Ξεκίνησαν οι αιτήσεις εισδοχής φοιτητών παλαιών ετών στις Φοιτητικές Εστίες ΑΠΘ - Δικαιολογητικά Εισδοχής

Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης: Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές παλαιών ετών του Πανεπιστημίου ότι από 15 Μαΐου 2019 έως 15 Ιουνίου 2019 μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εισδοχής για τις Φοιτητικές Εστίες ΑΠΘ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 - 14:30 στο γραφείο εποπτείας της Α΄Φοιτητικής Εστίας, Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 40 εκκλησιές Θεσαλονίκης, έναντι κλινικής Κυανός Σταυρός, Τ.Κ. 53636 ή ταχυδρομικά στην ίδια διεύθυνση με την επισήμανση "περιέχει αίτηση εισδοχής".

Διευκρινίζεται ότι το εκκαθαριστικό εφορίας θα είναι του νέου έτους (φορολογικό έτος 2018) και τα έγγραφα από δημόσιες, δημοτικές υπηρεσίες τελευταίου τριμήνου.   

Κανονισμός Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών ΑΠΘ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΦΕΘ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

1. Έντυπο Αίτησης που χορηγείται από την Γραμματεία της Α" ΦΕΘ ή κατεβάζετε και εκτυπώνετε από τη διεύθυνση https://www.auth.gr/units/3409/entypa.

2. Βεβαίωση Σπουδών από την Γραμματεία της Σχολής που φοιτά ο ενδιαφερόμενος φοιτητής, με αναφορά α) στην ημερομηνία εγγραφής του στη Σχολή και β) στο διανυόμενο χρόνο ή εξάμηνο σπουδών. Η βεβαίωση πρέπει να έχει πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης.

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από αρμόδια Δημοτική ή άλλη Αρχή (τελευταίου τριμήνου) και για τους πολυτέκνους επιπλέον Βεβαίωση Πολυτεκνίας από τον Σύλλογο Πολυτέκνων που είναι εγγεγραμμένοι (τελευταίου εξαμήνου).

4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

5. Εκκαθαριστικό Σημείωμα του 2019 (φορολογικού έτους 2018). Σε περίπτωση που δεν το καταθέσετε γιατί δεν έχει ακόμη εκδοθεί, η αίτηση θα είναι ελλιπής μέχρι να το προσκομίσετε και δεν θα μπορεί να εξεταστεί.

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 όπου Θα δηλώνεται α) ότι η οικογένεια του αιτούντος έχει μόνιμο τόπο διαμονής διαφορετικό από τον τόπο σπουδών και δεν διαθέτει μόνιμη κατοικία στην Θεσσαλονίκη β) ότι αν γίνει δεκτή η αίτηση ο οικότροφος της ΦΕΘ αποδέχεται τον Κανονισμό Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης, τις αποφάσεις του Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και τις αποφάσεις της αρμόδιας Επιτροπής του Α.Π.Θ. Εποπτείας, Λειτουργίας και Διαχείρισης των ΦΕΘ, γ) ότι Θα εκπληρώνει εμπρόθεσμα τις οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την διαμονή - σίτισή του. Η Υπεύθυνη δήλωση χορηγείται από την Γραμματεία της Α' ΦΕΘ ή την κατεβάζετε και την εκτυπώνετε από τη διεύθυνση https://www.auth.gr/units/3409/entypa.

7. Δύο (2) Φωτογραφίες του αιτούντος.

8. Εάν υπάρχουν αδέλφια που σπουδάζουν σε ΑΕΙ - ΤΕΙ (έως 28 ετών) Θα προσκομίζεται πρόσφατη βεβαίωση σπουδών από τη σχολή τους με την οποία να αποδεικνύεται ότι διατηρούν την φοιτητική ιδιότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

9. Εάν υπάρχουν στρατευμένοι αδελφοί Θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση ότι υπηρετούν τη Θητεία τους κατά τον χρόνο της υποβολής της αίτησης.

10. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων θα προσκομίζεται δικαστική απόφαση ή άλλο δικόγραφο με το οποίο θα προσδιορίζεται σαφώς ποιός εκ των γονέων έχει την επιμέλεια των τέκνων.

11. Οι επικαλούμενοι λόγους υγείας μελών της οικογένειας (αναπηρία - ΑΜΕΑ) ή του ιδίου του υποψηφίου Θα προσκομίσουν σχετική απόφαση αναπηρίας από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή στην οποία θα προσδιορίζεται ο ποσοστιαίος βαθμός αναπηρίας και ο χρόνος αυτής.

12. Οι επικαλούμενοι απορία Θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό απορίας από αρμόδια Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας. 

*Το ποσοστό εισαγωγής στην Εστία των Προπτυχιακών φοιτητών παλαιών ετών είναι 10% επί των κενών κλινών. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019-2020 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019-2020 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019-2020 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019-2020

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΟ 2019-2020

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr