Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Δωρεάν Μεταπτυχιακό στη Θερμορευστομηχανική μέσω Έρευνας από το ΠΑΔΑ

Δωρεάν Μεταπτυχιακό στη Θερμορευστομηχανική μέσω Έρευνας από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αξιοποιώντας την υπερδεκαπενταετή εμπειρία του στην έρευνα και διδασκαλία στον τομέα Θερμορευστομηχανικής, ίδρυσε και λειτουργεί το πρωτοποριακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) μέσω έρευνας με τίτλο «Έρευνα στη Θερμορευστομηχανική» (MSc by Research in Thermofluids) (ΦΕΚ 786/τ.Β/11-03-2020). Οι σπουδές προσφέρονται δωρεάν (χωρίς δίδακτρα) μόνο σε καθεστώς πλήρους φοίτησης και διαρκούν τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 προκηρύσσονται δέκα (10) θέσεις πτυχιούχων ή διπλωματούχων Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και πτυχιούχων ή διπλωματούχων άλλων συναφών Τμημάτων κατεύθυνσης Τεχνολογικής και Θετικών Επιστημών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών και αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


SOS: Ενημέρωση για όλα τα Δωρεάν Μεταπτυχιακά: Την ενημερωτική σελίδα για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για κάθε νέα προκήρυξη Δωρεάν Μεταπτυχιακού στην Ελλάδα, πατήστε ΕΔΩ.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις αφορούν τη διεξαγωγή ερευνητικού έργου με χρήση μεθόδων υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD) στις ακόλουθες περιοχές της Θερμορευστομηχανικής:

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Α

Ροές σε βιομηχανικές εφαρμογές

(Σπηλαίωση σε ακροφύσιο έγχυσης diesel υψηλής πίεσης, συγκομιδή ενέργειας από ροή ρευστού εντός αγωγού, περιδινούμενες ροές, εναλλάκτης

«τυπωμένου κυκλώματος» για εφαρμογές υπερκρίσιμου διοξειδίου του άνθρακα, διαχύτες ευρείας γωνίας με διαχωριστικά πτερύγια).

Β

Εσωτερικές ροές σε κτήρια

(Θερμική άνεση, φυσικός αερισμός, ηλιακές καμινάδες).

Γ

Περιβαλλοντικές και ατμοσφαιρικές ροές

(Αιολικό δυναμικό σε αστικό περιβάλλον, αποκαπνισµός σήραγγας σε περίπτωση φωτιάς, έκλυση τοξικών ρύπων σε δομημένο περιβάλλον, ατμοσφαιρικές ροές).

Δ

Ροές σε στροβιλομηχανές

(Εκπομπή δινών από πτερύγωση στροβίλου, μονοφασικό πεδίο ροής περιστρεφόμενου πτερυγίου, αντλία λυμάτων με πτερωτή vortex).

Ε

Ροές υψηλών ταχυτήτων

(Αεροθερμοδυναμική οχημάτων επανεισόδου στην ατμόσφαιρα).

ΣΤ

Βιολογικές ροές

(Νανοσωματίδια σε μαγνητικό πεδίο).


Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι / επί πτυχίω φοιτητές, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για την απόκτηση του προπτυχιακού τίτλου έως και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020, στοιχείο που θα προκύπτει από τη βεβαίωση της αναλυτικής βαθμολογίας τους. Σε περίπτωση επιλογής τους, η οριστικοποίηση της εγγραφής τους στο ΠΜΣ θα γίνει μόνο μετά την προσκόμιση του τίτλου ή βεβαίωσης περάτωσης του Α’ κύκλου σπουδών.

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών συνεκτιμώνται ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος, τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, επαγγελματική εμπειρία ή τεκμηριωμένη ενασχόλησή του με τα αντικείμενα του προγράμματος, συστατικές επιστολές και συνέντευξη. Η πρόσκληση σε συνέντευξη θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://mech.uniwa.gr/) και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Υποβολή αίτησης και φακέλου δικαιολογητικών

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:

 1. Αίτηση (διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και στο Παράρτημα Α της παρούσης). Στην αίτηση ο/η υποψήφιος/α δηλώνει κατά σειρά προτίμησης μία (1) έως τρεις (3) θεματικές περιοχές έρευνας, από τον κατάλογο των προαναφερόμενων θεματικών περιοχών.
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου εν ισχύ.
 3. Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (η μία επικολλάται στην προβλεπόμενη θέση του εντύπου αίτησης, οι υπόλοιπες δύο αναγράφουν στο πίσω μέρος το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας).
 4. Αντίγραφο/α πτυχίου ή διπλώματος συνοδευόμενου από Αναλυτική Βαθμολογία όλων των μαθημάτων ή υποχρεώσεων του τίτλου, όπου αναγράφεται και ο τελικός βαθμός του τίτλου, αριθμητικά και με ακρίβεια. Οι τίτλοι που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας / αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 6. Επιστολή «Εκδήλωσης ενδιαφέροντος» για το συγκεκριμένο ΠΜΣ (έως 500 λέξεις).
 7. Αντίγραφα διπλωμάτων ή πτυχίων και αποδεικτικά γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών πέραν της πρώτης θα συνεκτιμηθούν εφόσον υποβληθούν.
 8. Δύο συστατικές επιστολές σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με αναγραφόμενο εξωτερικά το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
 9. Αντίγραφο πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον προβλέπεται από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (σε ηλεκτρονική μορφή).
 10. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή επιστημονικής εμπειρίας συναφούς με το αντικείμενο του ΠΜΣ, εφόσον υπάρχουν.
 11. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων ή άλλου επιστημονικού / τεχνικού συγγραφικού έργου σε ηλεκτρονική μορφή (εφόσον υπάρχουν).
 12. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων που έχει στην κατοχή του, και εφόσον επιλεγεί θα προσκομίσει είτε τα πρωτότυπα είτε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα, όπου απαιτείται.
 13. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης και δεν επιστρέφονται.

Οι αιτήσεις και ο φάκελος με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά με email στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και θέμα «Αίτηση για το ΠΜΣ Έρευνα στη Θερμορευστομηχανική» μέχρι τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://mscthermofluids.uniwa.gr/) και στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Δείτε ΕΔΩ, περισσότερα Δωρεάν Μεταπτυχιακά.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών