Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Ιδρυματικός εσωτερικός κανονισμός πρακτικής άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου

Ιδρυματικός εσωτερικός κανονισμός πρακτικής άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Δημοσιεύτηκε ο Ιδρυματικός Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, επικαιροποιημένος κατόπιν απόφασης της Συνεδρίασης της Συγκλήτου, 6η Συν./19-01-2023.

1. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23».

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


Η Πρακτική Άσκηση (Π.Α.)του Ιδρύματος υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου για το ακαδ. έτος 2022-23», με Κωδικό ΟΠΣ 5184287. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020.

2. Τί είναι Πρακτική Άσκηση;

Η Π.Α. εντάσσεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Ιδρύματος, λαμβάνει κωδικό μαθήματος και αντιστοιχεί σε μονάδες ECTS. Αναφέρεται στο Παράρτημα Διπλώματος, εφόσον έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον φοιτητή. Για την Π.Α. έχουν οριστεί τα παραδοτέα από το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου για το ακαδ. έτος 2022-23». Η Π.Α. αφορά στη μικρής διάρκειας παρουσία φοιτητών και στην άσκηση καθηκόντων σε δυνάμει χώρους εργασίας υπό την καθοδήγηση στελέχους του Φορέα Υποδοχής και υπό την επίβλεψη μέλους Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος. Υλοποιείται από τους ασκούμενους φοιτητές σε φορείς υποδοχής (όπως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή Σωματεία/Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), πλην του Ιονίου Πανεπιστημίου. Τα συμμετέχοντα Τμήματα του Προγράμματος έχουν ορίσει τους Επιστημονικά Υπεύθυνους Π.Α. με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

3. Οφέλη φοιτητών από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

 • Πρώτη επαφή με το επαγγελματικό περιβάλλον.
 • Διασύνδεση με την αγορά εργασίας.
 • Εμπέδωση και ενίσχυση των θεωρητικών και τεχνολογικών γνώσεων, μέσω της εφαρμογής τους στην πράξη.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων και εργασιακών εμπειριών.
 • Ευκαιρίες γνωριμίας με διάφορα επαγγελματικά αντικείμενα.
 • Ευκαιρίες για επαγγελματική σταδιοδρομία.
 • Δυνατότητες προσωπικής εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης.

4. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα: Προϋποθέσεις - κριτήρια επιλογής - διαδικασία συμμετοχής Πρόγραμμα

 1. Οι φοιτητές που επιθυμούν να διενεργήσουν Π.Α. μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου για το ακαδ. έτος 2022-23» θα πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον στο ΣΤ΄ εξάμηνο σπουδών τους. Επίσης, πρέπει να έχουν συμπληρώσει, κατ’ ελάχιστον, 90 μονάδες ECTS.
 2. Ο φοιτητής εγγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ (atlas.grnet.gr). Για την εγγραφή/σύνδεση στο πληροφοριακό σύστημα χρησιμοποιούνται οι κωδικοί πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.
 3. Στον χρόνο που ορίζεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην εκάστοτε Πρόσκληση την οποία δημοσιεύει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
 4. Τα κριτήρια επιλογής του Ιδρύματος για τη συμμετοχή των φοιτητών σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης αναφέρονται επικαιροποιημένα στον παρόντα Κανονισμό και είναι τα εξής:
 • Το σύνολο των μονάδων ECTS κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
 • Ο Μ.Ο. Βαθμολογίας πολλαπλασιαζόμενος με το πλήθος των μονάδων ECTS.

- Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι φοιτητές κατατάσσονται με βάση το εξάμηνο σπουδών τους (από το μεγαλύτερο στο μικρότερο).

5. Αιτήσεις φοιτητών Επιλογή - Ενστάσεις

Η επιλογή φοιτητών πραγματοποιείται από Επιτροπή, η οποία αξιολογεί τις υποβληθείσες αιτήσεις και ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος. Η ανωτέρω Επιτροπή είναι αρμόδια για την επικύρωση των αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης και την υπογραφή των αντίστοιχων Πρακτικών Επιλογής. Μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων οι φοιτητές που δεν έχουν επιλεγεί (και εφόσον συντρέχει λόγος) έχουν δικαίωμα να καταθέσουν ένσταση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου εντός ορισμένου αριθμού   ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τριμελή επιτροπή ενστάσεων για Πρακτική Άσκηση, η οποία επίσης ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος.

6. Υποχρεώσεις φοιτητών από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα

Οι φοιτητές που θα επιλεγούν, θα πρέπει στη συνέχεια να ακολουθήσουν τις οδηγίες που θα τους δοθούν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να αποστείλει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τα παραδοτέα του Προγράμματος. (Οι οδηγίες/πληροφορίες θα βρίσκονται αναρτημένες στις σχετικές ιστοσελίδες της Π.Α. του Ιονίου Πανεπιστημίου.)

7. Διάρκεια, ωράριο και Περίοδος Πρακτικής Άσκησης

Η Π.Α έχει διάρκεια δύο (2) μήνες πλήρους απασχόλησης, το εβδομαδιαίο ωράριο αντιστοιχεί στο αντίστοιχο ωράριο του αντίστοιχου επιστήμονα στον Φορέα Υποδοχής και είναι 30 – 40 ώρες την εβδομάδα. Η Π.Α. πραγματοποιείται σε χρονικές περιόδους που ορίζονται μετά από αξιολόγηση των ετήσιων συνθηκών από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του Προγράμματος σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και τα συμμετέχοντα Τμήματα, με κριτήρια (α) την απρόσκοπτη συμμετοχή των ασκούμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία και (β) την κατά το δυνατόν μέγιστη αξιοποίηση των προσφερόμενων από τους φορείς υποδοχής διαθέσιμων περιόδων απασχόλησης των ασκούμενων. Οι κατ’ έτος περίοδοι πραγματοποίησης της Π.Α. ανακοινώνονται από το Γραφείο Π.Α.

8. Επιλογή Φορέα Υποδοχής

Ο κάθε φοιτητής επιλέγει Φορέα Υποδοχής έπειτα από συνεννόηση με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της Π.Α. (για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επιλογή του Φορέα Υποδοχής ο κάθε φοιτητής μπορεί να απευθύνεται είτε στον Επιστημονικά Υπεύθυνο Π.Α. είτε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η Π.Α. είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και σε άλλη πόλη εκτός της Κέρκυρας. Διευκρινίζεται ότι το Πρόγραμμα δεν καλύπτει έξοδα διαμονής και μετακίνησης. Ο φοιτητής δεν δύναται να πραγματοποιήσει την Πρακτική του Άσκηση σε συγγενικό πρόσωπο. Η λίστα των επιλεγμένων Συνεργαζόμενων Φορέων Π.Α. καταρτίζεται καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου και ανακοινώνεται αυτόματα μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Άτλας».

9. Πρωτόκολλα Συνεργασίας-Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Ο κάθε φοιτητής που ξεκινάει Π.Α. υπογράφει πρωτόκολλο συνεργασίας. Ο φοιτητής που θα επιλεγεί για Π.Α. οφείλει να παραλάβει Πρωτόκολλο Συνεργασίας από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και να καταθέσει Απογραφικό δελτίο Εισόδου. Η συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου είναι υποχρεωτική. Η μη συμπλήρωσή του συνεπάγεται διακοπή της πρακτικής άσκησης. Ο φοιτητής που θα επιλεγεί για Π.Α. οφείλει να επισκεφθεί/επικοινωνήσει με τον Φορέα Υποδοχής, ώστε να δηλώσει εγκαίρως (το αργότερο έως 4 μέρες πριν την έναρξη της Π.Α.) τα στοιχεία που απαιτούνται από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, βάσει της με αριθμό οικ.29147/Δ1.10258 (1- 10-2019) και της με αριθμό 30294/Δ1/10558 (1-10-2019) εγκυκλίου.

10. Ασφάλιση

Ο ασκούμενος φοιτητής ασφαλίζεται μόνο έναντι εργατικού ατυχήματος στον συγκεκριμένο Φορέα και για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Από τη στιγμή που επιλεγεί ο φοιτητής για Π.Α. θα πρέπει να εκδώσει προσωπικό ΑΜΑ ΙΚΑ, εφόσον δεν διαθέτει.

11. Άδειες

Ο ασκούμενος υποχρεούται να παρευρίσκεται στους χώρους του Φορέα Υποδοχής και να τηρεί το ωράριο και τους κανονισμούς που έχει ορίσει στέλεχος του Φορέα Υποδοχής και να συμπληρώνει κάθε μέρα παρουσιολόγιο. Η ημερήσια απασχόληση δεν θα υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες. Ο ασκούμενος δικαιούται να απουσιάσει από τον φορέα 1 ημέρα/μήνα κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης (τμηματικά ή συνολικά). Οι ημέρες αυτές μπορεί να είναι είτε για προσωπικούς λόγους είτε για εκπαιδευτικές υποχρεώσεις. Σε περίπτωση που για λόγους ανάγκης πρέπει να απουσιάζει περισσότερες ημέρες από τον Φορέα, θα πρέπει να αναπληρώσει εντός του διαστήματος της Πρακτικής Άσκησης τις ώρες απουσίας του και να ενημερώσει δύο ημέρες νωρίτερα το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης με e-mail (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και ασφαλώς τον υπεύθυνο επίβλεψής του στον Φορέα. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής ακυρώσει την πρακτική του άσκηση για προσωπικούς λόγους, δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ξανά πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ.

12. Πληρωμή

Η πληρωμή του ασκούμενου γίνεται εφάπαξ στο πέρας της Πρακτικής Άσκησης, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το Πρόγραμμα. Η πληρωμή γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο φοιτητής. Το ύψος της συνολικής (μικτής) αμοιβής των φοιτητών για τους δύο μήνες απασχόλησης για το ακαδ. έτος 2022-23 ανέρχεται στα 560 ευρώ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr