ΑΕΝ: Σπουδαστικό επίδομα σίτισης – Οι Δικαιούχοι, τα ποσά και τα Δικαιολογητικά

ΑΕΝ: Επίδομα σίτισης στους σπουδαστές – Οι Δικαιούχοι, τα ποσά και τα Δικαιολογητικά

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ απόφαση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που καθορίζει την διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την πληρωμή του επιδόματος σίτησης των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν). 

Το ύψος του ετήσιου επιδόματος σίτισης των σπουδαστών ΑΕΝ μικτής φοίτησης ορίζεται σε εξακόσια (600,00) ευρώ ανά σπουδαστή για το εκπαιδευτικό έτος 2017- 2018, το οποίο περιορίζεται σε τριακόσια (300) ευρώ για τα έτη για τα οποία προβλέπεται εκπαιδευτικό ταξίδι ανά εκπαιδυτικό έτος.

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


Την ενημερωτική σελίδα για όλα τα νέα που αφορούν τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ

Πιο αναλυτικά, οι σπουδαστές στο πρώτο έτος φοίτησης, (Ά εξάμηνο και 1ο εκπαιδευτικό ταξίδι) και στο τρίτο έτος φοίτησης (Δ' εξάμηνο, δεύτερο εκπαιδευτικό ταξίδι), δκαιούνται 300 ευρώ επίδομα σίτησης.

Αντίστοιχα στο δεύτερο έτος της φοίτησης τους (Β΄ και Γ΄ Εξάμηνο) και στο τέταρτο έτος (Ε' και ΣΤ' εξάμηνο), δικαιούνται συνολικά 600 ευρώ σίτηση, δηλαδή 300 ευρώ για κάθε εξάμηνο σπουδών.

Ο πίνακας με τα ποσά

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι δικαιούχοι σπουδαστές του επιδόματος σίτισης υποβάλλουν σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση. 

Η υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων σπουδαστών για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018 θα πραγματοποιηθεί εντός τριών 3 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης  της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. 

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από άλλο πρόσωπο, εκτός του σπουδαστή, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης. 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Πιστοποιητικό σπουδών (μεικτής φοίτησης-καλήςεπίδοσης)  που χορηγείται από την Α.Ε.Ν. όπου φοιτά ο σπουδαστής.
  2. Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται: (i) Ότι ο σπουδαστής είναι μεικτής φοίτησης, (ii) ότι ο σπουδαστής περάτωσε επιτυχώς τις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων. (iii) Η διάρκεια των σπουδών
  3. Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής. 
  4. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος (οικογενειακού ή ατομικού) του οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται η καταβολή του επιδόματος(εισοδήματα προηγούμενου έτους). Σε περίπτωση που ο δικαιούχος σπουδαστής δεν υποχρεούται στην υποβολή ατομικής φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχουσπουδαστή. 
  5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχουσπουδαστή, περί της μη είσπραξης του επιδόματος σίτισηςγια το ίδιο εκπαιδευτικό έτος άλλη φορά.
  6. Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχουσπουδαστή απ' το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία τουδικαιούχου του λογ/σμού και ο αριθμός του λογ/σμούσε μορφή IBAN. 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Η καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους σπουδαστές θα πραγματοποιηθεί από τον αρμόδιο Διαχειριστή Παγίας Προκαταβολής Κ.Ν.Ε. οικείας Σχολής, αφού προηγουμένως ελεγχθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών