Σπουδαστές ΑΕΝ: Οι όροι και τα δικαιολογητικά για το στεγαστικό επίδομα ύψους (1.000) ευρώ

Σπουδαστές ΑΕΝ: Οι όροι και τα δικαιολογητικά για το στεγαστικό επίδομα ύψους (1.000) ευρώ

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)Την διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την πληρωμή του επιδόματος στέγασης ύψους χιλίων (1.000) ευρώ των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν) καθορίζει με απόφαση του το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Δικαιούχος του επιδόματος είναι το φυσικό πρόσωπο, που υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και το οποίο βαρύνει ο σπουδαστής, ως εξαρτώμενο μέλος.

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος, είναι ο υπόχρεος, σε φορολογική δήλωση, γονέας με εξαρτώμενο μέλος τον σπουδαστή. Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος είναι ο ίδιος ο σπουδαστής, εφόσον είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή οι γονείς του είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού ή  είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν περιλαμβάνεται ως εξαρτώμενο μέλος στη φορολογική δήλωση των υπόχρεων.

Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης (ΔΙ.ΠΡ.Ο.Π.) της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υ.ΝΑ.Ν.Π. θα μεριμνά για την κατανομή των απαιτούμενων πιστώσεων.

Οι δικαιούχοι του σπουδαστικού στεγαστικού επιδόματος υποβάλλουν σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση.

Οι αιτησεις υποβάλλονται στο Γραφείο της Σπουδαστικής Μέριμνας της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο σπουδαστής.

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης.

- Πιστοποιητικό καλής επίδοσης, που χορηγείται από την Α.Ε.Ν. όπου φοιτά ο σπουδαστής.

Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι ο σπουδαστής ολοκλήρωσε επιτυχώς τις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων. Η διάρκεια των σπουδών. 

Κατά το πρώτο έτος σπουδών, αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού, υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους) και της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ίδιου έτους (Εντύπου Ε1) σπουδαστή και γονέων. Σε περίπτωση που ο σπουδαστής δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ο γονέας, τότε θα συνυποβάλλεται εκκαθαριστικό σημείωμα των λοιπών εξαρτημένων μελών.

Εάν τα λοιπά εξαρτώμενα μέλη δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, τότε θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.

Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9), του δικαιούχου και των γονέων του για την περίοδο που αφορά η καταβολή του επιδόματος. 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του σπουδαστή.  Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη διαφορετική της κύριας κατοικίας του σπουδαστή, στην οποία πόλη ο ίδιος ή οι δικαιούχοι του επιδόματος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.

Η μίσθωση θα πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον έξι (6) μήνες εντός του ακαδημαϊκού έτους, στο οποίο αφορά η αίτηση. Κατ’ εξαίρεση, για τους σπουδαστές του πρώτου έτους, που στο ακαδημαϊκό έτος εκτελούν το Α΄ Θαλάσσιο Εκπαιδευτικό Ταξίδι, η μίσθωση θα πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες εντός του ακαδημαϊκού έτους, στο οποίο αφορά η αίτηση. Οι συγκεκριμένοι σπουδαστές θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον βεβαίωση από την οικεία Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, με την οποία θα αποδεικνύεται η διενέργεια του Α΄ Θαλάσσιου Εκπαιδευτικού Ταξιδιού εντός του ακαδημαϊκού έτους.

Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο σπουδαστής βεβαίωση τουλάχιστον εξάμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο.

Ως μισθωτής επί του μισθωτηρίου συμβολαίου ή των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών πρέπει να εμφανίζεται ο δικαιούχος του επιδόματος. Σε περίπτωση συγκατοίκησης σπουδαστών, πρέπει ο κάθε σπουδαστής ή δικαιούχος να εμφανίζεται ως συμβαλλόμενος. Στην περίπτωση που ως μισθωτής εμφανίζεται ο/η αδελφός/ή του σπουδαστή ή το φυσικό πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του σπουδαστή και το οποίο δεν βαρύνει ο σπουδαστής, πρέπει να αποδεικνύεται η συγγένεια, καθώς επίσης και να αναγράφονται ευκρινώς επί του μισθωτηρίου συμβολαίου ή των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών τα στοιχεία του σπουδαστή, στον οποίο αφορά η μίσθωση. Επιπλέον, σε αυτή την περίπτωση, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του μισθωτή ότι συναινεί στη χορήγηση του επιδόματος.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα που αφορούν τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών