ΠΑΠΕΙ: Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος

ΠΑΠΕΙ: Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Ε.Ι. καταρτίζεται γραπτό σχέδιο/πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19, σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ), του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την κείμενη νομοθεσία. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, κατά προτίμηση ειδικότητας που ανήκει στις επιστήμες υγείας, ανά Σχολή ή Τμήμα του Α.Ε.Ι. ή φοιτητική εστία του Α.Ε.Ι., ως υπεύθυνος για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του σχεδίου του παρόντος, με τα στοιχεία επαφής και επικοινωνίας τους.

Με επιμέλεια του Πρύτανη, η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι, γνωστοποιείται με κάθε δυνατό μέσο προς όλους τους φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό του Α.Ε.Ι. και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και στην Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Κάθε κρούσμα (φοιτητής, μέλος ΔΕΠ, μέλος του διοικητικού προσωπικού) ανακοινώνεται υποχρεωτικά στον υπεύθυνο εφαρμογής του σχεδίου/ πρωτόκολλουδιαχείρισης πιθανού η επιβεβαιωμένου κρούσματος, ο οποίος προβαίνει στις προβλεπόμενες ενέργειες σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ανακοινώνοντάς το στον Ε.Ο.Δ.Υ. ως αρμόδιο φορέα ιχνηλάτησης, και στην Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Σε κάθε περίπτωση ύποπτου περιστατικού, γίνεται υποχρεωτικά εκτίμηση του κινδύνου για πιθανές επαφές κρούσματος σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και τον Ε.Ο.Δ.Υ., υποδεικνύονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ανά περίπτωση, ενώ σε κάθε περίπτωση επιβεβαίωσης του κρούσματος πραγματοποιείται άμεσα απολύμανση των χώρων και του εργαστηριακού ή λοιπού εξοπλισμού, που ήρθε σε επαφή το κρούσμα, λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα θέσης υπό περιορισμό/καραντίνα του κρούσματος (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.) προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκπαιδευτική διαδικασία της ακαδημαϊκής μονάδας.

Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID 19 του Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 7/10/2020 (συνεδρία 3η)

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πειραιώς μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:

 1. τις διατάξεις του άρθρου δωδέκατου της 115744/Ζ1/4-9-2020 Κ.Υ.Α. (Β' 3707), «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19 κατά τη λειτουργία τους», σύμφωνα με τις οποίες με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Ε.Ι. καταρτίζεται πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID 19,
 2. την αριθμ. πρωτ. 327/24-9-2020 εγκύκλιο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης(Β’3707)»,
 3. την αριθμ. πρωτ. 20205712/9-9-2020 Πράξη συγκρότησης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΑΔΑ:96Κ9469Β7Τ-ΑΙΤ),
 4. το Υπηρεσιακό Σημείωμα της Αναπλ. Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου το οποίο εκπονήθηκε με τη συνεργασία των Τμημάτων Διοικητικού Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας και Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, του Υπουργείου Παιδείας και της κείμενης νομοθεσίας και των σχετικών Υ.Α.,
 5. την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνεδρίαση της 11-9-2020) περί κατάρτισης σχεδίου/πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανού ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος Covid-19 και ορισμός υπευθύνων,
 6. τις Οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας την 1-10-2020-Λοίμωξη από τον Νέο Κορωνοϊό SARS-CoV-2(COVID-19), Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος για τους Χώρους Εργασίας του Δημοσίου Τομέα(εξαιρούμενων των Υπηρεσιών Υγείας και των Σχολείων) https://eody.gov.gr/odigies-gia-toys- choroys-ergasias-toy-dimosioy-tomea/

αποφασίζει:

καταρτίζει το πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID19 του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ως ακολούθως:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τι είναι COVID-19

Ο νέος κορωνοϊός-2019 ονομάζεται SARS-CoV-2, ενώ η ασθένεια που προκαλεί ονομάζεται COVID-19. O ιός ανιχνεύθηκε πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2019 στην περιοχή Γουχάν της Κίνας και έκτοτε έως σήμερα έχει διασπαρεί σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί ένα νέο στέλεχος κορωνοϊού που μέχρι τότε δεν είχε απομονωθεί στον άνθρωπο.

Ποια συμπτώματα είναι συμβατά με COVID-19;

 • Πυρετός
 • Βήχας (συνήθως ξηρός αλλά μπορεί και με απόχρεμψη)
 • Λαχάνιασμα ή δυσκολία στην αναπνοή
 • Κρυάδες
 • Πονόλαιμος
 • Ξαφνική απώλεια γεύσης ή όσφρησης
 • Επιπρόσθετα λιγότερο ειδικά συμπτώματα περιλαμβάνουν: κεφαλαλγία, ρίγος, μυαλγίες, καταβολή, έμετο και διάρροια.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται 2-14 ημέρες μετά την έκθεση στον ιό (συνήθως 3-7 ημέρες).

Πιθανά ύποπτα περιστατικά COVID-19

Οποιοσδήποτε/αδήποτε φοιτητής/ τρια, διδακτικό ή διοικητικό προσωπικό εμφανίσει ένα ή περισσότερα κλινικά συμπτώματα, παραμένει κατ’ οίκον και απέχει από όλες τις δραστηριότητες εντός του Πανεπιστημίου. Επικοινωνεί άμεσα με τον προσωπικό ιατρό του/της για να του δώσει οδηγίες. Εννοείται ότι για την ανάγκη απουσίας ενημερώνει άμεσα το Τμήμα ή την Υπηρεσία του.

Σε περίπτωση που κάποιο άτομο παρουσιάσει ένα ή περισσότερα κλινικά συμπτώματα κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή της εργασίας του ή της παραμονής του στους χώρους του Πανεπιστημίου, θα πρέπει να απομακρύνεται από την αίθουσα/ χώρο διδασκαλίας/εργασίας και να ενημερώνονται άμεσα οι υπεύθυνοι ιατροί και οι αρμόδιες υπηρεσίες όπως καθορίζονται σε επόμενο κεφάλαιο.

Σχετικές Οδηγίες του ΕΟΔΥ/1-1-2020 (https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida- ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Τήρηση Βασικών Κανόνων Αντιμετώπισης CoVID – 19

 1. Επάρκεια Αποθεμάτων Υγειονομικού Υλικού.
 2. Συνεχής ενημέρωση με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο π.χ. προφορική, έγγραφη, διαδικτυακή ανάρτηση ανακοινώσεων για χρήση Μάσκας, Τήρηση Αποστάσεων, Ατομική Υγιεινή.
 3. Αυστηρή επίβλεψη του προσωπικού καθαριότητας για σχολαστικό καθάρισμα, άνοιγμα παραθύρων και θυρών και επάρκεια αντισηπτικού στα σημεία πρόσβασης κυρίως των φοιτητών και λοιπών μελών του Πανεπιστημίου.
 4. Απολύμανση όλων των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου κατά τακτά διαστήματα από εξειδικευμένη Εταιρία.
 5. Διακριτική παρακολούθηση και υπενθύμιση των φοιτητών από τους Επιτηρητές – Διδάσκοντες στις αίθουσες και από τους επόπτες στους κοινόχρηστους χώρους για υποχρεωτική χρήση μάσκας και τήρηση προβλεπόμενων αποστάσεων.
 6. Ορισμός χώρου απομόνωσης Ύποπτου Κρούσματος, εντός ειδικά διαμορφωμένου χώρου με φυσικό αερισμό.
 7. Ορισμός Υγειονομικών Υπευθύνων (Ιατρού εργασίας και συνεργαζόμενου ιατρού) και των υπάλληλων αρμοδίων υπηρεσιών, οι οποίοι θα συνδράμουν στο έργο των Υγειονομικών Υπευθύνων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Ορισμός Υγειονομικού Υπευθύνου

Σύμφωνα με την από 11-9-2020 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, Υγειονομικός Υπεύθυνος πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανού ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 και παρακολούθησης του πρωτοκόλλου αυτού ως προς την ενιαία εφαρμογή του, ορίστηκε:

 • ο ιατρός εργασίας κ. Ευθύμιος Θανασιάς, ειδικότητας Ιατρού Εργασίας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου για το σύνολο των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας, στο κινητό του τηλέφωνο 6948389635 και στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • ο συνεργαζόμενος ιατρός κ. Θεόφιλος Σαχινίδης ειδικότητας Ειδικού Παθολόγου για περιστατικά φοιτητών και των τριών κύκλων σπουδών, στο κινητό του τηλέφωνο 6972736282 και στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Οι ως άνω ιατροί θα εκτιμούν κατ΄ αρχήν την κατάσταση, θα παρέχουν οδηγίες σε 24ωρη βάση και θα προβαίνουν στην περίπτωση επιβεβαιωμένου θετικού κρούσματος, στις απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Τους Υγειονομικούς Υπευθύνους θα συνδράμουν στο έργο τους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υπάλληλοι του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού Διοικητικής Μέριμνας για περιστατικά διοικητικού προσωπικού (μόνιμοι, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ και μελών ΕΤΕΠ) στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-4142225 και 210-4142217 και υπάλληλοι του Τμήματος Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για περιστατικά μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΙΠ κλπ., στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-4142223 και 210-4142446.

Για το ενδεχόμενο άμεσης προμήθειας ειδών υγειονομικού υλικού και εφ΄ όσον απαιτηθεί, οι παραπάνω ιατροί θα απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας στο τηλέφωνο 210- 4142239.

Σε κάθε περίπτωση ενημερώνονται από τους αρμοδίους ιατρούς, ο Πρύτανης και ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας καθώς και η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο: 210-4142228.

 

 1. Ενημερώνεται ο Υγειονομικός Υπεύθυνος του Πανεπιστημίου από τον ίδιο τον πάσχοντα ή μέσω άλλου μέλους της Πανεπιστημιακής Κοινότητας π.χ. επιτηρητής / διδάσκων / επόπτης.
 2. Οι υπεύθυνοι ιατροί εκτιμούν την κατάσταση και αν ο ασθενής παρουσιάζει σύμπτωμα λοίμωξης συμβατό με COVID-λοίμωξη του χορηγούνται άμεσα τα κατάλληλα ΜΑΠ (μέτρα ατομικής προστασίας).
 3. Αν η κατάσταση του ασθενούς του το επιτρέπει, αναχωρεί με ίδιο μέσο.
 4. Εφόσον η κατάστασή του δεν το επιτρέπει να αναχωρήσει με ίδιο μέσο, οδηγείται στον ειδικά διαμορφωμένο χώροCOVID(χώροστονοποίοθααπομονωθείτοπεριστατικόκαιδενεπιτρέπεταιηείσοδοςκαιηπαραμονήσε κανέναν).
 5. Αν η κατάστασή του κριθεί επιβαρυμένη από τους υπευθύνους ιατρούς, διακομίζεται στο κέντρο αναφοράς με ΕΚΑΒ ή αναμένεται η προσέλευση οικείου για να τον παραλάβει, με απαραίτητη χρήση των ενδεδειγμένων ΜΑΠ.
 6. Ο υγειονομικός υπεύθυνος ενημερώνει τον ΕΟΔΥ και τη διοίκηση για, επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσματος (προσωπικού και επισκεπτών κλπ., σύμφωνα με τον ορισμό και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τη στενή επαφή,https://eody.gov.gr/orismoi-kroysmatos-covid-19-kai- epafon-kroysmatos-covid-19/.
 7. Ο ασθενής εκτιμάται από τον θεράποντα ιατρό του για το ενδεχόμενο διενέργειας μοριακού τεστ. Ο θεράπων ιατρός ενημερώνει τον υγειονομικό υπεύθυνο με γραπτή γνωμάτευση ως προς την ανάγκη διενέργειάς του.
 8. Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο ασθενής παραμένει σε απομόνωση και κατ' οίκον νοσηλεία, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το πανεπιστήμιο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργίατου.(https://eody.gov.gr/neos- koronoios-covid-19-odigies-gia-frontidaypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/).
 9. Ανεπιδεινωθείηκατάστασήτου,θαπρέπειναμεταφερθείάμεσαστηνπλησιέστερηΥγειονομικήΜονάδα.Στο σημείο αυτό η διαχείριση του πιθανού κρούσματος γίνεται με ευθύνη του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και όχι του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο ζητά σχετική ενημέρωση από το ΕΣΥ, ΕΚΑΒ καιΕΟΔΥ.
 10. Διενεργείται απολύμανση σε όλους τους χώρους που κινήθηκε ο ασθενής.
 11. Αν το τεστ βγει αρνητικό, ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στα μαθήματα ή στην εργασία του μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του καθώς και την εκτίμηση του θεράποντος ιατρού, ενώ οι στενές επαφές επιστρέφουν άμεσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Ενέργειες σε περίπτωση Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID - 19 (θετικό τεστ)

 1. Ενημερώνεται άμεσα από τον ασθενή ο Υγειονομικός Υπεύθυνος του Πανεπιστημίου για τις περαιτέρω ενέργειες.
 2. Ο Υγειονομικός Υπεύθυνος του Ιδρύματος επικοινωνεί με τον ΕΟΔΥ ή άλλη αρμόδια Υπηρεσία σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο για να γίνει ιχνηλάτηση των πιθανών επαφών του κρούσματος (εκπαιδευτικοί / συμφοιτητές στο ίδιο έτος, συμφοιτητές κι εργαζόμενοι σε εργαστήριο, διάβασμα στο αναγνωστήριο κ.λπ.).
 3. Ο Υγειονομικός Υπεύθυνος μεριμνά διά των αρμόδιων Υπηρεσιών για τον ενδελεχή καθαρισμό και απολύμανση στις επιφάνειες και στους χώρους που κινήθηκε το κρούσμα (σχετικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ www.eody.gov.gr).
 4. Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στο Πανεπιστήμιο σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες για τη διακοπή των προφυλάξεων έναντι μετάδοσης των ασθενών με COVID - 19 με γραπτή γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού.
 5. Οι φοιτητές της ίδιας ομάδας/τμήματος ή οι συνεργάτες ή προσωπικό θα απομακρυνθούν από το ίδρυμα, με οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους και εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, θα επιστρέψουν σύμφωνα με τις επίκαιρες οδηγίες του ΕΟΔΥ.
 6. Όσα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ήρθαν σε στενή επαφή με το άτομο αυτό μπαίνουν σε αυτοπεριορισμό για 14 ημέρες και θα επιστρέψουν εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα.
 7. Μετά την ανάρρωση ο φοιτητής/τρια ή μέλος του διδακτικού ή διοικητικού προσωπικού που αναρρώνει από τον SARS-CoV-/ COVID-19, μπορεί να επιστρέψει μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων και την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων του, ή υποβάλλοντας αποτέλεσμα αρνητικού μοριακού τεστ για τον κορωνοϊό (PCR).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ενέργειες σε περίπτωση Συρροής Κρουσμάτων με λοίμωξη COVID-19

Ως συρροή κρουσμάτων ορίζεται η εμφάνιση τουλάχιστον (3) τριών εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων (συμπτωματικών ή ασυμπτωματικών) λοίμωξης COVID - 19 σε διάστημα 14 ημερών, μεταξύ φοιτητών / εκπαιδευτικών /υπαλλήλων, που δεν έχουν οικογενειακή σχέση και δεν υπάρχει μεταξύ τους στενή επαφή εκτός του χώρου του Πανεπιστημίου.

 • Άμεση ενημέρωση του ΕΟΔΥ, των Πρυτανικών Αρχών και του Υγειονομικού Υπευθύνου για επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση επαφών.
 • Παροχή ειδικότερων οδηγιών αντιμετώπισης και λειτουργίας των Ακαδημαϊκών Μονάδων.
 • Ενδελεχής καθαρισμός και απολύμανση των χώρων όπου κινήθηκαν τα κρούσματα βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Επισημάνσεις

Χρησιμοποιείται ειδικός χώρος CoVID-19 καλά αεριζόμενος, στον οποίο δεν μπαίνει κανείς χωρίς τις οδηγίες του υγειονομικού υπεύθυνου για την τήρηση των απαραίτητων μέτρων. Ο υγειονομικός υπεύθυνος τηρεί βιβλίο COVID- 19 για καταγραφή των περιστατικών.

Οι οδηγίες θα επικαιροποιούνται σύμφωνα με τα νέα δεδομένα του ΕΟΔΥ. Υπενθυμίζεται ότι η χρήση μάσκας στους κλειστούς χώρους του Πανεπιστημίου είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας δεν κάνει χρήση μάσκας παραβαίνοντας την ως άνω οδηγία, οφείλει τουλάχιστον να το αναφέρει κατά την ιχνηλάτηση από τον υγειονομικό υπεύθυνο ή τον ΕΟΔΥ, γιατί δυνητικά υπάγεται στον ορισμό της στενής επαφής (επαφή με κρούσμα χωρίς χρήση κατάλληλων μέτρων ατομικής προστασίας) ή, σε περίπτωση που το άτομο που δεν κάνει χρήση μάσκας είναι ο ασθενής, διευρύνεται γεωμετρικά το πεδίο των στενών επαφών του.

Οι προσωπικές πληροφορίες σχετικά με την υγεία του προσωπικού και των φοιτητών τυγχάνουν προσεκτικού χειρισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Την ενημερωτική σελίδα των φοιτητών του ΠΑΠΕΙ μπορείτε να την δείτε εδώ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΟΔΥ

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS–CoV-2 (COVID-19) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

(εξαιρουμένων των Υπηρεσιών Υγείας και των Σχολείων)

1. Στόχος:

Η σωστή εφαρμογή των οδηγιών, που ακολουθούν έχει ως στόχο:

 • Την ελαχιστοποίηση της μετάδοσης σε εργαζόμενους
 • Την αντιμετώπιση των ύποπτων ή και επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID- 19 που δεν χρήζουν περαιτέρω νοσηλείας.
 • Τον περιορισμό της διασποράς της νόσου στην κοινότητα

2. Σχεδιασμός διαχείρισης και ορισμός υπευθύνου

Κάθε οργανική μονάδα δημόσιων υπηρεσιών πρέπει να:

 • διαθέτει ένα συγκεκριμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του επαγγελματικού χώρου σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού στους χώρους λειτουργίας του.
 • Να ορίσει έναν συντονιστή διαχείρισης COVID-19 της οργανικής μονάδας

Στο σχέδιο δράσης εντοπίζονται σημεία ή θέσεις/είδος εργασίας με υψηλό κίνδυνο έκθεσης στον ιό και καθορίζονται ανάλογα τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται για την εξάλειψη ή τη μείωση της πιθανότητας μόλυνσης των εργαζομένων και του κοινού.

Με σκοπό την επιτυχή εφαρμογή των μέτρων για την πρόληψη μετάδοσης του κορωνοϊού στους χώρους εργασίας είναι απαραίτητο να ορισθεί από την διοίκηση τουλάχιστον ένας συντονιστής διαχείρισης COVID-19 και ο αναπληρωτής του οι οποίοι μεριμνούν:

 • για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης εισόδου και μετάδοσης του κορωνοϊού ανάμεσα στους εργαζόμενους,
 • για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 σε εργαζόμενους της οργανικής μονάδας και
 • για την άμεση ανταπόκριση σε κάθε θέμα που θα ανακύπτει και τη σωστή τήρηση των μέτρων, την ενημέρωση του προσωπικού και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς χώρου εργασίας για τους υπαλλήλους και το κοινό.

3. Διαχείριση περιστατικού που εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19:

3.1. Ορισμοί «κρούσματος COVID-19» και «επαφών» κρούσματος COVID-19 Κλινικά κριτήρια

Ασθενής με ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω συμπτώματα [1]:

 • βήχας
 • πυρετός
 • δύσπνοια
 • αιφνίδια εκδήλωση ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας
 • επιπρόσθετα λιγότερο ειδικά συμπτώματα περιλαμβάνουν: κεφαλαλγία, ρίγος, μυαλγίες, καταβολή, έμετο και διάρροια.

Επιδημιολογικά κριτήρια

 • στενή επαφή [2] με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 εντός 14 ημερών πριν την έναρξη συμπτωμάτων

Ταξινόμηση κρουσμάτων

Ύποπτο κρούσμα: Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια

Πιθανό κρούσμα: Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια και ένα επιδημιολογικό κριτήριο

Επιβεβαιωμένο κρούσμα: Άτομο που πληροί τα εργαστηριακά κριτήρια

Ως «επαφή» κρούσματος λοίμωξης COVID-19 ορίζεται άτομο που είχε ιστορικό επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 εντός χρονικού διαστήματος που κυμαίνεται από 48 ώρες πριν την έναρξη συμπτωμάτων του κρούσματος έως και 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων του κρούσματος. .

Ανάλογα με το επίπεδο της έκθεσης, οι επαφές του κρούσματος κατηγοριοποιούνται σε:

Α. Στενές επαφές (έκθεση υψηλού κινδύνου)

Ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 ορίζεται:

 • άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 σε απόσταση < 1,5 μέτρου και για ≥ 15 λεπτά και χωρίς χρήση μάσκας και από τους δύο.
 • άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με ασθενή με COVID-19 χωρίς εφαρμογή μέτρων προφύλαξης.
 • άτομο με επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με COVID-19 χωρίς εφαρμογή μέτρων προφύλαξης.
 • άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο (π.χ. αίθουσα συσκέψεων, χώρο αναμονής κλπ.) με ασθενή με COVID-19 για περισσότερο από 15 λεπτά και χωρίς χρήση μάσκας και από τους δύο.
 • άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19 χωρίς λήψη ή επί αστοχίας των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας.

Β. Επαφές (έκθεση χαμηλού κινδύνου)

Ως επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος χαμηλού κινδύνου COVID-19 ορίζεται:

 • άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 εντός 1,5 μέτρου και για < 15 λεπτά.
 • άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο με ασθενή με COVID-19 για < 15 λεπτά.
 • άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19 με λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας.

Μεγαλύτερη διάρκεια επαφής συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης. Σε κάθε περίπτωση, οι αρχές δημόσιας υγείας μπορούν με βάση την εκτίμηση κινδύνου, να εξετάσουν το ενδεχόμενο διεύρυνσης και παρακολούθησης των επαφών, έτσι ώστε

αυτή να περιλάβει και άτομα που είχαν μικρότερη διάρκεια επαφής με τον ασθενή με COVID-19.

3.2. Διαχείριση υπόπτου κρούσματος

 • Εάν ένας εργαζόμενος εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 εκτός του χώρου της οργανικής μονάδας, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιεί τον ορισμένο συντονιστή COVID-19 για τις περαιτέρω ενέργειες.
 • Εάν ένας εργαζόμενος εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID- 19 εντός της οργανικής μονάδας ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:
  • Ενημερώνει τον άμεσο προϊστάμενο του και τον συντονιστή διαχείρισης COVID-19, φοράει μάσκα, αποχωρεί από τον χώρο εργασίας και παραμένει στο σπίτι του για ανάρρωση ή καλείται το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στον εγγύτερο υγειονομικό σχηματισμό.
  • Ο συντονιστής διαχείρισης COVID-19 ενημερώνει τον ΕΟΔΥ για, επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσματος (προσωπικού και επισκεπτών κλπ).
  • Μετά την αποχώρηση του ύποπτου κρούσματος από τον οργανισμό, ακολουθείται επιμελής καθαρισμός, εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες του χώρου όπου κινήθηκε ο εργαζόμενος με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας
  • Ιατρική αξιολόγηση (από εφημερεύον Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας ή από ιδιώτη θεράποντα ιατρό) αν θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ.
  • Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο εργαζόμενος παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον (εφόσον η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία), σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, σύμφωνα με τον ακόλουθο σύνδεσμο (https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida- ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/) ενώ η οργανική μονάδα συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της.

Ο συντονιστής διαχείρισης COVID-19 της οργανικής μονάδας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ κάνει εκτίμηση κινδύνου και αποφασίζει τα επιδημιολογικά μέτρα πρόληψης της διασποράς, όπως:

 • Προσωρινή αναστολή εισόδου ατόμων στον στενό χώρο εργασίας του υπόπτου κρούσματος για ένα 24ωρο. Ακολουθεί πολύ καλός αερισμός και σχολαστικός καθαρισμός του χώρου και απολύμανση των επιφανειών του χώρου του εργαζομένου με τη χρήση κατάλληλων μέσων προστασίας και ο χώρος επαναχρησιμοποιείται κανονικά (https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7023-metra- katharismoy-kai-apolymanshs-se-xwroys-kai-epifaneies)
 • Επιμελής καθαρισμός των χώρων που κινήθηκε ο εργαζόμενος (ανελκυστήρες, σκάλες, διαδρόμους κλπ)

Γενικά η παραμονή του ύποπτου περιστατικού στο χώρο εργασίας θα πρέπει να είναι περιορισμένη, έτσι ώστε να αποφεύγονται η άσκοπη παραμονή του στο χώρο και οι πολλαπλές επαφές, που εγκυμονούν κινδύνους πιθανής διασποράς του ιού.

Αν το μοριακό τεστ για SARS-CoV-2 είναι θετικό:

Ο εργαζόμενος ενημερώνει άμεσα τον συντονιστή διαχείρισης COVID-19 της οργανικής μονάδας και ακολουθεί ιχνηλάτηση των επαφών που είχε στην επιχείρηση, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας: (https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-diaxeirisi-epafon.pdf).

Χρόνος επιστροφής στην εργασία:

 • Ο εργαζόμενος με θετικό μοριακό τεστ μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και ύφεση των συμπτωμάτων του. Για την επάνοδο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ

Οι επαφές υψηλού κινδύνου του επιβεβαιωμένου κρούσματος θα απομακρυνθούν από τον χώρο εργασίας τους και να τεθούν σε καραντίνα για 14 ημέρες. https://eody.gov.gr/odigies-gia-apomonosi-epafon-sto-spiti/

Εάν κατά τη διάρκεια της 14ήμερης καραντίνας, ασυμπτωματικό άτομο που έχει θεωρηθεί στενή επαφή, κάνει με δική του πρωτοβουλία ή για εξατομικευμένους λόγους εργαστηριακό έλεγχο, τότε:

 • Εάν το μοριακό τεστ είναι θετικό: παραμένει σε κατ’ οίκον απομόνωση για

10 ημέρες από την ημέρα διενέργειας του τεστ (εφόσον παραμένει ασυμπτωματικό).

 • Εάν το μοριακό τεστ είναι αρνητικό: παραμένει σε καραντίνα έως την ολοκλήρωση του 14ημέρου.

Όσον αφορά στις επαφές χαμηλού κινδύνου αυτές συνεχίζουν την εργασία τους με οδηγίες για αυτοπαρακολούθηση της υγείας τους για 14 ημέρες https://eody.gov.gr/odigies-gia-apomonosi-epafon-sto-spiti/

Αν το μοριακό τεστ SARS-CoV-2 είναι αρνητικό:

 • Ο εργαζόμενος μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του.

3. 3. Διαχείριση δύο επιβεβαιωμένων περιστατικών που διαγνώστηκαν σε διάστημα 14 ημερών.

Εφαρμόζονται οι οδηγίες όπως σε αντιμετώπιση μεμονωμένου κρούσματος.

ΚΑΙ

Ο συντονιστής διαχείρισης COVID-19 του οργανισμού επικοινωνεί με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) για συνδρομή στην επιδημιολογική διερεύνηση και εκτίμηση κινδύνου, εάν αυτή χρειαστεί, και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως φορέα υπεύθυνο για την ιχνηλάτηση των επαφών των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 σχετικά με την τυχόν αναστολή της λειτουργίας τμήματος ή τμημάτων ή όλου του Οργανισμού.

Εάν δεν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση:

Συνιστάται συνέχιση των καθημερινών δραστηριοτήτων με συνέπεια στη συστηματική εφαρμογή των μέτρων προστασίας.

Εάν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση (χωρίς τα δύο κρούσματα να έχουν οικογενειακή σχέση ή στενή επαφή μεταξύ τους εκτός του Οργανισμού):

 • Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση των εργαζομένων από τον συντονιστή διαχείρισης COVID19 για εγρήγορση και έγκαιρη αναγνώριση ύποπτων περιστατικών
 • Ενίσχυση μέτρων στο εργασιακό περιβάλλον:
  - τήρηση αποστάσεων
  - υγιεινή χεριών
  - αναπνευστική υγιεινή
  - καθαριότητα περιβάλλοντος
 • Εκτίμηση κινδύνου και σύσταση για εργαστηριακό έλεγχο των στενών επαφών στον Οργανισμό.
 • Ανάλογα με τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής διερεύνησης και την εκτίμηση κινδύνου, θα αποφασιστεί το εύρος της εφαρμογής εργαστηριακού ελέγχου και των μέτρων αναστολής λειτουργίας του Οργανισμού.

3.4. Συρροή κρουσμάτων σε οργανική μονάδα

Όταν υπάρχουν τρία (3) ή περισσότερα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα (συμπτωματικά ή ασυμπτωματικά), σε διάστημα 14 ημερών, ενημερώνεται ο ΕΟΔΥ προκειμένου να προβεί σε εκτίμηση κινδύνου σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως φορέα ιχνηλάτησης επαφών.

Η απόφαση για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της οργανικής μονάδας, εκδίδεται από τον οικείο Υπουργό ή τους επικεφαλής των αντίστοιχων υπηρεσιών του Δημοσίου μετά από γνώμη του Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, κατ’ εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρούσματος.

Αποφάσεις για την αναστολή λειτουργίας του συνόλου των οργανικών μονάδων των δημοσίων υπηρεσιών, σε επίπεδο δημοτικής ή περιφερειακής ενότητας ή της Επικράτειας λαμβάνονται κατόπιν απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID19.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για το ΠΑΠΕΙ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr