Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Σύσταση Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Ποιες οι αρμοδιότητες της

Σύσταση Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Ποιες οι αρμοδιότητες της

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Απόφαση του Πρύτανη του Ιδρύματος Ζήση Μαμούρη, σε εφαρμογή του νόμου 4777/2021, προβλέπει τη σύσταση Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Η συγκεκριμένη μονάδα θα λειτουργεί ως αυτοτελής σε επίπεδο Τμήματος και υπάγεται απευθείας στον Πρύτανη. 

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


Σύμφωνα με την απόφαση:

1. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συνιστάται και λειτουργεί «Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας», σε επίπεδο Τμήματος με έδρα την πόλη της Λάρισας. 

Η Μονάδα υπάγεται απευθείας στον Πρύτανη και προΐσταται αυτής υπάλληλος κατηγορίας ή κλάδου ΠΕ ή ΤΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 84 έως 87 του ν. 3528/2007 (Α ́ 26), όπως ισχύει.

2. Η Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας διαρθρώνεται σε δύο (2) Γραφεία Ασφάλειας και Προστασίας (Βόλος, Λαμία).

Έκαστο εξ αυτών θα αποτελεί τον τοπικό σύνδεσμο με την κεντρική Μονάδα στη Λάρισα για θέματα φύλαξης, ασφάλειας και προστασίας των κτηριακών εγκαταστάσεων και των χώρων.

Επίσης θα έχει την επιτήρηση των συνθηκών φύλαξης τοπικά και την επικοινωνία με την κεντρική Μονάδα για κάθε θέμα που θα προκύπτει.

3. Η αποστολή και οι αρμοδιότητες της Μονάδας έχουν ως ακολούθως:

Η μονάδα έχει ως αποστολή την εφαρμογή και αξιολόγηση της πολιτικής και των μέτρων για θέματα ασφάλειας και προστασίας εντός των χώρων του Π.Θ., με στόχο την εξασφάλιση της ομαλής και αδιάλειπτης άσκησης των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, διοικητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Θ., καθώς και την υποστήριξη της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας Π.Θ. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Ειδικότερα η Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας είναι αρμόδια για:

α) την εξασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του Π.Θ.,

β) τη φύλαξη των υποδομών και εγκαταστάσεων του Π.Θ.,

γ) την εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης,

δ) τη στελέχωση, λειτουργία και υποστήριξη του Κέντρου Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων,

ε) τον σχεδιασμό δράσεων και την υποβολή εισηγήσεων προς την Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας του Π.Θ. για την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας των υποδομών και του εξοπλισμού του Π.Θ.,

στ) την υποστήριξη του Πρύτανη του Π.Θ. σε θέματα ασφάλειας και προστασίας, καθώς και της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας Π.Θ. για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της,

ζ) τον σχεδιασμό προγραμμάτων, δράσεων, σεμιναρίων, ενημερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων και άλλων συναφών δράσεων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα ή κοινωνικούς φορείς, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών για την προληπτική αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων,

η) την τήρηση μητρώου όλων των μέσων, ηλεκτρονικών συστημάτων και τεχνολογικού εξοπλισμού ασφά- λειας που εγκαθίστανται στους χώρους του Π.Θ. και την εκπόνηση σχεδίων ασφάλειας και αντιμετώπισης κατα- στροφών, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας.

Η μονάδα στελεχώνεται από τακτικό προσωπικό του Π.Θ. και προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, αν το τακτικό προσωπικό του Π.Θ. δεν επαρκεί για τη στελέχωση της μονάδας.

Το έκτακτο προσωπικό επιλέγεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 (Α ́ 114) και η μέγιστη διάρκεια απασχόλησής του ισούται με τη διάρκεια του έργου/προγράμματος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία.

Η μισθοδοσία του έκτακτου προσωπικού βαρύνει τον προϋπολογισμό έργου/ προγράμματος χρηματοδοτούμενου από ίδιους πόρους του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Π.Θ., σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017. Ειδικά τα καθήκοντα των ανωτέρω περ. β’, γ’ και δ’ επιτρέπεται να ανατίθενται σε ιδιώτες, κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών του ν. 4412/2016 (Α ́ 147).

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών