Υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αποφασίστηκε η έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 «Διαδικασία ανάδειξης Πρύτανη» του ν. 4957/2022 (Α΄141), όπως ισχύει.

Η θητεία του Πρύτανη είναι τετραετής, άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2024 και λήγει την 31η Αυγούστου 2028.

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, έχουν τα Εσωτερικά Μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, αναδεικνύεται ένας (1) εκ των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.).

Η ιδιότητα του Πρύτανη είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Α.Ε.Ι. Η ύπαρξη ασυμβίβαστου ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του Πρύτανη και αν διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιου, ο Πρύτανης παύεται από το Συμβούλιο Διοίκησης. Ο Πρύτανης μπορεί να κατέχει παράλληλα τη θέση Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών, Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου, Πανεπιστημιακής Κλινικής, Πανεπιστημιακού Μουσείου και Ερευνητικού Ινστιτούτου.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα Εσωτερικά Μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών, που ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα, για το αξίωμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, καταθέτουν την υποψηφιότητά ενώπιον της Συγκλήτου του Ιδρύματος, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης πραγματοποιείται αποκλειστικά από την ιδρυματική θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της υποψηφίου/ας (της μορφής Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και πρέπει να φέρει την ψηφιακή υπογραφή του/της.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 25η Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ

Κάθε αίτημα υποψηφιότητας πρωτοκολλείται και ο/η υποψήφιος/α ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τον αριθμό πρωτοκόλλου που λαμβάνει το αίτημά του/της.

Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από τα εξής έγγραφα (σε μορφή pdf):

α) τεκμηριωμένη πρόταση του υποψηφίου με το προτεινόμενο σχέδιο ανάπτυξης του Α.Ε.Ι. σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και την αποστολή του Α.Ε.Ι. κατά την προκηρυσσόμενη θητεία, το οποίο περιλαμβάνει τους τομείς:

αα) ακαδημαϊκής πολιτικής, και ειδικότερα της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής, αβ) διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης,

αγ) εξωστρέφειας και διεθνοποίησης του Α.Ε.Ι.,

αδ) σύνδεσης με την κοινωνία και την οικονομία και ενίσχυσης της καινοτομίας και αε) αναβάθμισης της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος του Α.Ε.Ι. και

β) κατάλογο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, πλήρους απασχόλησης του Α.Ε.Ι., που προτείνονται από κάθε υποψήφιο να αναλάβουν το αξίωμα του Αντιπρύτανη, καθώς και τους τομείς ευθύνης που προτείνεται να τους ανατεθούν, οι οποίοι δύνανται να αφορούν σε θέματα ακαδημαϊκά, φοιτητικής μέριμνας, έρευνας και καινοτομίας, διά βίου μάθησης, οικονομικών, ανάπτυξης, διοικητικών υποθέσεων και διεθνών σχέσεων και εξωστρέφειας. Ο αριθμός των υποψήφιων Αντιπρυτάνεων δεν δύναται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4).

Δεν επιτρέπεται να προταθούν ως υποψήφιοι για το αξίωμα του Αντιπρύτανη:

α) μέλη Δ.Ε.Π., τα οποία αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της θέσης που προκηρύσσεται,

β) μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν διατελέσει στο αξίωμα του Πρύτανη για τουλάχιστον δύο (2) θητείες στο ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι.,

γ) μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν διατελέσει ως εσωτερικά μέλη του Σ.Δ. για τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις θητείες στο ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι.,

δ) μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν διατελέσει τουλάχιστον μία (1) θητεία ως εσωτερικά μέλη του Σ.Δ. και τουλάχιστον μία (1) θητεία στο αξίωμα του Πρύτανη,

ε) μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν διατελέσει αθροιστικά τουλάχιστον τρεις (3) θητείες στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη.

Οι Αντιπρυτάνεις έχουν θητεία παράλληλη με αυτήν του Πρύτανη.

Η ιδιότητα του Αντιπρύτανη είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του εσωτερικού μέλους Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), του Κοσμήτορα, του Προέδρου Τμήματος και του Διευθυντή Τομέα, καθώς και με κάθε επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Α.Ε.Ι.. Η ύπαρξη ασυμβίβαστου ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του Αντιπρύτανη. Οι Αντιπρυτάνεις δύνανται να κατέχουν παράλληλα τη θέση Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών, Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου, Πανεπιστημιακής Κλινικής, Πανεπιστημιακού Μουσείου, Ερευνητικού Ινστιτούτου του άρθρου 133 του ν. 4957/2022 και Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου του άρθρου 269 του ν. 4957/2022.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Δεδομένου ότι, ο υπηρετών Πρύτανης έχει εκλεγεί ως Εσωτερικό Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο υπογράφων την παρούσα ως ο πρώτος σε σειρά αναπλήρωσης, μη κωλυόμενος Αντιπρύτανης, προσκαλεί τους υποψηφίους για την παρουσίαση των προτάσεών τους στα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών, μεριμνά για τη δημοσίευση των προτάσεών τους και τους καλεί σε ανοικτή ακρόαση από την ακαδημαϊκή κοινότητα, στην οποία δύνανται να συμμετέχουν και οι υποψήφιοι για το αξίωμα του Αντιπρύτανη.

Η διαδικασία ακρόασης και αξιολόγησης των υποψηφίων και των προτάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες, οι οποίες υπολογίζονται από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης αξιολογούν τα διοικητικά, ακαδημαϊκά και ερευνητικά προσόντα των υποψηφίων, τις προτάσεις αναπτυξιακών σχεδίων που υποβλήθηκαν και τα αντίστοιχα προσόντα των υποψήφιων Αντιπρυτάνεων, που προτείνονται ανά υποψήφιο.

Μετά από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11), εκλέγεται ο Πρύτανης μεταξύ των υποψηφίων.

Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε απαιτείται η πλειοψηφία επτά ενδεκάτων (7/11).

Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών.

Αν κανείς υποψήφιος δεν λάβει την απόλυτη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίους.

Αν στη δεύτερη θέση ισοψηφούν δύο (2) υποψήφιοι, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, και εφόσον το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο, διενεργείται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.

Αν υπάρχει μόνο ένας (1) υποψήφιος εκ των εσωτερικών μελών για το αξίωμα του Πρύτανη, για την εκλογή του απαιτείται κατ’ ελάχιστον πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11). Αν δεν συμπληρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία του πρώτου εδαφίου από τα μέλη του Σ.Δ., ο υποψήφιος δεν εκλέγεται Πρύτανης και επαναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Πρύτανη από την αρχή. Για την εκλογή του Πρύτανη στην περίπτωση αυτή απαιτείται η συγκέντρωση της απόλυτης πλειοψηφίας του συνόλου των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης.

Δ. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Η συνεδρίαση των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Πρύτανη και των προτάσεων των αναπτυξιακών σχεδίων, θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη του Πρύτανη θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) για τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 11 του ν. 4957/2022 (Α΄141).

ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα Εσωτερικά Μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.