20 υποτροφίες από το Ίδρυμα «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» ύψους (9.000) ευρώ ετησίως - Τομείς Σπουδών

20 υποτροφίες ύψους (9.000) ευρώ ετησίως - Τομείς Σπουδών

Υποτροφίες: Το Ίδρυμα «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» προκηρύσσει, σύμφωνα με τα άρθρα 2/παρ.1α και 9 του Οργανισμού του ( ΦΕΚ 535/24.08.90) σε συνδυασμό με το άρθρο 9 του Ν. 2120/93 ( ΦΕΚ 24.04.1993) τη χορήγηση υποτροφιών, για μεταπτυχιακές σπουδές. Ειδικότερα για το Ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 θα χορηγηθούν:

Έως είκοσι (20) υποτροφίες εσωτερικού ή εξωτερικού διάρκειας 1 έτους για μεταπτυχιακές σπουδές σε προδιδακτορικό επίπεδο (MASTER, DEA ή MPHIL ως αυτοτελές δίπλωμα ή ισότιμο αυτών), στους παρακάτω τομείς σπουδών:

1. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

2. ΙΑΤΡΙΚΗ, ΦΥΣΙΚΕΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες κατά το γένος, γεννηθέντες από 01.01.1995 και μετά.

2. Να είναι κάτοχοι Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον 8,50.

3. Να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας που επιθυμούν να σπουδάσουν.

4. Να μην έχουν τόσο αυτοί, όσο και οι γονείς τους επαρκήοικονομικά μέσα για την συνέχιση των σπουδών τους.

5. Να παρουσιασθούν σε συνέντευξη, εφόσον κληθούν

Κατεβάστε την αίτηση για τις υποτροφίες του Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη.

Οι αιτήσεις πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώνονται ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΣ και να τηρείται αυστηρά ο προβλεπόμενος στο έντυπο αριθμός λέξεων, αλλιώς δεν θα γίνονται δεκτές.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν ταχυδρομικά μέσω συστημένης επιστολής και μέχρι 27.03.2020 εις το Ίδρυμα «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ», στην κάτωθι διεύθυνση:

Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη

Νίκης 16 (7ος όροφος)

105 57 Αθήνα

Στο Φάκελο πρέπει να συμπεριλαμβάνονται , πέραν του συμπληρωμένου εντύπου αιτήσεως, και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό σπουδών ΑΕΙ, όπου πρέπει να αναγράφεται ο τελικός βαθμός, αναλυτική βαθμολογία, αποδεικτικά πτυχία ξένων γλωσσών και απολυτήριο Λυκείου.

  • Αυτοί οι οποίοι αναμένεται να αποφοιτήσουν στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, μπορεί να υποβάλουν αντί τίτλου σπουδών, πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και τελικό μέσο όρο .

2. Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές καθηγητών τους.

3. Εγγραφή ή προεγγραφή ή θετικά στοιχεία αλληλογραφίας, για την αποδοχή τους από το Πανεπιστήμιο, στο οποίο προτίθενται να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους από τα οποία θαπροκύπτει σαφώς το αντικείμενο σπουδών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι έως την εκάστοτε καταληκτική ημερομηνία εξέτασης των υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχει επιβεβαιωθεί η αποδοχή τους, έστω και υπό όρους, από το Πανεπιστήμιο και να έχει υποβληθεί στο Ίδρυμα το σχετικό έγγραφο.

4. Δήλωση και εκκαθαριστικό σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του τρέχοντος Οικονομικού έτους ( δηλαδή της προηγούμενης οικονομικής χρήση) του υποψηφίου και των γονέων του.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ:

1. Πιστοποιητικό οριστικής εγγραφής στο Πανεπιστήμιο ή στην Σχολή.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υπότροφος δεν έλαβε και δεν θα λάβει υποτροφία ή οποιοδήποτε είδος οικονομικής ενίσχυσης από άλλο Ιδρυμα, Οργανισμό ή Κληροδότημα. Το Ιδρυμα δεν χορηγεί παράλληλη υποτροφία και προβαίνει σε σχετικούς ελέγχους.

  • Το Ιδρυμα επιφυλάσσεται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία από τους ενδιαφερομένους, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Το ποσόν της υποτροφίας για σπουδές στο εξωτερικό ανέρχεται σε 9.000,00 € ετησίως που καταβάλλεται σε τρείς (3) δόσεις.
    Για σπουδές στο εσωτερικό το ποσόν ανέρχεται σε 3.000,00 € ετησίως.
  • Ο κατάλογος των επιτυχόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος.
  • Μετά την οριστική ανακήρυξη των Υποτρόφων, υπογράφεται μεταξύ του Ιδρύματος και του Υποτρόφου σύμβαση Υποτροφίας, η οποία καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Υποτρόφων έναντι του Ιδρύματος. Το έντυπο της συμβάσεως είναι στην διάθεση των υποψηφίων εφ’όσον ζητηθεί.
  • Ουδεμία αίτηση θα εξετάζεται αν δεν είναι πλήρως συμπληρωμένη, σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες και δεν συνοδεύεται από όλα τα αιτούμενα δικαιολογητικά.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr