Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 ΠΑΠΕΙ: Εκπροσώπηση των φοιτητών στη Σύγκλητο και στο Πρυτανικό Συμβούλιο για το 2021-2022

Εκπροσώπηση των φοιτητών στη Σύγκλητο και στο Πρυτανικό Συμβούλιο για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση που εξέδωσε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς με ΘΕΜΑ: Εκπροσώπηση των φοιτητών στη Σύγκλητο και στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Παρακαλούμε, όπως μας γνωστοποιήσετε, κατόπιν της διεξαγωγής της απαιτούμενης εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., τους εκλεγμένους εκπροσώπους των φοιτητών, με τους αναπληρωτές τους,

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


α) προπτυχιακών φοιτητών και

β) μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2021 2022

(παρ. 1ε του άρθρου 13 «Σύγκλητος» του Ν. 4485/2017) καθώς και τον εκπρόσωπο των φοιτητών (με τον αναπληρωτή του), ο οποίος θα μετέχει στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, που υποδεικνύεται και προέρχεται από τους εκλεγμένους φοιτητές που μετέχουν στη Σύγκλητο (παρ. 1γ του άρθρου 14 «Πρυτανικό Συμβούλιο» του Ν. 4485/2017).

Σας υπενθυμίζουμε ότι η εκλογική διαδικασία, για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. ορίζεται, προκηρύσσεται και διεξάγεται, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ» της αριθμ. 20195513/25-7-2019 Απόφασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς «Εσωτερικός Κανονισμός Πανεπιστημίου Πειραιώς» (ΦΕΚ Β" 3258/26-8-2019), όπως αποτυπώνονται οι ισχύουσες έως σήμερα διατάξεις:

α) του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α" 114/4-8-2017),

β) της αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, "Ερευνας και Θρησκευμάτων «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α'114).» (ΦΕΚ Β' 3255/15-9-2017), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 'Ερευνας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β"3255) υπουργικής απόφασης, με Θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών μια την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α" 114)» (ΦΕΚ Β' 3969/13-11-2017), όπως ισχύει κατά το μέρος που αφορά στην εφαρμογή της στην ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα του Α.Ε.Ι.

γ) της ΚΥΑ με Αριθμ. 60944/Ζ1/28-5-2021 «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα των Τμημάτων και Σχολών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών, στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., καθώς και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους.» (ΦΕΚ Β" 2358/3-6-2021).

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών