Διαγραφές Φοιτητών: Ποιοι φοιτητές μπορούν να μπουν σε καθεστώς "Μερικής Φοίτησης" / ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ

Διαγραφές Φοιτητών: Ποιοι φοιτητές μπορούν να μπουν σε καθεστώς "Μερικής Φοίτησης" / ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ

Φοιτητικές Ειδήσεις: Τα «Φοιτητικά Νέα» υπενθυμίζουν (μέσα από το παρόν άρθρο) στους φοιτητές της χώρας για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για το καθεστώς «μερικής φοίτησης» που μπορούν να υπαχθούν. Συγκεκριμένα, σε καθεστώς «μερικής φοίτησης» μπορούν να ενταχθούν φοιτητές οι οποίοι δεν δύνανται να παρακολουθήσουν τις σπουδές τους προκειμένου να μην ξεπεράσουν το ανώτατο όριο σπουδών και βρεθούν εκτός ΑΕΙ, μέσω των διαγραφών, όπως προβλέπουν οι νέες διατάξεις, οι οποίες ψηφίστηκαν πριν 1,5 χρόνο. 

Η μερική φοίτηση αφορά φοιτητές οι οποίοι δεν δύνανται να παρακολουθήσουν κανονικά τις σπουδές τους έτσι ώστε να μην ξεπεράσουν το ανώτατο όριο σπουδών και βρεθούν εκτός Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, μέσω διαγραφής τους, όπως προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις. Δείτε παρακάτω όλες τις λεπτομέρειες. Ειδικότερα, η μερική φοίτηση απευθύνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες φοιτητών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4957/2022 (Α 141) δικαίωμα υποβολής αίτησης για μερική φοίτηση έχουν:


  • α) οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα,
  • β) οι φοιτητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
  • γ) οι φοιτητές που είναι παράλληλα αθλητές/ριες και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ανήκουν σε αθλητικά σωματεία εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

γα) για όσα έτη καταλαμβάνουν διάκριση 1ης έως και 8ης θέσης σε πανελλήνια πρωταθλήματα ατομικών αθλημάτων με συμμετοχή τουλάχιστον 12 αθλητών και οκτώ σωματείων ή αγωνίζονται σε ομάδες των δύο ανώτερων κατηγοριών σε ομαδικά αθλήματα ή συμμετέχουν ως μέλη εθνικών ομάδων σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα ή άλλες διεθνείς διοργανώσεις υπό την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ή

γβ) συμμετέχουν έστω άπαξ, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών για το οποίο αιτούνται την υπαγωγή τους σε καθεστώς μερικής φοίτησης, σε ολυμπιακούς, παραολυμπιακούς αγώνες και Ολυμπιακούς Αγώνες κωφών.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων για ένταξη σε καθεστώς μερικής φοίτησης πραγματοποιείται στη Γραμματεία του Τμήματος φοίτησης ή της Κοσμητείας της Σχολής και οι ενδιαφερόμενοι ταυτόχρονα με την αίτηση καταθέτουν ως επισυναπτόμενα, έγγραφα που αποδεικνύουν τις προϋποθέσεις οι οποίες συντρέχουν για τη δυνατότητα μερικής φοίτησης. Οι βεβαιώσεις των περιπτώσεων α΄ και γα΄, θα πρέπει να κατατίθενται εκ νέου στη Γραμματεία του Τμήματος, στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, ώστε να διαπιστώνεται αν εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι για την ένταξη σε καθεστώς μερικής φοίτησης.

Φοιτητές υπό καθεστώς μερικής φοίτησης

Για τους φοιτητές που φοιτούν υπό καθεστώς μερικής φοίτησης, κάθε εξάμηνο προσμετράται ως μισό ακαδημαϊκό εξάμηνο και δεν μπορούν να δηλώνουν προς παρακολούθηση και να εξετάζονται σε αριθμό μεγαλύτερο από το ήμισυ των μαθημάτων του εξαμήνου τα οποία προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός τους, εφαρμοζόμενης, και στην περίπτωση αυτή, της ανώτατης διάρκειας φοίτησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι φοιτητές δύνανται να επανέρχονται σε καθεστώς κανονικής φοίτησης με την ως άνω διαδικασία, μετά από αίτηση τους στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Κοσμητείας της Σχολής, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά. Σε αυτήν την περίπτωση, για την απρόσκοπτη συνέχιση της φοίτησης του/της φοιτητή, η επάνοδός του σε καθεστώς κανονικής φοίτησης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στο μέσο του εξαμήνου. Ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, εφαρμόζεται για όλες τις ως άνω κατηγορίες φοιτητών που υπάγονται σε καθεστώς μερικής φοίτησης. Οι παροχές των φοιτητών που εμπίπτουν σε καθεστώς μερικής φοίτησης είναι ίδιες με αυτές των φοιτητών πλήρους φοίτησης.

Διαδικασία

  • Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων φοιτητών διαβιβάζονται στις γραμματείες των σχολών για την έγκριση υπαγωγής τους σε καθεστώς μερικής φοίτησης, μαζί με τη σχετική εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία θα ορίζει και τον αριθμό των μαθημάτων που θα μπορεί να δηλώνει κάθε φοιτητής μερικής φοίτησης. Η γενική συνέλευση του τμήματος αποφασίζει το μέγιστο αριθμό μαθημάτων τα οποία μπορεί να επιλέγει κάθε φοιτητές μερικής φοίτησης και συνήθως ορίζονται στο ήμισυ του αριθμού των μαθημάτων που προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών ανά ακαδημαϊκό έτος, όπως για παράδειγμα:
  • 5 μαθήματα για του φοιτητές που βρίσκονται στο 1ο έτος σπουδών,
  • 8 μαθήματα για όσους βρίσκονται στο 2ο έτος
  • 10 μαθήματα για όσους βρίσκονται στο 3ο και 4ο έτος
  • και 12 για όσους βρίσκονται στο 5ο έτος και άνω.

Ανώτατη διάρκεια φοίτησης

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης (σύμφωνα με το νέο νόμο) σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός, προσαυξημένος κατά τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στην περίπτωση προγραμμάτων σπουδών των οποίων ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών, προσαυξημένος κατά έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα. Μετά τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου φοίτησης οι φοιτητές θα πρέπει να διαγράφονται με απόφαση των τμημάτων και των αρμόδιων οργάνων τους.

Τι ισχύει για τους «παλιούς» φοιτητές

Για τους φοιτητές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι και δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 και εκτείνεται μέχρι τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας φοίτησης, προσαυξημένης κατά τέσσερα εξάμηνα για τους τετραετούς φοίτησης και κατά έξι εξάμηνα για πενταετή ή εξαετή τμήματα. Παράδειγμα εάν ένας φοιτητής που θα είναι στο 3ο έτος το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2021-22, σε τετραετές τμήμα, έχει υπόλοιπο έξι (4+2) χρόνια. Μετά διαγράφεται. Αντίστοιχα εάν το τμήμα είναι πενταετούς φοίτησης έχει υπόλοιπο οκτώ (5+3) χρόνια, αρχίζοντας τον υπολογισμό αυτό από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Τι θα ισχύσει για όσους έχουν ήδη ξεπεράσει το όριο φοίτησης

Οι φοιτητές που ήδη έχουν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης τους δίνεται επιπλέον χρόνος φοίτησης, ίσος προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του τμήματός τους, ξεκινώντας τον υπολογισμό από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2021-22. Για παράδειγμα, εάν ένας φοιτητής βρίσκεται στο δέκατο έτος σε τμήμα τετραετούς φοίτησης έχει δικαίωμα φοίτησης άλλα τέσσερα χρόνια, ξεκινώντας από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2021-22. Αντίστοιχα εάν το τμήμα είναι πενταετούς φοίτησης έχει άλλα πέντε χρόνια.

Θα υπάρξουν διαγραφές φοιτητών;

Με τη συμπλήρωση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης , η Κοσμητεία της Σχολής είναι υποχρεωμένη να εκδώσει πράξη διαγραφής.

Εάν ένα Πανεπιστήμιο αρνηθεί να διαγράψει φοιτητές, όπως έγινε και στο παρελθόν με το νόμο 4009/11, θα υπάρξουν επιπτώσεις;

Γι αυτά τα Πανεπιστήμια θα υπάρξει “ποινή” ως προς τη χρηματοδότηση.

Αναλυτική ενημέρωση για τις διαγραφές φοιτητών θα υπάρξει μέσα στο επόμενο διάστημα. Μείνετε συντονισμένοι στα «Φοιτητικά Νέα» για την καθημερινή σας φοιτητική ενημέρωση!

Φοιτητές με προβλήματα υγείας και εργαζόμενοι

Με τον εσωτερικό κανονισμό του ΑΕΙ καθορίζονται διαδικαστικές λεπτομέρειες και τα δικαιολογητικά για την κατ΄ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης για σοβαρούς λόγους υγείας που ανάγονται στο πρόσωπο του φοιτητή ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα, οι φοιτητές με αναπηρία καθώς και οι αθλητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ανήκουν σε αθλητικά σωματεία εγγεγραμμένα στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και

βα) για όσα έτη καταλαμβάνουν διάκριση 1ης έως και 8ης θέσης σε πανελλήνια πρωταθλήματα ατομικών αθλημάτων με συμμετοχή τουλάχιστον 12 αθλητών και 8 σωματείων ή αγωνίζονται σε ομάδες των δύο ανώτερων κατηγοριών σε ομαδικά αθλήματα ή συμμετέχουν ως μέλη εθνικών ομάδων σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα ή άλλες διεθνείς διοργανώσεις υπό την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ή

ββ) συμμετέχουν έστω άπαξ, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών για το οποίο αιτούνται την υπαγωγή τους σε καθεστώς μερικής φοίτησης, σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Ολυμπιακούς Αγώνες κωφών, δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους που εγκρίνεται από την κοσμητεία της σχολής.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr