ΕΚΠΑ: Προκήρυξη ΠΜΣ (2024-2025) "Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας"

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Προκηρύχθηκε το ΠΜΣ "Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας"

Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί η διεξοδική διδασκαλία και εφαρμογή της μεθοδολογίας της Συγχρόνου Συστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως, η οποία συνιστά εφαλτήριο για την βέλτιστη διαδικασία της γεωστρατηγική συνθέσεως εκ μέρους του θεμελιώδους παράγοντος της διεθνούς πολιτικής και ασφαλείας, όπως είναι ο εθνοκρατικός/εθνοτικοκρατικός δρων. Η αφομοίωση και εφαρμογή της εν λόγω μεθοδολογίας στην ανάλυση του συνόλου του φάσματος των διεθνών σχέσεων από τους σπουδαστές αποτελεί κεντρικό στόχο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.  Η αξία του Προγράμματος εγγυάται κυρίως στο υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης (expertise) του ανθρωπινού δυναμικού του αλλά και στην μοναδικότητά του στον Ελλαδικό και στον Ευρωπαϊκό χώρο.  Με διάρκεια τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων εξετάζονται όλοι οι πυλώνες ισχύος των παραγόντων ενός γεωπολιτικού συστήματος αλλά και του γεωπολιτικού δρώντος υπερσυστήματος της υδρογείου, ήτοι, η άμυνα/ασφάλεια, η οικονομία, η πολιτική και ο πολιτισμός/πληροφορία.

Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν, πέραν του ωρολογίου προγράμματος, σε υψηλότατης ποιότητος εξειδικευμένα σεμινάρια που διδάσκονται από τους επαΐοντες του είδους, ενώ για κάθε κύκλο σπουδών προβλέπονται υποτροφίες για τους αριστεύσαντες σπουδαστές, υπό μορφήν εκπτώσεως ή απαλλαγής μέρους των καταβαλλομένων διδάκτρων.

Το μοναδικό πνεύμα με το οποίο λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, «Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας», και ο σύγχρονος τρόπος της διδασκαλίας παρέχουν στους σπουδαστές του, εκτός από την εξειδικευμένη θεωρητική και πρακτική γνώση, απαράμιλλα μεθοδολογικά εφόδια, τα οποία και εφαρμόζονται κατά τεκμήριο κατά την διαδικασία της κατάρτισης και συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο Γ΄ εξάμηνο των σπουδών τους, η οποία προορίζεται να αποτελέσει μία εξαιρετικά αξιόλογη ερευνητική προσπάθεια εκ μέρους τους, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος αποτελεί το ασφαλέστερο εχέγγυο για μία ακαδημαϊκή συνέχεια σε διδακτορικό επίπεδο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΑΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Α. Περιγραφή

Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει τον δέκατο κύκλο σπουδών (ακαδημαϊκό έτος 2024-2025) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας.

Το ΠΜΣ λειτουργεί από το ακ. έτος 2015-2016 (ΦΕΚ 794Β/6.5.2015) και επανιδρύθηκε με την υπ' αριθ. 958/2-8-2018 απόφαση (ΦΕΚ 4112/20-9-2018), βάσει των διατάξεων του ν. 4485/2017.

Το Πρόγραμμα, ακολουθώντας τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα μεταπτυχιακών προγραμμάτων, στοχεύει στην ανάπτυξη και την παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και κατάρτισης στα πεδία της γεωπολιτικής ανάλυσης, της γεωστρατηγικής σύνθεσης, των αμυντικών σπουδών και των σπουδών διεθνούς ασφάλειας, και σε συναφή με αυτά επιστημονικά πεδία, αυτοδυνάμως ή σε συνεργασία με επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς με αντίστοιχο αντικείμενο, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του.

Με βάση την τρέχουσα δομή του, το πρόγραμμα διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας», απονεμόμενου από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα μαθήματα και σεμινάρια (υποχρεωτικά και επιλογής) τα οποία προσφέρονται στο πλαίσιο του ΠΜΣ αντιστοιχούν ανά εξάμηνο σπουδών σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Εξ' αυτών, η προβλεπόμενη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία αντιστοιχεί σε είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική ή/και την Αγγλική, και ως γλώσσες εργασίας χρησιμοποιούνται επίσης η Γαλλική και η Γερμανική. Η συμμετοχή στο ΠΜΣ προϋποθέτει παθητική, τουλάχιστον, γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας. Η γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής αποδεικνύεται από τους υποψηφίους με την κατάθεση σχετικού τίτλου (τίτλου επιπέδου Γ1 βάσει των εν ισχύι διατάξεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας) ή με εξέταση στην κατανόηση κειμένου συντεταγμένου στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα. Περισσότερα για το ΠΜΣ εδώ.

Β. Δικαιούχοι - κριτήρια επιλογής

1. Στον δέκατο κύκλο σπουδών (ακαδημαϊκό έτος 2024-2025), στο ΠΜΣ θα εισαχθούν έως τριάντα (30) φοιτητές.

Ως υποψήφιοι γίνονται δεκτοί, κατόπιν εξετάσεων:

(α) Απόφοιτοι ΑΕΙ Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Νομικής, Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων, Θετικών Επιστημών, Σχολών Επιστημών Υγείας, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Φιλοσοφικών Σχολών, Σχολών Περιοχικών Σπουδών (Area and Regional Studies, Raumwissenschaften, Études Régionales), μόνιμοι Δημόσιοι Υπάλληλοι Ελληνικών Υπουργείων και Δημοσίων Υπηρεσιών με αντίστοιχες σπουδές, όπως και απόφοιτοι Τμημάτων Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

(β) Απόφοιτοι ΑΣΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. (γ) Απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

(δ) Πτυχιούχοι Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

2. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

(α) Εισαγωγή και μεθοδολογία διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής.

Βασική βιβλιογραφία: Μάζης, Ι.Θ. 2012. Μεταθεωρητική κριτική διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής. Αθήνα: Παπαζήσης, σ. 55-329.

(β) Βασικές αρχές διεθνούς δικαίου.

Βασική βιβλιογραφία: Ρούκουνας, Ε., Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη. (σελίδες 3ης έκδοσης 2019: 001-077, 131-142, 153-240, 250-341, 356-378, 419-453, 483-498, 504-556) (σελίδες 4ης έκδοσης 2021: 001-078, 134-145, 154-240, 251-338, 352-371, 411-444, 473-487, 494-544)

(γ) Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα (εφ' όσον δεν κατατεθεί τίτλος γλωσσομάθειας).

Η εξέταση περιλαμβάνει περίληψη στην Ελληνική δημοσιογραφικού κειμένου συντεταγμένου στην Αγγλική ή Γαλλική (έκτασης περίπου 2.000 λέξεων), στο οικείο πεδίο και απάντηση σε έως 4 ερωτήσεις κατανόησης (στην Ελληνική).

3. Επί πλέον των ανωτέρω εξετάσεων, οι υποψήφιοι παρουσιάζονται σε προφορική συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής, η οποία ορίζεται με απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος. Περισσότερα για το ΠΜΣ εδώ.

Γ. Δίδακτρα

 1. Για τον δέκατο κύκλο σπουδών, τα δίδακτρα ανά φοιτητή ανέρχονται σε 1.700 € ανά εξάμηνο (3 εξάμηνα φοίτησης) για τους αποφοίτους σχολών όλων των κατηγοριών υποψηφίων.
 2. Η ειδικότερη διαδικασία καταβολής των διδάκτρων θα προσδιοριστεί εγκαίρως, με ανακοίνωση της Γραμματείας Σπουδών του ΠΜΣ.

Δ. Υποτροφίες

1. Το ΠΜΣ χορηγεί κατ' έτος υποτροφίες συνολικού ύψους έως 5.000 € σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του, σύμφωνα με την κατ' ακαδημαϊκό έτος οικονομική δυνατότητά του και εφόσον δεν καλυφθούν όλες οι προβλεπόμενες δωρεάν θέσεις φοίτησης (30% των εισακτέων) του αρθ. 85 του ν. 4957/2022. Τα κριτήρια απόδοσης και κατανομής των υποτροφιών, που είναι δυνατό να χορηγούνται και υπό μορφήν εκπτώσεως ή απαλλαγής από τα καταβαλλόμενα δίδακτρα, εξειδικεύονται με απόφαση της Συνελεύσεως του Τμήματος, η οποία λαμβάνεται έπειτα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και βασίζονται:

 • στην επίδοση του φοιτητή στις εισαγωγικές εξετάσεις και στην κατάταξή του κατά τη διαδικασία εισαγωγής,
 • στην επίδοση του φοιτητή στα μαθήματα του ΠΜΣ, κατά εξάμηνο σπουδών.

2. Επίσης, χορηγεί κατ' έτος μία (1) υποτροφία σε αριστούχους αποφοίτους του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, μία (1) υποτροφία σε αριστούχους αποφοίτους του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και μία (1) υποτροφία σε αριστούχους αποφοίτους της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.

Σημειώνεται ότι, οι υπότροφοι δεν απαλλάσσονται των εισαγωγικών εξετάσεων, αλλά αυτές θα έχουν το νόημα της σειράς κατατάξεως και θα υπολογιστούν και στον βαθμό του πτυχίου τους.

3. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ, των οποίων το ατομικό εισόδημα, ή το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης παρέχεται αποκλειστικά για τη φοίτηση σε ένα (1) Π.Μ.Σ. που οργανώνεται από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Το παρόν δεν εφαρμόζεται σε πολίτες τρίτων χωρών.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (άρ. 85, παρ. 4-8, Ν.4957/2022).

Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμισι με άριστα στα δέκα (7,5/10), εφόσον η αξιολόγηση στον βασικό τίτλο σπουδών που προσκομίζεται για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη δεκάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, άλλως το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης, εφόσον ο προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής, (άρ. 85, παρ. 1 & 2, Ν.4957/2022). Περισσότερα για το ΠΜΣ εδώ.

Ε. Δικαιολογητικά και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι και την 27η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. (σφραγίδα πρωτοκόλλου του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών):

 • Αίτηση στη Γραμματεία Σπουδών του ΠΜΣ, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα.
 • Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι αλλοδαπών πανεπιστημίων οφείλουν να προσκομίσουν και σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ) ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Βιογραφικό σημείωμα έκτασης έως 500 λέξεων.
 • Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1. (Εάν δεν υπάρχουν, κατατίθεται πιστοποιητικό επιπέδου Β2, και ο φοιτητής συμμετέχει σε εξέταση Μετάφρασης από την Αγγλική γλώσσα, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα).
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων, (εφόσον υπάρχουν).
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, (εφόσον υπάρχουν).
 • Υπόψη θα ληφθεί επίσης η συνυποβολή έως δύο (2) συστατικών επιστολών συντεταγμένων από μέλη ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ ή από διδάσκοντες ξένων πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (στην Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική γλώσσα).

Η Αίτηση και τα Δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στο email της Γραμματείας του ΠΜΣ Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Στο ίδιο email μπορούν οι υποψήφιοι να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

ΣΤ. Ημερομηνίες εξετάσεων, ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, εγγραφής φοιτητών και έναρξης μαθημάτων

1. Ο κατάλογος των υποψηφίων και το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Οι εξετάσεις και η διαδικασία επιλογής θα λάβουν χώρα την Πέμπτη 10 και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2024.

2. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα ανακοινωθούν έως την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2024.

3. Οι εγγραφές των φοιτητών θα λάβουν χώρα το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 21 έως Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2024, στη Γραμματεία Σπουδών του ΠΜΣ.

4. Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2024.

Ζ. Συμπληρωματικά στοιχεία

 1. Βάσει του Νόμου και του Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος, η παρακολούθηση του συνόλου των διδακτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτό και για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.
 2. Η παρούσα προκήρυξη διέπεται στο σύνολό της από τις σχετικές ρυθμίσεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Τμήματος και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος. Τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω ενότητες (Α-ΣΤ) έχουν διευκρινιστικό και συμπληρωματικό προς τον Κανονισμό Λειτουργίας ρόλο, σε ουδεμία δε περίπτωση δύνανται να ερμηνευθούν ότι λειτουργούν, εν όλω ή εν μέρει, σε αντικατάσταση των προβλεπομένων στον Κανονισμό.

Η. Πληροφορίες - ενημερωτικό υλικό

 1. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή της να αναστείλει ή να ακυρώσει τη διαδικασία εισαγωγής φοιτητών, έως και μία εβδομάδα προ της προγραμματισμένης ημερομηνίας έναρξης των εξετάσεων, ή να τροποποιήσει τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην ενότητα (ΣΤ), εφ' όσον συντρέχουν σοβαροί προς τούτο λόγοι.
 2. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν με χρήση του σχετικού εντύπου υποδείγματος (σελ. 6 του παρόντος), το οποίο διατίθεται επίσης από τη Γραμματεία Σπουδών και την ιστοσελίδα του ΠΜΣ (σε μορφή pdf). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (κ. Γεωργία Κουλούρη, Δραγατσανίου 4, 10559 Αθήνα, τηλ. (+30) 210.368.9579 email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ). Αναλυτικές και επικαιροποιημένες πληροφορίες για το ΠΜΣ δημοσιεύονται επίσης στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Εκ της Γραμματείας του ΠΜΣ

Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας

Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ολόκληρη την Προκήρυξη και την Αίτηση μπορείτε να τα βρείτε ΕΔΩ.

Περισσότερα για το ΠΜΣ