Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 ΠΜΣ Νομική Αθηνών: Ιστορία, Κοινωνιολογία και Φιλοσοφία του Δικαίου (History, Sociology and Philosophy of Law)

ΠΜΣ Νομική Αθηνών: Ιστορία, Κοινωνιολογία και Φιλοσοφία του Δικαίου (History, Sociology and Philosophy of Law)

Μεταπτυχιακά 2019Ανακοίνωση προκήρυξης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορία, Κοινωνιολογία και Φιλοσοφία τον Δικαίού - History, Sociology and Philosophy of Law» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

Η Συνέλεύση της Νομικής Σχολής στη συνεδρίαση της 15.5.2019 ενέκρινε την κάτωθι προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπονδών «Ιστορία, Κοινωνιολογία και Φιλοσοφία τον Δικαίου - History, Sociology and Philosophy of Law» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«Ιστορία, Κοινωνιολογία και Φιλοσοφία του Δικαίου -History, Sociology and Philosophy of Law» 

Τα Φοιτητικά Νέα σας παρουσιάζουν την προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2019-2020:

Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί, υπό το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το εντατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπονδών (Π.Μ.Σ.), «Ιστορία, Κοινωνιολογία και Φιλοσοφία του Δικαίου - History, Sociology απd Philosophy of Law», σύμφωνα με την ιδρυτική πρυτανική υπόφαση (ΦΕΚ Β' 3914/10.9.2018) και τον σχετικό Κανονισμό (ΦΕΚ Β'5540/1Ι.12.2018), και προκηρύσσει την πλήρωση των θέσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ως εξής: 

Αντικείμενο - σκοπός 

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην εμβάθυνση και την προαγωγή της γνώσης και στην προώθηση της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας, Κοινωνιολογίας και Φιλοσοφίας του Δικαίου, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας υποβλέπει στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης και της διδασκαλίας. 

Μεταπτυχιακός τίτλος 

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις παρακάτω επιμέρους επιστημονικές ειδικεύσεις: α) Ιστορία τον Δικαίου (History οf Law) β) Φιλοσοφία του Δικαίου (Philosophy ο Law) γ) Κοινωνιολογία του Δικαίου, Επιστήμη & Τεχνολογία (Sociology of Law, Science & Technology) 

Διάρκεια σπουδών 

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτείται α) η επιτυχής ολοκλήρωση δύο εξαμήνων υποχρεωτικής φοίτησης ενός κύκλου συστηματικών εξειδικευμένων σπουδών με παράλληλη ερευνητική εργασία και β) η επιτυχής συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Στα δύο εξάμηνα διδάσκονται συνολικώς έξι (6) μαθήματα, εκ των οποίων το τέσσερα (4) ορίζονται ως υποχρεωτικά για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ., ενώ δύο (2) είναι μαθήματα επιλογής, το οποία ο υποψήφιος επιλέγει υπό τον προτεινόμενο για κάθε ειδίκεύση κατάλογο μαθημάτων. Στον ανωτέρω κατάλογο επιλεγόμενων μαθημάτων δύνανται να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ή επιλεγόμενα μαθήματα από τα προσφερόμενα σε άλλες ειδικεύσεις του προγράμματος ή σε άλλα Π.Μ.Σ. της Σχολής. 

Προϋποθέσεις εισαγωγής 

Στο Π.Μ.Σ. για κτήση Δ.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί όσοι: α) έχουν πτυχίο Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή αντιστοίχου Τμήματος ή Σχολής αλλοδαπού Α.Ε.Ι. που έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). β) έχούν υποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση (επιπέδου C1 και άνω) μιας τουλάχιστον από τις εξής γλώσσες: αγγλική, γαλλική ή γερμανική. Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών σε συναφή προς το αντικείμενο της ειδίκευσες γνωστικά αντικείμενα. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει τίτλο επαρκούς γλωσσομάθειας, μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας υποβάλει δήλωση ως προς τη γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξετασθεί. Η εξέταση αυτή διενεργείται από μέλος Δ.Ε.Π. της Σχολής, μετά τη διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων. Η βαθμολογία της ξένης γλώσσας καταχωρείται με τον τελικό χαρακτηρισμό «επιτυχώς» ή «ανεπιτυχώς» και όχι με αριθμητικό βαθμό. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως έχούν και όσοι περατώσουν τις σπουδές τους στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου (ακαδ. έτους 2018 - 2019). 

Κριτήρια επιλογής 

Για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής αξιολόγηση τον υποψηφίου στην προφορική εξέτασή τον από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται υπό τη Γενική Συνέλευση της Σχολής, έπειτα υπό πρόταση της Σ.Ε. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» ή να συγκεντρώνουν,κατά μέσο όρο, βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» στα συναφή με τη δηλούμενη ειδίκευση μαθήματα ή να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπονδών σε συναφές με τη δηλούμενη ειδίκευση γνωστικά αντικείμενο. 

Συνδρομή φοιτητών - Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης 

Για τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ. πι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλουν τέλος συμμετοχής ύψους 1.200,00 ευρώ, σε δύο δόσεις (η πρώτη δόση με την εγγραφή και η δεύτερη με την έναρξη τον εαρινού εξαμήνου). Από την καταβολή τον προβλεπόμενου τέλους φοίτησης, απαλλάσσονται οι φοιτητές του Π.Μ.Σ., οι οποιοι πληρούν τις οριζόμενες στο άρθρο 35 παρ. 2 του Ν. 4485/2017 προϋποθέσεις. (περισσότερα για την Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης πατήστε εδώ).

Αριθμός ετσακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. δεν δύναται να υπερβαίνει τους είκοσι πέντε (25) ανά ειδίκευση. Επιπροσθέτως γίνονται δεκτοί έως τρεις (3) δικαστικοί λειτουργοί ανά ειδίκευση, επιλεγόμενοι με βάση τον βαθμό πτυχίου, την τυχόν κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου και κατόπιν προφορικής συνεντεύξεως, 

Αιτήσεις υποψηφιότητας 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας σε δύο (2) κατ' ανώτατο όριο ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. είτε σε μία (1) ειδίκευση του Π.Μ.Σ. και σε μία (1) ειδίκευση άλλου Π.Μ.Σ. της Σχολής. Εφ' όσον επιτύχει και στις δύο ειδικεύσεις, δύναται να εγγραφεί μόνο στην ειδίκευση που έχει δηλώσει ως πρώτη επιλογή. Το έντυπο της «αίτησης υποψηφιότητας» είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής. Η αίτηση κατατίθεται στον Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας τον Δικαίου (Ιστορία, Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, Εκκλησιαστικό), οδός Ακαδημίας αριθ. 45 (υπόψη κ. Δ. Αθανασόπουλου τηλ. 2103688656), κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 19 Ιούνίου 2019 έως και 8 Ιουλίου 2019, κυι ώρες 10:00 - 13:00.

Η ημέρα της προφορικής εξέτασης των υποψηφίων θα ορισθεί με νεότερη ανακοίνωση και θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 2 Σεπτεμβρίου 2019 έως 13 Σεπτεμβρίου 2019. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Αντίγραφο πτυχίου (χωρίς επικύρωση) 

2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (χωρίς επικύρωση)

3. Αντίγραφο τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (χωρίς επικύρωση)

4. Βεβαίωση αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ για τους τίτλούς ιδρυμάτων της αλλοδαπής

5. Πιστοποιητικά/πτυχία επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου C1 (επικυρωμένυ υπό τον φορέα έκδοσής τους )

6. Βιογραφικό σημείωμα

7. Βεβαίωση υπηρεσίας (μόνο για τους δικαστικούς λειτουργούς)

8. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτησή και σε δεύτερη ειδίκευση θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο της αίτησης, καθώς και όλα το απαιτούμενα για τη δεύτερη ειδίκευση δικαιολογητικά. 

SOS: Ενημέρωση για όλα τα Μεταπτυχιακά: Την ενημερωτική σελίδα για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για κάθε νέα προκήρυξη Μεταπτυχιακού στην Ελλάδα (ΔΩΡΕΑΝ ή με Δίδακτρα), πατήστε ΕΔΩ και ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ τα Μεταπτυχιακά της Νομικής Σχολής Αθηνών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr