Ο νέος κανονισμός σπουδών για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Ο νέος κανονισμός σπουδών για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ): Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με θέμα “Έγκριση του Κανονισμού Σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./Α,Ε.Ν.)” και τις αποφάσεις αναφορικά με τις εγγραφές, τη διάρκεια φοίτησης, το πρόγραμμα σπουδών και την ύλη, την διαδικασία των εξετάσεων κ.α.

Την ενημερωτική σελίδα για όλα τα νέα που αφορούν τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


Έγκριση του Κανονισμού Σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./Α.Ε.Ν.):

ΑΡΘΡΟ 1

ΓΕΝΙΚΑ

1. Ακαδημαϊκό έτος ορίζεται το χρονικό διάστημα που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου έτους.

2. Διδακτικό έτος ορίζεται το χρονικό διάστημα που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 9η Ιουλίου του επομένου έτους και περιλαμβάνει δύο εξάμηνα, από τα οποία το πρώτο ονομάζεται χειμερινό και το δεύτερο εαρινό.

3. Εξεταστική περίοδος ορίζεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διενεργούνται οι εξετάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται μετά το τέλος ή πριν την έναρξη του διδακτικού εξαμήνου.

4. Προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο, μαθήματος που διδάσκεται θεωρητικά ορίζονται οι ώρες που προκύπτουν ως γινόμενο των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας που ορίζονται στα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα, επί τον αριθμό των εβδομάδων του εξαμήνου.

Διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά.

5. Προβλεπόμενες ώρες ανά εξάμηνο, πρακτικής, φροντιστηριακής, εργαστηριακής άσκησης ή άσκησης σε χώρους εργασίας ορίζονται οι ώρες που προβλέπονται στα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα.

6. Εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου ορίζεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο σπουδαστής εκτελεί την πρακτική εκπαίδευση πάνω στο πλοίο και πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Υπάρχουν δύο εξάμηνα πρακτικής άσκησης επί πλοίου, τα οποία περιλαμβάνουν κατευθυνόμενη πρακτική εκπαίδευση σε πλοία. Το πρώτο (Α) εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου πραγματοποιείται από τους σπουδαστές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης τους στο Β’ διδακτικό εξάμηνο. Το δεύτερο (Β) εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου πραγματοποιείται από τους σπουδαστές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης τους στο ΣΤ’ διδακτικό εξάμηνο. Η συνολική διάρκεια της πρακτικής άσκησης επί πλοίου είναι τουλάχιστον 12 μήνες.

7. Η φοίτηση στις Α.Ε.Ν. είναι υποχρεωτική.

8. Σπουδαστής γίνεται πτυχιούχος μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας σπουδών, εφόσον:

α) έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Σπουδών, β) έχει εξετασθεί επιτυχώς η πτυχιακή του εργασία και γ) έχει περατώσει με επιτυχία τα δύο εξάμηνα πρακτικής άσκησης επί πλοίου.

9. Σπουδαστής που έχει εγγραφεί και παρακολουθεί μαθήματα σε Σχολή μιας Α.Ε.Ν. δεν μπορεί να είναι συγχρόνως και σπουδαστής μιας άλλης Σχολής της ίδιας ή άλλης Α.Ε.Ν. ή άλλης Τριτοβάθμιας Σχολής.

10. Στις εξεταστικές περιόδους του άρθρου 8 του παρόντος δύνανται να συμμετέχουν και οι κάτοχοι πτυχίου Μηχανολόγου ή Ναυπηγού Μηχανικού ως ισχύουν κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία ή Μηχανικού Οχημάτων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα) ή αντίστοιχων ισότιμων προς αυτά Σχολών του εξωτερικού, του άρθρου 13 του π.δ. 141/2014 (Α’ 232), ως ισχύει, μετά από απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 35 του ιδίου διατάγματος.

ΑΡΘΡΟ 2

ΦΟΙΤΗΣΗ

1. Η διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε έξη διδακτικά εξάμηνα Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’, και σε δύο εξάμηνα πρακτικής άσκησης επί πλοίου, όπως φαίνονται παρακάτω:

α) Τα Α’, Δ’, και ΣΤ’ διδακτικά εξάμηνα, αρχίζουν την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και λήγουν την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

β) Τα Β’, Γ’ και Ε’ διδακτικά εξάμηνα αρχίζουν την 21η Φεβρουαρίου κάθε έτους και λήγουν την 12η Ιουνίου του ιδίου έτους.

γ) Το πρώτο (Α) εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου αρχίζει την 10η Ιουλίου και λήγει την 20η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Το δεύτερο (Β) εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου αρχίζει την 21η Φεβρουαρίου και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

2. Σε περίπτωση που σε μία ή περισσότερες Α.Ε.Ν. η έναρξη διδακτικού εξαμήνου καθυστερήσει ή κατά τη διάρκεια του η εκπαίδευση διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο, είναι δυνατόν με απόφαση του Συμβουλίου της Α.Ε.Ν. που αντιμετωπίζει το πρόβλημα, να παραταθεί η διάρκεια του εξαμήνου και να μετατεθεί το τέλος του καθώς και οι ημερομηνίες των εξεταστικών περιόδων σε νέες κατάλληλες ημερομηνίες.

3. Ένα μάθημα θεωρείται διδαγμένο όταν πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον το 85% των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας του που αντιστοιχεί σε 13 εβδομάδες διδασκαλίας.

4. Ένα ενιαίο σύνολο πρακτικών, φροντιστηριακών, εργαστηριακών ασκήσεων ή ασκήσεων σε χώρους εργασίας θεωρείται διδαγμένο όταν πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον το 85% των προβλεπόμενων ωρών αντιστοιχεί σε 13 εβδομάδες διδασκαλίας.

APΘPO 3

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

5. Πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου, οι σπουδαστές, υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση εγγραφής τους στη Σχολή. Σε περίπτωση που ο σπουδαστής ήταν ναυτολογημένος μπορεί να εγγραφεί μέχρι την συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος που συνεπάγεται την απόρριψη του σπουδαστή λόγω απουσιών.

6. Οι σχετικές αιτήσεις εγγραφής γίνονται δεκτές με απόφαση του Διοικητή της Α.Ε.Ν. μετά από εισήγηση του Διευθυντή της Σχολής.

7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι πραγματοποιηθείσες ώρες μαθημάτων από την έναρξη του αντιστοίχου εξαμήνου μέχρι την εγγραφή του σπουδαστή, προσμετρώνται για την συμπλήρωση του επιτρεπόμενου ορίου απουσιών στον συγκεκριμένο σπουδαστή.

8. Μη εγγραφή σπουδαστή, δικαιουμένου προς τούτο, δεν αναστέλλει την συμπλήρωση του ανωτάτου χρονικού ορίου παραμονής του στο ίδιο εξάμηνο.

9. Οι κάτοχοι πτυχίου Μηχανολόγου ή Ναυπηγού Μηχανικού ως ισχύουν κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία ή Μηχανικού Οχημάτων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα) ή αντίστοιχων ισότιμων προς αυτά Σχολών του εξωτερικού, του άρθρου 13 του π.δ. 141/2014 (Α’ 232), ως ισχύει, έχουν υποχρέωση εγγραφής για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε σχολής.

ΑΡΘΡΟ 4

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ -

ΥΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1. Οι σπουδές στις Α.Ε.Ν. οργανώνονται με βάση το εξαμηνιαίο μάθημα. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών κάθε σχολής είναι υποχρεωτικά για τους σπουδαστές. Κάθε μάθημα, ανάλογα με τη φύση του, μπορεί να διδάσκεται μόνο θεωρητικά ή να περιλαμβάνει μόνο ασκήσεις ή μόνο πρακτικές εφαρμογές ή ακόμη και συνθετική εφαρμογή των γνώσεων ή να αποτελεί συνδυασμό των προηγουμένων. Οι κάτοχοι πτυχίου της παρ. 10 του άρθρου 1 του παρόντος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ως ακροατές όσα μαθήματα υποχρεούνται να εξεταστούν. Για αυτήν την κατηγορία ακροατών, η παρακολούθηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από αίτηση εγγραφής στην Γραμματεία της Σχολής, δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του εξαμήνου, στην οποία θα δηλώνονται τα μαθήματα τα οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να παρακολουθήσει.

2. Οι διατιθέμενες για τα διδασκόμενα μαθήματα και εργαστήρια εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας καθώς και η αναλυτική ύλη κάθε μαθήματος καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από εισήγηση των Συμβουλίων Α.Ε.Ν., τα οποία θα λάβουν σχετικές προτάσεις από τα Εκπαιδευτικά Συμβούλια των Σχολών Πλοιάρχων και/ή Μηχανικών.

Με απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΔΕΚΝ μετά από εισήγηση του εκπαιδευτικού συμβουλίου της Σχολής μπορεί να διενεργούνται μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας.

3. Στη σύνταξη του εβδομαδιαίου προγράμματος διδασκαλίας ο Διευθυντής Σχολής πρέπει να καταμερίζει τις ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος σε περισσότερες της μίας ημέρες, με εξαίρεση τα μαθήματα που δεν υπερβαίνουν τις τρεις ώρες εβδομαδιαίως και τα εργαστηριακά.

Στις εργαστηριακές ασκήσεις και στις πρακτικές εφαρμογές οι σπουδαστές κατανέμονται με μέριμνα του Διευθυντή της Σχολής σε μικρότερες ομάδες των 6 έως 20 ατόμων ανάλογα με τις θέσεις εργασίας και τη φύση του εργαστηρίου και γενικότερα της πρακτικής εφαρμογής.

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αναφέρονται στη συνέχεια αναπτύσσονται και εφαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε μαθήματος:

α. Θεωρητική διδασκαλία νοείται η απαραίτητη εισαγωγή για τον προσανατολισμό των σπουδαστών στις εφαρμογές. Έτσι η διδασκαλία εξελίσσεται σε χρονικό συσχετισμό με το πρόγραμμα ασκήσεων και εφαρμογών και η κατανόησή της ελέγχεται με τις σχετικές αξιολογήσεις.

β. Ασκήσεις θεωρούνται οι γραπτές εφαρμογές που γίνονται στη Σχολή με καθοδήγηση μέλους Ε.Π., με συνεργασία μεταξύ των σπουδαστών ή ατομικά.

γ. Πρακτικές Εφαρμογές ορίζονται οι εφαρμογές στα εργαστήρια με προκαθορισμένους χειρισμούς και διαδικασίες ή στον επαγγελματικό, βιομηχανικό ή ναυτικό χώρο, όπου επιδιώκεται η εξοικείωση με το ναυτικό περιβάλλον.

δ. Συνθετική εφαρμογή γνώσεων, μεθόδων και διαδικασιών γίνεται σε ειδικά επιλεγμένα θέματα που αναθέτει ο καθηγητής στους σπουδαστές κατά ομάδες ή ατομικά.

2. Ο καθηγητής, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους ορίζει ημέρες και ώρες, δύο φορές την εβδομάδα, κατά τις οποίες δέχεται τους σπουδαστές, γενικότερα αλλά και ειδικότερα αυτούς στους οποίους διδάσκει ή με τους οποίους συμμετέχει σε εκπαιδευτική δραστηριότητα, και συζητά μαζί τους σχετικά με την εκπόνηση εργασιών τους, καθοδηγεί και γενικότερα επιλύει τις απορίες τους ή παρέχει άλλες επεξηγήσεις, εκτός των ωρών μαθημάτων.

APΘPO 6

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

1. Για την υποβοήθηση του διδακτικού έργου των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) χορηγούνται στους

σπουδαστές τους για κάθε μάθημα του προγράμματος

σπουδών ένα τουλάχιστον διδακτικό βοήθημα που ανήκει σε μία από τις κατωτέρω κατηγορίες:

α) Διδακτικά βιβλία Α.Ε.Ν.

β) Διδακτικά βιβλία εκδόσεως του Ιδρύματος Ευγενίδου και Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

γ) Βιβλία από το ελεύθερο εμπόριο.

δ) Διδακτικές σημειώσεις.

ε) Άλλο διδακτικό υλικό.

Ως μάθημα του προγράμματος σπουδών, για την εφαρμογή της παρούσης παραγράφου, νοείται ένα μεμονωμένο μάθημα ή μία ενότητα μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, τα οποία διδάσκονται σε διαφορετικά εξάμηνα σπουδών αλλά αναφέρονται στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο.

2. Για την προμήθεια των βιβλίων της προηγούμενης παραγράφου αποφασίζει το ΥΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ Α’ μετά από εισήγηση του διδάσκοντος/των το οικείο μάθημα και πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) της Σχολής. Στην πρόταση πρέπει να περιλαμβάνεται ειδική τεκμηρίωση για την περίπτωση που προτείνεται βελτίωση των υπαρχόντων βιβλίων ή αντικατάσταση βιβλίων των Σχολών. Οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται στο ΥΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ Α’ μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε διδακτικού έτους. Σε περίπτωση που η πρόταση περιλαμβάνει αντικατάσταση εγκεκριμένου βιβλίου ή βιβλίο για μάθημα για το οποίο δεν υπάρχει αντίστοιχο εγκεκριμένο πρέπει να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και τα ακόλουθα στοιχεία:

Α. Πλήρης τίτλος του προτεινόμενου βιβλίου.

Β. Συγγραφέας ή συγγραφείς.

Γ. Εκδότης και έτος έκδοσης.

Δ. Διεθνής αριθμός του προτεινόμενου βιβλίου.

Ε. Ενδεικτική τιμή προμήθειάς του.

Το ΥΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ Α’ αποφασίζει για τα εκπαιδευτικά κείμενα που θα εγκριθούν λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των Ε.Σ. και το κόστος προμήθειας των προτεινόμενων βιβλίων.

3. Στις περιπτώσεις που τα βιβλία που διανέμονται δεν καλύπτουν κατά 100% την προβλεπόμενη ύλη, είναι δυνατή η συγγραφή και διανομή δακτυλογραφημένων συμπληρωματικών σημειώσεων από τον διδάσκοντα. Οι συμπληρωματικές σημειώσεις δεν αμείβονται.

4. Τα μέλη του Ε.Π. που είναι επιφορτισμένα με εργαστηριακές πρακτικές ή φροντιστηριακές ασκήσεις υποχρεούνται στα πλαίσια των καθηκόντων τους, να χορηγούν στους σπουδαστές φύλλα έργου ή ασκήσεων στα οποία θα προτάσσονται συνοπτικές οδηγίες για την επίλυση των συγκεκριμένων ασκήσεων.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

1. Με σκοπό την καλύτερη κατάρτιση των σπουδαστών, η Διοίκηση κάθε Σχολής μετά από απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και σε συνεργασία με το Διευθυντή της Σχολής, σε ώρες που δεν παρεμποδίζεται, κατά το δυνατόν η εφαρμογή του προγράμματος εκπαίδευσης, προγραμματίζει και οργανώνει εκπαιδευτικές και μορφωτικές επισκέψεις, σε επιστημονικές και τεχνικές εγκαταστάσεις, ναυπηγεία, εργοστάσια, δεξαμενές, πλοία κ.λπ. καθώς και ιστορικούς χώρους, μουσεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σε περίπτωση έκτακτης επίσκεψης δεν απαιτείται η εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

2. Εάν η πραγματοποίηση των ανωτέρω επισκέψεων απαιτεί οικονομικές επιβαρύνσεις πρέπει να ζητείται έγκαιρα η σχετική έγκριση από το ΥΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ.

3. Εάν η επίσκεψη πραγματοποιείται στα πλαίσια της διδασκαλίας συγκεκριμένου μαθήματος ή μαθημάτων, μη συμμετοχή σπουδαστή συνεπάγεται τον καταλογισμό απουσιών σύμφωνα με το πρόγραμμα επίσκεψης.

ΑΡΘΡΟ 8

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ -

ΓΕΝΙΚΑ

1. Όλες οι τελικές εξετάσεις είναι προαγωγικές ή απολυτήριες.

2. Οι τελικές εξετάσεις γίνονται στη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται με ευθύνη του Διευθυντή της Σχολής και συνυπογράφεται από τον Διοικητή της Α.Ε.Ν. Το πρόγραμμα εξετάσεων αναρτάται έγκαιρα στο πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής.

3. Οι εξεταστικές περίοδοι κατά τις οποίες γίνονται οι τελικές εξετάσεις των προηγουμένων παραγράφων είναι:

α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ που βρίσκεται εντός του διαστήματος από την 1η μέχρι και την 20η ημέρα του μηνός και εξετάζονται:

Ι) Οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί στα Α’, Δ’, και ΣΤ’ διδακτικά εξάμηνα κατά το τρέχον διδακτικό έτος, στα μαθήματα των εξαμήνων αυτών.

II) Όλοι οι σπουδαστές που έχουν οφειλόμενα μαθήματα.

β. ΙΟΥΝΙΟΥ που βρίσκεται εντός του διαστήματος από την 13η Ιουνίου μέχρι και την 5η Ιουλίου με δυνατότητα παράτασης, εάν κριθεί ότι οι ανάγκες της σχολής το επιβάλλουν, μέχρι την 9η Ιουλίου και εξετάζονται:

Ι) Οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί στα Β’, Γ’, και Ε’ διδακτικά εξάμηνα κατά το τρέχον διδακτικό έτος στα μαθήματα των εξαμήνων αυτών.

II) Όλοι οι σπουδαστές που έχουν οφειλόμενα μαθήματα.

γ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ που διαρκεί από την 1η μέχρι και την 25η ημέρα του μήνα και εξετάζονται όλοι οι σπουδαστές που έχουν οφειλόμενα μαθήματα.

4. Οφειλόμενο μάθημα θεωρείται κάθε μάθημα διδακτικού εξαμήνου ενός ακαδημαϊκού έτους, στο οποίο ο σπουδαστής έχει αποτύχει, από την ημέρα που ο σπουδαστής έχει εγγραφεί και παρακολουθεί μαθήματα επόμενου διδακτικού εξαμήνου στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

5. Στις εξετάσεις Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, μαζί με τους σπουδαστές Α.Ε.Ν. δύνανται να συμμετέχουν και οι κάτοχοι πτυχίου της παρ. 10 του άρθρου 1 του παρόντος, με τις ίδιες προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που ισχύουν και για τους σπουδαστές Α.Ε.Ν. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12 και 13 του παρόντος Κανονισμού. Οι ανωτέρω πτυχιούχοι υποβάλλουν αίτηση στην Γραμματεία της Σχολής που θα εξετασθούν τουλάχιστον πέντε (05) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1. Πριν από κάθε εξεταστική περίοδο, μετά από πρόταση του Διευθυντή Σχολής, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο ορίζει μεταξύ του εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής, τους αναπληρωτές των εξεταστών καθηγητών για την περίπτωση προσωρινού ή οριστικού κωλύματός τους, με τους οποίους διεξάγονται οι εξετάσεις. Σε περίπτωση κωλύματος εξεταστή καθηγητή, για τον οποίο από αντικειμενικούς λόγους δεν είχε οριστεί αναπληρωτής εξεταστής ή στην περίπτωση κωλύματος τόσο του εξεταστή όσο και του αναπληρωτή καθηγητή, οι εξετάσεις του μαθήματος αναβάλλονται και πραγματοποιούνται σε χρόνο που προσδιορίζει ο Διοικητής μετά από εισήγηση του Διευθυντή Σχολής.

2. Στα μαθήματα που εξετάζονται μόνο προφορικά ή και προφορικά την επιτροπή προφορικής εξέτασης και βαθμολόγησης αποτελούν, ο εξεταστής και ο αναπληρωτής καθηγητής, με ισοδύναμο ποσοστό βαθμολογίας ο καθένας.

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1. Ο Διοικητής, μετά από εισήγηση του Διευθυντή της Σχολής, δύναται να διακόψει ή και να ακυρώσει τη γραπτή εξέταση ενός μαθήματος εάν διαπιστωθεί ότι αυτή γίνεται ή έγινε κατά τρόπο αντικανονικό ή μεροληπτικό.

2. Στις περιπτώσεις αυτές ο Διοικητής με τον Διευθυντή της Σχολής συντάσσουν σχετικό πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται όλα τα σχετικά στοιχεία και στο οποίο ορίζεται η επανάληψη της γραπτής εξέτασης την ίδια ή άλλη ημέρα.

APΘPO 11

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1. Κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις ο αρμόδιος κατά μάθημα καθηγητής ορίζει τουλάχιστον τρία (3) θέματα κατά το δυνατόν ισοδύναμα με εξαίρεση εκείνων των μαθημάτων που από τη φύση τους δεν μπορούν να δοθούν για ανάπτυξη περισσότερα από ένα (π.χ. Σχέδιο).

Σε κάθε οριζόμενο θέμα θα πρέπει να καθορίζεται και η βαθμολογική αξία αυτού.

2. «Τα θέματα των γραπτών εξετάσεων που ορίσθηκαν από τον καθηγητή, καταχωρούνται σε ειδικό έντυπο που διανέμεται στους σπουδαστές. Αντίγραφα των θεμάτων όλων των εξεταστικών περιόδων αρχειοθετούνται έντυπα και ηλεκτρονικά στην Τράπεζα Θεμάτων που διατηρείται σε κάθε Σχολή».

3. Η κόλλα διαγωνισμού πάνω δεξιά φέρει τη σφραγίδα της Σχολής και τη μονογραφή του Διοικητή και συμπληρώνεται από τους σπουδαστές με την αναγραφή των εξής στοιχείων: ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα, εξάμηνο, μάθημα και ημερομηνία.

4. Ως πρόχειρο χρησιμοποιείται η τελευταία σελίδα της κόλλας διαγωνισμού η οποία περιέχει πάνω στη μέση την ένδειξη ΠΡΟΧΕΙΡΟ. Δεν λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση του γραπτού οι σημειώσεις του πρόχειρου.

5. Κατά την παράδοση των γραπτών διαγράφονται από τον επιτηρητή, τα κενά που υπάρχουν σε αυτά και μονογράφονται. Το έντυπο των θεμάτων παραδίδεται μαζί με το γραπτό.

6. Μετά το τέλος της γραπτής εξέτασης, τα γραπτά παραλαμβάνονται από τον αρμόδιο καθηγητή, ο οποίος εντός πέντε ημερών τα βαθμολογεί και τα παραδίδει μαζί με το πρακτικό εξέτασης σε σφραγισμένο φάκελο στην Γραμματεία της Σχολής με εμφανή, ολόγραφη και  αριθμητική, ανεξίτηλη και με τη μονογραφή του βαθμολογία στη πρώτη σελίδα του κάθε γραπτού. Η ανωτέρω βαθμολογία αποτελείτο βαθμό της γραπτής εξέτασης και δεν προσβάλλεται με ένσταση.

7. Τα γραπτά των εξετάσεων φυλάσσονται σε ειδικό χώρο στην Σχολή για ένα εξάμηνο και μετά καταστρέφονται. Ο σπουδαστής μπορεί να ζητήσει να συμβουλευτεί το γραπτό του εντός ενός μηνός από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και δικαιούται να λάβει γνώση του περιεχομένου του γραπτού του από τον εξεταστή καθηγητή. Σε περίπτωση επίσημης καταγγελίας στη Διοίκηση ή στο Διευθυντή της Σχολής σε βάρος καθηγητή για μεροληπτική ή αντικανονική βαθμολόγηση προαγωγικής ή απολυτηρίου γραπτής εξέτασης, ο έλεγχος του γραπτού και η διερεύνηση του όλου θέματος γίνεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής που ανήκει ο καθηγητής και το οποίο αποφαίνεται περί του βάσιμου ή μη της καταγγελίας.

ΑΡΘΡΟ 12

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1. Κατά τις γραπτές βαθμολογούμενες ασκήσεις και εφαρμογές και τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις η Διοίκηση της Α.Ε.Ν., με εισήγηση του Διευθυντή της Σχολής, λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την από κάθε πλευρά κανονική διεξαγωγή των εξετάσεων και την πρόληψη κάθε περίπτωσης αντικανονικής διεξαγωγής ή αντιγραφής ή καταδολίευσης των εξετάσεων.

2. Σε σπουδαστές που προσήλθαν στη αίθουσα εξετάσεων μετά την έναρξη διανομής των θεμάτων δεν επιτρέπεται η είσοδος, ούτε η συμμετοχή τους στην συγκεκριμένη εξέταση.

3. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων δεν επιτρέπεται στους σπουδαστές να αλληλοβοηθούνται ή να επικοινωνούν με οποιονδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο και να χρησιμοποιούν βιβλία και βοηθήματα ή σημειώσεις οποιουδήποτε είδους εκτός από εκείνα που θα καθορίζονται κάθε φορά από τον εξεταστή καθηγητή. Μετά τη διανομή των θεμάτων δίνονται οι αναγκαίες επεξηγήσεις και διευκρινίσεις από τον εξεταστή καθηγητή προς όλους τους εξεταζόμενους σπουδαστές.

4. Σπουδαστής ο οποίος καταλαμβάνεται να αντιγράφει ή να συνεννοείται ή παρεμποδίζει κατά οποιονδήποτε τρόπο την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων απομακρύνεται από την αίθουσα και το γραπτό του μηδενίζεται, αφού σημειωθεί ο λόγος της αποπομπής και μονογραφηθεί από τον επιτηρητή που έκανε την διαπίστωση.

5. Η διάρκεια επεξεργασίας των θεμάτων κατά την γραπτή εξέταση κάθε μαθήματος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις διδακτικές ώρες.

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ή ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. Στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις συμμετέχουν όλοι οι σπουδαστές που έχουν το δικαίωμα.

2. Σπουδαστής ο οποίος απουσιάζει από τη εξέταση μαθήματος, για οποιοδήποτε λόγο, δεν βαθμολογείται και προσέρχεται σε επόμενη ή επόμενες εξεταστικές περιόδους εφόσον έχει το δικαίωμα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού αυτού.

APΘPO 14

ΒΑθΜΟΛΟΠΑ

1. Η βαθμολογία στα μαθήματα, στην βαθμολόγηση των εξαμήνων πρακτικής άσκησης επί πλοίου και στην αξιολόγηση της πτυχιακής εργασίας, εκφράζεται με την αριθμητική κλίμακα: μηδέν (0) έως δέκα (10), με βάση επιτυχίας τον βαθμό πέντε (5).

2. Ο χαρακτηρισμός της επίδοσης των σπουδαστών καθορίζεται ως εξής:

Από 0 - 4,9 «Ανεπαρκής».

Από 5 - 6,9 «Καλή».

Από 7 - 8,4 «Λίαν καλή».

Από 8,5 -10 «Άριστη».

3. Όλοι οι βαθμοί υπολογίζονται και καταχωρούνται με προσέγγιση ενός δεκάτου (1/10) της ακέραιας μονάδας. Ποσοστό των πέντε εκατοστών μονάδας (0,05) στρογγυλεύεται στο επόμενο δέκατο της μονάδος.

4. Βάση επιτυχίας της κατηγορίας υποψηφίων της παρ. 10 του άρθρου 1 του παρόντος, για την γραπτή εξέτασή τους στα μαθήματα που οφείλουν, αποτελεί ο βαθμός πέντε (5).

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ

(ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ)

1. Στο τέλος κάθε εξαμήνου κάθε καθηγητής παραδίδει εγκαίρως στην Γραμματεία της Σχολής για κάθε σπουδαστή το βαθμό προόδου του εξαμήνου που πέρασε, ο οποίος προκύπτει από την αξιολόγηση του σπουδαστή.

2. Οι παραπάνω βαθμολογίες αναρτώνται έγκαιρα στον πίνακα ανακοινώσεων για ενημέρωση των σπουδαστών.

3. Ο βαθμός προόδου του σπουδαστή για κάθε μάθημα εξάγεται από την επίδοση του καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου και προκύπτει από ατομικές ή συλλογικές εργασίες που εκπονούνται από τους σπουδαστές, επίδοση σε εργαστηριακές ασκήσεις ή από μία τουλάχιστον γραπτή εξέταση ανάλογα με τη φύση του μαθήματος.

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ

Ή ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1. Τα μαθήματα των οποίων δεν είναι δυνατή η εξέταση με το συνήθη γραπτό τρόπο εξετάζονται κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις πρακτικά (συμπεριλαμβανομένης και της προφορικής εξέτασης) ή γραπτά και πρακτικά κατά τρόπο που ορίζεται για κάθε μάθημα του αναλυτικού προγράμματος. Για τα μαθήματα αυτά βαθμό τελικής επίδοσης αποτελεί η βαθμολογία της παραπάνω πρακτικής εξέτασης ή προκειμένου περί γραπτής και πρακτικής εξέτασης, ο μέσος όρος των βαθμολογιών των δύο τούτων εξετάσεων εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα.

2. Η πρακτική εξέταση των παραπάνω μαθημάτων γίνεται κατά μικρές ομάδες σπουδαστών.

3. Προκειμένου για μαθήματα που διδάσκονται κατά το εξάμηνο στους τομείς πρακτικής εκπαίδευσης και εφαρμογών ως τελικός βαθμός επίδοσης λαμβάνεται, είτε ο μέσος όρος των βαθμών εξετάσεων των επιμέρους ενοτήτων, είτε ο βαθμός που προκύπτει από μία τελική πρακτική εξέταση ή συνδυασμός των δύο.

4. Η κατηγορία υποψηφίων της παρ. 10 του άρθρου 1 του παρόντος στα μαθήματα που περιέχουν και εφαρμογές δεν υπέχει υποχρέωση πρακτικής εξέτασης, αλλά μόνο συμμετοχή στην τελική προαγωγική εξέταση.

ΑΡΘΡΟ 17

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

1. Τελική επίδοση κάθε μαθήματος αποτελεί ο μέσος όρος της βαθμολογίας της τελικής εξέτασης και του βαθμού προόδου του εξαμήνου της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος.

2. Βάση επιτυχίας κάθε μαθήματος αποτελεί ο βαθμός πέντε (5).

3. Στο τέλος κάθε εξεταστικής περιόδου συντάσσεται συγκεντρωτικός πίνακας τελικής επίδοσης (τελικών αποτελεσμάτων) όλων των μαθημάτων του εξαμήνου, τον οποίο υπογράφουν ο Διευθυντής Σχολής και ο Διοικητής. Ο συγκεντρωτικός πίνακας τελικής επίδοσης υποβάλλεται στο ΥΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ.

4. Η γενική επίδοση κάθε σπουδαστή προσδιορίζεται από το μέσο όρο της τελικής επίδοσης των μαθημάτων όλων των εξαμήνων και καθορίζεται όπως στο άρθρο 14 του παρόντος.

APΘPO 18

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΟΔΟΥ

1. Σπουδαστής ο οποίος επιθυμεί να αποποιηθεί το βαθμό προόδου, σε οφειλόμενα μαθήματα υποβάλλει δήλωση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου προσδιορίζοντας το μάθημα ή τα μαθήματα στα οποία επιθυμεί την αποποίηση.

Ο σπουδαστής έχει δικαίωμα να αποποιηθεί το βαθμό προόδου σε οκτώ (8) συνολικά οφειλόμενα μαθήματα μέχρι την απόκτηση του πτυχίου του.

2. Η αποποίηση του βαθμού προόδου γίνεται μία φορά και συνεπάγεται την οριστική απώλεια αυτού.

3. Στην περίπτωση της αποποίησης ως βαθμός του μαθήματος λαμβάνεται ο βαθμός της τελικής γραπτής εξέτασης.

APΘPO 19

ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

1. Οι νεοεισαγόμενοι στις Α.Ε.Ν. σπουδαστές εγγράφονται στο Α’ εξάμηνο.

2. Το Α’ εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου εκτελούν όλοι οι σπουδαστές:

α) που περάτωσαν επιτυχώς τα μαθήματα των Α’ και Β’ εξαμήνων ή υστέρησαν σε επτά (7) από αυτά κατ’ ανώτατο όριο, σε διαφορετική περίπτωση επαναφοιτούν στα ίδια εξάμηνα στα μαθήματα που υστέρησαν,

β) που περάτωσαν επιτυχώς το βασικό κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Κανονισμό Εκπαίδευσης των Σχολών Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων,

γ) που πέτυχαν στην εξέταση κολύμβησης.

3. Το Β’ εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου εκτελούν όλοι οι σπουδαστές που περάτωσαν επιτυχώς το ΣΤ’ διδακτικό εξάμηνο ή υστέρησαν συνολικά σε μέχρι δέκα (10) κατ’ ανώτατο όριο εξαμηνιαία μαθήματα Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ εξαμήνων.

4. Στο Γ’ εξάμηνο εγγράφονται οι σπουδαστές που περάτωσαν επιτυχώς το πρώτο εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου.

5. Στα Δ’, Ε’ και ΣΤ’ εξάμηνα εγγράφονται οι σπουδαστές που παρακολούθησαν το Γ’ ή Δ’, ή Ε’ εξάμηνο αντίστοιχα εφόσον δεν απερρίφθησαν λόγω υπέρβασης του ανώτατου ορίου απουσιών. Σπουδαστής που υστέρησε σε μαθήματα των Δ’, Ε’ και ΣΤ’ εξαμήνων συμπεριλαμβανομένων εξαμηνιαίων μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ εξαμήνων προσέρχεται στις επόμενες εξεταστικές περιόδους.

6. Τελειόφοιτος σπουδαστής μπορεί να προσέλθει στις εξεταστικές περιόδους των τεσσάρων (4) επόμενων ακαδημαϊκών ετών μετά το ακαδημαϊκό έτος φοίτησής του στο ΣΤ’ εξάμηνο και σε όσα μαθήματα υστέρησε.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα ο σπουδαστής έχει δικαίωμα: (α) να παρουσιάσει/υποστηρίξει την πτυχιακή του εργασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 23 του παρόντος Κανονισμού και (β) να πραγματοποιήσει συμπληρωματικά θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του παρόντος Κανονισμού, προκειμένου να συμπληρώσει την απαιτούμενη δωδεκάμηνη θαλάσσια υπηρεσία κατευθυνόμενης επί πλοίου εκπαίδευσης. Σπουδαστής που δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του ως ανωτέρω, διαγράφεται οριστικά από τη δύναμη της Σχολής του.

7. Η συνολική διάρκεια φοίτησης στα διδακτικά εξάμηνα δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα έξι (6) ακαδημαϊκά έτη μετά τα οποία διαγράφεται αυτοδίκαια από τη Σχολή.

8. Σπουδαστής που δεν εκτέλεσε επιτυχώς το Α’ ή Β’ εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου, υποχρεούται να το εκτελέσει εκ νέου αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης του ταξιδιού αυτού.

9. Σπουδαστής δικαιούται να εκτελέσει κάθε εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου μόνο τρεις φορές κατά την διάρκεια τριών διαδοχικών ακαδημαϊκών ετών. Σε περίπτωση κατά την οποία αποτύχει για τρίτη φορά στην εκτέλεση του ιδίου εξαμήνου πρακτικής άσκησης επί πλοίου διαγράφεται οριστικά από την σχολή.

Ο χρόνος εκτέλεσης του Α’ εξαμήνου εκπαίδευσης επί πλοίου δεν προσμετράται στον υπολογισμό των έξι ακαδημαϊκών ετών της παρ. 7 του παρόντος άρθρου.

10. Βαθμός προόδου των οφειλομένων μαθημάτων για τον προσδιορισμό της τελικής επίδοσης του άρθρου 17 του παρόντος αποτελεί αυτός του εξαμήνου που παρακολούθησε τα αντίστοιχα μαθήματα ο σπουδαστής.

ΑΡΘΡΟ 20

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

1. Το μάθημα των Ναυτικών Αγγλικών διδάσκεται από το Α’ διδακτικό εξάμηνο σύμφωνα με τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα που ισχύουν.

2. Ως καταληκτικό επίπεδο γνώσεων ορίζεται για τις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων το Μέσο III (Upper-Intermediate) και για τις Α.Ε.Ν. Μηχανικών το Μέσο II (Intermediate).

3. Η διδακτέα ύλη κάθε εξαμήνου καθορίζεται στα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα τα οποία κατανέμουν τις προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας.

4. Σε κάθε τμήμα διδασκαλίας του μαθήματος των Ναυτικών Αγγλικών ή των Αγγλικών, ο αριθμός των σπουδαστών δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερος των είκοσι (20). Υπέρβαση του ανωτέρου ορίου επιτρέπεται έως και πέντε (5) σπουδαστές.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

1. Σπουδαστής κατά τη διάρκεια εξαμήνου μπορεί να απουσιάσει για οποιονδήποτε λόγο από τα μαθήματα έως 20% των ωρών διδασκαλίας που προβλέπονται από τα εβδομαδιαία και αναλυτικά προγράμματα. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι δεν έχει διδαχθεί επαρκώς τα μαθήματα αυτού του εξαμήνου και απορρίπτεται.

Αν μεν έχει γραφτεί για πρώτη φορά στο εξάμηνο έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση επαναφοίτησης στο ίδιο εξάμηνο στο αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος, αν δε έχει επαναφοιτήσει στο ίδιο εξάμηνο για οποιοδήποτε λόγο, διαγράφεται από τη Σχολή.

2. Η απόρριψη ή διαγραφή σπουδαστή γίνεται μετά την συμπλήρωση του ανώτατου επιτρεπομένου ορίου απουσιών με ευθύνη του Προϊσταμένου της Γραμματείας της Σχολής.

Με την έκδοση της απόφασης απόρριψης ή διαγραφής διακόπτεται η φοίτηση του σπουδαστή.

3. Δεν λαμβάνονται υπόψη απουσίες που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια εκτέλεσης υπηρεσίας που έχει ανατεθεί από τον Διευθυντή της Σχολής ή τον Διοικητή της Ακαδημίας.

APΘPO 22

ΕΞΑΜΗΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ

1. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου πρακτικής άσκησης επί πλοίου ο σπουδαστής υποχρεούται να πραγματοποιήσει εκπαιδευτικό ταξίδι διαρκείας 4-6 μηνών και κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου πρακτικής άσκησης επί πλοίου εκπαιδευτικό ταξίδι διάρκειας 6-8 μηνών, με την προϋπόθεση ότι η συνολική διάρκεια και των δύο εκπαιδευτικών ταξιδιών δεν θα είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών.

Σπουδαστής που για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσε το ανωτέρω καθοριζόμενο κατά το πρώτο εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου, δύναται να εγγραφεί στο Γ’ εξάμηνο, εφόσον το εκπαιδευτικό ταξίδι που πραγματοποίησε υπολείπεται του κατώτατου επιτρεπόμενου ορίου του πρώτου εκπαιδευτικού ταξιδιού κατά 1 μήνα.

Σε περίπτωση μη εκτέλεσης του πρώτου εκπαιδευτικού ταξιδιού πέραν του παραπάνω ορίου, είναι δυνατή η εγγραφή του σπουδαστή στο Γ’ εξάμηνο, μόνο μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και αιτιολογημένη απόφαση του ΥΝΑΝΠ, εφόσον αποδεδειγμένα συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν την κατ’ εξαίρεση εγγραφή.

2. Κατά την διάρκεια κάθε εκπαιδευτικού ταξιδιού ο σπουδαστής συμπληρώνει:

α. ειδικό εγχειρίδιο κατευθυνόμενης πρακτικής άσκησης επί πλοίου και

β. ημερολόγιο απασχόλησης.

3. Ο υπεύθυνος Αξ/κός γέφυρας ή μηχανής του πλοίου, που είχε αναλάβει την εκπαίδευση του σπουδαστή συντάσσει σχετική έκθεση της εν γένει επίδοσής του θεωρημένη από τον πλοίαρχο, την οποία και παραδίδει στον σπουδαστή εντός σφραγισμένου φακέλου προκειμένου να την προσκομίσει στην Σχολή όπου φοιτά ο σπουδαστής.

4. Οι σπουδαστές που περάτωσαν το Α’ εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου προσκομίζουν στη Σχολή σε ημερομηνία εντός της εξεταστικής, που ανακοινώνεται μαζί με το πρόγραμμα των εξετάσεων, και οπωσδήποτε πριν την εγγραφή τους στο Γ’ εξάμηνο ή μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου πρακτικής άσκησης επί πλοίου, το ειδικό εγχειρίδιο κατευθυνόμενης πρακτικής άσκησης επί πλοίου, πλήρως συμπληρωμένο, το ημερολόγιο απασχόλησης, καθώς και το σφραγισμένο φάκελο από υπεύθυνο Αξ/κο του πλοίου, ενώπιον διμελούς επιτροπής αποτελούμενης από ένα μέλος Ε.Π. ναυτικών μαθημάτων και ένα μέλος Ε.Π. συναφούς κατά την κρίση του Ε.Σ. ειδικότητας, εξετάζονται προφορικά για τις εργασίες που εκτέλεσαν επί του πλοίου. Ο τελικός βαθμός είναι ο βαθμός της προφορικής εξέτασης και βαθμολογείται με την βαθμολογική κλίμακα που αντιστοιχεί στα μαθήματα.

Η επιτροπή ορίζεται έγκαιρα από το Ε.Σ. της Σχολής και στην περίπτωση που δεν υπηρετεί στη Σχολή επαρκής αριθμός μονίμων καθηγητών ναυτικών μαθημάτων ειδικότητας του σπουδαστή, δύναται να συμμετέχουν στην Επιτροπή μόνιμοι καθηγητές γενικών και τεχνικών μαθημάτων συναφούς κατά την κρίση του Ε.Σ. ειδικοτήτων ή Επιστημονικοί/Εργαστηριακοί Συνεργάτες ναυτικών ή γενικών και τεχνικών μαθημάτων συναφούς κατά την κρίση του Ε.Σ. ειδικοτήτων.

5. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής πραγματοποιούνται καθ’ όλη την διάρκεια του διδακτικού έτους σε ώρες και ημέρες που ορίζει το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής έτσι ώστε να μην παρακωλύεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής.

6. Εάν ο σπουδαστής στην ανωτέρω εξέταση λάβει βαθμολογία μικρότερη του πέντε (5) τότε η πρακτική άσκηση επί πλοίου θεωρείται ανεπιτυχής και ο σπουδαστής υποχρεούται στην επανεκτέλεσή της και αποκλείεται των μαθημάτων του επόμενου εξαμήνου.

Η επανεκτέλεση του εκπαιδευτικού ταξιδιού γίνεται μέσα στα όρια που καθορίζονται από τον παρόντα Κανονισμό.

7. Σπουδαστής που απέτυχε να εκτελέσει εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου τρεις φορές κατά την διάρκεια τριών διαδοχικών ακαδημαϊκών ετών διαγράφεται οριστικά από την σχολή.

8. Μετά την αξιολόγηση κάθε εξαμήνου πρακτικής άσκησης επί πλοίου, τα εγχειρίδια κατευθυνόμενης επί πλοίου εκπαίδευσης (Κ.Ε.Π.) και τα ημερολόγια απασχόλησης των σπουδαστών φυλάσσονται στην Γραμματεία της Σχολής για έξι (6) μήνες και στην συνέχεια καταστρέφονται.

ΑΡΘΡΟ 23

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία με θέμα, που πρέπει να έχει άμεση σχέση με το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας. Τα τακτικά μέλη του Ε.Π. και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες που διδάσκουν στην Ακαδημία προτείνουν θέματα πτυχιακής εργασίας, που ανακοινώνονται έγκαιρα στους σπουδαστές κατά την διάρκεια του Δ’ εξαμήνου αφού τεθούν υπόψη του Ε.Σ. της Σχολής. Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας χρησιμοποιούνται, εφόσον είναι απαραίτητο, οι χώροι και ο εξοπλισμός καθώς επίσης τυχόν αναγκαία οικονομικά μέσα της Α.Ε.Ν. Πτυχιακή εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης εκτός Α.Ε.Ν. σε ναυτιλιακές εταιρείες, ναυτικούς οργανισμούς, ιδρύματα, υπηρεσίες του Δημοσίου κ.λπ., ύστερα από απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Κοινό θέμα πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί και σε ομάδα μέχρι τριών (3) σπουδαστών με ταυτόχρονη κατανομή της εργασίας σε κάθε σπουδαστή.

2. Κάθε τακτικό μέλος του Ε.Π. της Σχολής στο πλαίσιο απασχόλησής του υποχρεούται να αναλάβει την επίβλεψη αριθμού πτυχιακών εργασιών, που δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα (10) ανά ακαδημαϊκό έτος.

Επιστημονικοί Συνεργάτες της Ακαδημίας αναλαμβάνουν επίσης την επίβλεψη πτυχιακών εργασιών, μετά την κάλυψη τουλάχιστον 5 εργασιών ανά ακαδημαϊκό έτος από όλα τα μέλη του Ε.Π..

3. Το τακτικό μέλος του Ε.Π. ή ο Επιστημονικός Συνεργάτης που πρότεινε την εργασία, επιβλέπει την πρόοδο στην επεξεργασία του θέματος, καθοδηγεί τους σπουδαστές στην αναζήτηση της καλύτερης λύσης, φροντίζει για τη παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων σε χώρους και σε εξοπλισμό και εποπτεύει τα μέλη του Ε.Τ.Π., όπου η συμβολή τους κρίνεται αναγκαία. Επίσης, εισηγείται στον Διευθυντή της Σχολής και στον Διοικητή τη διάθεση των απαραίτητων χρηματικών ποσών για αναλώσιμα υλικά κ.λπ. Για πτυχιακές εργασίες που πραγματοποιούνται σε χώρους εκτός Α.Ε.Ν. ο επιβλέπων εκπαιδευτικός περιορίζεται στο επιστημονικό και τεχνικό μέρος της εργασίας.

4. Η επεξεργασία τη πτυχιακής εργασίας μπορεί να επεκταθεί και πέρα από τη λήξη του τελευταίου έτους σπουδών, ανάλογα με την έκταση και τις απαιτήσεις του θέματος. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε αυτούς που συνέβαλαν στην εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας.

5. Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας και ύστερα από έγκριση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού, αυτή υποβάλλεται μέσω του πρωτοκόλλου στην Γραμματεία της Σχολής σε τρία (3) έντυπα αντίγραφα και ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο. Η εξέταση των πτυχιακών εργασιών γίνεται καθ’ όλη την διάρκεια του διδακτικού έτους.

Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο ορίζει ημερομηνία κατά την οποία γίνεται παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας, ή αριθμού πτυχιακών εργασιών ενώπιον τριμελούς επιτροπής από μέλη του Ε.Π. της Σχολής και Επιστημονικούς Συνεργάτες συναφούς ειδικότητας, εκ των οποίων ο ένας είναι ο εισηγητής. Την παρουσίαση αυτή μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα μέλη του Ε.Π. και οι σπουδαστές της Σχολής.

6. Τα μέλη της επιτροπής παρακολουθούν την παρουσίαση της εργασίας και υποβάλλουν διευκρινιστικές και εξεταστικές ερωτήσεις, ώστε να διαμορφώσουν άποψη για την ορθότητα και την πληρότητα της λύσης που δόθηκε στο πρόβλημα και για το βαθμό συμμετοχής καθενός από τους συμμετέχοντες στην επεξεργασία του θέματος σπουδαστές. Τα μέλη της επιτροπής εξέτασης της πτυχιακής εργασίας αποφασίζουν, κατά πλειοψηφία, ύστερα από πρόταση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού, για το βαθμό που θα δοθεί στην πτυχιακή εργασία ή σε καθένα από τους συμμετέχοντες στην ομάδα επεξεργασίας ξεχωριστά. Σε περίπτωση που η πτυχιακή εργασία δίνεται σε περισσότερους από έναν σπουδαστές, τότε η βαθμολογία τίθεται χωριστά για κάθε ένα σπουδαστή.

7. Σε περίπτωση που μία πτυχιακή εργασία κριθεί ανεπαρκής, αναπέμπεται για συμπληρωματική επεξεργασία, οπότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής και παρουσίασης, όπως ορίζεται στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου αυτού.

8. Σε περίπτωση διαφοράς αξιολόγησης πέραν των τριών (3) μονάδων θα δικαιολογείται η βαθμολογία της επιτροπής εξέτασης.

9. Το ηλεκτρονικό αντίγραφο της πτυχιακής καταχωρείται στην βιβλιοθήκη της Α.Ε.Ν. και είναι στην διάθεση της επιστημονικής και ναυτιλιακής κοινότητας.

ΑΡΘΡΟ 24

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. Οι σπουδές περιλαμβάνουν έξι διδακτικά εξάμηνα, δύο εξάμηνα πρακτικής άσκησης επί πλοίου και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

2. Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες. Οι πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

3. Κάθε εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου αντιστοιχεί σε είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες.

4. Η πτυχιακή εργασία αντιστοιχεί σε είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες.

5. Ο βαθμός πτυχίου εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων και προκύπτει από τον τύπο:

όπου β1, β2,...,βν είναι οι βαθμοί όλων των μαθημάτων που παρακολούθησε ο σπουδαστής και δ1, δ2,...,δν, οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες κάθε μαθήματος.

Στα μαθήματα περιλαμβάνονται τα δύο εξάμηνα πρακτικής άσκησης επί πλοίου και η πτυχιακή εργασία με πιστωτικές μονάδες όπως καθορίζονται στις παρ. 3 και

4 του παρόντος άρθρου.

6. Τελειόφοιτος της Α.Ε.Ν. ανακηρύσσεται πτυχιούχος με βαθμό πτυχίου αυτόν που προκύπτει από την παρ. 5 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 25

ΒΡΑΒΕΙΑ

1. Στους απόφοιτους σπουδαστές που αριστεύουν κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου και Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους απονέμονται βραβεία. Ο αριθμός των σπουδαστών που θα βραβευθεί, το είδος των βραβείων και κάθε άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζεται με απόφαση του ΥΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ.

2. Για την προμήθεια των βραβείων αυτών γίνονται δεκτά ποσά που χορηγούνται και από δωρητές.

3. Τα βραβεία είναι χρήσιμα αντικείμενα (εξάντες, διόφθαλμα, στιγμόμετρα, βιβλία κ.λπ.) που αγοράζονται από επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του ΥΝΑΝΠ/ ΔΕΚΝ. Στα βραβεία μπορεί να γράφεται ή να χαράσσεται το ονοματεπώνυμο και η Σχολή του σπουδαστή.

Επίσης είναι δυνατόν να απονέμεται σχετικό Δίπλωμα.

4. Δύναται με την ίδια απόφαση της παραγράφου 1 να επεκτείνεται η βράβευση και σε μη αποφοίτους σπουδαστές.

ΑΡΘΡΟ 26

ΒΙΒΛΙΑ

1. Τα βιβλία που απαιτούνται κατά την υλοποίηση του παρόντος Κανονισμού είναι τα παρακάτω:

α) Μητρώο Σπουδαστών.

β) Μητρώο Πτυχιούχων.

γ) Βιβλίο Απουσιών.

δ) Βιβλίο διδασκόμενης ύλης.

ε) Βιβλίο Πρακτικών Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

2. Ο τύπος και το περιεχόμενο των ανωτέρω βιβλίων καθορίζονται με απόφαση ΥΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ.

3. Για την κατηγορία των υποψηφίων της παρ. 10 του άρθρου 1 του παρόντος τηρείται μητρώο.

ΑΡΘΡΟ 27

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

1. Οι αιτήσεις για μετεγγραφή θα υποβάλλονται στις Α.Ε.Ν. που φοιτούν οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές μετά τη λήξη του διδακτικού έτους και μέχρι την 15η Ιουλίου κάθε Ακαδημαϊκού έτους. Οι νεοεισαγόμενοι σπουδαστές δύνανται να υποβάλουν αιτήσεις για μετεγγραφή, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, στο ΥΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή ή μέσω των Α.Ε.Ν.

2. Ο αριθμός των μετεγγραφομένων που μπορεί να δεχθεί μία Σχολή Α.Ε.Ν. είναι ίσος με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων, κατά το έτος αναφοράς, σε αυτή τη Σχολή Α.Ε.Ν., όπως αυτός είχε ορισθεί. Σε κάθε Α.Ε.Ν. το Συμβούλιο μπορεί να εισηγηθεί αιτιολογημένα μεγαλύτερο ποσοστό μετεγγραφομένων που θα γίνουν δεκτοί σε Σχολή αυτής της Α.Ε.Ν. Σε περίπτωση δεκαδικού υπολοίπου, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα. Το ίδιο Συμβούλιο εισηγείται και τον αριθμό μετεγγραφομένων για τους Α’ διετείς, τριετείς, σε αναστολή, κ.τ.λ., καθώς και για τα Γ’ και Δ’ εξάμηνα.

3. Χορήγηση του δικαιώματος μετεγγραφής πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων που ο δικαιούχος σωρεύει από τα κάτωθι κριτήρια:

α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, σύμφωνα με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Μόρια 5).

β) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, σύμφωνα με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των έξι χιλιάδων (3.001 έως 6.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Μόρια 4).

γ) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, σύμφωνα με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των εννέα χιλιάδων (6.001 έως 9.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Μόρια 3). Η μοριοδότηση των περιπτώσεων α’ έως και γ’ γίνεται πάντα διαζευκτικώς, λαμβάνεται δε κατ’ αυτήν υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα της σχετικής δήλωσης του δικαιούχου.

δ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός και από τους δύο γονείς (Μόρια 3). Απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου και ληξιαρχική πράξη θανάτου.

ε) Ο δικαιούχος να είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας (Μόρια 2). Απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) που να είναι σε ισχύ.

στ) Ο δικαιούχος να είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας (Μόριο 1). Απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου.

ζ) Ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, φοιτητή του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Α.Ε.Ν. ή Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), ή στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν, το ίδιο σχολικό έτος, στις πανελλαδικές εξετάσεις (Μόριο 1). Προκειμένου για περιπτώσεις αδελφών φοιτητών ή σπουδαστών απαιτείται βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου οικείου τμήματος από την οποία να προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του αδελφού, καθώς και υπεύθυνη δήλωσή του, του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, η οποία θα είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αρμόδια Αρχή. Επίσης, ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων προκύπτει από έγγραφο δημόσιας Αρχής ή Υπηρεσιών ή λογαριασμών κοινής ωφέλειας ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Στις ως άνω περιπτώσεις, μεταξύ του τόπου κατοικίας των γονέων ή του έχοντος την επιμέλεια και του τόπου σπουδών του αδελφού, προτεραιότητα για τη μετεγγραφή έχει ο τόπος που δεν είναι οι πόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

η) Ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή έχουν παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και αντικαθίσταται (Μόριο 1).

θ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός από τον έναν γονέα ή να είναι τέκνο άγαμης μητέρας (Μόριο 1). Απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου.

ι) Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την ανωτέρω μοριοδότηση, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στις Α.Ε.Ν. των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.

4. Δεν εμπίπτουν στο ποσοστό της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α’ 120), τα οποία έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία του.

5. Κάθε Α.Ε.Ν. προωθεί στο ΥΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ τις αιτήσεις μετεγγραφών με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου για σπουδαστές, πλην των νεοεισαγομένων, μέχρι την 31η του μηνός Αυγούστου, αναφέροντας τον αριθμό μετεγγραφόμενων σπουδαστών που μπορεί να δεχθεί. Οι αιτήσεις συνοδεύονται και από αντίγραφο της σπουδαστικής κατάστασης του ενδιαφερόμενου με πίνακες από τα μόρια που συγκεντρώνει κάθε σπουδαστής σύμφωνα με την παρούσα. Ο Υ.ΝΑ.Ν.Π. με απόφασή του, με βάση τις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου εγκρίνει τις μετεγγραφές σε κάθε Α.Ε.Ν.

6. Αλλαγή ειδικότητας δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση.

7. Ο Υ.ΝΑ.Ν.Π. με απόφασή του, με βάση τις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου εγκρίνει τις μετεγγραφές σε κάθε Α.Ε.Ν., το αργότερο μέχρι την 1η Νοεμβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και την 20η Φεβρουαρίου για το εαρινό εξάμηνο, ενώ για το Α’ εξάμηνο οι μετεγγραφές εγκρίνονται το αργότερο ένα μήνα μετά την τελευταία εισαγωγή των νεοεισαγόμενων υποψηφίων σπουδαστών που θα έχουν δικαίωμα μεταγραφής.

ΑΡΘΡΟ 28

ΙΣΧΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ο παρών Κανονισμός Εκπαίδευσης ισχύει:

α) Για τους σπουδαστές που θα εισάγονται στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής.

β) Για τους πρωτοετείς σπουδαστές Πλοιάρχους και Μηχανικούς διδακτικού έτους 2018-2019 που παρέμειναν στάσιμοι λόγω απουσιών καθώς και για όσους έμειναν στάσιμοι λόγω μαθημάτων.

Πανελλήνιες 2019: Όροι πρόσβασης υποψηφίων ΕΠΑΛ στα Πανεπιστήμια, ΑΕΝ, Λιμενικό, Στρατιωτικές-Αστυνομικές-Πυροσβεστικές Σχολές

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr