Νομική Σχολή ΔΠΘ: Προκήρυξη κατατακτηρίων εξετάσεων (2022-2023)

Νομική Σχολή ΔΠΘ: Προκήρυξη κατατακτηρίων εξετάσεων (2022-2023)

Κατατακτήριες Εξετάσεις: Προκήρυξη κατατακτηρίων εξετάσεων της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Ανακοινώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), της παραγράφου 10 του άρθρου έκτου του ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268 Α΄), της παρ. 3 του   άρθρου 74 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄), της αριθμ. Φ1/192329/Β3/13.12.2013 (ΦΕΚ 3185/16.12.2013 Β΄) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 92983/Ζ1/11.6.2015 (ΦΕΚ 1329/2.7.2015 Β΄) Υ.Α. και ισχύει και κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής, τα ακόλουθα σχετικά με την κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.


Α. Ποσοστό Κατηγορίες Κατατασσομένων:

Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Τμήμα Νομικής του Δ.Π.Θ.

Την ενημερωτική σελίδα των Κατατακτήριων Εξετάσεων μπορείτε να την δείτε εδώ.

Β. Εξάμηνο κατάταξης: Α΄ εξάμηνο.

Γ. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη θα γίνει με κατατακτήριες εξετάσεις σε τρία μαθήματα:

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΥΛΗ:

1. Στοιχεία Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας

α. Αστικό Δίκαιο: Τα φυσικά πρόσωπα. Οι δικαιοπραξίες (έννοια, κατάρτιση, περιεχόμενο, ελαττωματικές δικαιοπραξίες, αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα). Αδικαιολόγητος πλουτισμός, αδικοπραξίες, υπαιτιότητα, ευθύνη από αλλότριες πράξεις, ενοχή προς αποζημίωση, ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής. Η πώληση. Το διαζύγιο (Προϋποθέσεις, διαδικασία και συνέπειες). Κτήση και απώλεια της κυριότητας κινητού και ακινήτου. Εξ αδιαθέτου διαδοχή.

β. Πολιτική Δικονομία: Διαδικαστικές προϋποθέσεις, διάδικοι, αγωγή, απόφαση, απόδειξη, ένδικα μέσα, αναγκαστική εκτέλεση.

2. Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας

α. Ποινικό Δίκαιο: Έγκλημα, άδικο, καταλογισμός, ποινή

β. Ποινική Δικονομία : Αρχές της ποινικής δίκης, όργανα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, η απόδειξη στην ποινική δίκη

3. Στοιχεία Συνταγματικού και Διοικητικού και Φορολογικού Δικαίου

Έννοια και διακρίσεις του Συντάγματος Πηγές Δικαίου

Έννοια, περιεχόμενο και Διακρίσεις της Διοικητικής πράξης Ανάκληση Διοικητικών πράξεων

Έννοια και διακρίσεις του φόρου

(Σημ: Δεν υποδεικνύονται συγγράμματα)

Δ. Δικαιολογητικά – Χρόνος διενέργειας εξετάσεων

1. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών είναι από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022.

2. Δικαιολογητικά

α. Αίτηση του ενδιαφερομένου.

β. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

3. Χρόνος διενέργειας των εξετάσεων

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν, κατά το χρονικό διάστημα από 1.12.2022 έως 20.12.2022.

Το ακριβές πρόγραμμα των κατατακτηρίων εξετάσεων θα γνωστοποιηθεί με σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Νομικής.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τις Κατατακτήριες. 

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


https://www.foititikanea.gr