Προκηρύχθηκε το ΔΠΜΣ "Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας / Πληροφορική της Υγείας" (2023-2024)

Προκηρύχθηκε το ΔΠΜΣ "Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας / Πληροφορική της Υγείας" (2023-2024)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Τα Τμήματα Νοσηλευτικής (Συντονιστικό Τμήμα) και Οικονομικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), καθώς και τα Τμήματα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Ψηφιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ), προκηρύσσουν 50 θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, βάσει του Ν.4957/2022, στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ):  

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


«Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας»  (Healthcare Management – Health Informatics)

με τις εξής ειδικεύσεις:

 1. Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας / Healthcare Management (25 θέσεις)
 2. Πληροφορική της Υγείας / Health Informatics (25 θέσεις)

σύμφωνα με την απόφαση επανίδρυσης 825/02-07-2018 της Συγκλήτου ΕΚΠΑ (ΦΕΚ 3279/Β/2018) και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΠΜΣ (ΦΕΚ 3008 Τ.Β΄2023).

Ο Σκοπός του ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας» είναι διττός.

Αφενός μεν στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών με υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα της διοίκησης υπηρεσιών υγείας, που θα μπορούν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στις προκλήσεις του σύγχρονου, πολύπλοκου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος του τομέα υγείας. Παράλληλα, το παρόν πρόγραμμα αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει τα στελέχη υπηρεσιών υγείας με έναν ολιστικό τρόπο προσέγγισης ώστε να μπορούν να συνδυάσουν γνώσεις και διαίσθηση, αναλυτικό τρόπο σκέψης και κριτική θεώρηση προκειμένου να εξελιχθούν σε επιτυχημένους ηγέτες των υπηρεσιών υγείας. Αφετέρου δε, λόγω του ότι οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας είναι ραγδαίες αυτό έχει συμβάλει ώστε να έχουν τροποποιηθεί οι υπηρεσίες στο χώρο της υγείας. Έτσι, όλοι οι οργανισμοί υγείας είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούν πλήθος τεχνολογικών εργαλείων ώστε να διατηρούν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα τους. Για το λόγο αυτό, είναι επιτακτική ανάγκη, οι επαγγελματίες που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών υγείας να είναι πλήρως εκπαιδευμένοι όσον αφορά τις διάφορες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στον τομέα της υγείας. Στην ουσία, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξοικείωση των επαγγελματιών υγείας με το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής της Υγείας και αφορά την αποθήκευση, την ανάκτηση, το διαμοιρασμό και τη βέλτιστη χρήση βιοϊατρικών δεδομένων, πληροφοριών και γνώσης, στοχεύοντας έτσι στην επίλυση των προβλημάτων και την βελτίωση της φροντίδας υγείας.

Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέσω της Υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ΕΚΠΑ (https://eprotocol.uoa.gr/, επιλογή 5)  σε δύο χρονικές περιόδους:

 • Πρώτη χρονική περίοδος αιτήσεων: από Δευτέρα 05-06-2023 έως Πέμπτη 06-07-2023 (μέχρι ώρα 14.00μμ*),     
 • Δεύτερη χρονική περίοδος αιτήσεων: από Παρασκευή 01-09-2023 έως Πέμπτη 12-10-2023 (μέχρι ώρα 14.00μμ*).

Η διαδικασία Συνεντεύξεων & Επιλογής ΜΦ, θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστά για τους υποψήφιους της κάθε χρονικής περιόδου αιτήσεων. Στην πρώτη περίοδο αιτήσεων θα καλυφθεί έως το 60% των θέσεων της κάθε Ειδίκευσης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση Συμμετοχής (Έντυπο Τμήματος, επισυνάπτεται σελίδες 5 & 6)
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 4. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
 5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας: B2 ή C1 ή C2
 7. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας ή επαρκής, διαπιστωμένη από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του ΠΜΣ, γνώση της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψήφιους, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο ΠΜΣ που διοργανώνεται στην ελληνική γλώσσα.
 8. Αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών της αλλοδαπής (όπου απαιτείται)

Πρόσθετα επιθυμητά δικαιολογητικά είναι:

 1. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
 2. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας

*Συστατικές επιστολές (έως δύο)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο site του ΔΠΜΣ, στο τμήμα της Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ:

http://www.nurs.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/diidrymatiko-programma-metaptyxiakon-spoydon.html

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr