλλά εφόσον επιτύχει και στις δύο, μπορεί να εγγραφεί μόνο στην ειδίκευση που έχει δηλώσει ως πρώτη επιλογή. 

Το έντυπο της «αίτησης υποψηφιότητας» είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής. Η αίτηση κατατίθεται στον Τομέα Διεθνών Σπουδών (Ακαδημίας 45, υπόψη κυρίας Ι. Στρατοπούλου τηλ. 2103688675), Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, από Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 έως και Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019, και ώρες 10:00 - 13:00. Οι προφορικές αξιολογήσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 2 Σεπτεμβρίου 2019 και 13 Σεπτεμβρίου 2019. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

1. Αντίγραφο πτυχίου (χωρίς επικύρωση) 

2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (χωρίς επικύρωση) 

3. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει) 

4. Βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής 

5. Πιστοποιητικά/πτυχία επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 (επικυρωμένα από το φορέα έκδοσης) 

6. Βιογραφικό σημείωμα 

7. Υπηρεσιακή βεβαίωση (μόνο για δικαστικούς λειτουργούς ) 

8. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση και σε δεύτερη ειδίκευση θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο της αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών για τη δεύτερη ειδίκευση.

SOS: Ενημέρωση για όλα τα Μεταπτυχιακά: Την ενημερωτική σελίδα για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για κάθε νέα προκήρυξη Μεταπτυχιακού στην Ελλάδα (ΔΩΡΕΑΝ ή με Δίδακτρα), πατήστε ΕΔΩ και ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ τα Μεταπτυχιακά της Νομικής Σχολής Αθηνών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr