Βοήθημα ενοικίου ύψους 300€ για ένα χρόνο για φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης

Προκήρυξη βοηθήματος ενοικίου για φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει τη χορήγηση βοηθήματος ενοικίου, σε δύο άπορες φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κρήτης, προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων, που φοιτούν σε Σχολές του Ρεθύμνου, προερχόμενες από την Αθήνα και τη λοιπή εκτός Κρήτης Ελλάδα, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Ελένης Καλαντζοπούλου». 

Η διάρκεια του βοηθήματος είναι για ένα έτος και το συνολικό ποσό εκάστου βοηθήματος ανέρχεται σε τριακόσια (300,00) Ευρώ και θα χορηγηθεί εφάπαξ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην κ. Ιωάννα Τζανταρολάκη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, μέχρι και την 15η Ιουνίου 2020.   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την κ. Ε. Μπαλάφα, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ.2810393620, την κ. Ι. Τζανταρολάκη, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ. 2831077978, καθώς και από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η αναλυτική προκήρυξη και η αίτηση:

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018‐19, βοήθημα ενοικίου, σε δύο άπορες φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κρήτης, προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων, που φοιτούν σε Σχολές του Ρεθύμνου, προερχόμενες από την Αθήνα και τη λοιπή εκτός Κρήτης Ελλάδα, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Ελένης Καλαντζοπούλου».

Το βοήθημα θα χορηγηθεί με επιλογή σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην από 01/03/1989 μυστική διαθήκη της Ελένης Καλαντζοπούλου, που δημοσιεύτηκε με το υπ’ αρ. 1588/08‐05‐1992 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στη με αριθμό 2910/2013 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και σύμφωνα με την 420η/21‐11‐2019 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Σημειώνεται ότι, εξ’ ορισμού αποκλείονται οι διαμένουσες στις Φοιτητικές Κατοικίες του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το συνολικό ποσό εκάστου βοηθήματος ενοικίου ανέρχεται σε τριακόσια ευρώ (€300.00) και θα χορηγηθεί εφάπαξ.

Η διάρκεια ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, ήτοι από 1ης Οκτωβρίου 2018 έως και 30 Ιουνίου 2019.

Το ανώτατο όριο του ατομικού και του οικογενειακού εισοδήματος των υποψηφίων αθροιστικά, όταν κριτήριο για τη χορήγηση του βοηθήματος ορίζεται η «απορία» (ΚΥΑ 13491/2006), ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€), προσαυξανόμενο κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί. Το εισόδημα, αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

Το βοήθημα δύναται να διακοπεί εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετήσιων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ αυτού που έλαβε το βοήθημα.

Εάν το βοήθημα διακοπεί από υπαιτιότητά τους, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά που έχουν λάβει μέχρι τότε.

Οι ενδιαφερόμενες πρέπει να υποβάλλουν στην κ. Ιωάννα Τζανταρολάκη Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, μέσα σε διάστημα δύο(2) μηνών  από τη δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης αυτής στην εφημερίδα «Εστία» (μέχρι και την 15η Ιουνίου 2020) αίτηση συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας από την οποία να προκύπτει η ηλικία τους, όχι μεγαλύτερη των 36 ετών και η Ελληνική ιθαγένεια.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας της υποψηφίου.
  4. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) για τα οικογενειακά και ατομικά εισοδήματα φορολογικού έτους 2017.
  5. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας φορολογικού έτους 2017

των γονέων των υποψηφίων και του ιδίου εφόσον υπάρχει.

  1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
  2. Πιστοποιητικό σπουδών, ανάλογα με το έτος και τη βαθμίδα φοίτησης, και αναλυτική βαθμολογία, με βαθμό στο προηγούμενο (2017‐2018) έτος σπουδών τουλάχιστον «Λίαν καλώς».

Συγκεκριμένα:

  • Οι πρωτοετείς φοιτήτριες: Απολυτήριο Λυκείου, με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν καλώς», πιστοποιητικό σπουδών και αντίγραφο βεβαίωσης πρόσβασης στο Τμήμα.
  • Οι φοιτήτριες επόμενων ετών: πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και Μ.Ο. βαθμολογίας στο προηγούμενο έτος σπουδών (2017‐ 2018) τουλάχιστον «Λίαν καλώς». Οι υποψήφιες πρέπει να έχουν περάσει κατά το προηγούμενο έτος σπουδών τα μισά μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του Τμήματος όπου φοιτούν (κατά το πρότυπο του στεγαστικού επιδόματος, Ν. 3220 άρθρο 10 παρ. 2, ΦΕΚ 15/Α/28‐1‐2004).
  • Οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες: πτυχίο με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν καλώς». 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την κ. Ε. Μπαλάφα, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ. 2810393620 καθώς και από την κ. Ι. Τζανταρολάκη , email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ. 2831077978. 

ΑΙΤΗΣΗ

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr