ΔΠΘ: Παράταση της υποβολής δικαιολογητικών στέγασης πρωτοετών 2020-2021

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, σε συνέχεια της από 8 Οκτωβρίου 2020 ανακοίνωσής του, ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη στέγαση των πρωτοετών προπτυχιακών φοιτητών μέχρι και την Πέμπτη 22-10-2020. 

Οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να βρουν παρακάτω τα αναγκαία δικαιολογητικά και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των κατά τόπους αρμοδίων Τμημάτων της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων.

Η υποβολή των δικαιολογητικών σίτισης είναι δυνατή όλο τον χρόνο.

ΣΤΕΓΑΣΗ-ΣΙΤΙΣΗ

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ανακοινώνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη στέγαση και τη σίτιση των πρωτοετών προπτυχιακών φοιτητών. Ακολουθούν αναλυτικά τα δικαιολογητικά για την κάθε περίπτωση. Οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί πρωτοετείς φοιτητές   θα μπορούν  να αποστείλουν ηλεκτρονικά με e-mail τα δικαιολογητικά τους στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις των κατά τόπους αρμοδίων Τμημάτων της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων (χωριστά για σίτιση και στέγαση) από την Πέμπτη 8-10-2020 έως και την Τετάρτη 14-10-2020 παράταση μέχρι 22-10-2020.

ΣΤΕΓΑΣΗ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α΄ ΕΤΟΥΣ

 1. Έντυπη Αίτηση* που αφορά τη στέγαση (* Η αίτηση παρατίθεται στο τέλος της ανακοίνωσης, επισυναπτόμενο αριθμ. 1).
 2. Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας του φορολογικού  έτους 2019 (εισοδήματα 2019)  α)  και των δυο γονέων και  β) του ιδίου του φοιτητή (Εάν δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση ο ίδιος ο φοιτητής, τότε θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση*, όπου θα το δηλώνει). (*Η υπεύθυνη δήλωση παρατίθεται στο τέλος της ανακοίνωσης)
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, από αρμόδια Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή (του τελευταίου εξαμήνου).
 4. Υπεύθυνη Δήλωση*, όπου θα δηλώνεται η μόνιμη κατοικία των γονέων. (* Η υπεύθυνη δήλωση παρατίθεται στο τέλος της ανακοίνωσης) 
 5. Υποβάλλεται μια Υπεύθυνη  Δήλωση όπου αναφέρονται όλα τα παραπάνω (επισυναπτόμενο αριθμ. 2). Επιπλέον:
 6. Όσοι από τους ενδιαφερόμενους επικαλούνται λόγους υγείας, θα προσκομίσουν βεβαίωση αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί.
 7. Όσοι από τους ενδιαφερόμενους επικαλούνται αναπηρία θα προσκομίζουν βεβαίωση από τα ΚΕΠΑ όπου θα αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας και η περίοδος ισχύος της αναπηρίας.
 8. Όσοι από τους ενδιαφερομένους έχουν αδελφό φοιτητή/φοιτήτρια ή να υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, θα προσκομίζουν βεβαίωση του Τμήματος του Πανεπιστημίου που έχουν εισαχθεί ή βεβαίωση ότι υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.
 9. Όσοι ενδιαφερόμενοι είναι πολύτεκνοι, θα υποβάλουν πιστοποιητικό πολυτεκνίας, το οποίο χορηγείται από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.
 10. Σε περιπτώσεις όπου στην οικογένεια υπάρχει διαζύγιο θα προσκομίζεται φωτοαντίγραφο διαζευκτηρίου και εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας του γονέα που έχει την επιμέλεια του παιδιού.
 11. Οποιοσδήποτε άλλος κοινωνικός λόγος (π.χ. ανεργία) θα πρέπει να αποδεικνύεται με την αντίστοιχη βεβαίωση-πιστοποίηση από την εκάστοτε δημόσια αρχή και με ακριβή στοιχεία.

ΣΤΕΓΑΣΗ: Ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την αποστολή των δικαιολογητικών στέγασης

 1. Για την πόλη της Κομοτηνή: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλ. 2531039211
 2. Για την πόλη της Ξάνθης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  Τηλ. 2541079028-79153
 3. Για την πόλη της Αλεξανδρούπολης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλ. 2551030973-30965
 4. Για την πόλη της Ορεστιάδας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλ. 2552041406-41300

ΣΙΤΙΣΗ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α΄ ΕΤΟΥΣ

 1. Έντυπη Αίτηση* που αφορά τη σίτιση (* Η αίτηση παρατίθεται στο τέλος της ανακοίνωσης επισυναπτόμενο αριθμ. 3).
 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του φοιτητή.
 4. Υπεύθυνη δήλωση* του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του ενδιαφερομένου για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπου θα βεβαιώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας του.(*Η υπεύθυνη δήλωση παρατίθεται στο τέλος της ανακοίνωσης επισυναπτόμενο αριθ 4).
 5. Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδελφού/ής στην περίπτωση που εμπίπτει στην περιγραφόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 κατηγορία ή στην κατηγορία (γ) της παραγράφου 9 του αυτού άρθρου της Υπουργικής απόφασης για τη σίτιση που παρατίθεται παρακάτω.
 6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το ετήσιο οικογενειακό (και των δυο γονέων) ή ατομικό εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή του τελευταίου οικονομικού έτους (φορολογικό έτος 2019, εισοδήματα 2019), εάν εμπίπτει στις κατηγορίες (α) έως (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της Υπουργικής απόφασης για τη σίτιση που παρατίθεται παρακάτω. Σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα, προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους.
 7. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγός του, εάν εμπίπτει στην προβλεπόμενη κατηγορία στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 της Υπουργικής απόφασης για τη σίτιση που παρατίθεται παρακάτω. 
 8. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα του φοιτητή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 1910/1944 (Α' 229), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α' 75). Το ανωτέρω πιστοποιητικό προσκομίζεται εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία (α) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της Υπουργικής απόφασης για τη σίτιση που παρατίθεται παρακάτω. 
 9. Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης που απονέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1897/90 (Α' 120). Η ανωτέρω πράξη προσκομίζεται εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία (η) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της Υπουργικής απόφασης για τη σίτιση που παρατίθεται παρακάτω. 
 10. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης, εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία (στ) και (ζ) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της Υπουργικής απόφασης για τη σίτιση που παρατίθεται παρακάτω. Αν το πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο αναπηρία άνω του 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα, που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που πιστοποιείται από την Υγειονομική Επιτροπή προκαλεί ή συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.
 11. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή, εάν εμπίπτει στις κατηγορίες (δ), (ε) και (η) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της Υπουργικής απόφασης για τη σίτιση που παρατίθεται παρακάτω.
 12. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία (δ) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της Υπουργικής απόφασης για τη σίτιση που παρατίθεται παρακάτω .

ΣΙΤΙΣΗ: Ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την αποστολή των δικαιολογητικών σίτισης

 1. Για την πόλη της Κομοτηνής: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλ. 2531039213
 2. Για την πόλη της Ξάνθης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  Τηλ. 2541079028-79153
 3. Για την πόλη της Αλεξανδρούπολης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλ. 2551030973-30965
 4. Για την πόλη της Ορεστιάδας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλ. 2552041406-41300

Ξάνθη: Φοιτητής βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του

Διγαλάκης: Πλέον ενδεδειγμένη λύση η ένταξη του τμήματος Νοσηλευτικής ΔΙΠΑΕ στο ΔΠΘ

Ξεκίνησε η ολοκλήρωση των εγγραφών στο ΔΠΘ

Την ενημερωτική σελίδα των φοιτητών του ΔΠΘ μπορείτε να την δείτε εδώ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr