Φοιτητικές εστίες, Προυποθέσεις, Δικαιολογητικά, Αιτήσεις,2015,2016

Φοιτητικές εστίες: Προυποθέσεις - Δικαιολογητικά [2015-2016]

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των φοιτητών – σπουδαστών που πρόκειται να εισαχθούν στις Φ.Ε-Σ.Ε. γίνεται από την Εφορεία της Εστίας µε κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια.

Κατά την αξιολόγηση συνυπολογίζονται:

1. Κοινωνικά κριτήρια όπως απορίας, ορφανοί, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, πολυτεκνία.

2. Το ετήσιο δηλωθέν εισόδηµα των γονέων τους. ∆ηλωθέν εισόδηµα είναι το συνολικό εισόδηµα που δηλώνει ο φορολογούµενος από κάθε κατηγορία προκειµένου να φορολογηθεί.

3. Ο αριθµός των µελών της οικογένειας του υποψηφίου, στον οποίο αναφέρονται οι γονείς και τα ανύπαντρα αδέρφια κάτω των 22 ετών όταν δεν σπουδάζουν και κάτω των 28 ετών φοιτητές σπουδαστές –τριες.

4. Σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας λαµβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1910/1944  (ΦΕΚ Α 229) «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της νοµοθεσίας Περί προστασίας πολυτέκνων», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Νόµου 860/1979  (ΦΕΚ Α2).

Προυποθέσεις εισδοχής στις Φ.Ε-Σ.Ε. 

Στις Φ.Ε.-Σ.Ε. υποβάλλουν αίτηση εισδοχής φοιτητές – τριες σπουδαστές- στριες που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις.,

1. Έχουν την ιδιότητα του φοιτητή – τριας, σπουδαστή  – σπουδάστριας Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής.

2. ∆εν είναι πτυχιούχοι άλλης Ανώτατης ή Ανώτερης σχολής.

3. Οι οικογένειες τους έχουν µόνιµο τόπο διαµονής διαφορετικό από αυτόν που βρίσκεται ο τόπος σπουδών και δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία στην πόλη που βρίσκεται η Εστία.

4. ∆εν έχουν συµπληρώσει τον 25ο χρόνο της ηλικίας τους 

Για εξαιρετικές περιπτώσεις αποφασίζει το ∆.Σ. του Ε.Ι.Ν. ύστερα από Εισήγηση πρόταση της αρµόδιας  Εφορείας.

5. Έχουν υποβάλλει εµπρόθεσµη αίτηση εισδοχής µε όλα τα σχετικά δικαιολογητικά οι µεν παλαιών ετών µέχρι 15 Ιουνίου κάθε χρόνου, οι δε πρωτοετείς φοιτητές το αργότερο µέσα σε 25 ηµέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων .

∆ιευκρινίζεται ότι άµεσα οι αιτήσεις µετά την πάροδο του ανωτέρω διαστήµατος εξετάζονται συνολικά

καταρτίζοντας αντίστοιχους πίνακες πρωτοετών, παλαιών ετών, αλλοδαπών οι οποίοι αναρτώνται στο

πίνακα ανακοινώσεων της κάθε εστίας.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα ένστασης κατά των αποτελεσµάτων των πινάκων εισδοχής µέσα σε χρονικό διάστηµα 5 εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία ανάρτησης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην εφορεία της Εστίας.

6. ∆εν έχουν αποµακρυνθεί από Φ.Ε.-Σ.Ε. του Ε.Ι.Ν. µε προηγούµενη πειθαρχική απόφαση εφορείας ή ∆.Σ του Ε.Ι.Ν.

7. Έχουν καταθέσει αίτηση εισδοχής σε µια µόνο Φ.Ε ή Σ.Ε. του Ε.Ι.Ν.

Αίτηση και δικαιολογητικά εισδοχής στις Φ.Ε-Σ.Ε.

Η Εστία δίνει στους ενδιαφερόµενους ειδικό έντυπο για την σύνταξη της αίτησης που συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση της Γραµµατείας της Σχολής ότι φοιτά µε αναφορά α) στο χρόνο εγγραφής και β) στον ήδη διανυόµενο χρόνο σπουδών.

2. Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας επικυρωµένη ή πιστοποιητικό γέννησης από ∆ήµο ή Κοινότητα.

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από αρµόδια δηµοτική ή Κοινοτική αρχή (του τελευταίου εξαµήνου).

4. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος της Εφορείας των γονέων (επικυρωµένο).  Σε περίπτωση που µέχρι την υποβολή της αίτησης δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σηµείωµα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι το αυτό θα προσκοµισθεί το συντοµότερο δυνατό και το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία αξιολόγησης των αιτήσεων.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου δηλώνεται η µόνιµη κατοικία των γονέων.

6. Όσοι υποψήφιοι επικαλούνται λόγους υγείας θα προσκοµίζουν βεβαίωση αρµόδιας πρωτοβάθµιας

υγειονοµικής επιτροπής όπου θα τεκµηριώνονται οι λόγοι αυτοί.

7. Όσοι από τους υποψήφιους έχουν αδελφό φοιτητή ή να υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία θα

προσκοµίζουν βεβαίωση του τµήµατος που έχει εισαχθεί ή βεβαίωση ότι υπηρετεί την στρατιωτική

του θητεία.

8. Όσοι υποψήφιοι είναι πολύτεκνοι θα υποβάλλουν πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την Ανώτατη

Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων.

9. Όσοι υποψήφιοι είναι άποροι θα πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση – πιστοποιητικό απορίας από

αρµόδια Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας.

10. Όσοι υποψήφιοι είναι παιδιά διαζευγµένων γονέων θα πρέπει να προσκοµίσουν δικαστική απόφαση όπου θα προσδιορίζεται η επιµέλεια.

∆ιαδικασία Επιλογής

Α. Κατά προτεραιότητα στεγάζονται στις Φ.Ε-Σ.Ε. οι υποψήφιοι οικότροφοι που εντάσσονται στις

παρακάτω ειδικές κατηγορίες µε σειρά πρότασης ως εξής:

1. Υποψήφιοι που προέρχονται από άπορες οικογένειες µε µηδενικό εισόδηµα.

2. Υποψήφιοι ορφανοί, από τους δύο γονείς.

3. Υποψήφιοι φοιτητές- τριες που οι ίδιοι είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες

4. Υποψήφιοι παιδιά µισθωτών – πολύτεκνων οικογενειών, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα προέρχεται από αγροτικά επαγγέλµατα ή από µισθωτές υπηρεσίες.

Β. Έπονται οι υποψήφιοι, µε βάση το ετήσιο δηλωθέν εισόδηµα και τον αριθµό των µελών της οικογένειας του υποψηφίου, προτασσόµενου του χαµηλότερου κατά κεφαλήν εισοδήµατος.

1. Το δηλωθέν εισόδηµα από µισθωτές Υπηρεσίες (∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα και των αντίστοιχων συνταξιούχων) λαµβάνεται υπόψη µειωµένο κατά 75%.

2. Σε περίπτωση που στην ίδια οικογένεια σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία και άλλα αδέλφια το δηλωθέν εισόδηµα λαµβάνεται υπ’ όψην µειωµένο κατά 15% για κάθε παιδί.

3. Σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας το δηλωθέν εισόδηµα λαµβάνεται υπ’ όψιν µειωµένο κατά 50% όταν αυτό προέρχεται από ελεύθερα επαγγέλµατα.

4. Σε περίπτωση που στη οικογένεια υπάρχει µέλος µε ειδικές ανάγκες το δηλωθέν εισόδηµα λαµβάνεται µειωµένο κατά 10%. Εάν το άτοµο µε ειδικές ανάγκες είναι ένας από τους γονείς µείωση κατά 20%.

5. Εάν ο υποψήφιος – οικότροφος είναι ορφανός από τον ένα γονιό το δηλωθέν εισόδηµα λαµβάνεται υπ’ όψιν µειωµένο κατά 30%.

6. Εάν οι γονείς είναι διαζευγµένοι το δηλωθέν εισόδηµα λαµβάνεται µειωµένο κατά 20%.

Εάν στον ίδιο υποψήφιο συντρέχουν περισσότεροι του ενός από τους παραπάνω λόγους µείωσης του

εισοδήµατος, αθροίζονται τα αντίστοιχα ποσοστά.

Οι σχετικές µειώσεις πάντως δεν µπορούν να ξεπεράσουν το 75% του εισοδήµατος.

∆ιευκρινίζεται ότι:

Α. Εάν το δηλωθέν εισόδηµα προέρχεται αµιγώς από µισθωτές υπηρεσίες τότε δίνεται η ανώτερη δυνατή έκπτωση του 75%, χωρίς δυνατότητα παροχής επιπλέον µείωσης.

Β. Εάν το δηλωθέν εισόδηµα προέρχεται από άλλες πηγές (εκτός µισθωτών υπηρεσιών) θα αθροίζονται οι εκπτώσεις εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις έως την συµπλήρωση του 75% (ανώτατη δυνατή µείωση εισοδήµατος).

Γ. Εάν το δηλωθέν εισόδηµα προέρχεται από τον ένα γονέα από µισθωτές υπηρεσίες και από τον άλλο γονέα από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία τότε οι ανωτέρω µειώσεις θα γίνονται αντίστοιχα στο εισόδηµα του κάθε γονιού.

∆. Εάν ο γονιός έχει εισοδήµατα και από µισθωτές υπηρεσίες και από τρίτες πηγές τότε θα γίνεται

έκπτωση µόνο στο εισόδηµα των µισθωτών υπηρεσιών (75%) που είναι η µεγαλύτερη δυνατή έκπτωση και τα υπόλοιπα εισοδήµατα θα αθροίζονται κανονικά, για

τον υπολογισµό του κατά κεφαλήν εισοδήµατος.

Κατάρτηση Πινάκων εισδοχής με βάση τα ποσοστά των θέσεων 

Α. Το 78% των κενών θέσεων θα καλύπτουν πρωτοετείς φοιτητές- τριες, σπουδαστές- στριες.

Β. Το 10% των κενών θέσεων θα καλύπτουν φοιτητές παλαιών ετών.

Γ. Το 12% των κενών θέσεων θα καλύπτουν οι εξής κατηγορίες:

    1. Το 8% θα καλύπτεται από αλλοδαπούς φοιτητές, κατανεµηµένο ως εξής:

         1.1. Το 3% αλλοδαποί φοιτητές (µεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδακτορικού), ερευνητές καθηγητές

                 προσκεκληµένοι των Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι., του ∆ηµόκριτου, του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, του     

                  Ι.Κ.Υ., στο πλαίσιο προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERASMUS TEMPUS,                   

                  COMMET, ΣΩΚΡΑΤΗΣ κ.λ.π) Εισάγονται µε έγκριση της Γενικής ∆ιεύθυνσης, µετά

                  την υποβολή στην ∆/νση Εστιακών και Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων (∆.Ε.Π.∆) των 

                  παρακάτω δικαιολογητικών:

                  - Βεβαίωση της Γραµµατείας της Σχολής του Α.Ε.Ι- Τ.Ε.Ι. ή του Ιδρύµατος ότι συµµετέχουν   

                    σε πρόγραµµά του.

                  - Αίτηση από τον αρµόδιο καθηγητή Α.Ε.Ι -Τ.Ε.Ι ή από το Ίδρυµα για διαµονή του στην 

                    Εστία.

      1.2. Το 5% των κενών θέσεων καλύπτουν:

             α) Το 2,5% αλλοδαποί φοιτητές – υπότροφοι του ΥΠ.Ε.Π.Θ. κατά προτεραιότητα έναντι των

                  υποτρόφων των λοιπών Υπουργείων της Ελληνικής Κυβέρνησης.

                  Υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στη  ∆.Ε.Π.∆.

                  - Αίτηση βεβαίωσης υποτροφίας

                  - Φωτοαντίγραφο διαβατηρίων

                  - Άδεια παραµονής - Βεβαίωση εγγραφής από την Γραµµατεία της Σχολής

                  - 1 φωτογραφία

                  Εισάγονται µε απόφαση της Γενικής ∆ιεύθυνσης. Οι αιτήσεις εξετάζονται δυο φορές το   

                  χρόνο κατά την έναρξη του χειµερινού και εαρινού εξαµήνου οπότε γίνονται αντίστοιχα και 

                  οι εισδοχές.

            β) Το 2,5% Αλλοδαποί Φοιτητές υποβάλλουν, στην Γραµµατεία της Εστίας τα παρακάτω 

                δικαιολογητικά:

                - Αίτηση εισδοχής

                - Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου

                - Άδεια παραµονής

                - Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

                - Εκκαθαριστικό σηµείωµα οικογενειακού εισοδήµατος.

                - Βεβαίωση εγγραφής από την Γραµµατεία της Σχολής

                - Βεβαίωση της πρεσβείας τους, ότι εγγυάται για την εξόφληση των οικονοµικών 

                   υποχρεώσεων και την τήρηση του νόµιµου χρονικού ορίου παραµονής τους στην Εστία.

                 Εισάγονται µε απόφαση της αρµόδιας εφορείας της Εστίας.

    2. Το 2% των κενών θέσεων κάθε Εστίας καλύπτουν µεταπτυχιακοί Έλληνες φοιτητές.

        Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην γραµµατεία της Εστίας µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

        - Βεβαίωση της Γραµµατείας του Τµήµατος όπου βεβαιώνεται η ιδιότητα του µεταπτυχιακού   

          φοιτητή σε θεσµοθετηµένο πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου ή   

          Ανώτερου Τεχνολογικού Ιδρύµατος», διάρκεια του Μεταπτυχιακού προγράµµατος, ο χρόνος 

          εγγραφής και το διανυόµενο έτος.

       - Εκκαθαριστικό σηµείωµα της Εφορείας του φοιτητή και των γονέων.

       - Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

       - Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας.

       - Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 για τον τόπο µόνιµης κατοικίας.

       - Σε περιπτώσεις που επικαλούνται λόγους υγείας θα προσκοµίζεται βεβαίωση από πρωτοβάθµια

          υγειονοµική επιτροπή.

       - Σε περίπτωση που υπάρχει κι άλλο παιδί φοιτητής- τρια ή που να υπηρετεί την στρατιωτική του   

         θητεία αντίστοιχη βεβαίωση.

       - Για τις περιπτώσεις πολύτεκνης οικογένειας αντίστοιχη βεβαίωση από την Ανώτατη 

         Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.

         Η ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται το αργότερο µέσα σε 20 ηµέρες από την   

         ανακοίνωση των αποτελεσµάτων σε θεσµοθετηµένο πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών.Οι 

         εισδοχές των µεταπτυχιακών φοιτητών γίνονται µε απόφαση Εφορείας της Εστίας.

         Το ανώτατο χρονικό όριο στέγασης των µεταπτυχιακών θα είναι δυο πλήρης ηµερολογιακά έτη.

     3. Το 1% των κενών θέσεων καλύπτουν παιδιά ανύπαντρων µητέρων.

          Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων θα υποβάλλονται στην γραµµατεία των Εστιών µε τα συνήθη   

          δικαιολογητικά,  εξαιρουµένου της µονίµου κατοικίας.

     4. Το 1% των κενών θέσεων της κάθε Εστίας καλύπτουν Οµογενείς φοιτητές- τριες, σπουδαστές- 

          σπουδάστριες των ειδικών κατατακτήριων εξετάσεων, καταθέτουν τα συνήθη δικαιολογητικά     

         των ελλήνων υποψηφίων στην Γραµµατεία της Εστίας συνυποβάλλοντας όµως και πιστοποιητικό 

         οµογένειας από την εκεί Ελληνική Αρχή (Πρεσβεία ή Προξενείο). Οι αιτήσεις υποβάλλονται   

         εντός 20 ηµερών από την έκδοση των αποτελεσµάτων των ειδικών κατατακτήριων εξετάσεων.

         Οι εισδοχές γίνονται µε απόφαση Εφορείας.

    5. Τα παιδιά των υπαλλήλων εισάγονται χωρίς ποσοστό και ειδική αξιολόγηση των αιτήσεων τους,   

        από την εφορεία της Εστίας.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Κατάλογος Φοιτητικών Εστιών

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr