Γίνεται μετεγγραφή φοιτητή με μηδενικό αριθμό μορίων; Τι ΑΝΑΦΕΡΕΙ γνωμοδότηση του ΝΣΚ

Γίνεται μετεγγραφή φοιτητή με μηδενικό αριθμό μορίων; Τι ΑΝΑΦΕΡΕΙ γνωμοδότηση του ΝΣΚ

Μετεγγραφές Φοιτητών: Μετεγγραφή φοιτητή Α.Ε.Ι. βάσει οικονομικών κριτηρίων, με μηδενικό αριθμό μορίων, σε αντίστοιχο τμήμα άλλου ΑΕΙ, στο οποίο δεν έχει καλυφθεί το προβλεπόμενο στη διάταξη του άρθρου 75 παρ. 1 εδαφ. α΄ του νόμου 4692/2020, ποσοστό 15% επί του συνολικού αριθμού εισακτέων.

Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μετεγγραφή φοιτητή Α.Ε.Ι. βάσει οικονομικών κριτηρίων, σε αντίστοιχο τμήμα άλλου ΑΕΙ, στο οποίο δεν έχει καλυφθεί το προβλεπόμενο στη διάταξη του άρθρου 75 παρ. 1 εδαφ. α΄ του νόμου 4692/2020, ποσοστό 15% επί του συνολικού αριθμού εισακτέων, χωρίς την συγκέντρωση αριθμού μορίων μεγαλύτερου ή ίσου (λαμβανομένου υπόψη του κριτηρίου των μορίων εισαγωγής σε περίπτωση ισοβαθμίας) του συνόλου των μορίων που συγκέντρωσε ο φοιτητής που καταλαμβάνει την τελευταία θέση μετεγγραφής στο τμήμα (ομόφωνα).

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Google News! Πατήστε εδώ.


Την πιο Γνωμοδότηση εξέδωσε, ομόφωνα, το Ε τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους , ύστερα από το πιο κάτω ερώτημα του Πανεπιστημίου Πειραιώς:

"Εάν δύναται να πραγματοποιηθεί η μετεγγραφή από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, στο αντίστοιχο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του φοιτητή.., ο οποίος έχει συμπεριληφθεί στον κυρωθέντα από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, πίνακα δικαιούχων μετεγγραφής, παρόλο που δεν έχει μοριοδοτηθεί για καμμιά από τις μοριοδοτούμενες κατηγορίες κριτηρίων του άρθρου 75 παρ. 3 του ν. 4692/2020, δεδομένου ότι στο Τμήμα που ζητά να μετεγγραφεί δεν έχει καλυφθεί το προβλεπόμενο στη διάταξη του άρθρου 75 παρ. 1 εδαφ. α ́ του ίδιου νόμου, ποσοστό 15% επί του συνολικού αριθμού εισακτέων".

Η Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Αριθμός Γνωμοδότησης: 31/2023 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Τμήμα Ε΄

Συνεδρίαση της 9ης-3-2023

Σύνθεση:

Πρόεδρος: Νίκη Μαριόλη, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.

Μέλη: Δήμητρα Κεφάλα, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ, Κωνσταντίνος Γεωργάκης, Βασίλειος Καραγεώργος, Χρήστος Μητκίδης, Βασιλική Παπαθεοδώρου, Ευάγγελος Μαρίνης, Περικλής Αγγέλου, Ευστράτιος Ηλιαδέλης, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους.

Εισηγήτρια: Μαρία Οικονόμου, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. (γνώμη χωρίς ψήφο)

Αριθμ. Ερωτήματος: Το με αρ. πρωτ. 20230835/07-02-2023 έγγραφο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, συνοδευόμενο από το με αρ. πρωτ. 20224342/05-12-2022 έγγραφο της Γραμματείας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών.

Περίληψη ερωτήματος: Ερωτάται εάν δύναται να πραγματοποιηθεί η μετεγγραφή από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, στο αντίστοιχο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του φοιτητή Α.Φ., ο οποίος έχει συμπεριληφθεί στον κυρωθέντα από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, πίνακα δικαιούχων μετεγγραφής, παρόλο που δεν έχει μοριοδοτηθεί για καμμιά από τις μοριοδοτούμενες κατηγορίες κριτηρίων του

άρθρου 75 παρ. 3 του ν. 4692/2020, δεδομένου ότι στο Τμήμα που ζητά να μετεγγραφεί δεν έχει καλυφθεί το προβλεπόμενο στη διάταξη του άρθρου 75 παρ. 1 εδαφ. α΄ του ίδιου νόμου, ποσοστό 15% επί του συνολικού αριθμού εισακτέων.

……………………………………...

Στο πιο πάνω ερώτημα, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Ε΄) γνωμοδότησε ως εξής:

Ιστορικό.

Από τα έγγραφα της ερωτώσας υπηρεσίας και τα στοιχεία του φακέλου που τα συνοδεύουν προκύπτει το ακόλουθο ιστορικό:

1. Με το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με αρ. πρωτ. 136973/Ζ1/4.11.2022 διαβιβάστηκε στα Α.Ε.Ι., και μεταξύ αυτών και στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, η με αρ. 134973/Ζ1/01-11-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης με την οποία κυρώθηκαν οι επισυναπτόμενοι πίνακες των αιτούντων μετεγγραφή/μετακίνηση φοιτητών, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, καθώς και οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών που οι αιτούντες δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν στα Τμήματα/Σχολές Υποδοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις με αρ0μ. 142413/19.10.2020 (Β΄46Ι7) και 148236/30.10.2020 (Β'4806) αποφάσεις

του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σύμφωνα με την απόφαση, οι κυρωθέντες ονομαστικοί πίνακες συντάχθηκαν:

i) σύμφωνα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια της παρ. 3 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020,

ii) για τους επιτυχόντες με την κατηγορία των αδελφών προπτυχιακών φοιτητών του άρθρου 76 του ν. 4692/2020,

iii) για τους ανήκοντες στις περιπτώσεις α., β, γ, ε και στ του άρθρου 78 του ν. 4692/2020 ,

iv) σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν.4692/2020.

2. Στον ονομαστικό πίνακα που διαβιβάστηκε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς αναφέρονται ένδεκα (11) δικαιούχοι μετεγγραφής και μεταξύ αυτών ο Α.Φ., ο οποίος συγκεντρώνει αριθμό μορίων 00,0 βάσει των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων της πρώτης από τις παραπάνω κατηγορίες (i) και 13825 μόρια εισαγωγής στα ΑΕΙ. Σύμφωνα με την υπ' αρ.πρωτ. 4890/12-10-2022 ηλεκτρονική αίτησή του περί μετεγγραφής δεν πληροί το οικονομικό κριτήριο διότι το κατά κεφαλήν εισόδημά του υπερβαίνει το ανώτατο μοριοδοτούμενο εισόδημα των 12.000 ευρώ. Κατά το έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε πως δεν έχει δηλώσει ότι πληροί κάποιο από τα μοριοδοτούμενα κοινωνικά κριτήρια και δεν προσκόμισε επίσης δικαιολογητικά βάσει των οποίων θα μπορούσε να ενταχθεί σε κάποια από τις λοιπές ανωτέρω κατηγορίες. Σημειώνεται ότι ο τελευταίος των δικαιούχων μετεγγραφής φοιτητών του παραπάνω ονομαστικού πίνακα, με βάση μοριοδοτούμενα κριτήρια, συγκεντρώνει 2,5 μόρια και 14925 μόρια εισαγωγής.

3. Με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 20224267/24-11-2022 έγγραφο του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς προς την Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και δεδομένου ότι ο αριθμός των μετεγγραφομένων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ήταν μικρότερος του προβλεπόμενου στο άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4692/2020 ποσοστού 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Τμήμα κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος, υποβλήθηκε ερώτημα σχετικά με την δυνατότητα ή μη κάλυψης κενής θέσης του ποσοστού αυτού από τον φοιτητή με τον μηδενικό αριθμό μορίων. Απαντώντας το Υπουργείο, με το υπ΄αριθμ. 151542/Ζ1/07-12-2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης, επισημαίνει ότι δεν ρυθμίζεται νομοθετικά η δυνατότητα μετεγγραφής χωρίς συγκέντρωση μορίων ούτε προβλέπεται διαδικασία κάλυψης των κενών θέσεων, αλλά απόκειται στην διακριτική ευχέρεια εκάστου ΑΕΙ αν θα επιτρέψει την μετεγγραφή στην περίπτωση αυτή.

4. Κατόπιν των παραπάνω, και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετεγγραφής, υποβλήθηκε το εξεταζόμενο ερώτημα.

Νομοθετικό Πλαίσιο

5. Στις διατάξεις των άρθρων 72, 73, 75, 76, 77, 78 και 81 του ν. 4692/2020 (Α' 111) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», ορίζονται τα εξής:

« Άρθρο 72 Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) Ως «μετεγγραφή» νοείται η δεύτερη εγγραφή ενός φοιτητή σε αντίστοιχο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι. ή Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας (Α.Ε.Α.) με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί είτε μέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλαδικού

επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.

β) …..

γ) Ως «βάση εισαγωγής» νοείται ο ελάχιστος αριθμός μορίων, ο οποίος απαιτείται για την εισαγωγή ενός υποψηφίου ανά Τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. κατά το έτος συμμετοχής του στις εισαγωγικές εξετάσεις πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και ανά κατηγορία εισαγωγής του υποψηφίου.

δ) Ως «βάση μετεγγραφής» νοείται ο αριθμός των μορίων, ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό των μορίων της βάσης εισαγωγής κάθε Τμήματος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α., όπως ορίζεται στην περ. γ`, αφαιρουμένου του αριθμού των δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (2.750) μορίων.

Άρθρο 73 Δικαιούχοι μετεγγραφής - Προϋποθέσεις

1. Οι φοιτητές των A.E.I. και των Α.Ε.Α. οι οποίοι ενεγράφησαν σε Τμήματα των Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. είτε μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται ανά κατηγορία δικαιούχων μετεγγραφής.

2. Ως κατηγορίες μετεγγραφής νοούνται οι εξής:

α) μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 75, β) μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών του άρθρου 76,

γ) μετεγγραφή ειδικών κατηγοριών του άρθρου 78, δ) κατ` εξαίρεση μετεγγραφή του άρθρου 79.

3. Γενική προϋπόθεση για μετεγγραφή σε όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2 είναι η ύπαρξη αντιστοιχίας των Τμημάτων σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων της παρ. 5, καθώς και η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος μετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος σπουδών με το Τμήμα προέλευσης. Προϋπόθεση για τη μετεγγραφή φοιτητή στις περιπτώσεις α` και β` της παρ. 2 είναι η συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής του Τμήματος στο οποίο αιτείται τη μετεγγραφή.

4. Η αίτηση μετεγγραφής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75). Η μετεγγραφή πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 75 Μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων

1. 1. Ο αριθμός των μετεγγραφομένων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων είναι ίσος με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. όπως αυτό ορίζεται ανά ακαδημαϊκό έτος. Έως την 30η Απριλίου εκάστου έτους τα Α.Ε.Ι./ Α.Ε.Α. αποστέλλουν σχετική εισήγηση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ως προς τις λειτουργικές τους δυνατότητες σχετικά με τον αριθμό των φοιτητών τον οποίο δύνανται να μετεγγράψουν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης Τμήματος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. ο αριθμός των μετεγγραφομένων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων δύναται να υπερβεί το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων του οικείου Τμήματος. Σε περίπτωση δεκαδικού υπολοίπου, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων μετεγγραφής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα.

2. Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφή βάσει του παρόντος άρθρου, δύναται να υποβάλει σχετική αίτηση για αντίστοιχα Τμήματα έως δύο (2) διαφορετικών Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α..

3. Ο αιτών μετεγγραφή μοριοδοτείται ανά κατηγορία κριτηρίων ως εξής: α) Οικονομικά κριτήρια:

 

αα) Έξι (6) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ,

αβ) τέσσερα (4) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (3.000,01) έως το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000),

αγ) τρία (3) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (6.000,01) έως το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000),

αδ) δύο (2) μόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται από το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (9.000,01) έως το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000) ευρώ.

Η μοριοδότηση των υποπεριπτώσεων αα` έως και αδ` γίνεται πάντα διαζευκτικώς. β) Κοινωνικά κριτήρια:

βα) ενάμισι (1,5) μόριο, εάν ο αιτών είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας, προσαυξανόμενο κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος,

ββ) δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας προσαυξανόμενα κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος,

βγ) δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι ορφανός από τον ένα γονέα και πέντε (5) μόρια εάν είναι ορφανός και από τους δύο γονείς,

βδ) δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι τέκνο άγαμου γονέα,

βε) ένα (1) μόριο για κάθε μέλος της οικογένειας του αιτούντος (γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο) το οποίο έχει αναπηρία 67% και άνω, ……….

4. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων μετεγγραφής με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου υπερβαίνει το ποσοστό της παρ. 1, η επιλογή αυτών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης του συνόλου των μορίων τα οποία συγκέντρωσαν επί των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων αιτούντων, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, ώστε ο συνολικός αριθμός μετεγγραφομένων να μην υπερβαίνει το ποσοστό της παρ. 1.

Άρθρο 76 Μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών

1. Φοιτητής, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, δύναται να αιτηθεί μετεγγραφή αποκλειστικά κατά το πρώτο έτος, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:……….

Άρθρο 77 Μετακίνηση σε Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου

1. Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφής κατά το πρώτο έτος φοίτησής του σε αντίστοιχο Τμήμα με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί, δύναται να υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εάν έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 75, πλην όμως δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής, ή

β) έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 75, αλλά η αίτηση αυτή δεν γίνεται δεκτή λόγω πλήρωσης του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75 από συνυποψηφίους, οι οποίοι συγκέντρωσαν υψηλότερο σύνολο μορίων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ή

γ) εάν έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 76, πλην όμως δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής.

2. Οι αιτήσεις μετακίνησης των φοιτητών των περ. α` και β` της παρ. 1:

α) δύνανται να περιλαμβάνουν έως πέντε (5) Τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου με σειρά προτίμησης, και εντός δύο (2) το πολύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων. Τα Τμήματα, τα οποία δύναται να δηλώσει ο φοιτητής είναι αυτά τα οποία είχε δηλώσει κατά την υποβολή του μηχανογραφικού του δελτίου και για τα οποία συγκεντρώνει τα μόρια της βάσης εισαγωγής,

β) ικανοποιούνται μετά την ολοκλήρωση των μετεγγραφών σύμφωνα με το άρθρο 75 και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στα Τμήματα τα οποία έχουν δηλωθεί από τον αιτούντα και αποκλειστικά έως την πλήρωση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75,

γ) πραγματοποιούνται με αναλογική εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 75.

3. Οι αιτήσεις μετακίνησης των φοιτητών της περ. γ` της παρ. 1:

α) ικανοποιούνται καθ` υπέρβαση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75,

β) πραγματοποιούνται με αναλογική εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 76. Άρθρο 78 Μετεγγραφή ειδικών κατηγοριών

Δικαίωμα μετεγγραφής καθ` υπέρβαση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75, έχουν οι φοιτητές, οι οποίοι εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, ….

β) τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής,

γ) άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, πιστοποιούμενη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή πάσχοντες από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ` αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β`358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις………………………………

δ) κρατούμενοι σε Κατάστημα Κράτησης της χώρας. ,

ε) πολίτες κυπριακής καταγωγής, …………………….

στ) Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, …………….. ζ) κληρικοί, …………….

Άρθρο 79 Κατ` εξαίρεση μετεγγραφή/μετακίνηση

1. Αιτήσεις για χορήγηση κατ` εξαίρεση μετεγγραφής δύναται να υποβάλλονται καθ` όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αποκλειστικά για σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις ή επιγενόμενες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης φοιτητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής……………..

Άρθρο 81 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Ο αριθμός των μορίων ο οποίος προβλέπεται για τον υπολογισμό της βάσης μετεγγραφής στην περ. δ` του άρθρου 72 δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων μετεγγραφής και μετακίνησης, η εξειδίκευση των κριτηρίων εξέτασης τους, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θεραπείας ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 80, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στα άρθρα 75 και 76 δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Στην απόφαση με αρ. 142413/2020 του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 4617) που εκδόθηκε κατ΄εξουσιοδότηση του ανωτέρω άρθρου 81 παρ. 2 του ν. 4692/2020 ορίζονται τα ακόλουθα:

«΄Αρθρο 1…….. 2. Ως κατηγορίες μετεγγραφής για την εφαρμογή της παρούσας νοούνται οι εξής: α) μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων (Κεφάλαιο Β΄) και β) μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών (Κεφάλαιο Γ΄).

……. 4. Γενική προϋπόθεση για μετεγγραφή στις περιπτώσεις της παρ. 2 είναι η ύπαρξη αντιστοιχίας των Τμημάτων σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 73 του ν. 4692/2020 καθώς και η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος μετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος σπουδών με το Τμήμα προέλευσης.

5. Προϋπόθεση για τη μετεγγραφή φοιτητή στις κατηγορίες μετεγγραφής των Κεφαλαίων Β΄ και Γ΄ της παρούσας, είναι η συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής του Τμήματος στο οποίο αιτείται τη μετεγγραφή ο φοιτητής.

Άρθρο 4 Αριθμός μετεγγραφομένων/μετακινουμένων

1. Ο συνολικός αριθμός των μετεγγραφομένων και μετακινούμενων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων είναι ίσος με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. όπως αυτό ορίζεται ανά ακαδημαϊκό έτος σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111)…………………

Άρθρο 5 Μοριοδότηση οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων

6. Εάν ο αριθμός των αιτούντων μετεγγραφής με τη διαδικασία

του παρόντος άρθρου υπερβαίνει το ποσοστό που ορίζεται στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020, η επιλογή αυτών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά

κατάταξης του συνόλου των μορίων τα οποία συγκέντρωσαν επί των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων αιτούντων, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής των αιτούντων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο εν λόγω Τμήμα ή Σχολή κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, ώστε ο συνολικός αριθμός μετεγγραφομένων να μην υπερβαίνει το ποσοστό που ορίζεται στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020.

΄Αρθρο 7

…………….3. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και την επεξεργασία αυτών, καταρτίζεται ονομαστικός πίνακας ανά Σχολή ή Τμήμα των δικαιούχων μετεγγραφής κατά φθίνουσα σειρά των μορίων, που συγκέντρωσαν σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

4. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης κυρώνει τον πίνακα υπό την αίρεση του ελέγχου των δικαιολογητικών, που οι δικαιούχοι μετεγγραφής, δεσμεύθηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν, προκειμένου να ελεγχθούν από την οικεία Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος στο οποίο είναι επιθυμητή η μετεγγραφή.

5. Η ανωτέρω απόφαση κύρωσης του πίνακα των δικαιούχων μετεγγραφής ανά Σχολή ή Τμήμα κοινοποιείται στις Γραμματείες των οικείων Σχολών/Τμημάτων. Οι δικαιούχοι μετεγγραφής ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος και καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος υποδοχής όλα τα δικαιολογητικά, τα οποία είχαν δεσμευθεί στην αίτησή τους ότι θα προσκομίσουν.

6. Οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο και εντός ευλόγου χρόνου τον υποψήφιο μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του, εάν γίνεται δεκτός για εγγραφή στη Σχολή/Τμήμα υποδοχής, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή του από τη Σχολή/Τμήμα προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής του στη Σχολή/Τμήμα υποδοχής.

7. Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης στοιχείων στην ηλεκτρονική αίτηση τα οποία συνιστούν προϋπόθεση για τη χορήγηση της μετεγγραφής, καθώς και στην περίπτωση μη απόδειξης των μοριοδοτούμενων οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 5 μέσω των υποβληθέντων στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος δικαιολογητικών, η Γραμματεία του Τμήματος/ Σχολής ενημερώνει περί τούτου εγγράφως το συντομότερο δυνατό το Υπουργείο Παιδείας και

Θρησκευμάτων Σε αυτήν την περίπτωση η μετεγγραφή πραγματοποιείται αν το σύνολο των μορίων για τα κριτήρια που έχουν επαληθευτεί είναι μεγαλύτερο ή ίσο (λαμβανομένου υπόψη του κριτηρίου των μορίων εισαγωγής σε περίπτωση ισοβαθμίας) του συνόλου των μορίων που συγκέντρωσε ο αιτών που καταλαμβάνει την τελευταία θέση μετεγγραφής.

Ερμηνεία και εφαρμογή διατάξεων

Από τις προαναφερόμενες διατάξεις, ερμηνευόμενες αυτοτελώς, αλλά και σε συνδυασμό μεταξύ τους, ενόψει και όλου του νομικού πλαισίου εντός του οποίου εντάσσονται, του σκοπού που εξυπηρετούν και την υπαγωγή σ΄ αυτές των πραγματικών περιστατικών που τέθηκαν υπόψη του Τμήματος από την ερωτώσα υπηρεσία, συνάγονται τα ακόλουθα :

Από την ερμηνεία των ως άνω διατάξεων, αυτοτελώς και σε συνδυασμό μεταξύ τους, προκύπτουν τα εξής :

7. Οι διατάξεις του κεφαλαίου Β΄ του νόμου 4692/2020, όπως και στην αιτιολογική του έκθεση αναφέρεται, αποσκοπούν στον εξορθολογισμό του συστήματος μετεγγραφών φοιτητών, αναθεωρώντας προς περισσότερο αντικειμενική κατεύθυνση τη μοριοδότηση των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και λαμβάνοντας για πρώτη φορά υπόψη και ακαδημαϊκά κριτήρια. Βασικοί άξονές του είναι η δίκαιη αντιμετώπιση των φοιτητών, οι οποίοι έχουν ανάγκη για μετεγγραφή και συγχρόνως η διασφάλιση του επιπέδου των παρεχόμενων σπουδών χωρίς να προκαλείται υπερκορεσμός στα Α.Ε.Ι. των μεγάλων αστικών κέντρων και συγχρόνως να αποψιλώνονται τα περιφερειακά ιδρύματα. Προς την κατεύθυνση αυτή καθιερώνεται το ακαδημαϊκό κριτήριο της «βάσης μετεγγραφής» που συνιστά ένα βαθμολογικό κατώφλι για τις μετεγγραφές των δύο βασικών κατηγοριών, δηλαδή τις μετεγγραφές για κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και τις μετεγγραφές αδελφών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη, και αποσκοπεί ευθέως στην αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που προαναφέρθηκαν, ενώ διατηρείται σε ισχύ το όριο του 15% επί του αριθμού των εισακτέων για τις περιπτώσεις μετεγγραφών βάσει κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων, προβλέπονται ειδικές κατηγορίες μετεγγραφών που πραγματοποιούνται για κοινωνικούς λόγους, εξακολουθεί δε, με μεγαλύτερη εξειδίκευση, η δυνατότητα κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφών για σοβαρές και τεκμηριωμένες περιπτώσεις.

8. Ειδικότερα, στο άρθρο 73 του ν. 4692/2020 ορίζονται τέσσερις (4) κατηγορίες δικαιούχων μετεγγραφής, και συγκεκριμένα, α) βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 75, β) μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών του άρθρου 76, γ) μετεγγραφή ειδικών κατηγοριών του άρθρου 78, δ) κατ` εξαίρεση μετεγγραφή του άρθρου 79. Μαζί με τις γενικές προϋποθέσεις ύπαρξης αντιστοιχίας μεταξύ των Τμημάτων προέλευσης και μετεγγραφής και αντιστοιχίας έτους σπουδών ανάμεσα στα εν λόγω Τμήματα, εισάγεται και η νέα προϋπόθεση του βαθμολογικού ορίου (συγκέντρωση των μορίων της βάσης μεταγραφής), μόνο για τις δύο πρώτες κατηγορίες (μετεγγραφές με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και τις μετεγγραφές αδελφών φοιτητών). Περαιτέρω, η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων μετεγγραφής, ο τρόπος μοριοδότησης των κριτηρίων, η σειρά κατάταξης στον ονομαστικό πίνακα, η διαδικασία και τα όργανα κύρωσης του πίνακα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και άλλα ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, εξειδικεύονται στις αποφάσεις του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αρ. 142413/2020 (Β΄ 4617) για τις κατηγορίες α) και β) και με αρ. 148236/2020 (Β΄4806) για τις γ) και δ), που εκδόθηκαν κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 81 παρ. 2 του ν. 4692/2020.

9. Στο άρθρο 75 του ν. 4692/2020 καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και εξειδικεύονται τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια με βάση τα οποία πραγματοποιείται η μετεγγραφή για την συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων. Ως προς την κατηγορία αυτή τίθεται ανώτατο όριο αριθμού μετεγγραφών, καθώς προβλέπεται ότι ο αριθμός των μετεγγραφόμενων φοιτητών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Τμήμα, και διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση υπέρβασης του ποσοστού 15% η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά ως προς το σύνολο των μορίων, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων αιτούντων, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στο Τμήμα, ώστε οι τελικώς μετεγγραφόμενοι φοιτητές να μην υπερβαίνουν το εν λόγω ποσοστό. Κατά την αιτιολογική έκθεση του νόμου, με την διάταξη αυτή εξορθολογίζονται τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια με βάση τα οποία χωρεί η μετεγγραφή, τα οποία λαμβάνονται υπόψη διαζευκτικά ή σωρευτικά, ειδικά δε ως προς τα οικονομικά κριτήρια μειώνονται τα ελάχιστα οικονομικά όρια και το εύρος των οικονομικών κλιμάκων και γίνεται αναλογικότερη μοριοδότηση: Γίνεται εφαρμογή ενός αναλογικότερου συστήματος που εκκινεί από μηδενικό εισόδημα και φθάνει ανά 3.000 ευρώ, στο μέγιστο ποσό των 12.000 ευρώ (από 9.000 που ήταν το τελικό όριο) αποδίδοντας κλιμακωτά έξι, τέσσερα, τρία και δύο μόρια αντίστοιχα. Επίσης λαμβάνεται υπόψη πλέον ο μέσος όρος εισοδημάτων της τελευταίας τριετίας με σκοπό να αποτυπωθεί πιο αντιπροσωπευτικά η οικονομική κατάσταση των αιτούντων.

10. Από όλο το πλέγμα των διατάξεων του ν. 4692/2020 για τις μετεγγραφές, σαφώς συνάγεται ότι μετεγγραφή χωρίς μοριοδότηση χωρεί μόνο για τις κατηγορίες (β), (γ) και (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 73, ενώ η μετεγγραφή των φοιτητών της κατηγορίας (α) πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση την μοριοδότηση των περιγραφόμενων στη διάταξη οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων που καθορίζει και την σειρά των δικαιούχων, η οποία είναι φθίνουσα (άρθρο 75 παρ. 4 εδαφ. β του ν. 4692/2020), με καταληκτικό όριο, στην περίπτωση μετεγγραφής με βάση οικονομικά κριτήρια, όπως αυτή του φοιτητή του ερωτήματος, τα 2 μόρια (όταν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ των 9.000,01-12.000 ευρώ).

11. Η κατά τα ανωτέρω μοριοδότηση συναρτάται προφανώς με την θέσπιση, με τη διάταξη του άρθρου 75 παρ. 1 εδαφ. α΄ του ν. 4692/2020, που επαναλαμβάνεται στη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 της υπουργικής απόφασης με αρ. 142413/2020, ποσοτικού περιορισμού για τις μετεγγραφές της κατηγορίας αυτής, χωρίς όμως από αυτό να συνάγεται ότι σε περίπτωση μη κάλυψης του ποσοστού 15% επί του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Τμήμα, παρέχεται η δυνατότητα μετεγγραφής ανεξαρτήτως μοριοδότησης, καθώς τέτοια ερμηνεία είναι αντίθετη όχι μόνο στο πνεύμα, αλλά και στο γράμμα των διατάξεων περί μετεγγραφής. Πράγματι, αν στόχος του νόμου ήταν η κάλυψη του παραπάνω ποσοστού σε κάθε περίπτωση, δεν θα υπήρχε ανάγκη διεύρυνσης, με την διάταξη του άρθρου 75 παρ. 3 περ. α υποπερ. αδ΄ του ν. 4692/2020, των μοριοδοτούμενων οικονομικών κλιμάκων - σε σχέση με τις προβλεπόμενες στην προϊσχύουσα διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015, που καταργήθηκε με το άρθρο 129 παρ. 1 του ν. 4692/2020, και έφταναν μέχρι του ποσού των 9.000 ευρώ - ώστε να προστεθεί και η μοριοδοτούμενη με 2 μόρια κλίμακα του κατά κεφαλήν εισοδήματος που κυμαίνεται από 9.000,01-12.000 ευρώ. Σημειώνεται δε ότι στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4690/2020, επί του άρθρου 75, το εισόδημα των 12.000 ευρώ αναφέρεται ρητά ως το μέγιστο μοριοδοτούμενο.

12. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από την ρύθμιση, με την διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 7 της απόφασης με αρ. 142413/2020 του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, των προϋποθέσεων μετεγγραφής των φοιτητών, στην περίπτωση ανακριβούς δήλωσης στην ηλεκτρονική αίτηση, των στοιχείων τα οποία συνιστούν προϋπόθεση για τη χορήγηση της μετεγγραφής, καθώς και στην περίπτωση μη απόδειξης των μοριοδοτούμενων οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων μέσω των υποβληθέντων στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος δικαιολογητικών. Στις περιπτώσεις αυτές η μετεγγραφή πραγματοποιείται αν το σύνολο των μορίων για τα κριτήρια που έχουν επαληθευτεί είναι μεγαλύτερο ή ίσο (λαμβανομένου υπόψη του κριτηρίου των μορίων εισαγωγής σε περίπτωση ισοβαθμίας) του συνόλου των μορίων που συγκέντρωσε ο αιτών που καταλαμβάνει την τελευταία θέση μετεγγραφής. Επομένως, και στην περίπτωση αυτή απαιτείται η συγκέντρωση ενός κατώτατου αριθμού μορίων και ουδόλως συνδέεται η δυνατότητα μετεγγραφής με την συμπλήρωση ή μη του ποσοστού 15% επί του συνολικού αριθμού εισακτέων στο Τμήμα, το οποίο προβλέπεται ως ανώτατο όριο του αριθμού των μετεγγραφομένων, προς αποφυγή της επιβάρυνσης των κεντρικών ιδρυμάτων της χώρας, με επιπτώσεις στην ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Επισημαίνουμε δε ότι, κατά το πραγματικό του ερωτήματος, ο φοιτητής που κατέλαβε την τελευταία θέση μετεγγραφής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, συγκέντρωσε 2,5 μόρια.

13. Η δυνατότητα κάλυψης των κενών θέσεων από το παραπάνω ποσοστό (15%) προβλέπεται μόνο για την περίπτωση «μετακίνησης» φοιτητών σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4692/2020, αλλά και οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται κατ΄αναλογική εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 75, δηλαδή κατόπιν μοριοδότησης των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων (άρθρο 77 παρ. 2 περ. γ και παρ. 3 περ. β του ν. 4692/2020). ΄Αλλωστε, η καθιέρωση της δυνατότητας μετακίνησης σε άλλο τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου αποτελεί καινοτομία του νέου συστήματος μετεγγραφών, στο πλαίσιο ενός «β΄ κύκλου μετεγγραφών», παρέχοντας στην ουσία μία «δεύτερη ευκαιρία» σε όσους δεν καταφέρουν να πετύχουν το βαθμολογικό όριο της βάσης μετεγγραφής ή έχουν πετύχει τη βάση μετεγγραφής, αλλά υπάρχουν αιτούντες με υψηλότερη μοριοδότηση λόγω κοινωνικο- οικονομικών κριτηρίων, οπότε έχει συμπληρωθεί/εξαντληθεί το ποσοστό του 15%. Έτσι δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές που πράγματι έχουν ανάγκη για μετεγγραφή και, βεβαίως, πληρούν τα οικεία κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, συντρέχουν επομένως οι κοινωνικο-οικονομικές ανάγκες που θα επέβαλαν τη μετεγγραφή, να φοιτήσουν σε ένα παρεμφερές Τμήμα επόμενης επιλογής τους, κοντά στον τόπο κατοικίας τους (βλ. αιτιολογική έκθεση του ν. 4692/2020 επί της αρχής του κεφ. Β -άρθρα 72-81- και επί του άρθρου 77) .

14. Κατά τα παραπάνω, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η μετεγγραφή του φοιτητή Α. Φ. ο οποίος συγκεντρώνει μηδενικό αριθμό μορίων, παρόλο που έχει συμπεριληφθεί στον ονομαστικό πίνακα που κυρώθηκε με την απόφαση με αρ. 134973/Ζ1/01-11-2022 του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και ανεξάρτητα από την μη κάλυψη του ποσοστού 15% του συνολικού αριθμού εισακτέων στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Και τούτο διότι η κύρωση του ονομαστικού πίνακα των δικαιούχων μετεγγραφής, σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 7 της Υ.Α. με αρ. 134973/Ζ1/01-11- 2022 τελεί υπό την αίρεση του ελέγχου των δικαιολογητικών που οι δικαιούχοι δεσμεύτηκαν με την αίτησή τους να προσκομίσουν. Περαιτέρω, ο φοιτητής δεν ζήτησε ούτε προσκόμισε δικαιολογητικά για την μετεγγραφή του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76 και 78 του ν. 4692/2020.

Απάντηση

15. Ενόψει όλων των ανωτέρω, στο ερώτημα που υποβλήθηκε, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ε΄ Τμήμα) γνωμοδοτεί ομόφωνα ως εξής:

Η μετεγγραφή του φοιτητή Α. Φ., από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, βάσει οικονομικών κριτηρίων, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί διότι αυτός συγκεντρώνει μηδενικό αριθμό μορίων των μοριοδοτούμενων κριτηρίων της παραγράφου 3 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020.

 

Η Πρόεδρος του Ε΄Τμήματος ΝΣΚ 

Νίκη Μαριόλη 
Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.

Η Εισηγήτρια

Μαρία Οικονόμου
Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr