Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την παροχή δωρεάν σίτισης (2022-2023)

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την παροχή δωρεάν σίτισης (2022-2023)

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Τα «Φοιτητικά Νέα» παρουσιάζουν στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τους όρους, τις προϋποθέσεις και την διαδικασία για την παροχή δωρεάν σίτισης (2022-2023).

Οι αιτήσεις για δωρεάν σίτιση θα υποβάλλονται από τη Δευτέρα 16 Μαΐου έως και την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου (https://merimna.uth.gr), χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού (απαιτείται χρήση VPN).

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.


Την ενημερωτική σελίδα των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορείτε να την δείτε εδώ.

ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

Ι. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για δωρεάν σίτιση έχουν:

1. Οι προπτυχιακοί φοιτητές, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου και για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη.

2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και για όσα έτη διαρκεί η φοίτησή τους, σύμφωνα με το εκάστοτε ενδεικτικό πρόγραμμα δευτέρου κύκλου σπουδών.

3. Οι υποψήφιοι διδάκτορες, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού τίτλου και για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους.

4. Οι εγγεγραμμένοι, ως φιλοξενούμενοι, φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που προέρχονται από ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας.

ΙΙ. Προϋποθέσεις για υποβολή αίτησης:

• Άγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τις αντίστοιχες Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (πρώην εκκαθαριστικά σημειώματα) του φορολογικού έτους 2021 (εισοδήματα έτους 2021), δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) Ευρώ προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο τέκνο. Για οικογένειες με δύο τέκνα και πλέον το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου.

Το ανωτέρω διαμορφούμενο ποσό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) Ευρώ εφόσον ο αδελφός του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός προπτυχιακός φοιτητής. Εάν περισσότεροι του ενός αδελφοί υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) Ευρώ για καθέναν από αυτούς.

•  Έγγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τις αντίστοιχες Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (πρώην εκκαθαριστικά σημειώματα) του φορολογικού έτους 2021 (εισοδήματα έτους 2021) δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) Ευρώ. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

•  Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών, των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημα, όπως προκύπτει από την αντίστοιχη Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (πρώην εκκαθαριστικό σημείωμα) του φορολογικού έτους 2021 (εισοδήματα έτους 2021), δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) Ευρώ.

•  Τα κατά περίπτωση διαμορφούμενα ποσά μειώνονται κατά 10%, όταν οι δικαιούχοι φοιτητές κατοικούν μόνιμα στο Δήμο που έχει την έδρα του το Τμήμα φοίτησης.

•  Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή. (Το συνολικό εισόδημα που αναγράφεται στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου ως «εισόδημα επιβολής εισφοράς»).

•  Προκειμένου για έγγαμο φοιτητή, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα των ιδίου, του/της συζύγου του/της και των ανηλίκων τέκνων του από κάθε πηγή. (Το συνολικό εισόδημα που αναγράφεται στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου ως «εισόδημα επιβολής εισφοράς»).

•  Στο οικογενειακό εισόδημα δεν υπολογίζονται ποσά εκτάκτων αποζημιώσεων (εφάπαξ, αποζημίωση απολυόμενων, τίμημα πώλησης ακινήτου).

•  Το ύψος του ετήσιου οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος δεν αποτελεί κριτήριο παροχής δωρεάν σίτισης στον φοιτητή, όταν ο ίδιος, ανεξαρτήτου ηλικίας, ή ένας εκ των γονέων του εάν είναι άγαμος κάτω των 25 ετών, ή ο/η σύζυγος του/της εάν είναι έγγαμος, εισπράττει επίδομα ανεργίας.

ΙΙΙ. Δικαιολογητικά που απαιτούνται για παροχή δωρεάν σίτισης.

Κατά την διαδικασία υποβολής της Ηλεκτρονικής Αίτησης https://merimna.uth.gr (η οποία συμπληρώνεται από το φοιτητή και επέχει θέση Υπ. Δήλωσης) επισυνάπτονται σε αρχεία pdf τα εξής:

1. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, η οποία να έχει ισχύ και Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ).

2. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ (πρώην Εκκαθαριστικό Σημείωμα) φορολογικού έτους 2021 (εισοδήματα έτους 2021) των γονέων ή του γονέα του φοιτητή, που έχει την επιμέλειά του, καθώς και του ίδιου του φοιτητή και των λοιπών ανήλικων μελών της οικογένειας, εφόσον ο φοιτητής ή/και τα ανήλικα υποβάλουν φορολογική δήλωση.

•  Οι φοιτητές που έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και υποβάλλουν φορολογική δήλωση, θα επισυνάπτουν μόνο την ατομική Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου, φορολογικού έτους 2021 (εισοδήματα έτους 2021) και φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

- Οι έγγαμοι φοιτητές θα επισυνάπτουν Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (ατομική και συζύγου), φορολογικού έτους 2021 (εισοδήματα έτους 2021). 

•  Σε περίπτωση που μέχρι την υποβολή της αίτησης δεν έχει εκδοθεί η Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου, φορολογικού έτους 2021 (εισοδήματα έτους 2021), θα επισυνάπτεται αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης (Ε1) φορολογικού έτους 2021 και η Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου, φορολογικού έτους 2020 (εισοδήματα έτους 2020).

•  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ, όταν ο ίδιος ο φοιτητής, ανεξαρτήτου ηλικίας, ή ένας από τους γονείς του εάν είναι άγαμος κάτω των 25 ετών, ή ο/η σύζυγός του/της εάν είναι έγγαμος, εισπράττει επίδομα ανεργίας. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου.

•  Το αρμόδιο γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας μπορεί να ζητά και άλλα, κατά την κρίση του, αποδεικτικά στοιχεία για την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του ενδιαφερόμενου, προκειμένου να αποφανθεί αν δικαιούται ή όχι σίτισης.

•  ΚΥΠΡΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ θα επισυνάπτουν:

α) Βεβαίωση του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών της χώρας τους, στην οποία θα φαίνεται το οικογενειακό εισόδημα που αποκτήθηκε το έτος 2021.

β) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

•  ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ TEKNA ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ θα επισυνάπτουν:

α) Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας της χώρας τους, επίσημα μεταφρασμένη στην Ελληνική γλώσσα, στην οποία θα φαίνεται το οικογενειακό εισόδημα που αποκτήθηκε το έτος 2021.

β) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

•  ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ θα επισυνάπτουν Βεβαίωση χορήγησης υποτροφίας, ακαδ. έτους 2022- 2023, από το Υπουργείο Παιδείας, Εξωτερικών, Οικονομικών κλπ.

•  ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών DYNTAR, EMSEP κ.ά. θα επισυνάπτουν βεβαίωση σπουδών της Γραμματείας του Τμήματος, στην οποία θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα της παραμονής τους στο Τμήμα.

•  ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS θα επισυνάπτουν Βεβαίωση από το Γραφείο Ευρωπαϊκών

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην οποία θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα της παραμονής τους στο Πανεπιστήμιο.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (μόνο για όσους εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες):

•  Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/ή του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός προπτυχιακός φοιτητής, για το ακαδ. έτος 2022-2023 (Αδελφός φοιτητής).

•  Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Κύπριοι, αλλοδαποί, φοιτητές τέκνα Ελλήνων εξωτερικού, τέκνα άγαμης μητέρας, ορφανοί).

•  Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (Λόγοι υγείας).

•  Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης (Τέκνα θύματος τρομοκρατίας).

IV. Υποβολή Αίτησης και δικαιολογητικών Προθεσμία υποβολής.

•  Οι Αιτήσεις των φοιτητών για χορήγηση δωρεάν σίτισης ακαδ. έτους 2022-2023, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσα από την κατάλληλη διαδικτυακή πλατφόρμα του Πανεπιστημίου, χρησιμοποιώντας τα συνθηματικά του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

•  Οι φοιτητές όλων των ετών θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από την Δευτέρα 16 Μαΐου έως και την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022.

•  Οι πρωτοετείς φοιτητές ακαδ. έτους 2022-2023, θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατά την περίοδο των εγγραφών τους και στις ημερομηνίες που θα ορίσει η Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας.

•  Οι πρωτοετείς φοιτητές Ειδικών Κατηγοριών, ακαδ. έτους 2022-2023 (Αθλητές, Αλλοδαποί, φοιτητές τέκνα Ομογενών, τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κ.λπ.), οι φοιτητές από μεταφορά θέσης, οι φοιτητές με προγράμματα ανταλλαγών (ERASMUS κ.λπ.) καθώς και οι νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές (Π.Μ.Σ., υποψήφιοι διδάκτορες), θα υποβάλλουν την αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Τμήμα.

•  Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη των παραπάνω προθεσμιών δεν θα είναι πλέον δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΩΝ PDF

Παρακαλούμε, κατά τη σάρωση των εγγράφων για την δημιουργία των επισυναπτόμενων PDF αρχείων, φροντίστε κάθε όψη να έχει και τον κατάλληλο προσανατολισμό.

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

1. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, η οποία να έχει ισχύ και Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ).

2. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ (πρώην Εκκαθαριστικό Σημείωμα) φορολογικού έτους 2021 (εισοδήματα έτους 2021) των γονέων ή του γονέα του φοιτητή, που έχει την επιμέλειά του, καθώς και του ίδιου του φοιτητή και των λοιπών ανήλικων μελών της οικογένειας, εφόσον ο φοιτητής ή/και τα ανήλικα υποβάλουν φορολογική δήλωση.

Για τους Κύπριους φοιτητές: α) Βεβαίωση του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του 2021 από το Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου και για τους δύο (2) γονείς όσο και για τους ιδίους και τα ανήλικα αδέρφια τους β) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Οι αλλοδαποί φοιτητές και τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού οφείλουν να προσκομίσουν δικαιολογητικά αντίστοιχα με τα παραπάνω, μεταφρασμένα στα ελληνικά.

Επιπλέον δικαιολογητικά (μόνο για όσους εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες):

1. Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/ή του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός προπτυχιακός φοιτητής (ν+2) και φοιτά σε διαφορετική πόλη της μόνιμης κατοικίας των γονέων του κατά το ακαδ. έτος 2022-2023.

2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (Κύπριοι, αλλοδαποί, φοιτητές τέκνα Ελλήνων εξωτερικού, τέκνα άγαμης μητέρας, ορφανοί).

3. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (λόγοι υγείας).

4. Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης (τέκνα θύματος τρομοκρατίας).

5. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Επισημαίνεται ότι:

• Η υποβολή της Αίτησης έχει ισχύ και αξιολογείται μόνο εφόσον σε αυτήν έχουν επισυναφθεί σωστά σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία PDF) και τα δύο (2) υποχρεωτικά δικαιολογητικά από τον πιο πάνω κατάλογο.

• Τα επιπλέον δικαιολογητικά επισυνάπτονται και αξιολογούνται εφόσον ανήκετε σε ειδική κατηγορία και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται γι’ αυτά.

• Η Αίτηση συμπληρώνεται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.

• Αιτήσεις με δυσανάγνωστα ή λανθασμένα ή ελλιπή αρχεία δεν αξιολογούνται.

• Η Υπεύθυνη Δήλωση που περιλαμβάνεται στην Ηλεκτρονική Αίτηση Σίτισης επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986. Η υποβολή ψευδών στοιχείων ή παραποιημένων εγγράφων επιφέρει τον αποκλεισμό του αιτούντα από τη χορήγηση δωρεάν σίτισης.

Προσοχή:

1. Με την ολοκλήρωση υποβολής, η αίτησής σας θα είναι σε κατάσταση: «Υποβλήθηκε».

• Για όσο χρονικό διάστημα η Αίτηση είναι σε κατάσταση «Υποβλήθηκε» μπορείτε να την τροποποιήσετε. Όταν η κατάσταση αλλάξει σε «Επεξεργασία» τότε δεν επιδέχεται τροποποιήσεις.

•  Εάν κατά την επεξεργασία της από το αρμόδιο γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας προκύψουν εκκρεμότητες θα δείτε την κατάσταση της αίτησή σας να γίνεται: «Με εκκρεμότητες» και θα πρέπει να πραγματοποιήσετε τις διορθώσεις και να κάνετε «αποθήκευση αλλαγών».

•  Εάν η αίτησή σας είναι πλήρης μετά την επεξεργασία της από το αρμόδιο γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας θα δείτε η κατάσταση να γίνεται: «Ολοκληρώθηκε».

2. Κάθε δικαιολογητικό (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) πρέπει να είναι ολόκληρο ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο (PDF) και όχι κάθε σελίδα χωριστά.

Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε με τα κατά τόπους αρμόδια γραφεία της Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας:

  • Η Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας θα ενημερώνει με σχετική ανακοίνωση τα αποτελέσματα των δικαιούχων καθώς και τη διαδικασία χορήγησης δωρεάν σίτισης.
  • Δωρεάν σίτιση θα χορηγείται, κατά προτεραιότητα, στους φοιτητές, οι οποίοι εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες. Στη συνέχεια θα χορηγείται και στους υπόλοιπους φοιτητές, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες, με σειρά κατάταξης βάσει του εισοδήματος (από το χαμηλότερο στο ψηλότερο) και σε αριθμό φοιτητών, ανάλογο με το ύψος της διαθέσιμης πίστωσης για σίτιση. 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr