Γνωμοδότηση ΝΣΚ: Παράνομη η απόφαση ΔΟΑΤΑΠ για τη αναγνώριση των εξ αποστάσεως τίτλων σπουδών!

Γνωμοδότηση ΝΣΚ: Παράνομη η απόφαση ΔΟΑΤΑΠ για τη αναγνώριση των εξ αποστάσεως τίτλων σπουδών!

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους χαρακτηρίζει παράνομη την απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ, με την οποία αλλάζει το υφιστάμενο πλαίσιο αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν με σπουδές εξ αποστάσεως, επειδή:

α) έχει εκδοθεί κατά παράβαση του άρθρου 43 παρ.2 του Συντάγματος (χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση) και

Είσαι Πρωτοετής; Μείνετε Συντονισμένοι στα «Φοιτητικά Νέα» καθώς μέσα από την ροή ειδήσεων της αρχικής σελίδας foititikanea.gr θα σας ενημερώσουν για την διαδικασία έκδοσης φοιτητικού πάσου, φοιτητικών συγγραμμάτων, δωρεάν σίτισης, δωρεάν στέγασης, φοιτητικών επιδομάτων, διαδικασία μετεγγραφών κτλ. Συντονίσου στην κεντρική σελίδα ενημέρωσης των φοιτητών στο facebook Φοιτητικά Νέα - Foititikanea.gr για να ενημερώνεσαι για τα σημαντικότερα νέα που σε αφορούν και για όλα τα τελευταία νέα στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom.


β) είναι αντίθετο κατά το περιεχόμενό του προς το άρθρο 16 παρ.1 του Συντάγματος, διότι ο ΔΟΑΤΑΠ στερείται οποιασδήποτε κανονιστικής αρμοδιότητας αφού από ουδεμία διάταξη νόμου πηγάζει η εξουσία αυτή.

Πιο αναλυτικά, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με την υπ'αριθμ. 129/2020 γνωμοδότηση, ύστερα από ερώτημα του Υφυπουργού Παιδείας, Βασίλη Διγαλάκη, γνωμοδότησε ότι η απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ για τον τόπο των εξετάσεων (πρακτικό 11/26/6/2020 του ΔΟΑΤΑΠ) είναι παράνομη γιατί έχει εκδοθεί κατά παράβαση του Συντάγματος (χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση) και είναι αντίθετη προς το άρθρο 16 παρ. 1 του Συντάγματος, σύμφωνα με όσα άλλωστε ορίζει και η 1755/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους υποστηρίζει ότι η απόφαση δεν παράγει κανένα νομικό αποτέλεσμα και ο ΔΟΑΤΑΠ οφείλει άμεσα να την ανακαλέσει από την ημέρα δημοσιεύσής της. 

Σημείωση: Η Γνωμοδότηση για να έχει ισχύ θα πρέπει να γίνει δεκτή από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας που έκανε το ερώτημα. Αναμένεται μέχρι τώρα η αποδοχή της.


Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν την γνωμοδότηση:

Γνωμοδοτών: Σπυρίδων Παπαγιαννόπουλος Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Αρ. ερωτήματος: Το υπ' αρ. Υ.Σ. 191/03.08.2020 έγγραφο του Γραφείου Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ερώτημα: α) Αν δύναται ο «Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης» (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), με απόφαση (Πρακτικό) της Ολομέλειας του Διοικητικού του Συμβουλίου, να προβαίνει σε αλλαγές του υφιστάμενου πλαισίου αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν με σπουδές εξ αποστάσεως, που αφορούν τόσο τη διαδικασία όσο και τους όρους απόκτησης των εν λόγω τίτλων, β) Αν κριθεί ότι υφίσταται η σχετική αρμοδιότητα, το περιεχόμενο του σχετικού Πρακτικού (11/26.6.2020) ως έχει, μπορεί να καταλαμβάνει και τους "Ελληνες πολίτες που ήδη φοιτούν σε προγράμματα σπουδών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση;

Ιστορικό.

1. Με το υπ' αρ. 11/26.6.2020 Πρακτικό της Ολομέλειας του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Θέμα 5°) «Προτάσεις επικαιροποίησης του πλαισίου αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αλλοδαπών τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν με σπονδές εξ αποστάσεως» έγιναν δεκτά (ύστερα από εισήγηση ειδικώς για τον λόγο αυτό συσταθείσης Επιτροπής) τα εξής:

Πρώτον: Η επιτροπή συμφώνησε ότι είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχουν γραπτές δια ζώσης εξετάσεις για κάθε μάθημα του προς κρίση εξ αποστάσεως προ γράμματος και ισοδύναμη συνεκτίμηση των εξής παραμέτρων:

1) Το εκπαιδευτικό υλικό είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

2) Η μεθοδολογία «διδασκαλίας», μάθησης και αφομοίωσης της ύλης ακολουθούν τα πρότυπα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

3) Ο φοιτητής βρίσκεται σε συνεχή (υποχρεωτική) επικοινωνία με τον επιβλέποντα καθηγητή του κάνοντας χρήση οποιασδήποτε εξ αποστάσεως μορφής. Ο σκοπός των συναντήσεων αυτών εκτός του συμβουλευτικού χαρακτήρα εμπεριέχει και το στοιχείο της αξιολόγηση ς.

4) Ο φοιτητής αξιολογείται συνεχώς με διαφόρους τρόπους ώστε να υπάρχει συνεχής εικόνα της επίδοσής του. Η επιτροπή κατέληξε σε αυτή τη πρόταση διότι «οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών (πρέπει να) πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστημίων» και στην περίπτωσή μας του ΕΑΠ και επίσης «ότι η αξιολόγηση, προαγωγή και αποφοίτηση (πρέπει να) γίνονται με βάση διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες, ανάλογες με αυτές που ισχύουν στα άλλα προγράμματα σπουδών εξ αποστάσεως των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής». Σε περιπτώσεις όπου δεν προβλέπονται δια ζώσης γραπτές εξετάσεις Ο Δ.Ο.Α. Τ.Α.Π. έχει ήδη επισυνάψει ένα Αρροπώχ, με επιπλέον ερωτήματα...

Δεύτερον: Σχετικά με τον τόπο των δια ζώσης γραπτών εξετάσεων και των ομαδικών συναντήσεων, η επιτροπή συμφώνησε ότι αυτές θα πρέπει να γίνονται στο εξής στην έδρα του Πανεπιστημίου ή σε οποιοδήποτε άλλο εξεταστικό κέντρο στη χώρα της έδρας του Πανεπιστημίου. Η επιτροπή έλαβε υπόψη της την απόφαση του Τμήματος Α' Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Α. Τ.Α.Π. της  8.11.2007 σύμφωνα με την οποία «ολόκληρη η διαδικασία παροχής τέτοιου τύπου προγράμματος (εξ αποστάσεως) γίνεται αποκλειστικά από το Ίδρυμα και όχι από άλλο, με οποιοδήποτε τρόπο συνεργαζόμενο με αυτό, Ίδρυμα. Εξαίρεση αποτελεί η χρήση - και μόνον - χώρου στην ημεδαπή ως εξεταστικού κέντρου, που προσδιορίζεται από το ίδιο το Ίδρυμα της αλλοδαπής και κρίνοντας ότι δεν είναι εύκολο να ελεyχθεί, εάν τα εξεταστικά κέντρα που λειτουργούν στην Ελλάδα, πληρούν τις απαιτούμενες για τις εξετάσεις προδιαγραφές κατ, επίσης, ότι η ενοικίαση τέτοιων χώρων από γραφεία διασύνδεσης και όχι απευθείας από το ίδιο το Πανεπιστήμιο αλλοδαπής έρχεται σε αντίθεση με όσα αναφέρει ο νόμος: «ότι ολόκληρη η διαδικασία παροχής τέτοιου τύπου προγράμματος γίνε ται αποκλειστικά από το ίδρυμα που απονέμει τον τίτλου. Χώροι ξένων πρεσβειών δεν μπορούν, εξάλλου, να χρησιμοποιηθούν ως εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα. Η επιτροπή προτείνει την 1η Σεπτεμβρίου 2020 ως ημερομηνία για την έναρξη ισχύος της πρότασης για όσες αιτήσεις υποβάλλονται από τότε και στο εξής.

Τρίτον: Σχετικά με την «ισοτιμία» και ιιισοτιμία και αντιστοιχία» τίτλων σπουδών εξ αποστάσεως 1ου κύκλου προτείνονται τα εξής: Η ισοτιμία προς τα πτυχία των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής Θα κρίνεται στις περιπτώσεις. (α) τίτλου σπουδών εξ αποστάσεως διάρκειας 4 ετών, (β) τίτλων σπουδών εξ αποστάσεως διάρκειας 3 ετών συνεκπμωμένων με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ανεξαρτήτως τρόπου σπουδών (εξ αποστάσεως και φυσικής παρακολούθησης). Η «ισοτιμία και αντιστοιχία)) των ανωτέρω Θα κρίνεται μόνο προς τα πτυχία τα απομενόμενα από τα προγράμματα σπουδών του Ε.Α.Π., δηλαδή μόνο εφόσον το αντικείμενο σπονδών προσφέρεται στο Ε.Α.Π.

Σε περιπτώσεις αίτησης ισοτιμίας τίτλου σπονδών 1ου κύκλου φυσικής παρακολούθησης διάρκειας 3 ετών συνεκτιμωμένου με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών εξ αποστάσεως, αυτή κρίνεται προς τα πτυχία των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, η δε «ισοτιμία και αντιστοιχία)) δύναται να κριθεί προς τα πτυχία τα απονεμόμενα από τα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής φυσικής παρακολούθησης.

Τέταρτον: Σχετικά με τον ορισμό της δια ζώσης προφορικής εξέτασης η επιτροπή συμφώνησε ότι αυτή δύναται να επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και σε υποστήριξη διδακτορικών διατριβών και όχι στα επιμέρους μαθήματα. Σε κάθε περίπτωση όμως η προφορική εξέταση πρέπει να γίνεται δια ζώσης.

Πέμπτον: Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των σχετικών αιτήσεων εκ μέρους του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., κρίνεται ότι ορθώς οι αναθέσεις για κρίση τίτλων εξ αποστάσεως σπουδών γίνονται στους Ειδικούς Εισηγητές με βάση την επιστημονική περιοχή του τίτλου και πάντα κατά την κρίση ταυ Προέδρου και προτείνεται η συνέχιση της ως άνω τακτικής. Η κύρια συλλογιστική της πρότασης της επιτροπής είναι ότι οι προς αναγνώριση τίτλοι της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν ληφθεί με σπουδές εξ αποστάσεως, Θα πρέπει να έχουν τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά με εκείνα του ΕΑΠ αλλά και όλων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, σε περίπτωση που αυτά υιοθετούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, και κυρίως σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση, προαγωγή και αποφοίτηση των φοιτητών, ώστε στο πρόγραμμα σπουδών να περιλαμβάνονται εξετάσεις δια ζώσης και η αξιολόγηση να γίνεται από το επιστημονικό προσωπικό του εν λόγω ιδρύματος.

Σε εξαιρετικές και μόνον περιπτώσεις (π.χ. πανδημία) Θα μπορούσε η δια ζώσης εξέταση να υποκατασταθεί από σύγχρονη -τύπου-δια-ζώσης - τηλε-εξέταση αξιοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και διασφαλίζοντας Ταυτόχρονα το αδιάβλητο της διαδικασίας, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις.:

1. Ο συγκεκριμένος τύπος εξέτασης να προβλέπεται και να έχει εγκριθεί από το πανεπιστήμιο, καθώς και να είναι γνωστή (κοινοποιημένη) η ακριβής διαδικασία διεξαγωγή της.

2. Η ημερομηνία διεξαγωγής της να περιλαμβάνεται στο συνολικά πρόγραμμα εξετάσεων του προγράμματος σπουδών.

3. Η εξέταση να γίνεται σε χώρους τον πανεπιστημίου ή εγκεκριμένους από το πανεπιστήμιο. Αυτό αφορά τόσο στον εξεταστή, άσο κατ στον εξεταζόμενο. Ειδικά για τον χώρο στον οποίο θα προσέλθει για εξέταση ο σπουδαστής, αυτός θα πρέπει να έχει τις  κατάλληλες προδιαγραφές ώστε να διααφαλίζεται το αδιάβλητο και η ακεραιότητα της όλης διαδικασίας και να μην αποσπάται η προσοχή του εξεταζόμενου από εξωγενείς παράγοντες (Θόρυβο, χαμηλή ποιότητα ήχου και εικόνας, κ.ά.).

4. Η τηλε-παρουσία για την διεξαγωγή της εξέτασης να γίνεται με χρήση διαπιστενμένης τεχνολογικής υποδομής σύγχρονης επικοινωνίας που Θα διατίθεται από το πανεπιστήμιο στο οποίο γίνεται η φοίτηση, και να περιλαμβάνει απαραίτητα αμφίδρομη μετάδοση υψηλής ποιότητας video και ήχου.

5. Να γίνεται καταγραφή και να φυλάσσεται το αρχείο της όλης εξέτασης. 6. Να συμπληρώνεται παρουσιολόγιο της εξέτασης στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία, η ώρα έναρξης και η ώρα λήξης της εξέτασης, στο οποίο να υπογράφει ο εξεταζόμενος και να προσυπογράφεται από τον επιτηρητή.

7. Να γίνεται επιτήρηση από άτομο διαπιστευμένο από το πανεπιστήμιο, το οποίο θα μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας εξέτασης (έλεγχο ταυτοπροσωπίας, επιτήρηση, διασφάλιση ποιότητας επικοινωνίας, κ.ά.))).

2. Επειδή η εν λόγω «επικαιροποίηση» (στην πραγματικότητα τροποποίηση) του πλαισίου αναγνώρισης των τίτλων αλλοδαπών Πανεπιστημίων που παρέχουν σπουδές εξ αποστάσεως, έχει προκαλέσει ποικίλες αρνητικές αντιδράσεις, τόσο από τα ανωτέρω πανεπιστημιακά ιδρύματα, όσο και από τους σπουδαστές που ήδη φοιτούν σε αυτά, η ηγεσία του ΥΠΑΙΟ υπέβαλε στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Ν.Σ.Κ. το παρόν ερώτημα, το οποίο έχει δύο σκέλη: υφίστατο αρμοδιότητα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. να εκδώσει το ανωτέρω Πρακτικό με το περιεχόμενο αυτό, και, σε καταφατική περίπτωση, βάσει ποιας εξουσιοδοτικής διάταξης νόμου εκδόθηκε αυτό; β) Αν κριθεί ότι υφίστατο η αρμοδιότητα αυτή, το περιεχόμενο του Πρακτικού αυτού δύναται να καταλαμβάνει και τους "Ελληνες πολίτες που ήδη φοιτούν σε προγράμματα  σπουδών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση;

Νομικό μέρος.

3. Ισχύον Σύνταγμα.

Άρθρο 16  παρ.1

«1.Η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες• η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους... ».

Άρθρο 43 παρ.2

«2. 'Υστερα από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων, με ειδική εξουσιοδότηση νόμου και μέσα στα όριά της. Εξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικών πράξεων από άλλα όργανα της διοίκησης επιτρέπεται προκειμένου να ρυθμιστούν ειδικότερα Θέματα ή θέματα με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό».

4. Νόμος 3328/2005

«Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις» (Α" 80)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 11 του νόμου αυτού, όπως ισχύει:

«Άρθρο 1 Ιδρυση- Νομική Μορφή - Εδρα

Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), που εδρεύει στην ΑΘήνα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Οργανισμός στις διεθνείς του σχέσεις χρησιμοποιεί την επωνυμία: «Hellenίc ΝαtίοηαΙ Academίc Recognίtίon and Information Center (Ηellenίc NARIC)».

Άρθρο 2 Σκοπός

1. Σκοπός του Οργανισμού είναι: α) Η αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται από ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της αλλοδαπής και β} η παροχή πληροφοριών σχετικά με σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση στην ημεδαπή και αλλοδαπή. 2. Ο Οργανισμός για την επίτευξη του σκοπού του: α) Συλλέγει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, κυρίως σχετικά με την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα και λειτουργεί ως Κέντρο ενημέρωσης για θέματα πανεπιστημιακής και ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης. β) Συλλέγει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, παρακολουθεί τις εξελίξεις που σημειώνονται διεθνώς στο χώρο αυτόν, ενημερώνει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και τα πανεπιστήμια και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) για Θέματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής και παρέχει πληροφορίες σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ή αρμόδια Κέντρα και αντίστοιχους οργανισμούς της αλλοδαπής, σχετικά με την Οργάνωση και τη λειτουργία των ελληνικών πανεπιστημίων και τεχνολογικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Συμβουλεύει, επίσης, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ανάγκη δημιουργίας στην ημεδαπή νέων τμημάτων, που λειτουργούν ήδη στην αλλοδαπή. γ) Συμμετέχει σε συσκέψεις και άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται από διεθνείς οργανισμούς και ιδιαίτερα από το ευρωπαϊκό δίκτυο των αντίστοιχων κέντρων ακαδημαϊκών αναγνωρίσεων και πληροφόρησης (NARIC), του οποίου είναι μέλος. δ) Συνεργάζεται με όργανα που έχουν ως σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης για Θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Κατά την έννοια του νόμου αυτού: α) «Ανώτατη εκπαίδευση πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης» είναι η εκπαίδευση που παρέχεται από πανεπιστήμια και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ως ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. β) «Τίτλος σπουδών» είναι πτυχίο ή δίπλωμα, με το οποίο πιστοποιείται ότι ο κάτοχός του έχει ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης. γ} «Πτυχίο» είναι ο τίτλος αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος χορηγείται μετά από επιτυχή ολοκλήρωση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. δ) «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα» είναι ο τίτλος που χορηγείται σε κατόχους πτυχίου μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. ε) «Διδακτορικό Δίπλωμα» είναι ο τίτλος που χορηγείται από αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών