Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ (2018-2019): Προϋποθέσεις, Κριτήρια, Δικαιούχοι και Δικαιολογητικά

Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ (20182019): Προϋποθέσεις, Κριτήρια, Δικαιούχοι και Δικαιολογητικά

Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ: Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν την απόφαση η οποία καθορίζει τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι προπτυχιακοί φοιτητές Πανεπιστημίων (και πρώην ΤΕΙ) για την λήψη του μηνιαίου φοιτητικού επιδόματος / υποτροφίας ΕΚΟ του ΙΚΥ από 200 έως 380 ευρώ (κάθε μήνα).

Το ποσό της μηνιαίας υποτροφίας ΕΚΟ ή αλλιώς Φοιτητικού Επιδόματος ΙΚΥ ανέρχεται σε 200,00 ευρώ για τους σπουδάζοντες στον τόπο κύριας κατοικίας τους και 380,00 ευρώ για τους σπουδάζοντες σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που βρίσκονται εκτός του τόπου της κύριας κατοικίας τους.

Τα «Φοιτητικά Νέα» το μεγαλύτερο Φοιτητικό Portal της χώρας παρουσιάζουν στους φοιτητές των Πανεπιστημίων και των πρώην ΤΕΙ όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για το Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ 2019.

Οι υποψήφιοι οφείλουν, στην προθεσμία που αναμένεται να προκηρύξει το ΙΚΥ να υποβάλλουν αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή. Τα «Φοιτητικά Νέα» θα σας ενημερώσουν πρώτοι για τις προθεσμίες μόλις γνωστοποιηθούν πατώντας εδώ.

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν ΠΡΩΤΟΙ παρακάτω τις Προϋποθέσεις, τα Κριτήρια, τους Δικαιούχους και τα απαραίτητα Δικαιολογητικά για το Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ / Υποτροφίες ΕΚΟ 2019:

Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας επιλογής για τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδ. έτη 2018-2019 και 2019-2020» του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Το ΙΚΥ προκηρύσσει προπτυχιακές υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, των οποίων ο αριθμός εκτιμάται σε 3.771 οι οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη φοιτητών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους και στη διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσώπων που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποτροφίας έχουν οι Έλληνες και Αλλοδαποί προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες όλων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,  Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και Ανώτατων Σχολών Καλών Τεχνών της Χώρας, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

(α) Το Κατά Κεφαλήν Εισόδημά τους κατά το προηγούμενο της υποτροφίας φορολογικό έτος 2017 δεν υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500) βάσει φορολογικής δήλωσης στην οποία ο Υποψήφιος περιλαμβάνεται ως υπόχρεος ή Εξαρτώμενο Μέλος.

(β) Δεν λαμβάνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος υποτροφία του ΙΚΥ ή άλλου Δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα για οποιαδήποτε αιτία.

(γ) Δεν είναι πτυχιούχοι Ελληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ.

(δ)Δεν διαμένουν σε φοιτητική εστία και δεν τους παρέχεται στέγαση από το ΑΕΙ όπου φοιτούν ή άλλο φορέα.

(ε) Δεν έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου και έχουν επιτύχει στο εξήντα τοις εκατό (60%) των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του ακαδημαϊκού έτους που προηγείται της υποτροφίας (2017-2018), πλην των πρωτοετών.

2. Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση:

(α) Οι φοιτητές Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών, των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής καθώς και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.).

(β) Οι φοιτητές που περάτωσαν το τελευταίο έτος σπουδών.

(γ) Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων, βάσει ειδικών διατάξεων και συγκεκριμένα:

(i) τα τέκνα των Ελλήνων Εξωτερικού,

(ii) οι Αλλοδαποί-Αλλογενείς και

(iii) οι Υπότροφοι (Αλλοδαποί - Αλλογενείς και Ομογενείς), όπως οι κατηγορίες αυτές εξειδικεύονται στην υπουργική απόφαση Φ.151/20049/Β6/2007 (Β΄ 272), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Οι κατωτέρω όροι έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη έννοια:

α) Υποψήφιος: Ο φοιτητής ή φοιτήτρια που υποβάλει αίτηση χορήγησης υποτροφίας στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.

β) Εξαρτώμενα Μέλη: Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».

Προσοχή: Για να μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα τελευταία νέα για το Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ πατήστε εδώ.

γ) Μέλη Οικογένειας του Υποψήφιου: Όσα πρόσωπα εμφανίζονται ως υπόχρεοι ή Εξαρτώμενα Μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Υποψήφιου, στη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2017 στην οποία ο Υποψήφιος είναι υπόχρεος ή Εξαρτώμενο Μέλος.

δ) Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα: Το εισόδημα επιβολής εισφοράς του προηγουμένου της υποτροφίας φορολογικού έτους 2017 το οποίο αντιστοιχεί σε φορολογική δήλωση στην οποία ο Υποψήφιος είναι υπόχρεος ή Εξαρτώμενο Μέλος.

ε) Κατά Κεφαλήν Εισόδημα: Το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος με τα Μέλη της Οικογένειας του Υποψήφιου. Στην περίπτωση αυτοτελών φορολογικών δηλώσεων στις οποίες ο Υποψήφιος είναι υπόχρεος ή Εξαρτώμενο Μέλος, ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος γίνεται για κάθε υποβληθείσα φορολογική δήλωση και λαμβάνεται υπ’ όψιν το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.

στ) Μονογονεϊκή Οικογένεια: Η οικογένεια όπου ένας γονέας ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια έως την ενηλικίωση του τέκνου, για τους κάτωθι λόγους: α)δυνάμει δικαστικής απόφασης, ή β) παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα ή μη, ή γ)υιοθεσία από έναν γονέα ή δ) ο ένας γονέας έχει αποβιώσει.

ζ) Τόπος Μόνιμης Κατοικίας: Η Περιφερειακή Ενότητα όπου κατοικεί μόνιμα ο Υποψήφιος και οι γονείς του εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή ο σύζυγος εφόσον είναι έγγαμος, με εξαίρεση (α) τις νησιωτικές περιφέρειες, όπου ως Τόπος Μόνιμης Κατοικίας νοείται το νησί και (β) τις Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής -πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων-όπου ως Τόπος Μόνιμης Κατοικίας νοείται το σύνολο της Αττικής.

η) ΔΣ: Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ.

θ) Πρόσκληση: Μία ή περισσότερες προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων, στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, οι οποίες καταρτίζονται με απόφαση του Δ.Σ., και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (www.iky.gr)

και στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://iky-ypotrofies.it.minedu.gov.gr/.

ι) Πληγέντες από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές: Φοιτητές που είναι πληγέντες οι ίδιοι ή η οικογένεια τους από φυσικές καταστροφές ή έχουν δηλωθεί οι ίδιοι ή η οικογένεια τους ως Πυρόπληκτοι περιοχών που επλήγησαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2018 ή 2019 και έχουν λάβει οι ίδιοι ή οι γονείς τους αν είναι εξαρτώμενα μέλη ή ο σύζυγος εφόσον είναι έγγαμοι, έκτακτη οικονομική ενίσχυση για πληγέντες από τις συγκεκριμένες φυσικές καταστροφές/πυρκαγιές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α΄. Εισοδηματικά κριτήρια:

Α.1 Λαμβάνουν 60 μόρια οι Υποψήφιοι με Κατά Κεφαλήν Εισόδημα έως δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€ 2.500).

Α.2 Λαμβάνουν 40 μόρια οι Υποψήφιοι με Κατά Κεφαλήν Εισόδημα έως πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 5.000).

Α.3 Λαμβάνουν 20 μόρια οι Υποψήφιοι με Κατά Κεφαλήν Εισόδημα έως επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€ 7.500).

Τα μόρια των περιπτώσεων A1, A2, A3 δεν αθροίζονται.

Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων και η ένταξη των Υποψήφιων σε μία από τις αντίστοιχες κατηγορίες πραγματοποιείται με αυτόματη διασύνδεση/διαλειτουργικότητα του σχετικού Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία σύμφωνα με την περίπτωση ιδ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) που προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159).

Β΄. Koινωνικά Κριτήρια

Β.1. Οικογενειακή κατάσταση.

Υποψήφιος που είναι:

Β.1.1 Γονέας με τέσσερα τέκνα και άνω (εξαρτώμενα ή μη), λαμβάνει 12 μόρια.

Β.1.2 Γονέας με τρία τέκνα (εξαρτώμενα ή μη), λαμβάνει 10 μόρια.

Β.1.3 Γονέας Μονογονεϊκής Οικογένειας, λαμβάνει 10 μόρια.

Β.1.4 Εξαρτώμενο Μέλος γονέα με τέσσερα τέκνα και άνω (εξαρτώμενα ή μη), λαμβάνει 8 μόρια.

Β.1.5 Εξαρτώμενο Μέλος γονέα με τρία τέκνα (εξαρτώμενα ή μη), λαμβάνει 4 μόρια.

Β.1.6 Εξαρτώμενο Μέλος Μονογονεϊκής Οικογένειας λαμβάνει 4 μόρια.

Β.1.7 Ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του, λαμβάνει 6 μόρια. Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2019. Ο

υπολογισμός αυτός ισχύει για όλες τις περιπτώσεις που λαμβάνεται υπόψη η ηλικία του Υποψήφιου.

Β.1.8 Εξαρτώμενο Μέλος με ένα ή περισσότερα αδέλφια που σπουδάζουν -ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ της Ελλάδας-εκτός του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας τουςκαι εκτός του τόπου όπου ο Υποψήφιος και τα εν λόγω αδέλφια του ή οι γονείς τους διαθέτουν κατοικία κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία, λαμβάνει 5 μόρια.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω κοινωνικών κριτηρίων ισχύουν τα εξής:

(α) Τα μόρια δεν αθροίζονται στις κατηγορίες Β.1.1, Β.1.2, Β.1.3, Β.1.4 και Β.1.5.

(β) Οι κατηγορίες Β.1.6 και Β.1.7 αντιστοίχως μπορούν να αθροιστούν με μία από τις κατηγορίες Β.1.4 ή Β.1.5.

(γ) Τα μόρια των κατηγοριών Β.1.1, Β.1.2 και Β.1.3 δεν αθροίζονται με τα μόρια της κατηγορίας Β.1.7.

Β.2. Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)

1. Ο Υποψήφιος που:

Β.2.1 Έχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% λαμβάνει 15 μόρια.

Β.2.2 Έχει εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις ως πάσχων από σοβαρές ασθένειες δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 35 ν. 3794/2009 (Α΄ 156) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 ν. 4452/2017 (Α΄17), λαμβάνει 15 μόρια.

Β.2.3 Είναι (α) μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, (β) Ρομά, (γ) παλιννοστήσας, ή (δ) πρόσφυγας, λαμβάνει 20 μόρια.

Β.2.4 Είναι απεξαρτημένος από ουσίες, φυλακισμένος ή πρώην φυλακισμένος ή οροθετικός, λαμβάνει 20 μόρια.

Β.2.5 Είναι Εξαρτώμενο Μέλος με γονείς ή/και αδέλφια με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, λαμβάνει 8 μόρια.

Β.2.6 Έχει σύζυγο ή/και τέκνα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, λαμβάνει 8 μόρια.

Β.2.7 Είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή γονέας οικογένειας Πληγέντων από πρόσφατες φυσικές καταστροφές λαμβάνει 10 μόρια.

2. Υποψήφιος που εμπίπτει σε περισσότερες από τις ανωτέρω κατηγορίες ΕΚΟ, μοριοδοτείται για κάθε μία χωριστά, με εξαίρεση τις κατηγορίες Β.2.1 και Β.2.2 τα μόρια των οποίων δεν αθροίζονται.

3. Η μοριοδότηση των υποπεριπτώσεων της κατηγορίας Β.2.3 γίνεται διαζευκτικά και συνεπώς Υποψήφιος που ενδεχομένως εμπίπτει σε περισσότερες από αυτές λαμβάνει 20 μόρια.

4. Η ιδιότητα του παλιννοστήσαντος, ή του πρόσφυγα πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο του ίδιου του Υποψήφιου.

Γ: Σπουδές εκτός Τόπου Μόνιμης Κατοικίας Λαμβάνει 30 μόρια ο Υποψήφιος που σπουδάζει εκτός του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας του και του τόπου όπου ο ίδιος ή οι γονείς του, εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος, ή ο σύζυγος εφόσον είναι έγγαμος, διαθέτουν κατοικία κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ -

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και επιλογής (προθεσμίες, έλεγχος κριτηρίων και προϋποθέσεων μέσω Διαλειτουργικότητας, υποβολή και έλεγχος δικαιολογητικών, κ.τ.λ.) εξειδικεύονται με απόφαση του Δ.Σ. και περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. και δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) του ΙΚΥ.

2. Οι Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΥΠΠΕΘ στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://iky-ypotrofies.it.minedu.gov.gr.

3. Οι Υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία της ηλεκτρονικής Αίτησης όπως αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση και ειδικότερα να δηλώσουν μεταξύ άλλων (α) τον ατομικό τους ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και (β) τους ΑΦΜ των γονέων εφόσον είναι Εξαρτώμενα Μέλη ή (γ) τον ΑΦΜ του συζύγου εφόσον είναι έγγαμοι.

4. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής Αιτήσεων ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και αναφέρεται στην Πρόσκληση. Το Δ.Σ. δύναται να παρατείνει την προθεσμία με ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του IKY (www.iky.gr),

5. Η Ηλεκτρονική Αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 και δεν δύναται να διορθωθεί ή να τροποποιηθεί μετά την οριστική υποβολή της. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ' οιοδήποτε τρόπο, ανακριβής καταχώριση ή απόκρυψη στοιχείων, η Αίτηση απορρίπτεται.

6. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών Αιτήσεων, καταρτίζεται αυτομάτως μέσω του προαναφερόμενου Πληροφοριακού Συστήματος του ΥΠΠΕΘ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ ο Πίνακας Κατάταξης με τα ονοματεπώνυμα των Υποψηφίων και τα μόρια που συγκέντρωσαν, βάσει της ηλεκτρονικής Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης τους, κατά φθίνουσα σειρά.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται ο Υποψήφιος με το χαμηλότερο Κατά Κεφαλήν Εισόδημα.

7. Στη συνέχεια, το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων που αναφέρονται στον Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμού ίσου με τις υποτροφίες που θα χορηγηθούν, προσαυξημένου κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ, κατά περίπτωση.

Προς τούτο, δημοσιεύει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του, με την οποία καλεί τους ανωτέρω Υποψήφιους να προσκομίσουν εντός προθεσμίας που θέτει το ΔΣ, εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική Αίτηση (οριστικοποιημένη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου), συνοδευόμενη από όσα δικαιολογητικά αναγράφονται σε αυτήν. Το ΙΚΥ διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει αυτεπαγγέλτως ή να ζητήσει από τους Υποψήφιους οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνει σκόπιμο και ενδεικτικά:

(α) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

(β) Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 2017 (Έντυπο Ε1) ή/και πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικά σημειώματα) που αντιστοιχούν στα ΑΦΜ του Υποψήφιου και των γονέων εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή του συζύγου εφόσον είναι έγγαμος.

(γ) Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του Υποψήφιου για τον τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, το τρέχον έτος σπουδών και τον συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών.

(δ) Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του Υποψήφιου για την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 σύμφωνα με «υπόδειγμα βεβαίωσης» που περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση.

(ε) Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

(στ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του Υποψήφιου και των γονέων εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή του συζύγου και των τέκνων του, εφόσον έχει δική του οικογένεια.

(ζ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής.

(η) Βεβαίωση ότι αδελφός του υποψηφίου είναι προπτυχιακός φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας.

(θ) Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ορφανός, ληξιαρχική πράξη θανάτου του ενός γονέα, ή αντιστοίχως και των δύο, στην περίπτωση που είναι ορφανός και από τους δύο γονείς.

(ι) Άδεια διαμονής, κάρτα ασύλου, αίτηση χορήγησης ασύλου ή αντίστοιχο Ελληνικό δημόσιο έγγραφο.

(ια) Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας και την χρονική διάρκεια της ή αντίστοιχη Γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 01-09-2011.

(ιβ) Βεβαίωση της Δημοτικής ή άλλης Δημόσιας Αρχής με την οποία βεβαιώνεται η χορήγηση στον ίδιο (αν είναι γονέας) ή στην οικογένειά του, αν είναι εξαρτώμενο μέλος, έκτακτης ενίσχυσης για πληγέντες από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές/πυρκαγιές.

ιγ) Εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του Υποψήφιου ή/και των γονέων του εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος ή/και του/της συζύγου (εφόσον είναι έγγαμος) ή/και των αδελφών φοιτητών εξαρτώμενων μελών ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9. Η ανωτέρω εκτύπωση από το taxis πρέπει να γίνει μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.

(ιδ) Για την απόδειξη της μονογονεϊκής οικογένειας, εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται: αα) δικαστική απόφαση με την οποία ανατίθεται η επιμέλεια στον ένα γονέα ή ββ) τελεσίδικη δικαστική απόφαση υιοθεσίας ή γγ) ληξιαρχική πράξη θανάτου ενός γονέα.

Τα υπό (ε), (στ), (ζ), (η) και (θ) πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής Αίτησης του Υποψήφιου.

8. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει ανακριβής ή λανθασμένη καταχώριση στοιχείων ή απόκρυψη αυτών ή η εκτυπωμένη Αίτηση δεν φέρει υπογραφή του Υποψηφίου ή αριθμό πρωτοκόλλου (οριστικοποιημένη αίτηση), ή υποβληθεί εκπροθέσμως ή/και δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, ή δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης και της σχετικής πρόσκλησης ή δεν τεκμηριώνεται ιδιότητα που δηλώθηκε και μοριοδοτήθηκε (κοινωνικοοικονομικό κριτήριο), η Αίτηση απορρίπτεται ως μη επιλέξιμη και αντικαθίσταται από αντίστοιχη του πίνακα επιλαχόντων με σειρά προτεραιότητας.

9. Με απόφαση του Δ.Σ. οι επιλέξιμες Αιτήσεις εγκρίνονται και αναρτώνται σε Πίνακα Επιλεγέντων και Πίνακα Επιλαχόντων Υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά μορίων και οι μη επιλέξιμες σε Πίνακα Μη Επιλέξιμων αιτήσεων.

Οι Πίνακες Επιλεγέντων και Επιλαχόντων Υποψηφίων και ο Πίνακας Μη Επιλέξιμων αιτήσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

10. Ενστάσεις κατά των ανωτέρω Πινάκων ασκούνται ενώπιον του Δ.Σ. εντός πέντε(5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

Οι ενστάσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, οπότε το εμπρόθεσμο τους κρίνεται βάσει της ημερομηνίας που αναφέρεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και του Πίνακα Κατάταξης.

11. Ακολούθως το IKY προβαίνει στις προβλεπόμενες διαδικασίες για την έναρξη και την καταβολή των υποτροφιών στους δικαιούχους Υποψήφιους.

12. Το Δ.Σ. δύναται να επαναλάβει την ανωτέρω διαδικασία ή μέρος της, όσες φορές κρίνει αναγκαίο για την χορήγηση μεγαλύτερου αριθμού υποτροφιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ -

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

1. Ωφελούμενοι του παρόντος προγράμματος είναι οι Υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τον υψηλότερο αριθμό μορίων στον Πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού υποτροφιών που θα ορισθεί.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η υποτροφία χορηγείται στον Υποψήφιο με το χαμηλότερο Κατά Κεφαλήν Εισόδημα.

2. Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν την υποτροφία υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν στο ΙΚΥ, εντός προθεσμίας που τίθεται από το ΙΚΥ και στην μορφή και με τον τρόπο που θα τους υποδειχτεί:

• βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής όπου φοιτούν, για την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 65% των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, που προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών καθώς και αυτών που δηλώθηκαν από τους ίδιους, σύμφωνα με «υπόδειγμα βεβαίωσης» που περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση (Τελικό Παραδοτέο) και

• βεβαίωση από το αρμόδιο όργανο του Τμήματος/ Σχολής τους, ότι έχουν λάβει ή δεν θα λάβουν το στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

3. Προϋπόθεση για την έναρξη της υποτροφίας αποτελεί η σύναψη σύμβασης μεταξύ του ΙΚΥ και του υποτρόφου, στην οποία περιλαμβάνονται οι όροι και οι υποχρεώσεις του από τη χορήγηση της υποτροφίας οι προθεσμίες και ο τρόπος υποβολής του Τελικού Παραδοτέου καθώς και ο τρόπος πληρωμής. Η παραβίαση οιουδήποτε από τους όρους της Σύμβασης και της παρούσας απόφασης -εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας- παρέχει στο ΙΚΥ το δικαίωμα να διακόψει την υποτροφία και να αναζητήσει την υποτροφία κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της κοινής υπουργικής απόφασης 133397/ Β2/12-08-2016 (Β΄ 2628). Η επίκληση ανωτέρας βίας κρίνεται από το Δ.Σ. κατόπιν έγκαιρης πλήρως αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης αίτησης του υποτρόφου, ο οποίος φέρει το σχετικό βάρος απόδειξης και οφείλει να υποβάλει όλα τα αποδεικτικά δημόσια έγγραφα. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν του ελέγχου του υποτρόφου που τον εμποδίζει βεβαιωμένα να ολοκληρώσει μία ή περισσότερες υποχρεώσεις του και ήταν αδύνατο στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ακόμη και με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. Οι υποτροφίες χορηγούνται για διάστημα εννέα (9) μηνών (από τον Οκτώβριο έως και τον Ιούνιο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019,σε ημερομηνίες που θα αποφασίζονται από το ΙΚΥ και ανέρχονται σε (α) Τριακόσια ογδόντα ευρώ (380,00) ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν εκτός του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας τους και (β) Διακόσια (200,00) ευρώ μηνιαίως (για τους λοιπούς υποτρόφους.).

2. Σε περίπτωση που ο υπότροφος λάβει στεγαστικό επίδομα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 πριν την αποπληρωμή της υποτροφίας, το επίδομα συμψηφίζεται με την υποτροφία. Αν ο υπότροφος έχει εισπράξει το σύνολο της υποτροφίας, παραιτείται του δικαιώματος είσπραξης στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

3. Ο υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως το στεγαστικό επίδομα στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, λάβει το στεγαστικό επίδομα και το συνολικό ποσό της υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό που αντιστοιχεί στο στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 θα αναζητηθεί/ανακτηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Τμήματος/Σχολής του υποτρόφου κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Με την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων, οι Υποψήφιοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της Πρόσκλησης και παρέχουν στο ΙΚΥ τη συναίνεση τους για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση μέσω των Πληροφοριακών

Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης (ΑΑΔΕ, ΑΕΙ του Υποψήφιου κτλ) οποιωνδήποτε πληροφοριών και δικαιολογητικών για την επαλήθευση της επιλεξιμότητας και της συνδρομής των μοριοδοτούμενων κριτηρίων, όπως θα ορισθεί ειδικότερα στην Πρόσκληση.

2. Η κατάρτιση και επικύρωση του Πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων δεν συνεπάγεται υποχρέωση του ΙΚΥ να χορηγήσει υποτροφία σε οποιονδήποτε Υποψήφιο.

3. Το ΙΚΥ δύναται οποτεδήποτε -ακόμη και εκ των υστέρων- να ανακαλέσει ή να διακόψει την υποτροφία, αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της και δικαιούται να αναζητήσει τα καταβληθέντα ποσά, εν όλω ή εν μέρει, δυνάμει των διατάξεων για την είσπραξη δημόσιων εσόδων.

4. Ως μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, νοούνται και η πτυχιακή εργασία και η πρακτική άσκηση όταν η επιτυχής εξέτασή τους (ή ολοκλήρωση στην περίπτωση πρακτικής άσκησης) απαιτείται για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών. Κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, για τον υπολογισμό του ελάχιστου αριθμού μαθημάτων για τα οποία απαιτείται επιτυχής εξέταση, εφαρμόζεται ο εξής κανόνας:

«Ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων ισούται με τον προβλεπόμενο αριθμό μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών (χειμερινού εξαμήνου ή ακαδημαϊκού έτους) επί το προβλεπόμενο ποσοστό (65% ή 60%) στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Στην περίπτωση που προκύπτει δεκαδικό μέρος ίσο με 0,50 η στρογγυλοποίηση σε ακέραιο γίνεται προς τα κάτω».

5. Κατά την έναρξη και τη λήξη του παρόντος προγράμματος υποτροφιών, οι υπότροφοι οφείλουν να συμπληρώσουν τα Ερωτηματολόγια Εισόδου και Εξόδου που θα τους διατεθούν με τον τρόπο και τη μορφή που θα αποφασίσει το Δ.Σ. Τα δεδομένα των ερωτηματολογίων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από το ΙΚΥ ή από άλλες αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες, για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής στατιστικών στοιχείων (δείκτες) και της υλοποίησης ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών (ΕΕ) 1303/2013 και 1304/2013 και του ν. 4403/2016, καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Σε περίπτωση που το ΙΚΥ προβεί σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από κοινού με άλλον Δημόσιο φορέα ή την αναθέσει σε αυτόν, τότε και ο εν λόγω φορέας δεσμεύεται από τις ανωτέρω διατάξεις. Ισχύουν επίσης όσα ορίζονται για τα δικαιώματα των υποκειμένων στις διατάξεις του ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως ενδεχομένως αντικατασταθεί. Οι Υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό της εφαρμογής και υλοποίησης του προγράμματος.

6. Το ΙΚΥ δύναται, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να ζητήσει από τον Υποψήφιο οποιοδήποτε δικαιολογητικό κρίνει ότι απαιτείται για την τεκμηρίωση της αίτησης και του τελικού παραδοτέου και ο Υποψήφιος οφείλει να το προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα τεθεί, στην μορφή και με τον τρόπο που θα του ζητηθεί.

7. Οποιαδήποτε ζητήματα ανακύψουν κατά την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ.

Προσοχή: Για να μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα τελευταία νέα για το Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ πατήστε εδώ.

Μείνετε συντονισμένοι στα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr, το Μεγαλύτερο Φοιτητικό Portal της χώρας για την καθημερινή σας φοιτητική ενημέρωση!

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το μηνιαίο Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr