20 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες (2021-2022) ύψους 9.000€ ετησίως από το Ίδρυμα «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ»

20 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες (2021-2022) ύψους 9.000€ ετησίως από το Ίδρυμα «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ»

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ.

Το Ίδρυµα «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» προκηρύσσει, σύµφωνα µε τα άρθρα 2/παρ.1α και 9 του Οργανισµού του ( ΦΕΚ 535/24.08.90) σε συνδυασµό µε το άρθρο 9 του Ν. 2120/93 ( ΦΕΚ 24.04.1993) τη χορήγηση υποτροφιών, για µεταπτυχιακές σπουδές. Ειδικότερα για το Ακαδηµαϊκό έτος 2020- 2021 θα χορηγηθούν:

Εως είκοσι (20) υποτροφίες εσωτερικού ή εξωτερικού διάρκειας 1 έτους για µ εταπτυχιακές σπουδές σε προδιδακτορικό επίπεδο (MASTER, DEA ή MPHIL ως αυτοτελές δίπλωµα ή ισότιµο αυτών), στους παρακάτω τοµείς σπουδών:

  1. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.
  2. ΙΑΤΡΙΚΗ , ΦΥΣΙΚΕΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.
  3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

  1. Να είναι Έλληνες κατά το γένος, γεννηθέντες από 01.01.1996 και µετά.
  2. Να είναι κάτοχοι Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ µε βαθµό τουλάχιστον 8,50.
  3. Να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα σπουδών.
  4. Να µην έχουν τόσο αυτοί, όσο και οι γονείς τους επαρκή οικονοµικά µέσα για την συνέχιση των σπουδών τους.
  5. Να παρουσιασθούν σε συνέντευξη, εφόσον κληθούν.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν ταχυδροµικά µέχρι 16.04.21 εις το Ίδρυµα « ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ», Νίκης 16 ( 7ος όροφος) 105 57 Αθήνα,τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση δήλωση (παρέχεται από την ιστοσελίδα του Ιδρύµατος www.lilianvoudouri.gr)

Οι αιτήσεις πρέπει απαραιτήτως να συµπληρώνονται ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΣ και να τηρείται ο προβλεπόµενος στο έντυπο αριθµός λέξεων.

2. Πιστοποιητικό σπουδών ΑΕΙ, όπου πρέπει να αναγράφεται ο τελικός βαθµός, αναλυτική βαθµολογία, αποδεικτικά πτυχία ξένων γλωσσών και απολυτήριο Λυκείου.

  • Αυτοί οι οποίοι αναµένεται να αποφοιτήσουν στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2021 µπορεί να υποβάλουν αντί τίτλου σπουδών, πιστοποιητικό σπουδών µε αναλυτική βαθµολογία και τελικό µέσο όρο .

3. Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές καθηγητών τους.

4. Εγγραφή ή προεγγραφή ή θετικά στοιχεία αλληλογραφίας, για την αποδοχή τους από το Πανεπιστήµιο, στο οποίο προτίθενται να πραγµατοποιήσουν τις σπουδές τους από τα οποία θα προκύπτει σαφώς το αντικείµενο σπουδών.

5. Δήλωση και εκκαθαριστικό σηµείωµα Φορολογίας Εισοδήµατος Οικ. έτους 2020 ( χρήση 2019) του υποψηφίου και των γονέων του.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ:

1. Πιστοποιητικό οριστικής εγγραφής στο Πανεπιστήµιο ή στην Σχολή.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υπότροφος δεν έλαβε και δεν θα λάβει υποτροφία ή οποιοδήποτε είδος οικονοµικής ενίσχυσης από άλλο Ιδρυµα, Οργανισµό ή Κληροδότηµα. Το Ιδρυµα δεν χορηγεί παράλληλη υποτροφία και προβαίνει σε σχετικούς ελέγχους.

Το Ίδρυµα επιφυλάσσεται να ζητήσει συµπληρωµατικά στοιχεία από τους ενδιαφεροµένους, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

Το ποσόν της υποτροφίας για σπουδές στο εξωτερικό ανέρχεται σε 9.000,00 € ετησίως που καταβάλλεται σε τρείς (3) δόσεις.

Για σπουδές στο εσωτερικό το ποσόν ανέρχεται σε 3.000,00 € ετησίως.

Ο κατάλογος των επιτυχόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Μετά την οριστική ανακήρυξη των Υποτρόφων, υπογράφεται µεταξύ του Ιδρύµατος και του Υποτρόφου σύµβαση Υποτροφίας, η οποία καθορίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των Υποτρόφων έναντι του Ιδρύµατος. Το έντυπο της συµ βάσεως είναι στην διάθεση των υποψηφίων εφ’όσον ζητηθεί.

Ουδεµία αίτηση θα εξετάζεται αν δεν είναι πλήρως συµπληρωµένη, σύµφωνα µε τις ανωτέρω οδηγίες  και  δεν συνοδεύεται από όλα τα αιτούµενα δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις και τα υποβληθέντα έγγραφα διατηρούνται στα αρχεία του Ιδρύµατος για 6 µήνες από τη τελευταία ηµεροµηνία εµπρόθεσµης υποβολής των, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη, και µ ετά καταστρέφονται.

Έντυπο αιτήσεως, πλήρες κείµενο της προκηρύξεως και πληροφορίες δίδονται από την Γραµµατεία του Ιδρύµατος Νίκης 16( 7ος όροφος) τηλ.: (210) 32 24 127 έως 16.04.2021. Τα σχετικά έντυπα και πληροφορίες παρέχονται και στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος (περισσότερα εδώ).

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr