Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Πολυτεχνείο Κρήτης: Μεταπτυχιακό «Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική»

Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με κύριο στόχο την ανάπτυξη τεχνολογίας αιχμής και τεχνογνωσίας για την Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική. 

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με κριτήρια αριστείαςκαι με βάση την αναλυτική βαθμολογία, τις επιδόσεις σε μαθήματα συναφή του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ, τη διπλωματική εργασία, τη γνώση ξένων γλωσσών και κύρια της Αγγλικής, τις συστατικές επιστολές, την προσωπική συνέντευξη καθώς και τον χαρακτήρα του/ης υποψηφίου/ιας.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε αποφοίτους ΑΕΙ τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολιτικών Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


Σχετικές πληροφορίες θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής www.enveng.tuc.gr.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2014:

    Αίτηση στην Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείο Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά).

    Λίστα Συνημμένων

    Αντίγραφο πτυχίου (για τους πτυχιούχους).

    Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

    Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

    Αντίγραφα τίτλων σπουδών Αγγλικής γλώσσας (και άλλης επιπλέον γλώσσας αν κατέχουν).

    Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

    Σημείωμα στην αγγλική μέχρι 1.000 λέξεις στο οποίο θα εκτίθενται οι λόγοι συμμετοχής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, προηγούμενη εμπειρία και ερευνητικά ενδιαφέροντα.

    Δύο συστατικές επιστολές (τουλάχιστον) οι οποίες αποστέλλονται από τους γράφοντες κατευθείαν στην Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος.

    Προαιρετική Αίτηση για υποτροφία (αν υπάρξουν οι οικονομικοί πόροι)(αναρτώνται στο www.enveng.tuc.gr).

Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται άμεσα (μετά την συμπλήρωση των απαιτούμενων παραστατικών) και προβλέπεται συνέντευξη μέσω skype με τους υποψηφίους. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 31η Ιουλίου 2014δεν θα αξιολογηθούν. Τελειόφοιτοι φοιτητές μπορούν να γίνουν δεκτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με δεδομένη την ανακήρυξή τους μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2014.Η έναρξη των μαθημάτων είναι προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο 2014 και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική.Τα έντυπα (1, 2 και 9 είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος: www.enveng.tuc.gr.)

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, τηλ. 28210-37780, 37781 καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Τμήματος: www.enveng.tuc.gr.

O Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Γεώργιος Καρατζάς

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr