Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Απόφαση Συγκλήτου ΠΑΜΑΚ για την Επαναληπτική Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021

Απόφαση Συγκλήτου ΠΑΜΑΚ για την Επαναληπτική Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν την απόφαση της Συγκλήτου (αρ. συνεδρ. 23/27.8.2021) σχετικά με τη διεξαγωγή εξετάσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κατά την επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021:

α. Οι επαναληπτικές εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2021, γραπτές ή προφορικές, του πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις αποφάσεις των Συνελεύσεων των οκτώ Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


Την ενημερωτική σελίδα των φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μπορείτε να την δείτε εδώ.

β. Οι εξετάσεις με εξ αποστάσεως μεθόδους, θα πραγματοποιηθούν με όλες τις πρόσφορες δυνατότητες με χρήση τρόπων και μέσων που να εξασφαλίζεται, κατά το δυνατό, ο αδιάβλητος χαρακτήρας αυτών και με απόλυτο σεβασμό στις διατάξεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

γ. Οι διά ζώσης εξετάσεις προϋποθέτουν την κατοχή: α) είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, β) είτε πιστοποιητικού νόσησης, γ) είτε βεβαίωσης διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), δ) είτε βεβαίωσης διενέργειας rapid test, ε) είτε βεβαίωσης διενέργειας μοριακού ελέγχου PCR, από φοιτητές, μέλη ΔΕΠ και όσους εμπλέκονται στην εξεταστική διαδικασία καθώς και την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοϊό.

δ. Η περίοδος της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 είναι από Δευτέρα 30 Αυγούστου μέχρι Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021, με δυνατότητα τα Τμήματα να πραγματοποιούν εξετάσεις και ημέρα Σάββατο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους και προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Οι εξετάσεις των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό εκάστου Προγράμματος και δύναται να πραγματοποιούνται και ημέρα Κυριακή.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας με εξ αποστάσεως μεθόδους διαπιστωθεί τεκμηριωμένη αδυναμία από τους συμμετέχοντες ή αστοχία των τεχνικών μέσων, παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας της εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους την αμέσως επόμενη Κυριακή της εβδομάδας που παρατηρήθηκε η αστοχία. Η ευθύνη για τον προγραμματισμό και τη διενέργεια της εξέτασης είναι του διδάσκοντα ο οποίος δρα σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Κοσμήτορα της Σχολής ή με τον Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

ε. Οι βαθμολογίες των μαθημάτων οφείλουν να έχουν καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα του Ιδρύματος, με μέριμνα των αρμόδιων διδασκόντων, έως 10 Οκτωβρίου 2021, προκειμένου οι διαδικασίες έκδοσης και χορήγησης των τίτλων σπουδών να ολοκληρωθούν εντός του μηνός Οκτωβρίου 2021.

στ. Επισημαίνεται ότι, τόσο η εξ αποστάσεως διδασκαλία όσο και η εξ αποστάσεως εξέταση πραγματοποιούνται μέσα στις ειδικές συνθήκες της πανδημίας και αποτελούν εξαιρετική περίπτωση, χωρίς να υποκαθίσταται η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία και η διενέργεια εξετάσεων με φυσική παρουσία, όταν εκλείψουν οι έκτακτες συνθήκες που τις επέβαλαν.

ζ. Οι διδάσκοντες καλούνται να διενεργήσουν τις εξετάσεις με βάση τις αποφάσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων τους καθώς και την ανά χείρας απόφαση.

η. Οι τρόποι αξιολόγησης των εξετάσεων με εξ αποστάσεως μεθόδους που θα εφαρμοστούν είναι: i) Αξιολόγηση μέσω εργασιών ή θεμάτων προς ανάπτυξη σε συνδυασμό με τηλεδιάσκεψη, σε καθορισμένο χρόνο εξέτασης, ii) Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξέταση με θέματα πολλαπλών επιλογών σε συνδυασμό με τηλεδιάσκεψη και iii) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση με χρήση τηλεδιάσκεψης.

θ. Τα ακαδημαϊκά Τμήματα και τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) θα εκπονήσουν πρόγραμμα εξετάσεων με ειδική αναφορά στον τρόπο εξέτασης που έχει επιλέξει ο κάθε διδάσκων, σύμφωνα με την απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Στο πλαίσιο αυτό, για την εξ αποστάσεως εξέταση, συνιστάται στους Προέδρους των Τμημάτων, στους Διευθυντές των ΠΜΣ και στους διδάσκοντες να διενεργήσουν δοκιμαστική εξέταση για την καλύτερη προετοιμασία της εξεταστικής διαδικασίας και να εξηγήσουν εγκαίρως και επαρκώς στους φοιτητές τους τρόπους με τους οποίους θα εξετασθούν.

ι. Ορίζει ως υπεύθυνο παρακολούθησης και εφαρμογής των μεθόδων αξιολόγησης που θα εφαρμοστούν κατά την εξεταστική περίοδο (30/8 – 24/9/2021) τον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ο οποίος συνεπικουρείται από τον Κοσμήτορα της κάθε Σχολής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ια. Εξουσιοδοτεί τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου για τυχόν βελτιώσεις/ προσαρμογές των προβλεπομένων στο συνημμένο Παράρτημα, οι οποίες τυχόν ανακύψουν κατά την περίοδο προετοιμασίας των εξετάσεων με εξ αποστάσεως μεθόδους.

Για την εφαρμογή των παραπάνω, έγινε αποδεκτό το συνημμένο Παράρτημα, το οποίο καθορίζει λεπτομερώς τα εξής:

α. Τον τρόπο και τα μέσα για τις εξετάσεις με εξ αποστάσεως μεθόδους

β. Την πολιτική περί του τρόπου της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους, σύμφωνα με την εισήγηση του υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

γ. Τη διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων με εξ αποστάσεως μεθόδους και τις ασφαλιστικές δικλείδες

δ. Τον ορισμό υπεύθυνου παρακολούθησης και εφαρμογής των μεθόδων αξιολόγησης για την τρέχουσα εξεταστική περίοδο

ε. Τα τεχνολογικά εργαλεία για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εξέτασης στ. To Πρωτόκολλο Εξετάσεων με Εξ Αποστάσεως Μεθόδους

Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και να κοινοποιηθεί στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.).

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών