Προπτυχιακές και μεταπτυχιακές υποτροφίες από το Ίδρυμα Υποτροφιών "Παναγιώτου & Μελπομένης Γεωργίλη"

Προπτυχιακές και μεταπτυχιακές υποτροφίες από το Ίδρυμα Υποτροφιών "Παναγιώτου & Μελπομένης Γεωργίλη"

Υποτροφίες: Το Ίδρυμα Υποτροφιών ΠΑΝΑΠΩΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΗ προκηρύσσει σύμφωνα με το περιεχόμενο της από 1 /11 /1968 Διαθήκης του Παναγιώτου Γεωργιλή και της υπ αριθ 1131/2000 Αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών την χορήγηση Υποτροφιών (2) εσωτερικού 200.00,00 ευρώ μηνιαίως η κάθε μια και (1) εσωτερικού 300.00,00 μηνιαίως για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για σπουδαστές Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών Προπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής και Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής για χρονικό διάστημα εννέα αρ.9 μηνών από 01/10/2019 εώς 30/06/2020 μέχρι πέρατος των σπουδών

Οι υποψήφιοι πρέπει

 1. Να είναι απόφοιτοι του Λυκείου Καρδαμύλων ή του ΕΠΑΛ Καρδαμύλων φοιτήσαντες στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδαμύλων επί 6 έτη με μέσο όρο επιδόσεων άριστα ή έστω λίαν καλώς Μεταξύ αυτών προηγούνται οι έχοντες τον υψηλότερο μέσο όρο επίδοσης
 2. Επίσης δικαίωμα υποβολής αιτήσεως αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι της προηγούμενης παραγράφου έχουν
  (α) Οι απόφοιτοι του Λυκείου ή ΕΠΑΛ Καρδαμύλων ή παντός άλλου Λυκείου που έχουν φοιτήσει σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Καρδαμύλων τουλάχιστον επί 6 έτη Μεταξύ αυτών προηγούνται οι έχοντες τον υψηλότερο όρο επιδόσεων στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον οποίο προστίθεται ο αριθμός των ετών φοιτήσεως σε σχολεία των Καρδαμύλων και
  (β) τα τέκνα εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων που έχουν υπηρετήσει τουλάχιστον επί 10 έτη σε εκπαιδευτήρια των Καρδαμύλων με μέσο όρο επίδοσης στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης άριστα ή έστω λίαν καλώς εφόσον έχουν φοιτήσει σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Καρδαμύλων. Μεταξύ αυτών προηγούνται οι έχοντες υψηλότερο μέσο όρο επιδώσεως
 3. Κατ εξαίρεση έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης και προηγούνται πάντων οι φοιτήσαντες σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Καρδαμύλων επί έξι 6 έτη ή έστω επί εννέα 9 έτη σε εκπαιδευτήρια των Καρδαμύλων ανεξαρτήτως μέσου όρου επίδοσης εφ όσον είναι
  (α) ορφανοί έστω ενός γονέως ή
  (β) τέκνα πολυτέκνων οικογενειών και επί πλέον και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις είναι τέκνα πασιφανώς απόρων οικογενειών
 4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι Όροι οι οποίοι καθορίζονται με την υπ αριθ 1131/2000 Εφετειακή Απόφαση

Οι υποτροφίες δίδονται για την πραγματοποίηση προπτυχιακών σπουδών σε οποιοδήποτε τομέα εκτός από τις σπουδές για την άσκηση του επαγγέλματος του Ναυτικού στην Ελλάδα.

Για να συνεχισθεί η υποτροφία και το επόμενο έτος θα πρέπει ο υπότροφος να καταθέσει στην Γραμματεία του Ιδρύματος βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας με επιτυχία των 2/3 των μαθημάτων.

Η Προκήρυξη μαζί με τον παραπάνω κατάλογο είναι τοιχοκολλημένη στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου και στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδαμύλων.

Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι της 12 Ιουνίου 2020 στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Αρμόδιος για πληροφορίες και παραλαβή αιτήσεων κ Λεόντιος Αντ Ζαννίκος τηλ.22710-44045 6948251958

Απαραίτητα δικαιολογητικά δια την παροχή υποτροφία:

 1. Αίτηση συνοδευόμενη από όλα τα κατωτέρω δικαιολογητικά πιστοποιητικά
 2. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητος
 3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ισχύει για ένα 3 μηνο
 4. Αποδεικτικό Λυκείου αποφοίτησης
 5. Βεβαιώσεις απο τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδαμύλων περί του χρόνου φοιτήσεως σε αυτά
 6. Βεβαίωση από Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ν Χίου περί των ετών υπηρεσίας γονέως στα Εκπαιδευτήρια των Καρδαμύλων μόνο για τέκνα εκπαιδευτικών
 7. Βεβαίωση περί της κατά έτος αναλυτικής βαθμολογίας από τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 8. Αποδεικτικό Πτυχίου Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι για Μεταπτυχιακά
 9. Πιστοποιητικό Σπουδών ή Βεβαίωση σπουδών εγγραφής στην οικεία Σχολή του εσωτερικού ή του εξωτερικού
 10. Βεβαίωση με αναλυτική βαθμολογία των παρελθόντων ετών για τους ήδη φοιτούντες σε Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν δεν υπάρχει διότι δεν εκδίδεται από το αντίστοιχο Πανεπιστήμιο τότε μπορεί να προσκομισθεί κάθε πρόσφορο μέσο αποδεικτικό της επίδοσης του υποψηφίου π.χ Συστατική Επιστολή από καθηγητή, βεβαίωση της Σχολής περί της προόδου και ανελλιπούς φοιτήσεως κ.λ.π
 11. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως
 12. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας των δύο τελευταίων ετών της οικογενείας του υποψηφίου και του ιδίου εφόσον υποβάλλει αυτοτελώς φορολογική δήλωση
 13. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου περί του ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει άλλη Υποτροφία για τις σπουδές από το αυτό ή άλλο Ίδρυμα Υποτροφιών καθώς και περί του ότι δεν εξέπεσεν εξ ιδίας υπαιτιότητας από προηγουμένως απονεμηθεί σα Υποτροφία
 14. Βιογραφικό Σημείωμα υποψηφίου εφόσον ο ίδιος το κρίνει απαραίτητο

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΑΠΩΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΗ
Υπεύθυνος Κος Ζαννίκος Αντ. Λεόντιος - Τηλ:2271 044045 FAX:2271 044046

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


https://www.foititikanea.gr