Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 ΠΑΠΕΙ: Διαδικασία ανανέωσης διαμονής στις φοιτητικές εστίες για το 2022-2023

ΠΑΠΕΙ: Πώς οι φοιτητές που διαμένουν στις φοιτητικές εστίες θα ανανεώσουν τη διαμονή τους για το 2022-2023

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πειραιά, γίνεται γνωστό στους φοιτητές που διαμένουν ήδη στις φοιτητικές εστίες του Ο.Π.Α. και του Ε.Μ.Π. ότι πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν να διαμένουν δωρεάν στις φοιτητικές εστίες, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και να υποβάλλουν εν νέου αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας στη διεύθυνση https://sitisi.unipi.gr με τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού από Πέμπτη 25 Αυγούστου έως Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022.


Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.

Ι) Δωρεάν στέγαση δικαιούνται:

α. Οι ενεργοί φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.

β. Οι αλλοδαποί υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που πραγματοποιούν προπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

ΙΙ) Προϋποθέσεις δωρεάν στεγαζομένων:

α. Άγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους (φορολογικό έτος 2021), δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο τέκνο. Για οικογένειες με δύο τέκνα και πλέον το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου.

Το ανωτέρω διαμορφούμενο ποσό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ εφόσον ο αδελφός του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών. Εάν περισσότεροι του ενός αδελφοί υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για καθέναν από αυτούς.

β. Έγγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οι− κονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους (φορολογικό έτος 2021) δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή.

Προκειμένου για έγγαμο φοιτητή, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα των ιδίου, του/της συζύγου του/της και των ανηλίκων τέκνων του από κάθε πηγή.

Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος φοιτητής ή/και οι γονείς του ή ο/η σύζυγος του/της, εφόσον αυτός είναι έγγαμος, δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75) περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης.

Η μόνιμη κατοικία του φοιτητή/τριας θα πρέπει να βρίσκεται το ελάχιστο σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από την έδρα του ιδρύματος.

Οι γονείς του/της φοιτητή/τριας ή ο/η ίδιος/α να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές οριζόντιας ιδιοκτησίας που βρίσκεται εντός του νομού Αττικής. Δε λαμβάνεται υπόψη η ψιλή κυριότητα επί οριζόντιων ιδιοκτησιών κειμένων στο νομό Αττικής.

ΙΙΙ) Δικαιολογητικά:

 • Φωτογραφία φοιτητή/τριας (τύπου αστυνομικής ή ακαδημαϊκής ταυτότητας).
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεων).
 • Πρόσφατο έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφέλειας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας τους.
 • Αντίγραφα Πράξεων Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου φορολογικού έτους 2021 (Τα Αντίγραφα Πράξεων Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικά Σημειώματα) θα πρέπει να είναι των γονέων του φοιτητή καθώς και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή. Σε περίπτωση έγγαμου φοιτητή, του ίδιου, του/της συζύγου του/της και των ανήλικων τέκνων του/της από κάθε πηγή).
 • Αντίγραφο Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του φοιτητή φορολογικού έτους 2021 (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 75) περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης του φοιτητή.
 • Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) τόσο του ίδιου του φοιτητή όσο και των γονέων του.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)

1. Πρόσφατη Βεβαίωση Σπουδών του/της αδελφού/ής του/της φοιτητή/τριας, εφόσον είναι φοιτητής/τρια για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2022-2023).

2. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγος του.

3. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα του φοιτητή, εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην ακόλουθη κατηγορία: «Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α 229), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75), και τέκνα αυτών. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75)».

4. Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης που απονέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1897/90 (Α΄120), θεωρημένο για την γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή. Η ανωτέρω πράξη προσκομίζεται εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην ακόλουθη κατηγορία: «Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου θύματος τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α 120) και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους».

5. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης, εάν ο φοιτητής εμπίπτει στις ακόλουθες κατηγορίες: «α) Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, και β) οι πάσχοντες από τις σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α.156)». 

Αν το πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο αναπηρία άνω του 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα, που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που πιστοποιείται από την Υγειονομική Επιτροπή προκαλεί ή συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.

6. Ληξιαρχική πράξη γέννησης φοιτητή, εάν ο φοιτητής εμπίπτει σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες: «α) Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους. β) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο, το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους. γ) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου θύματος τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α 120) και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους».

7. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην ακόλουθη κατηγορία: «Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους».

8. Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι, σε περίπτωση που αδυνατούν να προσκομίσουν το εκκαθαριστικό του έτερου γονέα, θα υποβάλλουν:

 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75) όπου θα αναφέρεται με αιτιολόγηση η αδυναμία προσκόμισης του εκκαθαριστικού του ενός γονέα.
 • Αντίγραφο πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) από τη Δ.Ο.Υ. με το εισόδημα του γονέα όπου εμφανίζεται ως εξαρτώμενο μέλος ο φοιτητής.
 • Διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό ή έγγραφο απ΄ όπου προκύπτει ότι δεν τηρείται πλέον έγγαμη σχέση με τον έτερο γονέα του φοιτητή.

9. Οι φοιτητές αλλοδαποί – υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προσκομίζουν βεβαίωση υποτροφίας για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023.

10. Η επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών δύναται να ζητά και άλλα κατά την κρίση της αποδεικτικά στοιχεία για την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του ενδιαφερόμενου, προκειμένου να αποφανθεί αν δικαιούται ή όχι δωρεάν στέγασης.

IV. ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΑΣΗ

α) οι φοιτητές που γράφτηκαν στο οικείο τμήμα ύστερα από επιτυχείς κατατακτήριες εξετάσεις ή κατετάγησαν με επιλογή σαν πτυχιούχοι για την απόκτηση και άλλου πτυχίου και

β) οι φοιτητές που έχουν μόνιμη κατοικία εντός Νομού Αττικής.

V. ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΥΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΟΤΑΝ:

 1. Περατώσουν με επιτυχία τις σπουδές τους.
 2. Συμπληρώσουν το ανώτατο όριο των ν+2 χρόνων (ενεργός φοιτητής).

VI. Η ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΑΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ ΟΤΑΝ:

 1. Ο φοιτητής στρατεύεται και για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευση του.
 2. Ο φοιτητής διακόπτει τη φοίτησή του και για όσο χρόνο ισχύει η διακοπή.

Αναλυτικά, για τις οδηγίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για δωρεάν στέγαση πατήστε εδώ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr