Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 ΠΜΣ Νομική Αθηνών: Ποινικές Επιστήμες-Criminal Law and Criminology

ΠΜΣ Νομική Αθηνών: Ποινικές Επιστήμες-Criminal Law and Criminology

Μεταπτυχιακά 2019: Ανακοίνωση προκήρυξης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποινικές Επιστήμες - Criminal Law and Criminology» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

Η Συνέλευση της Νομικής Σχολής στη συνεδρίαση της 15.5.2019 ενέκρινε την κάτωθι προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποινικές Επιστήμες - Criminal Law and Criminology» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.  

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


Τα Φοιτητικά Νέα σας παρουσιάζουν την προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2019-2020:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«Ποινικές Επιστήμες - Criminal Law and Criminology» 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 

Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Μηνών οργανώνει και λειτουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το εντατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), «Ποινικές Επιστήμες - Criminal Law and Criminology», σύμφωνα με την ιδρυτική πρυτανική υπόφυση (ΦΕΚ Β' 3802/4.9.2018) και τον σχετικό Κανονισμό (ΦΕΚ Β΄5552/11.12.2018), και προκηρύσσει την πλήρωση των δέσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ως εξής: 

Αντικείμενο - σκοπός 

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην εμβάθυνση και την προαγωγή της γνώσης και στην προώθηση της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο των Ποινικών Επιστημών, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας υποβλέπει στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδού και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης και της διδασκαλίας. Μεταπτυχιακός τίτλος Το Π.Μ.Σ, απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις παρακάτω επιμέρους επιστημονικές ειδικεύσεις: α) Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία (Criminal Law and Criminal Procedure) β) Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική (Criminology and Criminal Policy) 

Διάρκεια σπουδών

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτείται α) η επιτυχής ολοκλήρωση δύο εξαμήνων υποχρεωτικής φοίτησης ενός κύκλού συστηματικών εξειδικευμένων σπουδών με παράλληλη ερευνητική εργασία και 6) η επιτυχής συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.. Στα δύο εξάμηνα διδάσκονται συνολικώς έξι ({ι) μαθήματα, εκ των οποίων το τέσσερα (4) ορίζονται ως υποχρεωτικά για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ., ενώ δύο (2) είναι μαθήματα επιλογής, το οποία ο υποψήφιος επιλέγει υπό τον προτεινόμενο για κύβε ειδίκευση κατάλογο μαθημάτων. Στον ανωτέρω κατάλογο επιλεγόμενων μαθημάτων δύνανται να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ή επιλεγόμενα μαθήματα υπό το προσφερόμενα σε άλλες ειδικεύσεις τον προγράμματος ή σε άλλα Π.Μ.Σ. της Σχολής. 

Προϋποθέσεις εισαγωγής 

Στο Π.Μ.Σ. για κτήση Δ.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί όσοι: α) έχουν πτυχίο Νομικής Σχολής της ημεδυπής ή αντιστοίχου Τμήματος ή Σχολής αλλοδαπού Α.Ε.Ι. που έχει αναγνωριστεί υπό τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). β) έχουν αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση (επιπέδου C1 και άνω) μιας τουλάχιστον υπό τις εξής γλώσσες: αγγλική, γαλλική ή γερμανική. Με υπόφυση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών σε συναφή προς το αντικείμενο της ειδίκευσες γνωστικά αντικείμενο. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει τίτλο επαρκούς γλωσσομάθειας μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας υποβάλει δήλωση ως προς τη γλώσσα στην οποία επιθυμεί νι* εξετασθεί. Η εξέταση αυτή διενεργείται υπό μέλος Δ.Ε.Π. της Σχολής, μετά τη διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων, επί νομικού κειμένού. Η βαθμολογία της ξένης γλώσσας καταχωρείται με τον τελικό χαρακτηρισμό «επιτυχώς» ή «ανεπιτυχώς» και όχι με αριθμητικό βαθμό Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως έχουν και όσοι περατώσουν τις σπουδές τους στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου (ακαδ. έτούς 2018 — 2019). 

Κριτήρια επιλογής 

Για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής αξιολόγηση του υποψηφίου στη γραπτή εξέτασή τον υπό τριμελή επιτροπή που συγκροτείται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής, έπειτα υπό πρόταση της Σ.Ε. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» ή να συγκεντρώνουν, κατά μέσο όρο, βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» στα συναφή με τη δηλούμενη ειδίκευση μαθήματα ή να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές με τη δηλούμενη ειδίκευση γνωστικό αντικείμενο. 

Συνδρομή φοιτητών — Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης

Για τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλουν τέλος συμμετοχής ύψους 1200,00 ευρώ, σε δύο δόσεις (η πρώτη δόση με την εγγραφή και η δεύτερη με την έναρξη τον εαρινού εξαμήνου). Από την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους φοίτησης, απαλλάσσονται οι φοιτητές του Π.Μ.Σ., πι οποίοι πληρούν τις οριζόμενες στο άρθρο 35 πυρ. 2 τον Ν. 4485/2017 προϋποθέσεις. (περισσότερα για την Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης πατήστε εδώ).

Αριθμός εισακτέων 

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. δεν δύναται νυ υπερβαίνει τους είκοσι πέντε (25) ανά ειδίκευση Επιπροσθέτως γίνονται δεκτοί έως τρεις (3) δικαστικοί λειτουργοί ανά ειδίκευση, επιλεγόμενοι με βάση τον βαθμό πτυχίου, την τυχόν κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου και κατόπιν προφορικής συνεντεύξεως. 

Αιτήσεις υποψηφιότητας 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας σε δύο (2) κατ' ανώτατό όριο ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. είτε σε μία (1) ειδίκευση του Π.Μ.Σ. και σε μία (1) ειδίκευση άλλου Π.Μ.Σ. της Σχολής. Εφ' όσον επιτύχει και στις δύο ειδικεύσεις, δύναται να εγγραφεί μόνο στην ειδίκευση πού έχει δηλώσει ως πρώτη επιλογή. Το έντυπο της «αίτησης υποψηφιότητας» είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής. Η αίτηση κατατίθεται στον Τομέα Ποινικών Επιστημών, οδός Ακαδημίας αριθ. 45 (υπόψη κ. Κ. Τζιβάρα τηλ. 2103688668), κάδε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή υπό 19 Ιουνίου 2019 έως και 8 Ιουλίου 2019, και ώρες 10:00 — 13:00.

Η ημέρα της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων θ ορισθεί με νεότερη ανακοίνωση και πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα υπό 2 Σεπτεμβρίου 2019 έως 13 Σεπτεμβρίου 2019. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

1. Αντίγραφο πτυχίου (χωρίς επικύρωση) 

2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (χωρίς επικύρωση)

3. Αντίγραφο τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (χωρίς επικύρωση)

4. Βεβαίωση αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ για τους τίτλους ιδρυμάτων της αλλοδαπής

5. Πιστοποιητικά/πτυχία επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 (επικυρωμένα υπό τον φορέα έκδοσής τους )

6. Βιογραφικό σημείωμα

7. Βεβαίωση υπηρεσίας (μόνο για τους δικαστικούς λειτουργούς)

8. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση και σε δεύτερη ειδίκευση θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσούν φωτοαντίγραφο της αίτησης, κυθώς και όλα το απαιτούμενα για τη δεύτερη ειδίκευση δικαιολογητικά.

SOS: Ενημέρωση για όλα τα Μεταπτυχιακά: Την ενημερωτική σελίδα για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για κάθε νέα προκήρυξη Μεταπτυχιακού στην Ελλάδα (ΔΩΡΕΑΝ ή με Δίδακτρα), πατήστε ΕΔΩ και ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ τα Μεταπτυχιακά της Νομικής Σχολής Αθηνών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr